Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 december 2010

Gepubliceerd: 15 december 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2010A02364
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d45e998-9f49-446c-aa2e-52e8d0dc7a1d&title=Besluitenlijst%20VWS%2015%20december%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31706, 29447, 32371, 29477, 31016, 29247, 29247, 29248, 31765, 24170

Inhoud


Mogelijke verdwijnen klinische immunologie en interstitiële longziekten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 december 2010 Mogelijke verdwijnen klinische immunologie en interstitiële longziekten - 2010Z19430

Besluit: De minister zal worden verzocht voor het einde van het Kerstreces een reactie te geven op het mogelijk verdwijnen van de afdelingen klinische immunologie en interstitiële longziekten.

Algemeen overleg Jeugd en alcohol

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 14 december 2010 Algemeen overleg Jeugd en alcohol - 2010Z19434

Besluit: De minister zal worden verzocht z.s.m. een stand-van-zakenbrief toe te zenden.

Voorstel voor een rondetafelgesprek Fusies in de zorgsector (verzekeraars/zorgaanbieders)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 1 december 2010 Voorstel voor een rondetafelgesprek Fusies in de zorgsector (verzekeraars/zorgaanbieders) - 2010Z18234

Besluit: Er zullen twee rondetafelgesprekken van 1,5 uur achter elkaar worden gehouden waarbij de volgende clusters worden gehanteerd: zorgverzkeraars, zorgaanbieders, patiënten/consumenten en deskundigen. De door enkele fracties aangeleverde suggesties voor uit te nodigen deelnemers zullen zoveel mogelijk worden verwerkt. Betrokkenen zal worden verzocht vooraf een position paper aan te leveren.

Bespreking van het voorstel van de leden Agema en Leijten om de bij de Regeling toegewezen spoeddebatten (resp. over klachten over het REC/Monteverdi te Zoetermeer en de zorginstellingen HWW-zorg) om te zetten in een spoed a.o. vóór het Kerstreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 december 2010 Algemeen overleg REC-Monteverdi en Zorginstellingen HWW-zorg - 2010Z19432

Besluit: Er zal in de eerste week na het Kerstreces een AO worden ingepland over REC-Monteverdi (1 uur) en tevens een AO over Zorginstellingen HWW-zorg (1 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 2 december 2010 Bespreking van het voorstel van de leden Agema en Leijten om de heden bij de Regeling toegewezen spoeddebatten (resp. over klachten over het

Besluit: Zie onderstaand besluit

Verzoek voor AO inzake problemen in het contractvervoer en ziekenvervoer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 december 2010 Verzoek voor AO inzake problemen in het contractvervoer en ziekenvervoer (zie rapport FNV Bondgenoten) - 2010Z18857

Besluit: De ministers van VWS en Infrastructuur en Milieu worden verzocht om een reactie op het FNV-rapport.

Antwoorden op Kamervragen Tweede suppletoire wet Jeugd en Gezin 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 december 2010 Antwoorden op Kamervragen Tweede suppletoire wet Jeugd en Gezin 2010 - 32565-XVII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat Najaarsnota

Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010 Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 31706-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wtcg op 1 februari 2011
Gerelateerde kamerstukken: 31706-41

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XVI-3

Besluit: Betrekken bij behandeling Najaarsnota

Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010 Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening - 29447-10

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening
Besluit: De minister wordt verzocht de salariëring te concretiseren.

Antwoorden op twee vragen over het WK-bid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 7 december 2010 Antwoorden op twee vragen over het WK-bid - 32371-11

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg WK-Bid op 8 december 2010

Reactie op artikelen in het Trouw van 4 en 6 december 2010 over apothekerstarief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2010 Reactie op artikelen in het Trouw van 4 en 6 december 2010 over apothekerstarief - 29477-139

Besluit: Betrokken bij mondelinge vragenuur

IVF-behandeling lesbische stellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010 IVF-behandeling lesbische stellen - 32500-XVI-112

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Pakketadvies 2012

Aanbieding rapport 'Monitor Zorggerelateerde Schade 2008'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010 Aanbieding rapport 'Monitor Zorggerelateerde Schade 2008' - 31016-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg cure (2 uur)

Directe toegang paramedische beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010 Directe toegang paramedische beroepen - 29247-136

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer heden te informeren over de gevolgen

Stand van zakenbrief over de financiële situatie van de Zeeuwse ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2010 Stand van zakenbrief over de financiële situatie van de Zeeuwse ziekenhuizen - 29247-137

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 9 december 2010

Maatregelen ziekenhuizen 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010 Maatregelen ziekenhuizen 2011 - 29248-155

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 9 december 2010

Reactie op motie De Mos (32500 XVI, nr. 98) over de ‘voetbalwet’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 december 2010 Reactie op motie De Mos (32500 XVI, nr. 98) over de ‘voetbalwet’ - 32500-XVI-108

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Informatie n.a.v. het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de RvW 18 november 2010, over Tijdsregistratie bij OsiraGroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 3 december 2010 Informatie n.a.v. het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de RvW 18 novemver 2010, over Tijdsregistratie bij OsiraGroep - 31765-28

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verpleeghuiszorg.

Inspectierapport over de zorg voor volwassen licht verstandelijk gehandicapten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 2 december 2010 Inspectierapport over de zorg voor volwassen licht verstandelijk gehandicapten - 24170-112

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid
Besluit: De staatssecretaris zal worden gevraagd een aanvullende reactie te geven gericht op een toekomstperspectief en geënt op het regeeraccoord

Onverantwoord ouderschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Dijken - 10 juni 2010 Onverantwoord ouderschap - 32405

Besluit: Na het reces zal een rondetafelgesprek over de PvdA-initiatiefnota Onverantwoord ouderschap worden gehouden. Door de algemene commissie Jeugd en Gezin is reeds eerder een lijst van uit te nodigen organisaties/deskundigen vastgesteld.

Aanbieding burgerinitiatief en omschrijving van het initiatiefvoorstel van NVLP

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging voor LymePatiënten (NVLP) te Geldrop - 6 mei 2010 Aanbieding burgerinitiatief en omschrijving van het initiatiefvoorstel van NVLP - 2010Z15449

Besluit: Na het reces zal op een donderdagmiddag een gesprek plaatsvinden.