Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 november 2010

Gepubliceerd: 1 december 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A02017
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3e2a3ffb-5128-461d-a76b-dda0e3478e0f&title=Besluitenlijst%20pv%20ELI%20op%2030%20november%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29338, 29338, 21501, 21501, 22112, 22112, 21501, 22112, 22112, 22112, 29502, 30196, 29717, 28385, 32563, 28286, 28286, 25074, 31532, 26991, 27858, 29683, 31532, 22054, 31209, 31371, 29544, 32501, 25422, 32374, 26991

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehands om duidelijkheid of dat de Roadmap wordt ingebracht bij de klimaattop te Cancun

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 1 december 2010 Verzoek van het lid Ouwehands om duidelijkheid of dat de Roadmap wordt ingebracht bij de klimaattop te Cancun - 2010Z18218

Besluit: Besloten wordt tot het voeren van een schriftelijk overleg over het verslag van de conferentie Landbouw, Voedselzekerheid, Klimaatverandering van 31 oktober tot 5 november 2010 met als inbrengdatum woensdag 1 december 10.00 uur. Zie ook agendapunt 27.
Noot: Het kabinet wordt verzocht voor woensdag 1 december 2010 17.00 uur de beantwoording aan de Kamer aan te bieden, zodat indien nodig op donderdag 2 december 2010 een VSO kan worden gevoerd.

Verzoek van het lid Koopmans om namens de commissie van ELI een

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 december 2010 Verzoek van het lid Koopmans om namens de commissie van ELI een kabinetsreactie te vragen op het visie document over de toekomst van de glastuinbouw - 2010Z18217

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht een kabinetsreactie te geven op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw.

Verzoek van het lid Koopmans om voor het AO Pacht het LEI onderzoek over aftrekposten inclusief kabinetsreactie aan de Kamer aan te bieden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.P.J. Koopmans (CDA) - 1 december 2010 Verzoek van het lid Koopmans om voor het AO Pacht het LEI onderzoek over aftrekposten inclusief kabinetsreactie aan de Kamer aan te bieden - 2010Z18216

Besluit: De staatssecretaris van EL&I wordt verzocht om voor het AO Pacht van 16 december 2010 het LEI onderzoek over aftrekposten inclusief kabinetsreactie aan de Kamer aan te bieden.

Verzoek lid Van Gerven brief van staatsecretaris EL&I stand van zaken uitvoering van een drietal moties te ontvangen voor het AO Landbouwraad van 7 december 2010

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 1 december 2010 Verzoek lid Van Gerven brief van staatsecretaris EL&I stand van zaken uitvoering van een drietal moties te ontvangen voor het AO Landbouwraad van 7 december 2010 - 2010Z18214

Besluit: De staatssecretaris EL &I wordt verzocht om een stand van zaken brief over de uitvoering van de aangenomen moties met Kamerstuknummers: 29 675, nr. 54 (borging planologische claims), 21 501, nr. 392 (samenwerking met derde landen onder het GVB) en 32 123 XIV, nr. 49 (subsidies gerelateerd aan duurzame visserij).

Verzoek staatssecretaris ELI om AO Landbouw en Visserijraad van 7 december 2010 (16.00 - 20.00 uur (terug) te verplaatsen naar 8 december 2010

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 30 november 2010 Verzoek staatssecretaris ELI om AO Landbouw en Visserijraad van 7 december 2010 (16.00 - 20.00 uur (terug) te verplaatsen naar 8 december 2010

Besluit: Het verzoek van de staatssecretaris wordt niet gehonoreerd. Het AO Landbouw en Visserijraad blijft staan op 7 december 2010 van 16.00 tot 20.00 uur.

Verzoek lid Graus om spoed AO over 450 dode varkens aangetroffen op een boerderij in Limburg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 30 november 2010 Verzoek lid Graus om spoed AO over 450 dode varkens aangetroffen op een boerderij in Limburg - 2010Z18091

Besluit: Zie besluitvorming agendapunt 16.
Noot: De staatssecretaris wordt verzocht om een reactie op het bericht dat de nVWA op 27 november 2010 450 dode varkens heeft aangetroffen op een boerderij in Limburg. De reactie zal worden betrokken bij het AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010.

Verzoek lid Dijkgraaf reactie staatssecretarissen ELI en I&M vragen op brief Forfarmers BOMAP

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 29 november 2010 Reactie staatssecretarissen ELI en I&M vragen op brief Forfarmers BOMAP - 2010Z17979

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht uiterlijk woensdag 1 december om 11.30 uur een reactie te geven op de brief Forfarmers BOMAP ten behoeve van het vervolg AO Programmatische Aanpak Stikstof op 1 december 2010.

Verzoek lid Ziengs uitstellen AO Benzine van 2 december 2010

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 29 november 2010 Uitstellen AO Benzine van 2 december 2010 - 2010Z17877

Besluit: Het verzoek van het lid Ziengs om het AO Benzine tot nader order uit te stellen wordt gehonoreerd.
Besluit: De minister van EL&I wordt verzocht een brief aan de Kamer aan te bieden over het nemen van aanvullende maatregelen vanuit de overheid gericht op het verbeteren van prijstransparantie op de benzinemarkt.

Verzoek lid Ouwehand hoorzitting over gasopslag Bergermeerpolder

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 25 november 2010 Verzoek om hoorzitting over gasopslag Bergermeerpolder - 2010Z17738

Besluit: Verzoek voor een rondetafelgesprek over gasopslag wordt gehonoreerd.
Besluit: Voor het vaststellen van een datum voor het rondetafelgesprek zal door de griffier bij het ministerie navraag gedaan worden hoe de vergunningprocedure ten aanzien van het project gasopslag in Bergermeer verloopt met het oog op het vaststellen van een opportune datum voor het rondetafelgesprek.
Besluit: Via een schriftelijke ronde worden leden verzocht suggesties aan te leveren voor genodigden.
Noot: In de procedurevergadering d.d. 14 december 2010 zal over de definitieve samenstelling van de groslijst genodigden voor het rondetafelgesprek besloten worden.

Uitnodiging voor werkbezoek aan Stichting kiEMT

Zaak: Brief derden - Stichting kiEMT te Arnhem - 24 november 2010 Uitnodiging voor werkbezoek aan Stichting kiEMT - 2010Z17674

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van Stichting De Koepel voor diner met dhr. Herman Wijffels over energietransitie d.d. 7 december 2010

Zaak: Brief derden - Duurzame Energie Koepel (Stichting De Koepel) te Utrecht - 24 november 2010 Uitnodiging van Stichting De Koepel voor diner met dhr. Herman Wijffels over energietransitie d.d. 7 december 2010 - 2010Z17543

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Stichting Schub tot aanbieding petitie "Nederland nettenvrij"

Zaak: Brief derden - Stichting Schub te - 23 november 2010 Verzoek Stichting Schub tot aanbieding petitie "Nederland nettenvrij" - 2010Z17534

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek Stichting Gasalarm en Gemeente Bergen, tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen gasopslag in Bergen d.d. 30 november 2010

Zaak: Brief derden - Communicatiebureau brood op de plank te Alkmaar - 21 november 2010 Verzoek van Stichting Gasalarm en Gemeente Bergen, tot aanbieding petitie m.b.t. bezwaar tegen gasopslag in Bergen d.d. 30 november 2010 - 2010Z17459

Besluit: Verzoek tot petitie aanbieding is op basis van gevoerde schriftelijke procedure reeds gehonoreerd. Petitieaanbieding heeft plaatsgevonden 30 november 2010 van 13.15-13.30 uur.

Uitnodiging werkbezoek aan het Rondeel Barneveld

Zaak: Brief derden - Rondeel te Eersel - 23 november 2010 Uitnodiging werkbezoek aan het Rondeel Barneveld - 2010Z17472

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging HoSt BV voor symposium en officiële opening van de eerste microvergister de Microferm d.d. 26 november 2010

Zaak: Brief derden - HoSt BV te Enschede - 10 november 2010 Uitnodiging HoSt BV voor symposium en officiële opening van de eerste microvergister de Microferm d.d. 26 november 2010 - 2010Z17314

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging van NV Regio Venlo tot deelname innovatietender €ureka!

Zaak: Brief derden - NV Regio Venlo te Venlo - 9 november 2010 Uitnodiging van NV Regio Venlo tot deelname innovatietender €ureka! - 2010Z17129

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Soldaat Advies voor bijeenkomst van Plaatselijke Groep

Zaak: Brief derden - Soldaat Advies te Wageningen - 17 november 2010 Uitnodiging Soldaat Advies voor bijeenkomst van Plaatselijke Groep Krimpenerwaard over Europese landbouw- en plattelandsbeleid voor de periode na 2013 d.d. 13 januari 2011 - 2010Z17069

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek FNV Mondiaal, namens Colombiaanse vakbondsdelegatie, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ratificering van het vrijhandelsakkoord Colombia-EU

Zaak: Brief derden - FNV Mondiaal te Amsterdam - 16 november 2010 Verzoek FNV Mondiaal, namens Colombiaanse vakbondsdelegatie, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ratificering van het vrijhandelsakkoord Colombia-EU - 2010Z16885

Besluit: Agenderen voor gesprek op woensdag 8 december 2010 van 14.00 tot 15.00 uur.
Besluit: Onder de leden wordt een inventarisatieronde gehouden voor wie aan het gesprek deelnemen.

Reactie Shell Nederland BV inzake deelname aan rondetafelgesprek MVO in West-Afrika

Zaak: Brief derden - Shell Nederland BV te Den Haag - 23 november 2010 Reactie Shell Nederland BV inzake deelname aan rondetafelgesprek MVO in West-Afrika - 2010Z17536

Besluit: De datum voor het rondetafelgesprek MVO in West-Afrika wordt vastgesteld op woensdag 26 januari 2010.
Besluit: De leden gaan akkoord met het verzoek van Shell om beelden te vertonen tijdens het rondetafelgesprek.

Memo rapporteurs inzake groot project EHS en Midterm Review ILG

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 3 november 2010 Memo rapporteurs inzake groot project EHS en Midterm Review ILG - 2010Z15752

Besluit: De commissie maakt zich de analyse van de rapporteurs eigen.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om in de kabinetsreactie alsnog een overzicht te geven van het aantal hectares dat in 2009 is aangekocht, ingericht, beheerd en het aantal hectares dat nog resteert, en de financiële consequenties van aankoop, inrichting en beheer in 2009. De rapporteurs vragen de regering daarbij onderscheid te maken tussen EHS gebieden en EHS verbindingszones.
Noot: Tijdens de pv van 16 november 2010 is reeds om een kabinetsreactie verzocht.

Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 september 2010 Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-99

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Innovatiebeleid.

Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-94

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Innovatiebeleid.

EU Stafnotitie: ELI - Europese prioriteiten ELI 2011 met inbreng fracties

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 24 november 2010 EU Stafnotitie: ELI - Europese prioriteiten ELI 2011 met inbreng fracties - 2010Z17583

Besluit: De commissie gaat akkoord met onderstaande voorstellen: 1.Strategie en actieplan van de Europese Unie voor een duurzame bio-economie in 2020 (prioriteit) 2.Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (prioriteit + behandelvoorbehoud) 3.Wetgevingsvoorstellen Gemeenschappelijk Visserijbeleid (prioriteit + behandelvoorbehoud) 4.Initiatief om de invoering van slimme netwerken te ondersteunen (prioriteit + behandelvoorbehoud) 5.Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 (prioriteit) 6.Roadmap energie 2050 (prioriteit)

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 29-30 november 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 29-30 november 2010 - 21501-32-419

Besluit: Reeds geagendeeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad van 25 november 2010.

Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie en Telecom) 3 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie en Telecom) 3 december 2010 - 21501-33-299

Besluit: Agenderen voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Fiche 2 inzake mededeling veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 november 2010 Fiche inzake mededeling veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten - 22112-1091

Besluit: Agenderen voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Fiche 3 inzake mededeling Slimme Regelgeving in de Europese Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 22 november 2010 Fiche inzake mededeling Slimme Regelgeving in de Europese Unie - 22112-1092

Besluit: Agenderen voor AO Raad voor het Concurrentievermogen op 8 december 2010.

EU-voorstel: Mededeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 COM (2010) 672 (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 november 2010 EU-voorstel: Mededeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 COM (2010) 672 (Engelse versie) - 2010Z17260

Besluit: Agenderen voor AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om zijn besluit omtrent het niet door laten gaan van de technische briefing inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid in heroverweging te nemen.

Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid van 17 november 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 november 2010 Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid van 17 november 2010 - 21501-08-343

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

EU Voorstel: Energie infrastructuur prioriteiten voor 2020 en verder COM(2010)677 (Engelse versie)

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 24 november 2010 EU Stafnotitie: ELI - EU Prioriteit Energie-Infrastructuur - 2010Z17570

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 17 november 2010 EU Voorstel: Energie infrastructuur prioriteiten voor 2020 en verder COM(2010)677 (Engelse versie) - 2010Z17028

Besluit: Agenderen voor het AO VTE-Raad op 1 december 2010.
Noot: Vooruitlopend op de PV reeds geagendeerd voor AO VTE-Raad op 1 december 2010.

Fiche: mededeling Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 november 2010 Fiche: mededeling Europa 2020-kerninitiatief Innovatie-Unie - 22112-1089

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen op 17 november 2010.

Fiche: mededeling bijdrage EU Regionaal Beleid aan de Europa 2020-strategie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 november 2010 Fiche: mededeling bijdrage EU Regionaal Beleid aan de Europa 2020-strategie - 22112-1087

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg informele Raad voor het Cohesiebeleid waarvan de inbrengdatum was gesteld op 17 november 2010.

Fiche: verordening vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen van diepzee-vissen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 15 november 2010 Fiche: verordening vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen van diepzee-vissen - 22112-1085

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Landbouw- en Visserijraad van 25 november 2010.

Moties en toezeggingen n.a.v. WGO Visserij op 8 november 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Moties en toezeggingen n.a.v. WGO Visserij op 8 november 2010 - 32500-XIII-138

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Laatste ontwikkeling t.a.v. de problematiek bij de nieuwe postbedrijven en de vakbonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Laatste ontwikkeling t.a.v. de problematiek bij de nieuwe postbedrijven en de vakbonden - 29502-41

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Post op 25 november 2010.

Verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid, Klimaatverandering, 31 oktober - 5 november 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid, Klimaatverandering, 31 oktober - 5 november 2010 - 30196-118

Besluit: Desgewenst betrokken bij AO Landbouw- en Visserijraad van 25 november 2010.
Noot: Zie ook agendapunt 64 van de rondvraag. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 1 december 2010 te 10.00 uur.

Beantwoording nadere vragen commissie over het E-logboek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Beantwoording nadere vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Visserij inzake het E-logboek - 32500-XIII-139

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een stand van zakenbrief inzake de weegrichtlijn en inzake de subsidieregeling aanschaf weegschalen aan boord van visserijvoertuigen i.v.m. de invoering per 1 januari 2010, uiterlijk te ontvangen op 6 december 2010.
Noot: De brief van de staatssecretaris zal worden betrokken bij het AO Landbouw- en Visserijraad op 7 december 2010.

Tweede Verslag van het Comité van Toezicht ILG

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Tweede Verslag van het Comité van Toezicht ILG - 29717-18

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO EHS.

Antwoord vragen commissie inzake de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Reactie op de verzoeken van de commissie inzake de open gestelde subsidieregeling voor het investeren in milieuvriendelijke mestopslag - 28385-195

Besluit: Agenderen voor AO Mestbeleid op 15 december 2010.

Evaluatie van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 november 2010 Evaluatie van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen - 32563-1

Besluit: Agenderen voor AO Wildbeheer/Oostvaardersplassen op 1 december 2010.
Besluit: De commissie Gabor zal worden benaderd om na te gaan of er bij de commissie bezwaren bestaan tegen het in de openbaarheid plaats laten vinden van de technische briefing over het evaluatierapport.
Noot: De technische briefing vindt plaats op 1 december 2010 van 15.00 tot 16.00 uur. De commissie Gabor heeft laten weten het besluit om de briefing al dan niet in openbaarheid plaats te laten vinden, aan de Kamercommissie te laten.

Rapport Evaluatiecommissie Q-koorts

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 november 2010 Rapport Evaluatiecommissie Q-koorts - 28286-443

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling van de Q-koorts.

Q-Koorts levenslang fokverbod en vaccinatiecampagne 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 22 november 2010 Q-Koorts levenslang fokverbod en vaccinatiecampagne 2011 - 28286-444

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Q-koorts.
Noot: De plenaire behandeling zal plaatsvinden na het aanstaande kerstreces.

Verslag schriftelijk overleg inzake de nadere reactie DSIA met betrekking tot de situatie van onteigende Nederlandse ondernemers in Zimbabwe

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 november 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de nadere reactie DSIA met betrekking tot de situatie van onteigende Nederlandse ondernemers in Zimbabwe - 25074-170

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kabinetsreactie op het rapport “Vleesminnaars, vleesminderaars en

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 november 2010 Kabinetsreactie op het rapport “Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders”. - 31532-42

Besluit: Agenderen voor AO Duurzaam voedsel op 16 december 2010.

Informatie inzake internationale handel in dierlijke eiwitten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 18 november 2010 Informatie inzake internationale handel in dierlijke eiwitten - 26991-293

Besluit: Agenderen voor AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010.

Vondst Aziatische boktor in Almere-Buiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2010 Vondst Aziatische boktor in Almere-Buiten - 27858-93

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onafhankelijke autoriteit in relatie tot antibioticagebruik

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 17 november 2010 Onafhankelijke autoriteit in relatie tot antibioticagebruik - 29683-62

Besluit: Agenderen voor AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om toezending van het advies van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij inclusief kabinetsreactie te ontvangen uiterlijk 6 december 2010 om 17.00 uur en de Kamer hiervan per ommegaande een bevestiging te sturen.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om een reactie op het bericht dat de nVWA op 27 november 2010 450 dode varkens heeft aangetroffen op een boerderij in Limburg.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over hetgeen geagendeerd is voor het AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010 vaststellen op woensdag 8 december 2010 om 12.00 uur.
Besluit: Het AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij blijft geagendeerd staan op 16 december 2010 van 10.00 tot 12.00 uur.
Noot: De reactie zal worden betrokken bij het AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010. Zie ook agendapunt 59.

Antwoorden op vragen van de commissie over programma Duurzame Voedselsystemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 16 november 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over programma Duurzame Voedselsystemen - 31532-41

Besluit: Agenderen voor het AO Duurzaam voedsel op 16 december 2010.

Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 15 november 2010 Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2010 - 22054-163

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen AO Wapenexportbeleid.

Toezending bijgestelde studie van KEMA in het kader van het project Brandstofmix

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010 Toezending bijgestelde studie van KEMA in het kader van het project Brandstofmix - 31209-143

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie op 6 december 2010.

Derde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Derde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de financieringsinstrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 31371-355

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Aanbieding Jaarverslag 2009, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag Energie Beheer Nederland B.V. 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Aanbieding Jaarverslag 2009, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag Energie Beheer Nederland B.V. 2009 - 32500-XIII-73

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Taakstelling op uitgaven Innovatie en (internationaal) Ondernemingsklimaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Taakstelling op uitgaven Innovatie en (internationaal) Ondernemingsklimaat - 32500-XIII-75

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Informatie over de uitvoering van de motie Gesthuizen (29544,263) over Abbott

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Informatie over de uitvoering van de motie Gesthuizen (29544, nr.263) over Abbott - 29544-269

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Industriebeleid.

Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor de taakuitoefening EL&I

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor de taakuitoefening EL&I - 32501-6

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Departementale herindeling en begrotingsartikelen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 22 november 2010 Departementale herindeling en begrotingsartikelen - 32500-XIII-74

Besluit: Degewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Toelichting op vormgeving verlaging innovatiesubsidies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 17 november 2010 Toelichting op vormgeving verlaging innovatiesubsidies - 32500-XIII-71

Besluit: Degewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

International Framework for Nuclear Energy Cooperation

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 2 november 2010 International Framework for Nuclear Energy Cooperation - 25422-86

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie op 6 december 2010.

Beantwoording vragen 1e termijn begrotingsbehandeling ELI 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 24 november 2010 Beantwoording vragen 1e termijn begrotingsbehandeling ELI 2011 - 2010Z17577

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / Jaarverslag 2009.

Toelichting op ministeriële regeling meettarieven elektriciteit en gas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 19 november 2010 Toelichting op ministeriële regeling meettarieven elektriciteit en gas - 32374-11

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie op 6 december 2010.

Afschrift van brief aan de Eerste Kamer om informatie betreffende het niet in werking treden van bepaalde artikelen uit het wetsvoorstel wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (31904)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 23 november 2010 Afschrift van brief aan de Eerste Kamer om informatie betreffende het niet in werking treden van bepaalde artikelen uit het wetsvoorstel wijziging Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (31904) - 2010Z17402

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorhang wijziging tariefbepalingen Regeling diervoeders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 23 november 2010 Voorhang wijziging tariefbepalingen Regeling diervoeders - 26991-294

Besluit: Agenderen voor AO nVWA en antibioticagebruik veehouderij op 16 december 2010.