Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 september 2010

Gepubliceerd: 30 september 2010
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie
Activiteitnummer: 2010A01116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2de1f20-52de-4d50-9e0c-e2ccc106fc36&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20WWI%20d.d.%2030%20september%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32175, 31143, 29549, 27926, 27562, 32321, 31268, 31015, 32175, 32175, 29453, 29453, 32395, 27562, 32156, 32395, 29453, 28648, 29453

Inhoud


Overig

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 20 april 2010 Diverse onderwerpen Huwelijks- en gezinsmigratie - 32175-9

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 14 oktober 2009 Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort. - 32123-XVIII-9

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 december 2009 Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois - 32123-XVIII-56

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 13 november 2009 Beantwoording motie Heroverweging Remigratiewet (31700 XVIII, nr. 20 ) - 32123-XVIII-29

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 mei 2009 Voortgang Segregatienota - 31700-XVIII-84

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 12 mei 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie - 31700-XVIII-83

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 27 januari 2009 Rapport "Goede buren kun je niet kopen" - 31700-XVIII-62

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 22 december 2009 Juridisch onderzoek verbrede leerplicht - 31143-75

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 juli 2009 Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 2 maart 2009 Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen (29549, nr. 32) - 29549-50

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8 juli 2009 Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij van 4 september 2008 - 27926-140

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 30 maart 2010 Tussenevaluatie 'Huur op Maat' - 27562-49

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 11 januari 2010 Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio - 2010Z00312

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 december 2009 Studentenhuisvesting - 32123-XVIII-60

Besluit: Controversiële status behouden

Wetsvoorstellen

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 23 december 2009 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..) - 32271

Besluit: Controversiële status behouden

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 juni 2009 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) - 31992

Besluit: Controversiële status behouden

Aanbieding van het rapport "Inburgeren en Participeren, een verslag van vier kwalitatieve casestudies naar de effecten van inburgering op participatie"

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie, W. van Gent (GroenLinks) - 23 september 2010 Aanbieding van het rapport "Inburgeren en Participeren, een verslag van vier kwalitatieve casestudies naar de effecten van inburgering op participatie" - 32321-2

Besluit: De minister verzoeken om het nieuwe kabinet een reactie op het onderzoeksrapport aan de Kamer te doen toekomen en de kabinetsreactie betrekken bij het algemeen overleg over de evaluatie van de Wet inburgering, dat zal worden gepland nadat er een nieuw kabinet is gevormd.

Aanpak risicojongeren

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010 Aanpak risicojongeren - 31268-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over aanpak risicojongeren d.d. 30 september 2010

Antwoorden op vragen van de commissie WWI inzake de onderzoeken naar kindermishandeling in de sociale leefomgeving en de pedagogische kwaliteit van moskeeonderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 21 september 2010 Reactie op de verzoeken van de commissie WWI inzake de onderzoeken naar kindermishandeling in de sociale leefomgeving en de pedagogische kwaliteit van moskeeonderwijs - 31015-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010 Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren - 32175-13

Besluit: Controversieel verklaren en de minister verzoeken ten aanzien van het dossier huwelijks- en gezinsmigratie en de wijziging van het Vreemdelingenbesluit geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de Kamer over deze onderwerpen met het nieuwe kabinet van gedachten heeft kunnen wisselen.

Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 voor inwerkingtreding

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 9 september 2010 Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 voor inwerkingtreding - 32175-12

Besluit: Controversieel verklaren en de minister verzoeken ten aanzien van het dossier huwelijks- en gezinsmigratie en de wijziging van het Vreemdelingenbesluit geen onomkeerbare stappen te nemen totdat de Kamer over deze onderwerpen met het nieuwe kabinet van gedachten heeft kunnen wisselen.
Noot: In de vorige procedurevergadering is reeds over deze brief gesproken en is besloten de minister te verzoeken de Kamer te informeren hoe de wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer d.d. 18 mei 2010 (kamerstuk 32333, nr. 47) om het dossier Huwelijks- en gezinsmigratie controversieel te verklaren. Tevens is besloten de minister mee te delen dat, indien de minister voornemens blijft de wijziging van het Vreemdelingenbesluit conform de genoemde termijnen in werking te laten treden, voor de inwerkingtreding van het besluit een algemeen overleg over huwelijks- en gezinsmigratie zal worden gepland. De brief aan de minister is verstuurd op 13 september jl.

Nog te plannen algemeen overleg financiele positie en integriteit woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Financiële positie en integriteit woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Financiële positie en integriteit woningcorporaties
Noot: In de eerste procedurevergadering na aantreden van het nieuwe kabinet zal worden besproken wanneer dit algemeen overleg gepland zal worden.

Nog te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningbouw

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager (CDA) - 30 augustus 2010 Tijdelijke maatregelen woningmarkt - 32395-14

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningmarkt
Gerelateerde kamerstukken: 32395-14

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 mei 2010 Aanbieding onderzoek crisismaatregelen in enkele Europese lidstaten - 27562-54

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningmarkt

Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010 Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling - 32395-15

Besluit: Agenderen voor een op korte termijn met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningmarkt
Noot: In de eerste procedurevergadering na aantreden van het nieuwe kabinet zal worden besproken wanneer dit algemeen overleg gepland zal worden.
Gerelateerde kamerstukken: 32395-15

Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 21 september 2010 Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay - 29453-169

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarverslag van de Huurcommissie over 2009

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 21 september 2010 Jaarverslag van de Huurcommissie over 2009 - 28648-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de WWI-begroting 2011

Regeling staatssteun voor woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 20 september 2010 Het nemen van geen onomkeerbare stappen inzake de Regeling staatssteun voor woningcorporaties - 29453-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatssteundossier woningcorporaties d.d. 13 oktober 2010
Besluit: De bewindspersoon informeren dat de commissie met haar besluit niet bedoeld heeft dat publicatie dient plaats te vinden op 1 november 2010, maar dat de publicatie in ieder geval niet voor die datum zal plaatsvinden. De commissie zal zich op een later moment uitspreken over eventuele publicatie van de regeling. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat publicatie plaatsvindt voordat de commissie zich daarover heeft uitgesproken. De bewindspersoon zal in de brief tevens worden verzocht te bevestigen dat hij niet zal publiceren zonder instemming van de commissie.

Reactie op brief van Comité EnergyClaim inzake de reactie van het Comité EnergyClaim m.b.t. VROM/WWI-beleid inzake engergiebesparing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 14 september 2010 Reactie op brief van Comité EnergyClaim inzake de reactie van het Comité EnergyClaim m.b.t. VROM/WWI-beleid inzake engergiebesparing - 2010Z12878

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving
Noot: Het betreft een reactie op een brief van Comite EnergyClaim. N.a.v. de reactie van de minister heeft het Comite EnergieClaim een nieuwe reactie gestuurd (zie brievenlijst, zaaknummer 13567) .

Krimpexperimenten en onderzoeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 28 juni 2010

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. met het nieuwe kabinet te plannen algemeen overleg Bevolkingsdaling / Krimp
Noot: In de voortgangsrapportage over het Actieplan «Krimpen met Kwaliteit» die begin 2011 aan de Kamer zal worden gezonden, wordt gerapporteerd over de voortgang en (tussen)resultaten op alle experimenten en onderzoeken.

Uitnodiging Stadsregio Amsterdam voor werkbezoek over effecten Europese beschikking m.b.t. woningcorporaties op de woningmarkt in de Stadsregio Amsterdam d.d. 17 september 2010

Zaak: Brief derden - Stadsregio Amsterdam te Amsterdam - 22 juli 2010 Uitnodiging Stadsregio Amsterdam voor werkbezoek over effecten Europese beschikking m.b.t. woningcorporaties op de woningmarkt in de Stadsregio Amsterdam d.d. 17 september 2010 - 2010Z11357

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Eerder is besloten als commissie in te gaan op de uitnodiging van Stadsregio Amsterdam. Er kon echter geen datum gevonden worden voor een gezamenlijk werkbezoek. Daarom is nu besloten de uitnodiging over te laten aan individuele leden/ fracties.

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

Zaak: Begroting - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 21 september 2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011 - 32500-XVIII

Besluit: In de procedurevergadering van 9 september jl. is besloten tot het volgende behandelproces: - Inbreng feitelijk vragen Jaarverslag 2009 en WWI-begroting 2011: dinsdag 5 oktober a.s. 12.00 uur - Deadline beantwoording van de feitelijke vragen door de minister: vrijdag 15 oktober a.s. 12.00 uur - Plenaire behandeling WWI-begroting 2011: week van 26 oktober a.s.

Uitnodiging van Ocean Media Group voor "International Social Housing Summit" d.d. 13 en 14 oktober 2010

Zaak: Brief derden - Ocean Media Group te London, E14 5AP - 8 september 2010 Uitnodiging van Ocean Media Group voor "International Social Housing Summit" d.d. 13 en 14 oktober 2010 - 2010Z12666

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.