Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 juni 2010

Gepubliceerd: 24 juni 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A00941
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=189ca35c-7cba-45f5-84e0-4a7b8a64dd38&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2024-6-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27406, 21501, 21501, 21501, 31135, 32263, 32263, 31293, 31289, 30079, 31288, 32007, 31982, 31293, 31524, 28760, 31288, 31288, 29338, 29338, 31293, 31289, 29362, 31524, 31288, 23645, 31135, 27923, 31322, 32033, 31511, 31777, 31482, 32327, 32156, 32156

Inhoud


Rapport SCP "Minder werk voor laagopgeleiden?"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.G. Ferrier (CDA) - 24 juni 2010 Rapport SCP over "Minder werk voor laagopgeleiden?" - 2010Z09836

Besluit: Kabinet verzoeken om beleidsreactie op bovengenoemd rapport (met commissie SZW als volgcommissie).

Procedure bij deelname aan een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastrucuur (ERIC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2010 Procedure bij deelname aan een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastrucuur (ERIC) - 27406-179

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei jl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 mei 2010 Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei jl. - 21501-34-146

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de OJC-Raad d.d. 17 november 2010.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Informele Raad cultuur en audiovisueel d.d. 6 oktober 2010.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 mei 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010 - 21501-34-147

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de OJC-Raad d.d. 17 november 2010.

Beantwoording vragen commissie OCW inzake de geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur op 10 en 11 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 26 mei 2010 Beantwoording vragen commissie OCW inzake de geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur op 10 en 11 mei 2010 - 21501-34-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de OJC-Raad d.d. 17 november 2010.

Toezending van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 17 juni 2010 Toezending van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs - 31135-29

Besluit: Aanhouden en het nieuwe kabinet om een uitgebreide beleidsreactie verzoeken.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 juni 2010 De voortgezette behandeling van 32 263 Wet studiefinanciering 2000 en aanbieding van de nota n.a.v. het verslag en de nota ven wijziigng - 32263-7

Besluit: Ter bespreking.
Noot: Betreft brief met financiële consequenties van het controversieel verklaren bovengenoemd wetsvoorstel. De afwijking van de begroting bedraagt bij het niet realiseren van het wetsvoorstel 46 miljoen euro in 2011, oplopend tot 68 miljoen euro in 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 32263-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 juni 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32263-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32263-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs - 32263

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Rapport Zeer zwakke scholen in het basisonderwijs 2006-2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 17 juni 2010 Rapport Zeer zwakke scholen in het basisonderwijs 2006-2010 - 31293-78

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet onderwijs - 31289-88

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Doorstroom- en stapelmogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Doorstroom- en stapelmogelijkheden in het voortgezet onderwijs. - 30079-25

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Competent erkend?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2010 Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Competent erkend? - 31288-104

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (Kamerstuk 32316).

Reactie op amendement Jan de Vries (32007 nr.10) over de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 juni 2010 Reactie op amendement Jan de Vries (32007 nr.10) over de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007).
Gerelateerde kamerstukken: 32007-15

Concept Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 juni 2010 Concept Jaarwerkplan 2011 van de Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-133

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toekenning definitieve status van baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Overig - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 18 juni 2010

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 juni 2010 Toekenning definitieve status van baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 31982-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding van het Onderwijsraadadvies Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 juni 2010 Aanbieding van het Onderwijsraadadvies Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool - 31293-77

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie van het nieuwe kabinet.

Verlenging experimenteerbeschikking ten behoeve van de integratieklas 'de blauwe bloem' op het Novalis College.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 31 mei 2010 Verlenging experimenteerbeschikking ten behoeve van de integratieklas 'de blauwe bloem' op het Novalis College. - 2010Z08984

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2009Z21956/2009D61005.

Antwoord op toezeggingen tijdens het AO mbo van 14 april 2010 over oa probleemjongeren en over de bevoegdheid van docenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2010 Antwoord op toezeggingen tijdens het AO mbo van 14 april 2010 over oa probleemjongeren en over de bevoegdheid van docenten - 31524-68

Besluit: Betrekken bij dossier mbo.

Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Voorhang Regeling houdende wijz. Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juni 2010 Voorhang van de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Besluitvorming European University of Applied Science (EUPE)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2010 Besluitvorming European University of Applied Science (EUPE) - 31288-103

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport studentenaantallen 2009/2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2010 Rapport studentenaantallen 2009/2010 - 31288-102

Besluit: Betrekken bij het dossier toekomst hoger onderwijs.

Strategisch Plan KNAW 2010-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juni 2010 Strategisch Plan KNAW 2010-2015 - 29338-96

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Aanbieding afschrift van de reactie aan de heer Hart over de loting voor numerus fixus-opleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juni 2010 Aanbieding afschrift van de reactie aan de heer Hart over de loting voor numerus fixus-opleidingen - 2010Z09060

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D18423.

Aanbieding jaarverslag TNO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 juni 2010 Aanbieding jaarverslag TNO - 29338-95

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 mei 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Besluit: De commissie belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft, met verwijzing naar besluit van de Kamer op 11 maart 2010 over de behandeling van de suppletoire wetten dit jaar, geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september a.s. te 14.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over de onderzoeksvraag bekostiging per vestiging

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 28 mei 2010 Reactie op verzoek commissie over de onderzoeksvraag bekostiging per vestiging - 31293-75

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Overgangsvoorziening Vespucci College Curaçao

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Overgangsvoorziening Vespucci College Curaçao - 31289-87

Besluit: V.k.a. en te zijner tijd betrekken initiatiefwetsvoorstel inzake examenmogelijkheid Vespucci College.

Rapportage burgerbrieven 2009 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 mei 2010 Rapportage burgerbrieven 2009 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-175

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Financiering Landelijke Commissie Geschillen als bedoeld in de WMS

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 25 mei 2010 Financiering Landelijke Commissie Geschillen als bedoeld in de WMS - 29736-

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag van een schriftelijk overleg vaststellen op 7 september 14.00 uur.

Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 mei 2010 Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012 - 32123-VIII-126

Besluit: Betrekken bij dossier onderwijsondersteuning, in afwachting van feitelijke vragenronde over Onderwijsraadadvies inzake onderwijsondersteuning.

Evaluatie risicogericht toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 25 mei 2010 Evaluatie risicogericht toezicht - 32123-VIII-127

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (Kamerstuk 32 193) (het wetsvoorstel is controversieel verklaard).

Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 mei 2010 Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren. - 2010Z08696

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag van een schriftelijk overleg vaststellen op 30 juni a.s. 10.00 uur

Onderzoek onderwijstijd bij de niet-bekostigde instellingen (NBI's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Onderzoek onderwijstijd bij de niet-bekostigde instellingen (NBI's)

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van de uitkomsten van het verscherpte nalevingsonderzoek naar de 850 urennorm.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 4 mei 2010 Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 - 32360-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden vaststellen na het zomerreces, gelijktijdig met de inbrengdatum voor de begrotingswetten.

Urennorm voor begeleide onderwijsuren bbl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Urennorm voor begeleide onderwijsuren bbl - 31524-65

Besluit: T.z.t. betrekken bij het wetsvoorstel modernisering bekostiging beroepsonderwijs.

Inspectierapport ‘de benaming van opleidingen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010 Inspectierapport ‘de benaming van opleidingen’ - 31288-99

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier Hoger onderwijs.

Reactie op motie Smits inzake de Studenten OV-chipkaart (23 645, nr. 362).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Reactie op motie Smits inzake de Studenten OV-chipkaart (23 645, nr. 362). - 23645-372

Besluit: Betrokken bij de stemmingen.

Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I - 31135-28

Besluit: Aanhouden, in afwachting van deel II van het Onderwijsraadavies (dit najaar) en de integrale reactie van het volgend kabinet.

Jaarverslag 2009 Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 20 mei 2010 Jaarverslag 2009 Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-124

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Kerncijfers 2005-2009 Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 19 mei 2010 Kerncijfers 2005-2009 Onderwijs Cultuur en Wetenschap - 32360-VIII-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010 Reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad - 32123-VIII-125

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 1 juli a.s. om 12.00 uur.

Voortgangsrapportage Leerkracht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 mei 2010 Voortgangsrapportage Leerkracht - 27923-97

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier Voortgangsrapportage Leerkracht.

Inspectierapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010 Inspectierapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ - 31322-85

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Consultatie toekomst landelijke publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Consultatie toekomst landelijke publieke omroep - 32033-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dossier toekomst publieke omroep.

Beleidsdoorlichting m.b.t. de operationele doelstelling 15.1. van artikel 15 (Media)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Beleidsdoorlichting m.b.t. de operationele doelstelling 15.1. van artikel 15 (Media) - 31511-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel media.

Aanbieding ontwerp-besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapport over mediabestedingen in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Rapport over mediabestedingen in Nederland - 31777-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel media.

Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan 2010-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan 2010-2016 - 32123-VIII-128

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om uiterlijk 29 juni a.s. in een brief aan de Kamer inzicht te verschaffen welke onderdelen van de prestatieovereenkomst en het concessiebeleidsplan op korte termijn inwerking dienen te treden en welke andere onderdelen ook later vastgesteld zouden kunnen worden.

Uitvoering motie Peters over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2010 Uitvoering motie Peters over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen - 32123-VIII-134

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel cultuur.

Advies van de Raad voor Cultuur en een onderzoek van de DSP-groep over de nieuwe subsidiesystematiek voor cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Advies van de Raad voor Cultuur en een onderzoek van de DSP-groep over de nieuwe subsidiesystematiek voor cultuur - 31482-62

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel cultuur.

Evaluatie flankerend beleid WWIK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Evaluatie flankerend beleid WWIK (Wet werk en inkomen kunstenaars) - 32327-2

Besluit: Te zijner tijd agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Themarapport Erfgoedinspectie ZOEK!

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Themarapport Erfgoedinspectie ZOEK! - 32123-VIII-132

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoord op vragen m.b.t. verplichte bijdrage leermiddelen voor de opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2010 Antwoord op vragen m.b.t. verplichte bijdrage leermiddelen voor de opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - 2010Z09198

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Afdoen van motie van der Vlies (30300 VIII, nr. 105) over Radio Kootwijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 juni 2010 Afdoen van motie van der Vlies (30300 VIII, nr. 105) over Radio Kootwijk - 32123-VIII-130

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de brief van de Vereniging voor Onderwijs in Kunst en Cultuur over bevoegdheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 mei 2010 Reactie op de brief van de Vereniging voor Onderwijs in Kunst en Cultuur over bevoegdheden - 2010Z08845

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden en commissie met kenmerk 2009Z20779/2009D58351 en 2010. D20215

Particuliere Historische Buitenplaatsen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 27 april 2010 Particuliere Historische Buitenplaatsen - 2010Z07558

Besluit: Desgewenst betrekken bij de evaluatie van de BRIM, die in het najaar wordt verwacht.

Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 mei 2010 Verslag van een schriftelijk overleg inzake de criteria voor de verdeling van 23 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg.