Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 april 2010

Gepubliceerd: 21 april 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2010A01534
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e2d8e753-f00e-421d-bf7a-b1c51488af6c&title=Besluitenlijst%20PV%20EZ%20dinsdag%2020%20april%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29023, 21501, 21501, 21501, 31710, 31239, 28982, 31239, 24036, 31311, 29338


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 april 2010 Uitnodiging SER voor symposium 'Duurzame ontwikkeling: tijd voor een eigen ministerie?' d.d. 21 april 2010 - 2010Z06265

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie op verzoek commissie over het Vrijhandelsverdrag EU-Korea

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 april 2010 Reactie op verzoek commissie over het Vrijhandelsverdrag EU-Korea - 2010Z06999

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afwaardering Gasunie Duits gastransportnet

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 april 2010 Afwaardering Gasunie Duits gastransportnet - 29023-76

Besluit: Indien het aangevraagde (plenaire) debat over de afwaardering op het Duitse gastransportnet door Gasunie, niet op korte termijn kan worden ingepland, zal hierover nog voor het verkiezingsreces een AO worden gepland, met zowel de minister van EZ als de minister van Financiën.

Beantwoording vragen commissie EZ inzake de geannoteerde agenda over de informele VTE-Raad (Telecom) van 18-21 april

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 14 april 2010 Beantwoording vragen commissie EZ inzake de geannoteerde agenda over de informele VTE-Raad (Telecom) van 18-21 april - 21501-33-272

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Geannoteerde agenda informele VTE-Raad (Telecom) d.d. 18-21 april 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010 Geannoteerde agenda informele VTE-Raad (Telecom) d.d. 18-21 april 2010 - 21501-33-270

Besluit: Reeds besloten tot het voeren van een schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum was vastgesteld op 8 april jl. en waarvan het kabinet is verzocht de beantwoording daarvan uiterlijk woensdag 14 april om 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden.

Rapport “Smart Regulation; a cleaner, fairer and more competitive Europe”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 8 april 2010 Aanbieding rapport “Smart Regulation; a cleaner, fairer and more competitive Europe” - 21501-30-227

Besluit: Toevoegen aan de agenda van het schriftelijk overleg over de Raad Concurrentievermogen waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op 12 mei 2010.

Beantwoording vragen van de commissie voor EZ over de tender windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 14 april 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over de tender windenergie op zee - 31710-16

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen,
Besluit: Minister verzoeken om voorafgaand aan dit AO te Kamer te informeren waarom de uiteindelijke vergunningverlening inzake CO2-opslag te Barendrecht wordt overgelaten aan een nieuw kabinet, terwijl het huidige (demissionaire) kabinet zich wel bevoegd acht tot het uitvoeren van de Regeling Windenergie op zee 2009.

Brief n.a.v. Volkskrantartikel 'Duurzame energie niet voor eeuwig blijven subsidiëren'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 13 april 2010 Brief n.a.v. Volkskrantartikel 'Duurzame energie niet voor eeuwig blijven subsidiëren' - 31239-94

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen, tezamen met de agendapunten 4 en 7, te houden vóór het verkiezingsreces.

Invulling moties CO2-opslag Barendrecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 april 2010 Invulling moties CO2-opslag Barendrecht - 28982-104

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het bericht "CO2 bom onder Barendrecht" op dinsdag 20 april 2010.

Voortgang biogashubs in SDE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 april 2010 Voortgang biogashubs in SDE - 31239-93

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de diverse energieonderwerpen, tezamen met agendapunten 6 en 7, te houden vóór het verkiezingsreces.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer tijdig vóórafgaand aan dit AO te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Spies (31 239, nr. 78) en van het lid Vendrik (31 239, nr. 87).

Rapportage NMa 'Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 april 2010 Rapportage NMa 'Productkoppeling en overstapdrempels bij bancaire dienstverlening aan het MKB' - 24036-373

Besluit: Via een ad hoc procedure is reeds besloten tot het voeren van een schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 14 april jl. en waarvan het kabinet is verzocht de beantwoording van het schriftelijk overleg uiterlijk woensdag 21 april om 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden.

Onderzoeksrapporten naar onnodige belemmeringen voor doorgroei van kleine en startende ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010 Onderzoeksrapporten naar onnodige belemmeringen voor doorgroei van kleine en startende ondernemingen - 31311-50

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en t.z.t., tezamen met de nadere informatie die is aangekondigd (voor het zomerreces) over de uitvoering van de motie Pieper/Tang inzake de ondersteuning van initiatieven op het gebied van

Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 6 april 2010 Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie - 29338-93

Besluit: Wegens samenloop met de plenaire agenda wordt het AO Nanotechnologie verplaatst naar woensdag 12 mei 2010 van 13.00-15.00 uur (AO was gepland op woensdag 21 april 2010).