Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 december 2010

Gepubliceerd: 15 december 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A02018
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4b75dd9-8f63-480b-aae5-c7421bd947e5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20ELI%20op%2014%20december%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29683, 29683, 29683, 28625, 30654, 30536, 21501, 21501, 28625, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 31412, 24095, 31574, 29023, 21501, 31510, 31239, 28286, 30825, 31271, 29515

Inhoud


Evaluatie van het Landelijk meetnet effecten mestbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 15 december 2010 Evaluatie van het Landelijk meetnet effecten mestbeleid - 2010Z19543

Besluit: Het kabinet wordt verzocht een reactie op de evaluatie van het Landelijk meetnet effecten mestbeleid (LMM) op korte termijn aan de Kamer aan te bieden.

Uitzending ZEMBLA "Einde van de rashond"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 15 december 2010 Uitzending ZEMBLA "Einde van de rashond" - 2010Z19542

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer een reactie aan te bieden over de uitzending van ZEMBLA "Einde van de rashond" van 11 december 2010.

Rappel reactie staatssecretaris inzake bericht nVWA over 450 dode varkens op een boerderij in Limburg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 15 december 2010 Rappel reactie staatssecretaris inzake bericht nVWA over 450 dode varkens op een boerderij in Limburg - 2010Z19540

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerapelleerd inzake bericht nVWA over 450 dode varkens op een boerderij in Limburg.
Noot: De brief van de staatssecretaris is op 14 december 2010 ontvangen.

Rappel brief onder water zetten polders in Zuid-Holland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 15 december 2010 Rappel brief onder water zetten polders in Zuid-Holland - 2010Z19527

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden gerappelleerd de brief over het onder water zetten van polders in Zuid-Holland (2010Z17045) zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen.

Initiatiefwetsvoorstel verbod op de nertsenhouderij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 15 december 2010 Initiatiefwetsvoorstel verbod op de nertsenhouderij - 2010Z19525

Besluit: De initiatiefnemers zullen worden verzocht uiterlijk donderdag 16 december 2010 de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake het initiatiefwetsvoorstel voor een verbod op de pelsdierhouderij en hierbij in te gaan op hun aangehouden motie (Kamerstuk 32 500 XIII, nr. 90).
Noot: De initiatiefnemers hadden toegezegd voor eind november 2010 een stand van zakenbrief aan de Kamer te sturen.

Inspectievakanties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 15 december 2010 Inspectievakanties - 2010Z19518

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om in de reeds toegezegde brief met een nadere toelichting op de invoering van inspectievakanties die rond de jaarwisseling naar de Kamer wordt gestuurd in ieder geval in te gaan op de criteria en of ondernemers per 1 januari 2011 reeds hiervoor in aanmerking komen.

Green Deal

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 15 december 2010 Green Deal - 2010Z19511

Besluit: Na ontvangst van het plan van aanpak van het kabinet over de Green Deal, voorzien op 1 februari 2011, zal zo mogelijk nog voor het krokusreces 2011 een hoorzitting worden georganiseerd.

Verzoek van hetl lid Dijkgraaf inzake de aangehouden motie over de best haalbare inpassing van een windmolenpark (32 500-XIII, nr. 153).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 15 december 2010 Verzoek van het lid Dijkgraaf inzake de aangehouden motie over de best haalbare inpassing van een windmolenpark (32 500-XIII, nr. 153). - 2010Z19505

Besluit: De minister van EL&I zal worden verzocht om tot en met aanstaande donderdag 16 december 2010 geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het (ondertekenen) van het Rijksinpassingsplan van het windmolenpark Urk.

Oproep van 11 Europese lidstaten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 15 december 2010 Oproep van 10 Europese lidstaten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 2010Z19504

Besluit: De staatssecretaris van El&I zal worden verzocht het rapport met de oproep van 11 lidstaten inzake hervorming van het GLB, vergezeld van een kabinetsreactie, aan de Kamer te sturen.

Rapport inzake ggo's van de Juridische Dienst van de Raad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 14 december 2010 Rapport inzake ggo's van de Juridische Dienst van de Raad - 2010Z19480

Besluit: De staatssecretaris van I&M zal worden verzocht uiterlijk woensdag 15 december 2010 om 10.00 uur het rapport inzake ggo's van de Juridische Dienst aan de Kamer te sturen.

Eindevaluatie motorvermogen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Stand van zaken aangenomen moties Polderman inzake visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010 Stand van zaken aangenomen moties Polderman inzake visserij en stand van zaken inzake de subsidieregeling aanschaf weegschalen aan boord van visserijvoertuigen - 32500-XIII-156

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Voorstellen taskforce Antibioticumresistentie Dierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 december 2010 Voorstellen taskforce Antibioticumresistentie Dierhouderij - 29683-65

Besluit: Reeds geagendeerd voor SO nVWA en antibioticagebruik veehouderij, inbrengdatum was 9 december 2010, 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Dierziekten.

Reactie op verzoek commissie om een datum van de reactie op voorstellen van de Taskforce Antibioticumresistentie veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 2 december 2010 Reactie op verzoek commissie ELI om een datum van toezending van de reactie op voorstellen van de Taskforce Antibioticumresistentie veehouderij - 29683-64

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Dierziekten.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010 Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten - 32500-F-4

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Dierziekten.

Reactie op verzoek commissie EL&I over Actieplan Ammoniak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit: Agenderen voor AO Mestbeleid op 15 december 2010.
Besluit: De staatssecretaris van I&M zal worden verzocht zijn brief over het Actieplan Ammoniak voor woensdag 15 december om 12.00 uur aan de Kamer te sturen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport "Correct compleet, compleet correct"van de Stichting Onderzoek mond-en-klauwzeer (MKZ)-crisis Kootwijkerbroek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010 Antwoorden op vragen van de commisie inzake het rapport "Correct compleet, compleet correct"van de Stichting Onderzoek mond-en-klauwzeer (MKZ)-crisis Kootwijkerbroek - 29683-63

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Dierziekten.

Voortgangsrapportage perceelsregistratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 november 2010 Voortgangsrapportage perceelsregistratie - 28625-107

Besluit: Agenderen voor AO Pacht op 16 december 2010.

Beantwoording aanvullende vragen PAS-onderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 30 november 2010 Beantwoording aanvullende vragen PAS-onderzoek - 30654-89

Besluit: Reeds geagendeerd voor vervolg AO Programmatische Aanpak Stikstof op 1 december 2010.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010 Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-F

Besluit: Reeds inbreng geleverd voor feitelijke vragen, inbrengdatum was 2 december 2010, 14.00 uur.

Reactie in aanvulling op vragen fractie CDA naar aanleiding van verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010 Reactie in aanvulling op vragen fractie CDA naar aanleiding van verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering - 2010Z18567

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen AO Duurzaam voedsel.

Reactie op vragen fracties PvdD en CDA n.a.v. verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid & Klimaatverandering, 31 okt. - 5 nov. jl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010 Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. het verslag van de conferentie Landbouw, Voedselzekerheid & Klimaatverandering, 31 okt. - 5 nov. jl - 30196-

Besluit: Agenderen voor het opnieuw te plannen AO Duurzaam voedsel.

Ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010 Ontwerp ministeriële regeling tot wijziging van de Postregeling 2009 - 30536-126

Besluit: Agenderen voor AO Post op 15 december 2010.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XIV

Besluit: Reeds inbreng geleverd voor feitelijke vragen, inbrengdatum was 2 december 2010, 14.00 uur.

Reactie op verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 december 2010 Antwoordenop vrage van de commissie naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 (21501-30, nr.246) - 21501-30-248

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Technische brief over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 november 2010 Technische brief over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 2010Z17849

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie op de Commissiemededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 - 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 november 2010 Kabinetsreactie op de Commissiemededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 - 2020 - 28625-108

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 1 december 2010 Reactie op het verzoek van de commissie voor ELI inzake een heroverweging van de beslissing over een technische ambtelijke briefing door medewerkers van mijn departement Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 2010Z18226

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van de handelspolitiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 december 2010 Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van de handelspolitiek - 2010Z18818

Besluit: Agenderen voor AO inzake de Raad Buitenlandse Zaken (Handel) voorjaar van 2011.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2010 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2010 - 21501-30-247

Besluit: Reeds geagendeerd voor het SO Raad voor het Concurrentievermogen; inbrengdatum was gesteld op 7 december 2010.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 29 november 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010 Verslag Landbouw- en Visserijraad 29 november 2010 - 21501-32-421

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Geannoteerde agenda staan van de Landbouw- en Visserijraad, 13 en 14 december a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010 Geannoteerde agenda staan van de Landbouw- en Visserijraad, 13 en 14 december

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 december 2010 Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 - 21501-30-246

Besluit: Reeds geagendeerd voor SO Raad voor het Concurrentievermogen; inbrengdatum was gesteld op dinsdag 7 december 2010.

Fiche verkort fiche mededeling energie-infrastructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 november 2010 Fiche verkort fiche mededeling energie-infrastructuur - 22112-1102

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Fiche mededeling strategie voor energie 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 november 2010 Fiche mededeling strategie voor energie 2020 - 22112-1100

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Fiche klonen van dieren voor voedselproductie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 november 2010 Fiche klonen van dieren voor voedselproductie - 22112-1098

Besluit: Agenderen voor het AO Landbouw- en Visserijraad in januari 2011.

Fiche tot vaststelling besluit tot vaststelling van het eerste programma voor het radiospectrumbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 29 november 2010 Fiche tot vaststelling besluit tot vaststelling van het eerste programma voor het radiospectrumbeleid - 22112-1096

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Concept Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020 Strategie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2010 Concept Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de Europa 2020 Strategie - 21501-20-493

Besluit: Reeds geagendeerd voor SO Raad voor het Concurrentievermogen, inbrengdatum was gesteld op 7 december 2010.

Transparantie op de radioadvertentiemarkt

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 december 2010 Transparantie op de radioadvertentiemarkt - 31412-30

Besluit: Agenderen voor verzamel AO Telecommunicatie op 15 december 2010.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-30

Reactie op het eenmalige magazine ‘de Help’ en stand van zaken maximumtarief voor 0900-klantenservicenummers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 december 2010 Reactie op het eenmalige magazine ‘de Help’ en stand van zaken maximumtarief voor 0900-klantenservicenummers - 24095-265

Besluit: Agenderen voor verzamel AO Telecommunicatie op 15 december 2010.

Verslag schriftelijk overleg inzake de structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 kV verbinding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 kV verbinding - 31574-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reacties op de moties die zijn ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 29 november 2010 Reacties op de moties die zijn ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. - 32500-XIII-144

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009 op 7 december 2010.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-xiii

Besluit: Reeds inbreng geleverd voor feitelijke vragen, inbrengdatum was 2 december 2010, 14.00 uur.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010 Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-D

Besluit: Reeds inbreng geleverd voor feitelijke vragen, inbrengdatum was 2 december 2010, 14.00 uur.

Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2010 Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie - 29023-78

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht een reactie aan de Kamer te sturen op de studie en na ontvangst daarvan de studie en de kabinetsreactie te agenderen voor een nog te plannen AO Energie.

Toezegging AO VTE-Raad met betrekking tot brief Oettinger over productiegas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2010 Toezegging AO VTE-Raad met betrekking tot brief Oettinger over productiegas - 21501-33-302

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie d.d. 6 december 2010.

Antwoorden op vragen gesteld van de commissie van VROM over MER-richtlijnen tweede kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2010 Beantwoording vragen commissie over MER-richtlijnen tweede kerncentrale Borssele - 31510-43

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg/begrotingsonderzoek Energie d.d. 6 december 2010.

Stimulering van duurzame energie (SDE+) na 1 januari 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 30 november 2010 Stimulering van duurzame energie (SDE+) na 1 januari 2011 - 31239-103

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie d.d. 6 december 2010.

Verzoek van het lid Van Gerven om het ao VWA Antibiotica met een half te verlengen en ao Pacht met een half te verkorten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 13 december 2010 Verzoek van het lid Van Gerven om het ao VWA Antibiotica met een half uur te verlengen en ao Pacht met een half uur te verkorten - 2010Z19193

Besluit: Het verzoek van het lid Van Gerven wordt niet gehonoreerd (zie agendapunt 8).

Verzoek lid Van Gerven om brief van de staatssecretaris met opheldering over onduidelijkheden in zijn brief n.a.v. de visserij moties

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 13 december 2010 Verzoek lid Van Gerven om brief van de staatssecretaris met opheldering over onduidelijkheden in zijn brief n.a.v. de visserij moties - 2010Z19192

Besluit: De staatssecretaris van EL&I zal worden verzocht om in de tijdens het WGO Visserij toegezegde brief aan te geven: hoe de motie 32 123 XIV, nr. 49 wordt meegenomen bij de Blue Ports, hoe na het aannemen van motie 21 501, nr. 392 de Nederlandse inzet voor de herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid wordt aangepast betreffende het streven naar betaling door de overheid van 0% in plaats van 50% aan de betreffende landen en hoe in de toezegde brief over het Ruimtelijke Ordeningsinstrument voor de Noordzee het OSPAR verdrag wordt meegenomen (motie 29 675, nr. 54).

Verzoek lid leegte om brief kabinet met nadere informatie over de te nemen stappen bij het traject 380 KV Oostzaan

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leegte R. (VVD) - 14 december 2010 Verzoek lid leegte om brief kabinet met nadere informatie over de te nemen stappen bij het traject 380 KV Oostzaan - 2010Z19411

Besluit: Het kabinet zal worden verzocht uiterlijk 10 januari 2011 een brief aan de Kamer te sturen over de te nemen stappen bij het traject 380 kV Oostzaan.

Verzoek van het lid Koopmans om brief van het kabinet over uitvoering aangenomen moties begroting ELI

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 13 december 2010 Verzoek van het lid Koopmans om brief van het kabinet over uitvoering aangenomen moties begroting ELI - 2010Z19220

Besluit: De minister en staatssecretaris van EL&I zullen worden verzocht uiterlijk 31 januari 2011 een brief aan de Kamer te sturen over de uitvoering van de aangenomen moties van de begroting EL&I.

Videoconferencing rondetafelgesprek MVO in West-Afrika 26 januari 2011

Zaak: Overig - adjunct-griffier, E.P.M. van der Velden - 9 december 2010 Kostenraming rondetafelgesprek MVO in West-Afrika - 2010Z18992

Besluit: In overleg met de heer S. Braide van het Institute of Pollution Studies te Nigeria (genodigde voor het rondetafelgesprek MVO in West-Afrika) zal worden bezien of zijn deelname aan het gesprek gestalte kan krijgen in een videoconferencing afspraak voorafgaande het rondetafelgesprek op 26 januari 2011.

Definitieve samenstelling van de groslijst voor het rondetafelgesprek Gasopslag

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 9 december 2010 Groslijst met suggesties voor uit te nodigen personen voor rondetafelgesprek Gasopslag - 2010Z18990

Besluit: De personen die twee keer of vaker gesuggereerd zijn in de groslijst zullen worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek. Alvorens deze personen uit te nodigen zal de lijst van genodigden middels een schriftelijke procedure definitief worden vastgesteld.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden ingedeeld in drie ronden waarbij elke ronde drie genodigden kent en drie kwartier duurt.
Besluit: Het rondetafelgesprek zal gepland worden op woensdagochtend 9 februari 2011.

Reactie op "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak van Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2010 Reactie op "Van verwerping tot verheffing" over de aanpak van Q-koorts - 28286-445

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling van de Q-koorts (na kerstreces).

Verslag van de Rapporteurs Snijder-Hazelhoff en Van Veldhoven inzake de Ecologische Hoofdstructuur en de Midterm review ILG

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, B. van der Ham (D66) - 2 december 2010 Verslag van de Rapporteurs Snijder-Hazelhoff en Van Veldhoven inzake de Ecologische Hoofdstructuur en de Midterm review ILG - 30825-63

Besluit: Betrekken bij nog te plannen AO EHS.

IOB beleidsdoorlichting Wapenexportbeleid 2004-2008

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 2 april 2010 IOB beleidsdoorlichting Wapenexportbeleid 2004-2008 - 31271-3

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Wapenexportbeleid.

Toezending door Actal van het rapport "Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk; Inventarisatie van beleidsvoornemens uit het regeerakkoord die gevolgen hebben voor de regeldruk"

Zaak: Overig - collegevoorzitter Actal, S.R.A. van Eijck - 24 november 2010 Toezending door Actal van het rapport "Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk; Inventarisatie van beleidsvoornemens uit het regeerakkoord die gevolgen hebben voor de regeldruk" - 29515-325

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Ondernemerschap, kredietverstrekking en regeldruk bedrijven.

In te plannen AO's na het Kerstreces

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 9 december 2010 Voorstellen AO's PvdD - 2010Z18969

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: De commissie heeft besloten in elk geval de volgende algemeen overleggen te plannen voor het krokusreces:
Besluit: 1. AO Dierhouderij (incl. dierenwelzijn, paarden en dierenopvang en circusdieren) van 3 uur.
Besluit: Het AO Dierhouderij (incl. dierenwelzijn, paarden en dierenopvang en circusdieren) wordt vooraf gegaan door een schriftelijk overleg.
Besluit: 2. AO Dierziekten (incl. MRSA en antibioticagebruik veehouderij).
Besluit: 3. AO Ondernemerschap, kredietverstrekking en regeldruk bedrijven van 3 uur.
Besluit: 4. AO Duurzaam voedsel (met prioriteit in te plannen na het kerstreces).
Besluit: 5. AO Wapenexportbeleid van 3 uur.
Besluit: 6. AO Energie.
Besluit: 1. AO EHS (evt. incl. AO Biodiversiteit) 2. AO Programma naar een Rijke Waddenzee 3. AO Tuinbouw en Plantgezondheid 4. AO Benzine (uitgesteld; in afwachting van brief kabinet) 5. AO SER-advies inzake Markt en Overheid (in afwachting van kabinetsreactie) 6. AO Innovatiebeleid 7. AO Industriebeleid (tevens minister van V&J) 8. AO Fokkerijpraktijken
Besluit: 1. AO Recreatietoervaart 2. AO Natuur- en milieueducatie 3. AO Innovatie duurzame agro- en visserijketens 4. AO verduurzaming aquacultuur
Besluit: Het AO nVWA / antibioticagebruik veehouderij op donderdag 16 december 2010 wordt gesplitst en wordt beperkt tot alleen een AO over de nVWA. De brieven inzake antibioticagebruik veehouderij zullen worden geagendeerd voor het te nog plannen AO Dierziekten (voor het krokusreces).
Besluit: Het AO Duurzaam voedsel, gepland op donderdag 16 december 2010, wordt uitgesteld tot na het kerstreces.
Besluit: Het AO Pacht / Erfpacht Staatsbosbeheer op donderdag 16 december 2010, gepland van 17.00-19.00 uur, zal worden vervroegd naar 13.30 tot 15.30 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 9 december 2010 Voorstellen clustering AO's (CDA) - 2010Z18967

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitnodiging NZO voor werkbezoek aan de zuivelindustrie

Zaak: Brief derden - Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) te Zoetermeer - 6 december 2010 Uitnodiging NZO voor werkbezoek aan de zuivelindustrie - 2010Z18951

Besluit: De uitnodiging zal worden betrokken bij het voorstel werkbezoeken commissie ELI voorjaar 2011.

Uitnodiging Productschap Zuivel voor nieuwjaarsreceptie d.d. 4 januari 2011

Zaak: Brief derden - Productschap Zuivel te Zoetermeer - 9 december 2010 Uitnodiging Productschap Zuivel voor nieuwjaarsreceptie d.d. 4 januari 2011 - 2010Z18950

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Google Nederland d.d. 17 januari 2011

Zaak: Brief derden - Google Nederland te Amsterdam - 1 december 2010 Uitnodiging voor werkbezoek aan Google Nederland d.d. 17 januari 2011 - 2010Z18297

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen en LTO Noord Glaskracht

Zaak: Brief derden - Greenport Arnhem-Nijmegen te Huissen - 24 november 2010 Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen en LTO Noord Glaskracht Gelderland Oost voor netwerkbijeenkomst "Einde jaar, Blik op de Toekomst" d.d. 8 december 2010 - 2010Z18296

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging PHN en Bosschap voor werkbezoek aan het bos- en houtbedrijfsleven

Zaak: Brief derden - Platform Hout Nederland (PHN) te Wageningen - 25 november 2010 Uitnodiging PHN en Bosschap voor werkbezoek aan het bos- en houtbedrijfsleven - 2010Z17754

Besluit: De uitnodiging zal worden betrokken bij het voorstel werkbezoeken commissie ELI voorjaar 2011.

Verzoek van Provincie Fryslân tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor de verdere ontwikkeling van watertechnologie, blue energy in de Afsluitdijk en de landbouw als energieleverancier d.d. 18 januari 2011

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 23 november 2010 Verzoek van Provincie Fryslân tot aanbieding van petitie om aandacht te vragen voor de verdere ontwikkeling van watertechnologie, blue energy in de Afsluitdijk en de landbouw als energieleverancier d.d. 18 januari 2011 - 2010Z17743

Besluit: De petitieaanbieding zal worden georganiseerd op 18 januari 2011.