Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 november 2010

Gepubliceerd: 17 november 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Activiteitnummer: 2010A02016
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7012c83b-ce9c-4f5b-b132-969f5f195e4b&title=Besluitenlijst%20pv%20ELI%20op%2016%20november%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29338, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 29446, 32472, 26407, 29683, 29675, 29675, 29664, 26407, 28982, 31239, 31510, 27428, 24095, 30196, 28982, 31412

Inhoud


Verzoek lid Van Veldhoven om een kabinetsreactie motie Van Veldhoven c.s. over een vangstverbod voor paling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 17 november 2010 Kabinetsreactie motie Van Veldhoven c.s. over een vangstverbod voor paling - 2010Z16961

Besluit: Het verzoek van het lid Van Veldhoven om de staatssecretaris van EL&I te verzoeken vóór de plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van EL&I een brief aan de Kamer te sturen over de uitvoering van deze motie en daarbij in te gaan op de planning van het verbod, de wettelijke handhaving en de verdere rapportage hierover aan de Kamer, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff inzake evaluatie Spoor 2 / Mestbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 17 november 2010 Verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff inzake evaluatie Spoor 2 / Mestbeleid - 2010Z16973

Besluit: Het verzoek van het lid Snijder-Hazelhoff om het kabinet te rappeleren de tussenevaluatie van mestdistributie 'Spoor 2' voorafgaand aan het AO Mestbeleid aan de Kamer te zenden, wordt gehonoreerd.
Noot: In de brief van 1 juli 2010 (Kamerstuk 28 385, nr. 186) heeft de toenmalig minister van LNV de Kamer laten weten dat de resultaten van de tussenevaluatie na de zomer 2010 bekend zouden zijn en de Kamer daarover te informeren.

Verzoek van het lid Lodders stand van zaken polders in Zuid-Holland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 17 november 2010 Verzoek van het lid Lodders stand van zaken brief polders in Zuid-Holland - 2010Z16971

Besluit: Het verzoek van het lid Lodders om een stand van zaken brief aan het kabinet te vragen inzake het onder water zetten van diverse polders (Leenherenpolder, IJsselmonde, Zuidoord, Zuiderdieppolder, Westplaat en Martina Corneliapolder) in Zuid-Holland wordt gehonoreerd.

AO Raad voor Cohesiebeleid van 17 november 2010 om te zetten naar een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H.M. Schaart (VVD) - 15 november 2010 AO Raad voor Cohesiebeleid van 17 november 2010 om te zetten naar een schriftelijk overleg - 2010Z16773

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg informele Raad Cohesiebeleid van 17 november 2010 om te zetten naar een schriftelijk overleg wordt gehonoreerd, de inbrengdatum wordt gesteld op 17 november 2010 te 12.00 uur.
Noot: Het ministerie is verzocht de beantwoording uiterlijk donderdag 18 november 2010 te 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden zodat, indien wenselijk, een plenaire afronding mogelijk is op donderdag 18 november 2010.

CO2-opslag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G. Verburg (CDA) - 11 november 2010

Besluit: Door ontvangst van de brief van de minister over de 'uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord voor de individuele C02-opslag- en afvangprojecten, (2010Z16682) d.d. 12 november jl. komt dit verzoek te vervallen.
Noot: Zie agendapunt 10.

Rondetafelgesprek MVO in West-Afrika

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H.M. Schaart (VVD) - 11 november 2010 Rondetafelgesprek MVO in West-Afrika - 2010Z16522

Besluit: Het rondetafelgesprek is volledig openbaar en zal worden gepland na het kerstreces. Eén van de organisaties genoemd in het verzoek van het lid Schaart zal als genodigde worden toegevoegd aan dit gesprek.
Besluit: Ingeval van vergoeding van reis-en verblijfskosten van buitenlandse genodigden zal een begroting ter toestemming, comform de daartoe geldende procedure, eerst aan de Griffier van de Kamer worden voorgelegd.

Verzoek van Productschap Vis om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Zaak: Brief derden - Productschap Vis te Rijswijk - 11 november 2010 Verzoek van Productschap Vis om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie - 2010Z16607

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging SER voor symposium 'Fusiegedragsregels 2000: Crossing Borders' d.d. 16 december 2010

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 12 november 2010 Uitnodiging SER voor symposium 'Fusiegedragsregels 2000: Crossing Borders' d.d. 16 december 2010 - 2010Z16657

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor een ontmoeting met Eurocommissaris Ciolos aan Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010 Uitnodiging voor een ontmoeting met Eurocommissaris Ciolos aan Nederland - 2010Z16673

Besluit: De leden Snijder-Hazelhoff en Veldhoven-Van der Meer zullen bij de ontmoeting aanwezig zijn.

Verzoek Stichting Natuur en Milieu, namens coörperatie Zeekracht, tot aanbieding petitie i.v.m. de noodzaak voor meer beleid duurzame energie in Nederland

Zaak: Brief derden - Stichting Natuur en Milieu te Utrecht - 9 november 2010 Verzoek Stichting Natuur en Milieu, namens coörperatie Zeekracht, tot aanbieding petitie i.v.m. de noodzaak voor meer beleid duurzame energie in Nederland - 2010Z16322

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 23 november 2010.

Uitnodiging van EUFORES voor diner-debat 'Energy Efficiency in Europe - Time to Act and Implement' d.d. 7 december 2010

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 3 november 2010 Uitnodiging van EUFORES voor diner-debat 'Energy Efficiency in Europe - Time to Act and Implement' d.d. 7 december 2010 - 2010Z15874

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging voor een toelichting van de Europese Commissie op haar Vijfde Cohesieverslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 november 2010 Uitnodiging voor een toelichting van de Europese Commissie op haar Vijfde Cohesieverslag - 2010Z15827

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek van RLI tot bespreking van concept gezamenlijke werkprogramma 2011 van VROM-raad, RaadVenW en RLG

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) te Den Haag - 30 september 2010 Verzoek van RLI tot bespreking van concept gezamenlijke werkprogramma 2011 van VROM-raad, RaadVenW en RLG - 2010Z14474

Besluit: Er zal een gesprek worden gepland na het kerstreces.

Verzoek Shell Nederland BV om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over werkzaamheden in Nigeria van Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limitred

Zaak: Brief derden - Shell Nederland BV te Den Haag - 29 oktober 2010 Verzoek Shell Nederland BV om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over werkzaamheden in Nigeria van Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limitred - 2010Z15549

Besluit: De commissie zal niet ingaan op de uitnodiging.
Noot: Zie ook agendapunt 43.

Bepalen van (vast) tijdstip en dag procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en al dan niet openbaar maken van de agenda.

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 15 november 2010 Stafnotitie voorstel procedures ELI - 2010Z16795

Besluit: De procedurevergadering zal ook in de toekomst worden gehouden op de dinsdag van 16.00 - 17.00 uur eens in de 14 dagen. De agenda en de brievenlijst zullen openbaar worden gemaakt.

Memo rapporteurs inzake groot project EHS en Midterm Review ILG (aangehouden tijdens procedurevergadering d.d. 4 november 2010)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD) - 3 november 2010 Memo rapporteurs inzake groot project EHS en Midterm Review ILG - 2010Z15752

Besluit: Het advies van de rapporteurs wordt overgenomen en de staatssecretaris zal verzocht worden om een kabinetsreactie op de Midterm Review ILG en de twee verslagen verslagen van het Comité van Toezicht.
Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren over het kwaliteitsborgsysteem.
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO EHS na ontvangst van de kabinetsreactie.
Noot: Zie agendapunt 34.

Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 september 2010 Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-99

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Innovatiebeleid.
Noot: Zie ook agendapunt 34.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 15 november 2010 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 november 2010 - 21501-30-244

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen op 17 november 2010.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 oktober 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010 Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 oktober 2010 - 21501-32-418

Besluit: Agenderen voor AO Landbouw- en Visserijraad op 25 november 2010.

Geannoteerde agenda Informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010 Geannoteerde agenda Informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid - 21501-08-342

Besluit: Agenderen voor het AO Informele Raad Cohesiebeleid 17 november 2010.
Noot: Zie ook agendapunt 45.

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen 25-26 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2010 Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen 25-26 november 2010 - 21501-30-243

Besluit: Agenderen voor het AO Raad voor het Concurrentievermogen op 17 november 2010.

Aanbieding rapport "Towards a Single Market Act for a highly competitive social market economy"

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussel - 29 oktober 2010 Aanbieding rapport "Towards a Single Market Act for a highly competitive social market economy" - 2010Z16328

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO Raad voor het Concurrentievermogen op 8 december 2010.

EU-voorstel: Conclusies van het Vijfde Cohesieverslag inzake toekomst structuurfondsen COM(2010)642

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 12 november 2010 EU-stafnotitie "Vijfde Cohesieverslag inzake Structuurfondsen en Cohesiefonds vanaf 2014" - 2010Z16600

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO Raad Cohesiebeleid.

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 november 2010 EU-voorstel: Conclusies van het Vijfde Cohesieverslag inzake toekomst structuurfondsen COM(2010)642 - 2010Z16450

Besluit: Agenderen voor het AO Informele Raad Cohesiebeleid op 17 november 2010.
Noot: Zie agendapunt 45.

EU-stafnotitie "Subsidiariteitstoets betreffende de wijziging van de verordeningen (EG) nr 120/2005 en (EG) nr 1234/2007 van de Raad wat de vertrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie betreft (COM 2010/486)"

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet (PvdA) - 10 november 2010 Brief aan Sefcovic inzake "subsidiariteitstoets van het voorstel voor een verordening betreffende de wijziging van de verordeningen (EG) nr 120/2005 en (EG) nr 1234/2007 van de Raad wat de vertrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie betreft - COM( 2010)486" - 2010Z16339

Besluit: De commissie stemt in met verzending van de brief aan de Europees Commissaris Inter-institutionele Betrekkingen.

Zaak: Overig - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, H.J. Buning - 10 november 2010 EU-stafnotitie "Subsidiariteitstoets Verordening Verstrekking van levensmiddelen

Besluit: Het voorstel voldoet niet aan de beginselen van subsidiariteit, de bezwaren van de commissie zullen kenbaar worden gemaakt aan Europees Commissaris Inter-institutionele Betrekkingen.

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2010 Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2010 - 21501-30-241

Besluit: Agenderen voor AO Raad voor het Concurrentievermogen op 17 november 2010.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad van Concurrentievermogen van 10 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 november 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Raad van Concurrentievermogen van 10 november 2010 - 21501-30-242

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Schriftelijke reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 november 2010 Schriftelijke reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg natuur (32500 XIII) - 32500-XIII-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemmingen over de ontwerpbegroting 2011/ Jaarverslag 2009.
Noot: Tijdens het WGO Natuur op 8 november jl. is besloten de stemming over deze moties plaats te laten vinden na de plenaire behandeling van de ontwerpbegroting.

Reactie op verzoek commissie betreffende het ganzenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010 Reactie op verzoek commissie betreffende het ganzenbeleid - 29446-75

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Wildbeheer.
Noot: Zie agendapunt 34.

Reactie op verzoek commissie om het advies van de juridische dienst van de Europese Raad te versturen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 12 november 2010 Reactie op verzoek commissie om het advies van de juridische dienst van de Europese Raad te versturen - 32472-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het AO GGO's op 16 november 2010.

Uitvoer sanctiemaatregelen Iran

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 november 2010 Uitvoer sanctiemaatregelen Iran - 32500-XIII-65

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen AO Wapenexportbeleid.
Noot: Zie agendapunt 34.

Reactie op de Conventie inzake Biologische Biodiversiteit (COP-10 CBD) en een reactie op de rapporten ‘Living Planet Report 2010’ van het WWF en ‘Mainstreaming the Economics of Nature’ van TEEB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 november 2010 Reactie op de Conventie inzake Biologische Biodiversiteit (COP-10 CBD) en een reactie op de rapporten ‘Living Planet Report 2010’ van het WWF en ‘Mainstreaming the Economics of Nature’ van TEEB - 26407-49

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen AO Biodiversiteit (na het kerstreces).
Noot: Zie ook agendapunt 34.

Moeraskoorts bij paarden (aangehouden tijdens procedurevergadering d.d. 4 november 2010)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 26 oktober 2010 Moeraskoorts bij paarden - 29683-61

Besluit: Betrekken bij agendapunt 34.

Advies van het Visserij Innovatieplatform (VIP) over een toekomstig stelsel van regionale blueports

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010 Advies van het Visserij Innovatieplatform (VIP) over een toekomstig stelsel van regionale blueports - 29675-103

Besluit: Reeds betrokken bij het WGO Visserij op 8 november 2010.

Evaluatie Kenniskringen Visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010 Evaluatie Kenniskringen Visserij - 29675-104

Besluit: Reeds betrokken bij het WGO Visserij op 8 november 2010.

Tellingen en evaluatie beheer grote grazers Oostvaardersplassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010 Tellingen en evaluatie beheer grote grazers Oostvaardersplassen - 32500-XIV-13

Besluit: Reeds betrokken bij het WGO Natuur op 8 november 2010.

Cijfers glasaalintrek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010 Cijfers glasaalintrek. Beantwoording van vragen, gesteld tijdens het AO van 6 okt. 2010, van het lid El Fassed - 29664-102

Besluit: Reeds betrokken bij het WGO Visserij op 8 november 2010.

Voortgangsrapportage Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 5 november 2010 Voortgangsrapportage Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 - 26407-48

Besluit: Reeds betrokken bij het WGO Natuur op 8 november 2010.

Uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord voor de individuele CO2-opslag- en afvangprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 12 november 2010 Uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord voor de individuele CO2-opslag- en afvangprojecten - 28982-114

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie gepland op 6 december 2010.
Noot: Zie ook agendapunt 44.

Reactie op verzoek commissie over de invulling van de SDE+ regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) in 2011

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2010 Reactie op verzoek commissie over de invulling van de SDE+ regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) in 2011 - 31239-102

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie op 6 december 2010.

Uitstel beantwoording vragen commissie VROM over de MER-richtlijnen tweede kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 28 oktober 2010 Uitstel beantwoording vragen commissie VROM over de MER-richtlijnen tweede kerncentrale Borssele - 31510-42

Besluit: In de PV van 4 november jl. reeds besloten toe te voegen aan het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie 6 december 2010.

Stand van zaken bij de uitvoering van de moties Jacobi (27428, nr. 166) en Van Gerven (27 428, nr. 165)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2010 Stand van zaken bij de uitvoering van de moties Jacobi (27428, nr. 166) en Van Gerven (27 428, nr. 165) - 27428-175

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011/ Jaarverslag 2009.

Aankondiging formele openbare consultatie digitaliseringsbeleid commerciële etherradio

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 november 2010 Aankondiging formele openbare consultatie digitaliseringsbeleid commerciële etherradio - 24095-263

Besluit: Agenderen voor verzamel AO Telecommunicatie.
Noot: Zie ook agendapunt 34.

Reactie op verzoek commissie over het voornemen van het sluiten of verkopen door Nuon van de Helianthos zonnecelfabriek in Arnhem

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 november 2010 Reactie op verzoek commissie over het voornemen van het sluiten of verkopen door Nuon van de Helianthos zonnecelfabriek in Arnhem - 30196-116

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie 6 december 2010.

CO2-opslagprojecten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 4 november 2010 CO2-opslagprojecten - 28982-113

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek Energie 6 december 2010.

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag inzake wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid (31 412)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2010 Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - 31412-28

Besluit: Aanmelden voor de plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-28

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer heb verstuurd met betrekking tot de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (31904)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2010 Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer heb verstuurd met betrekking tot de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (31904) - 2010Z16364

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 3 november 2010 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen - 32549

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 2 december 2010 om 14.00 uur.