Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 maart 2010

Gepubliceerd: 25 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A01160
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7eab01f2-cead-4b60-8988-b0199b84358d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%2025-3-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 26695, 27406, 31293, 32007, 31289, 32210, 32210, 31288, 31288, 32210, 31288, 31524, 31482, 26695, 31293

Inhoud


Rapport "Samen slimmer" van de commissie Van der Vliet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 25 maart 2010 Rapport "Samen slimmer" van de commissie van der Vliet - 2010Z05365

Besluit: Minister verzoeken om het rapport "Samen slimmer" van de commissie-Van der Vliet aan de Kamer te doen toekomen voor de procedurevergadering van 8 april a.s.

Aanbieding verslag OJC-Raad van 15 februari 2010 en reactie op toezegging inzake de meeneembaarheid van studiefinanciering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010 Aanbieding verslag OJC-Raad van 15 februari 2010 en reactie op toezegging inzake de meeneembaarheid van studiefinanciering - 21501-34-135

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 8 april voor de informele Onderwijsraad.

Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van Ministers van Gendergelijkheid met als onderwerp ‘Equality between women and men as basis of growth and employment’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2010 Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van Ministers van Gendergelijkheid met als onderwerp ‘Equality between women and men as basis of growth and employment’ - 21501-31-202

Besluit: Is betrokken bij het AO over de informele Raad gelijke behandeling van 23 maart jl.

Verslag schriftelijk overleg inzake de OJC-Raad 15 februari 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de OJC-Raad 15 februari 2010 - 21501-34-136

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 8 april a.s. over de informele Onderwijsraad.

Voortgangsbrief maatregelen schoolverzuim

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2010 Voortgangsbrief maatregelen schoolverzuim - 26695-69

Besluit: Betrekken bij het dossier voortijdig schoolverlaten.

Kabinetsreactie AWT-advies onderzoeksinstituten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 maart 2010 Kabinetsreactie AWT-advies onderzoeksinstituten - 27406-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 15 april a.s. over Onderzoeksscholen en promovendi.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D13838

Segregatie in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 18 maart 2010 Segregatie in het onderwijs - 31293-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 22 maart 2010 32007 nr. 8 Initiatiefvoorstel Jan Jacob van Dijk inzake aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen; Nota naar aanleiding van het verslag - 32007-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32007-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 7 juli 2009 Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Beleidsreactie inspectieonderzoek Onderwijstijd VO 2008-2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 maart 2010 Beleidsreactie inspectieonderzoek Onderwijstijd VO 2008-2009 - 31289-79

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota van wijziging WHW i.v.m. aanpassing accreditatie (32210)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 maart 2010 Tweede nota van wijziging - 32210-18

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-18

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 maart 2010 Nota van wijziging - 32210-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-7

Aangepaste versie van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) over de European University for the Professional Education (EUPE)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 maart 2010 Aangepaste versie van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) over de European University for the Professional Education (EUPE) - 31288-90

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 maart 2010 Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren - 31288-89

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 maart 2010 Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren - 32210-8

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijz. WHW i.v.m. aanpassing van het accreditatiestelsel (32210)
Besluit: Toevoegen aan dossier de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs
Gerelateerde kamerstukken: 32210-8

Uitstel beleidsreactie inspectierapport “Competent Erkend”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 maart 2010 Uitstel beleidsreactie inspectierapport “Competent Erkend” - 31288-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ombudslijn MBO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 maart 2010 Ombudslijn MBO - 31524-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 14 april inzake rapportage mbo 2010.

Uitstelbrief n.a.v. verzoek om afschrift brief m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 maart 2010 Uitstelbrief n.a.v. verzoek om afschrift brief m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector - 2010Z04376

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Mededeling van de Raad voor Cultuur dat het advies over de culturele vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland, rond okt. zal worden uitgebracht

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 18 februari 2010 Aanbieding advies "Innoveren, vitaliseren! Kompas voor een levendige symfonische traditie in Nederland" - 2010Z03817

Besluit: Vooralsnog wordt geen kabinetsreactie gevraagd. In procedurevergadering van 11 maart jl. is besloten: v.k.a., desgewenst betrekken bij een mogelijke beleidsreactie van het nieuwe kabinet.

Zaak: Overig - Functie volgt nog, Indiener/ondertekenaar volgt nog - 16 maart 2010 Mededeling van de Raad voor Cultuur dat het advies over de culturele vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland, rond okt. zal worden uitgebracht - 31482-59

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft uitvoering motie Van der Ham (kamerstuknummer 31482, nr. 20).

Afschrift van het antwoord op de brief van de Federatie Filmbelangen over het budget voor Nederlands televisiedrama

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 maart 2010 Afschrift van het antwoord op de brief van de Federatie Filmbelangen over het budget voor Nederlands televisiedrama - 2010Z04258

Besluit: Betrekken bij het dossier toekomstverkenning publieke omroep.
Noot: 2009Z23114/2009D63878

Afschrift van antwoord met twee bijlagen op een klachtbrief m.b.t. UPC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 maart 2010 Afschrift van antwoord met twee bijlagen op een klachtbrief m.b.t. UPC - 2010Z04172

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op factsheet "Meisjes en voortijdig schoolverlaten" van E-Quality

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 maart 2010 Reactie op factsheet "Meisjes en voortijdig schoolverlaten" van E-Quality - 26695-68

Besluit: T.z.t. betrekken bij het dossier voortijdig schoolverlaten.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z01907/2010D08262

Reactie NJi op motie Van Toorenburg en Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 11 maart 2010 Reactie op de brief van het NJi inzake de motie Van Toorenburg en Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's - 31293-72

Besluit: T.z.t. betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z02890/2010D09578