Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 oktober 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2010A02163
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f50ebbbb-2126-4996-a596-67bd808d39fe&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2028%20oktober%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32000, 22112, 22112, 22112, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 32432, 28165, 31789, 28165, 21501, 32432, 31270, 31930, 32545, 32401, 32401, 31066

Inhoud


BOR-notitie - Verlenging onderzoeksfaciliteit kredietcrisis

Zaak: Overig - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 25 oktober 2010 BOR-notitie - Verlenging onderzoeksfaciliteit kredietcrisis - 2010Z15204

Besluit: Conform het advies van het BOR het Presidium verzoeken de onderzoeksfaciliteit ook in 2011 voort te zetten en daarvoor opnieuw een reservering binnen het onderzoeksbudget op te nemen.

Oprichting Stichting Administratiekantoor en bevoegdheden Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 oktober 2010 Oprichting Stichting Administratiekantoor en bevoegdheden Algemene Rekenkamer - 32000-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de minister van Financiën van 30 juni 2010 over het beheer van tijdelijke staatsparticipaties in financiële instellingen door een op te richten stichting administratiekantoor (32000, nr. 4; algemeen overleg gepland op 4 november 2010).

Fiche inzake Richtlijn minimumvereisten nationale begrotingsraamwerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 oktober 2010 Fiche inzake Richtlijn minimumvereisten nationale begrotingsraamwerken - 22112-1067

Besluit: Agenderen voor eerstvolgende algemeen overleg Ecofin Raad.

Fiche inzake Verordening formele procedure om schadelijke macro economische onevenwichtigheden binnen de EU en het eurogebied tegen te gaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 oktober 2010 Fiche inzake Verordening formele procedure om schadelijke macro economische onevenwichtigheden binnen de EU en het eurogebied tegen te gaan - 22112-1068

Besluit: Agenderen voor eerstvolgende algemeen overleg Ecofin Raad.

Fiche inzake Richtlijn Stabiliteits- en Groeipactverordeningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 19 oktober 2010 Fiche inzake Richtlijn Stabiliteits- en Groeipactverordeningen - 22112-1069

Besluit: Agenderen voor eerstvolgende algemeen overleg Ecofin Raad.

Uitnodiging van Europees Parlement, Belgische Senaat en Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor gezamenlijke parlementaire vergadering "Na de crisis: welke uitdagingen voor Europa?" d.d. 8 en 9 november 2010

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 7 oktober 2010 Uitnodiging van Europees Parlement, Belgische Senaat en Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor gezamenlijke parlementaire vergadering "Na de crisis: welke uitdagingen voor Europa?" d.d. 8 en 9 november 2010 - 2010Z14646

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Voor het werkbezoek hebben zich aangemeld de leden Van Bommel (SP) en Ten Broeke (VVD).

EU-voorstel: Groenboek Auditing - COM(2010) 561

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 15 oktober 2010 EU-stafnotitie: Groenboek Auditing - COM(2010) 561 - 2010Z14926

Besluit: Desgewenst betrekken bij het EU-voorstel Groenboek Auditing - COM(2010) 561 (2010Z14790).

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 oktober 2010 EU-voorstel: Groenboek Auditing - COM(2010) 561 - 2010Z14790

Besluit: Na ontvangst van de de nog te ontvangen kabinetsreactie samen agenderen voor een algemeen overleg Ecofin Raad.
Noot: De Europese Commissie sluit de raadpleging op 8 december 2010. Conform standaard afspraken stuurt het kabinet zijn reactie op het Groenboek voor 8 november 2010 aan de Kamer.

Verslag werkgroep onder leiding van ER-voorzitter Van Rompuy over de uitwerking van het schuldcriterium, sancties, en de onevenwichtighedenprocedure

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 oktober 2010 Verslag werkgroep onder leiding van ER-voorzitter Van Rompuy over de uitwerking van het schuldcriterium, sancties, en de onevenwichtighedenprocedure - 21501-07-754

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Ecofin Raad d.d. 13 oktober 2010.

Kabinetsreactie Witboek over verzekeringscompensatiestelsels

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 8 oktober 2010 Kabinetsreactie Witboek over verzekeringscompensatiestelsels - 22112-1071

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ecofin Raad dat is gepland op 11 november 2010; het kabinet verzoeken zijn reactie op het Witboek pas na dit overleg aan Brussel te sturen.
Noot: De Europese Commissie sluit de raadpleging op 30 november 2010. De kabinetsreactie ligt standaard 30 dagen (tot 8 november) ter inzage in de Kamer voordat deze naar Brussel wordt gestuurd.

Verslag van de Informele Ecofin Raad van 30 september en 1 oktober 2010

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 oktober 2010 Verslag van de Informele Ecofin Raad van 30 september en 1 oktober 2010 - 21501-07-756

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Ecofin Raad d.d. 13 oktober 2010.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 18 en 19 oktober 2010 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 oktober 2010 Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 18 en 19 oktober 2010 te Luxemburg - 21501-07-755

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Ecofin Raad d.d. 13 oktober 2010.

Verslag schriftelijk overleg m.b.t. de Begrotingsraad (21501-03, nrs. 52 en 53)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 20 oktober 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Begrotingsraad van 15 juli 2010 en inzake de stand van zaken van de Europese begroting 2011 - 21501-03-54

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ecofin Raad (Begrotingsraad) dat is gepland op 3 november 2010.

Risicobeperking uitlekken in kader van noodregeling

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 5 oktober 2010 Risicobeperking uitlekken in kader van noodregeling - 32432-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beloningsbeleid staatsdeelnemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 20 oktober 2010 Beloningsbeleid staatsdeelnemingen - 28165-115

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na het kerstreces.

ABN AMRO beëindigt CRI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 15 oktober 2010 ABN AMRO beëindigt CRI - 31789-40

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie provisieregelgeving en vervolg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 oktober 2010 Evaluatie provisieregelgeving en vervolg - 2010Z14631

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.

Verslag schriftelijk overleg over de overname van de aandelen in de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de overname van de aandelen in de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. - 28165-114

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toestemming voor deelname door de president van de Nederlandsche Bank (DNB) aan de openbare technische briefing Basel III

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Toestemming voor deelname door de president van de Nederlandsche Bank (DNB) aan de openbare technische briefing Basel III - 21501-07-757

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De openbare technische briefing door de president van de Nederlandsche Bank is inmiddels gepland op woensdag 10 november 2010. De minister van Financiën is niet bij de briefing aanwezig (zie de brief).

Maatregelen beperken risico uitlekken informatie bij toepassing van de noodregeling

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 oktober 2010 Maatregelen beperken risico uitlekken informatie bij toepassing van de noodregeling - 32432-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Rapport Onderzoek DSB Bank (commissie-Scheltema); plan van aanpak cultuurverandering DNB dat is gepland op 28 oktober 2010.

Gesprek OvRAN over de positie van accountants die werkzaam zijn in het MKB en veelal bij kleinere kantoren zijn aangesloten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 oktober 2010 Gesprek OvRAN over de positie van accountants die werkzaam zijn in het MKB en veelal bij kleinere kantoren zijn aangesloten - 31270-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 september 2010 Toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) - 31930-90

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op donderdag 25 november te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31930-90

Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.J. Bos - 25 augustus 2009 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) - 32036

Besluit: Het wetsvoorstel is wat de commissie betreft gereed om plenair te worden behandeld. Gelet op het drukke plenaire vergaderschema i.v.m. de begrotingsbehandeling wordt besloten tot het voeren van een wetgevingsoverleg van 3 uur voor het kerstreces.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 25 oktober 2010 Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten - 32545-1

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit).

Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) (32401)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 oktober 2010 Tweede nota van wijziging - 32401-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2011 c.a.
Gerelateerde kamerstukken: 32401-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 15 oktober 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32401-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2011 c.a.
Gerelateerde kamerstukken: 32401-7

Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Goedkeuring van het op 26 februari 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 98) - 32536

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 december 2010 te 14.00 uur.

Verslag technische briefing maatschappelijke organisaties van het

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 oktober 2010 Verslag technische briefing maatschappelijke organisaties van het Belastingplan 2011 - 31066-93

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het Belastingplan 2011.

Wetsvoorstel implementatie wijziging tabaksaccijns

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 oktober 2010 Wijziging van de Wet op de accijns in verband met de implementatie van de Richtlijn 2010/12/EU van de Raad van 16 februari 2010 tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten en Richtlijn 2008/118/EG (PbEU L 50) (Implementatie wijziging tabaksaccijns) - 32532

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 4 november te 14.00 uur.
Noot: De voorgenomen datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is overeenkomstig de implementatiedatum 1 januari 2011.