Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 mei 2010

Gepubliceerd: 12 mei 2010
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Activiteitnummer: 2010A01532
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1adc3b12-26a0-4830-a698-4a3d73bd84c4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20WWI%20d.d.%2012%20mei%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32156, 29453


Recente bijeenkomst in Turkije met leden van de Turkse diaspora uit Europa

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 27 april 2010 Recente bijeenkomst in Turkije met leden van de Turkse diaspora uit Europa - 32123-XVIII-71

Besluit: Aanhouden en agenderen voor de procedurevergadering (na de Tweede Kamerverkiezingen) van 24 juni 2010

Bouwregelgeving: integrale amvb

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 4 mei 2010 Bouwregelgeving: integrale amvb - 2010Z07738

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Bouwbesluit d.d. 11 mei 2010

Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningbouw
Besluit: Instemmen met subsidiering van het Justus van Effencomplex op basis van de Wet overige OCW-subsidies

Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 22 april 2010 Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam) - 29453-157

Besluit: Aanhouden en agenderen voor de procedurevergadering (na de Tweede Kamerverkiezingen) d.d. 24 juni 2010