Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 juni 2010

Gepubliceerd: 30 juni 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2010A02175
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ea9fd993-6f37-4dbe-be32-4b77c1843710&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2030%20juni%202010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 26834, 29544, 29544, 25883, 31537, 31537


Verzoek spoed AO over niet uitvoeren moties inzake verplaatsing AID-kantoor Kerkrade en uitblijven compensatie werkgelegenheid Parkstad Limburg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 30 juni 2010 Verzoek spoed AO over niet uitvoeren moties inzake verplaatsing AID-kantoor Kerkrade en uitblijven compensatie werkgelegenheid Parkstad Limburg - 2010Z10208

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd
Noot: Het algemeen overleg vindt plaats op donderdag 1 juli 2010, 19.00-20.00 uur

Voorstel datum en concept-programma rondetafelgesprek Financiering WGA

Zaak: Overig - griffier, M.E. Esmeijer - 28 juni 2010 Conceptprogramma rondetafelgesprek Financiering WGA - 2010Z10031

Besluit: Het conceptprogramma wordt geaccordeerd, de leden krijgen nog tot en met 1 juli de tijd om organisaties toe te voegen
Noot: Rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 29 september 2010, 10.00-14.30 uur

Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Raad WSB 29 juni 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 24 juni 2010 Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Raad WSB 29 juni 2010 - 21501-31-218

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 14 oktober a.s.

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 juni 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 juni 2010 Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 juni 2010 - 21501-31-217

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 14 oktober a.s.

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 juni 2010 Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen (32123 VII nr. 31) over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen - 26834-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op donderdag 1 juli 2010, 19.00-20.00 uur
Noot: Zie ook agendapunt 16 Een bij het algemeen overleg over Vernieuwing Rijksdienst van 24 juni j.l. toegezegde brief van de minister van VWS zal ook voor het algemeen overleg worden geagendeerd.

Re-integratiebudget WW 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 29 juni 2010 Re-integratiebudget WW 2010 - 2010Z10159

Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht de Kamer vóór 1 september a.s. te informeren of het voor het najaar aangekondigde IWI-onderzoek naar de

Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010 Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2010 - 29544-252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 6 oktober a.s.

Beantwoording vragen commissie SZW inzake het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010 Beantwoording vragen commissie SZW inzake het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-253

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 25 juni 2010 Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) - 2010Z09977

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 6 oktober a.s.

Toezegging AO Handhaving op 12 mei 2010 over de hoogte van boetes op illegale tewerkstelling in andere Europese lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 juni 2010 Toezegging AO Handhaving op 12 mei 2010 over de hoogte van boetes op illegale tewerkstelling in andere Europese lidstaten - 25883-172

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar - 32430

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 september 2010 te 14.00 uur

31537 nr. 23 Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het gewijzigd amendement 31537, nr. 22 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake aanpassing van de bestuurssamenstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 21 juni 2010 31537 nr. 23 Brief van de leden Koser Kaya en Blok over het gewijzigd amendement 31537, nr. 22 van de leden Omtzigt. Linhard en Ortega-Martijn inzake aanpassing van de bestuurssamenstelling bij bedrijfstakpensioenfondsen - 31537-23

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya/Blok

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 21 juni 2010 31537 nr. 24 Vierde nota van wijziging Initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen - 31537-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok (VVD) - 18 juli 2008 Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen - 31537

Besluit: Behandeling initiatiefwetsvoorstel is reeds in plenaire fase