Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 april 2010

Gepubliceerd: 8 april 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A01338
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=306ff5ac-c217-4c72-868c-effdac047334&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%208-4-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31293, 31524, 21501, 31289, 31524, 32269, 31288, 31497, 32210, 31288, 31524, 27923, 30420

Inhoud


Verzoek overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en amvb's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jan Jacob) van Dijk (CDA) - 8 april 2010 Verzoek overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en amvb's - 2010Z06282

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en amvb's voor het zomerreces voorzien van de beoogde inwerkingtreding. Specifiek wordt geïnformeerd naar de wetsvoorstellen Samenwerkingsscholen en Persoonsgebonden nummer.

Algemeen overleg Tijdelijk wet mediaconcentraties en het Concessiebeleidsplan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.W. Remkes (VVD) - 8 april 2010 Algemeen overleg over Tijdelijke wet mediaconcentraties en Concessiebeleidsplan - 2010Z06274

Besluit: Algemeen overleg plannen in de eerste week na het meireces
Besluit: De staatssecretaris van OCW verzoeken om voorafgaand aan het AO de Kamer een brief te sturen over de resultaten van het overleg met de Europese Commissie over de concurrentietoets ex ante bij nieuwe diensten in het kader van de nieuwe Omroepmededeling en de samenhang met de besluitvorming over het
Noot: Geagendeerd wordt de brief van minister OCW d.d. 18 januari 2010 over de uitvoering van moties en amendementen, aangenomen in het kader van de behandeling van de begroting 2010, onderdeel motie nr. 47 over het niet verlengen òf aanpassen van de Tijdelijke wet mediaconcentraties.

Verzoek van MBO Raad tot aanbieding van een onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs van leerlingen in de zogenoemde apc-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden) d.d. 13 april 2010

Zaak: Brief derden - MBO Raad te Woerden - 7 april 2010 Verzoek van MBO Raad tot aanbieding van een onderzoek uitgevoerd naar de bekostiging in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs van leerlingen in de zogenoemde apc-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden) d.d. 13 april 2010 - 2010Z06221

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 13 april om 13.45 uur.

Europese prioriteiten voor OCW n.a.v Werkprogramma Europese Commissie

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 1 april 2010 EU Stafnotitie "OCW Werkprogramma Europese Commissie 2010" - 2010Z05877

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De commissie stemt in met de gedane voorstellen.
Noot: Op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2010, wordt uw commissie verzocht onderstaande lijst –en eventuele aanpassingen- vast te stellen en door te geleiden naar de vaste commissie voor Europese Zaken. Europese prioriteiten OCW: • Youth on the Move Programma 2014 – 2020 • Wetgevend voorstel voor ‘verweesde werken’ in digitale bibliotheken • Mededeling over een initiatief voor meer Europese competenties op onderwijsgebied • Europese Strategie voor Gendergelijkheid • Cultuur and Media Programma 2014 – 2020 • Communicatie over de modernisering van hoger onderwijs

Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 13 en 14 april aanstaande

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2010 Geannoteerde agenda van de Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 13 en 14 april aanstaande - 21501-34-138

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg Informele Onderwijsraad op 9 april om 12.00 uur

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2010 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten - 32356

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 april om 10.00 uur

Onderzoek burgerschap bij As Siddieq

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 1 april 2010 Onderzoek burgerschap bij As Siddieq - 32123-VIII-120

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport van de Onderwijsinspectie en reactie van de minister inzake het onderzoek uitgaven huisvesting door scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 1 april 2010 Rapport van de Onderwijsinspectie en reactie van de minister inzake het onderzoek uitgaven huisvesting door scholen - 31293-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Huisvesting

Beleidsreactie op inspectierapport "klachtenbehandeling in het mbo -2009"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2010 Beleidsreactie op inspectierapport "klachtenbehandeling in het mbo -2009" - 31524-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 14 april a.s. over de rapportage mbo 2010.

Voorhang besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 31 maart 2010 Voorhang besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget - 32361

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 april om 12.00 uur

Islamitisch College Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 maart 2010 Beëindiging van de bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam - 32123-VIII-119

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgang Bologna Proces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2010 Voortgang Bologna Proces - 21501-34-137

Besluit: T.z.t. betrekken bij dossier bachelor-masterstructuur en de Voortgang Bologna Proces

Voortgang Aanpak (Zeer) Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2010 Voortgang Aanpak (Zeer) Zwakke Scholen Voortgezet Onderwijs - 31289-80

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstelbrief toezegging over de naamgeving in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2010 Uitstelbrief toezegging over de naamgeving in het mbo - 31524-60

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift reactie op burgervraag m.b.t. ambulante begeleiding voor universitaire studenten met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 maart 2010 Afschrift reactie op burgervraag m.b.t. ambulante begeleiding voor universitaire studenten met een handicap - 2010Z05441

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z02390/2010D08302

Behandeling jaarverslagen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 12 maart 2010 Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010 - 2010Z04574

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het gesprek met de Inspecteur-generaal op 22 april a.s. zal met een half uur worden verlengd.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 25 maart 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32269-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32269-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen - 32269

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 maart 2010 Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren - 31288-89

Besluit: T.z.t. betrekken bij dossier Wetenschapsbeleid

Afschrift van de brief naar alle sector- vak- en ouderorganisaties inake passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 25 maart 2010 Afschrift van de brief naar alle sector- vak- en ouderorganisaties inzake passend onderwijs - 31497-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie Bond KBO n.a.v. brief staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiering LCG WMS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 23 maart 2010 Reactie Bond KBO n.a.v. brief staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiering LCG WMS - 2010Z05247

Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren over de uitkomsten van de bezwaarschriftprocedure.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z02656/2010D09596

Toezeggingen n.a.v. de behandeling inzake het wetsvoorstel accreditatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 maart 2010 Toezeggingen n.a.v. de behandeling inzake het wetsvoorstel accreditatie - 32210-22

Besluit: Is betrokken bij stemmingen over wetsvoorstel accreditatie
Gerelateerde kamerstukken: 32210-22

Publicatie rapport Commissie toekomstbestendig ho-stelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 maart 2010 Publicatie rapport Commissie toekomstbestendig ho-stelsel - 31288-92

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezegging functiemix tijdens AO mbo-opleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 maart 2010 Toezegging functiemix tijdens AO mbo-opleidingen - 31524-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rapportage mbo 2010 op 14 april a.s.

Stichting van het onderwijs, lerarenregister en beroepsgroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 22 maart 2010 Stichting van het onderwijs, lerarenregister en beroepsgroep - 27923-96

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Jaarwerkprogramma 2010 Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 maart 2010 Aanbieding Jaarwerkprogramma 2010 Erfgoedinspectie - 32123-VIII-118

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken tijdbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 maart 2010 Stand van zaken tijdbeleid - 30420-153

Besluit: T.z.t. betrekken bij het dossier Emancipatiebeleid.