Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 maart 2010

Gepubliceerd: 3 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2010A00819
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fb6891e0-c200-4e5e-b31f-f0a17859f57a&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%20EZ%20op%202%20maart%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31728, 31410, 31410, 26419, 26419, 27406, 24515, 31239, 27406, 28982, 31311, 31239, 31239, 24446, 24036, 24036, 24036, 26485, 26485, 30826, 26485, 26485, 29338, 27406, 22054, 22054, 21501, 21501, 21501, 31371, 29826, 23432, 25074, 31412, 24095, 24095, 26643, 27863, 24095, 27879, 24095, 24095, 27879, 30520, 29048, 31412, 31412


Zondagopenstelling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 december 2009 Toezending van afschrift van brief aan de gemeente Westland over het verzoek tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westland tot algehele zondagsopening - 31728-36

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31728-36

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Evaluatiemomenten Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - 31410-17

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening - 31410-16

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toerisme

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 januari 2010 Antwoord op vraag van het lid Van der Burg gesteld tijdens het Algemeen Overleg Toerisme (26419, nr.39) betreffende het Elektronisch Onderneming Dossier - 26419-40

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 januari 2010 Stand van zaken knelpuntentraject recreatie - 26419-41

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarverslag ministerie van Economische Zaken 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 november 2009 Reactie n.a.v. de motie Aptroot/Besselink (27 406 nr. 127) over prestatie-indicatoren voor launching customer en innovatief aanbesteden. De brief bevat een bijlage waarin een overzicht wordt gegeven van voorbeelden van innovatief aanbesteden en een bijlage waarin 20 projecten worden uiteengezet. - 27406-162

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 december 2009 Evaluatie programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap - 32123-XIII-48

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Modernisering Pandhuiswet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Voortgangsrapportage modernisering Pandhuiswet - 24515-182

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Net op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 februari 2010 Toezegging inzake over de rol van TenneT bij de aanleg en het beheer van het net op zee - 31239-91

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Invulling van de Fes-enveloppe

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 februari 2010 Uitstel beantwoording vragen commissie EZ over de invulling van de Fes-enveloppe (27 406 nr. 166) - 27406-171

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

CO2 opslag

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 februari 2010 Reactie op verzoek van het lid Zijlstra inzake uitvoering moties Van der Ham en Spies/Samsom inzake CO2-opslagproject Barendrecht - 28982-102

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken aan te geven wanneer de Kamer, conform de toezegging daartoe, zal worden geinformeerd over de wijze waarop het kabinet uitvoering zal geven aan de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Energie- en Gasopslag op 26 januari 2010. Met het oog op mogelijk verdere besluitvorming in de volgende procedurevergadering op 9 maart 2010 over CO2-opslag in Barendrecht, zal de minister worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de Kamer in de gelegenheid is geweest met haar over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Uitvoering motie Blanksma-van den Heuvel/Elias (31311 nr. 33) over effectiviteit ondernemerschaps- en innovatieinstrumentarium

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 29 januari 2010 Uitvoering motie Blanksma-van den Heuvel/Elias (31311 nr. 33) over effectiviteit ondernemerschaps- en innovatieinstrumentarium - 31311-38

Besluit: Het besluit tot het stellen van feitelijke vragen, waarvan de inbrengdatum reeds is vastgesteld op donderdag 4 maart 2010 om 14.00 uur, blijft gehandhaafd.

SER rapport marktwerking

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 16 februari 2010 Aanbieding SER-ontwerpadvies 'Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes' over publieke belangen en marktwerking - 2010Z03483

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 19 januari 2010 Veel te weinig groene energie - 2010Z00950

Besluit: De bewindspersoon berichten dat het verzoek van de commissie d.d. 21 januari 2010 (2010D3145) om een reactie te geven op het artikel "Veel te weinig groene energie" uit de Volkskrant van 15 januari 2010, wordt ingetrokken.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 februari 2010 Uitvoering van vijf aangenomen moties naar aanleiding van AO SDE - 31239-92

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beantwoording vragen commissie LNV inzake SDE op warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw - 31239-89

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Ruimtevaart

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 februari 2009 Verslag en resultaten ESA Ministersconferentie - 24446-45

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Economisch toezicht door de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 november 2009 Reactie op het rapport "Maatschappelijke last van toezicht" van LangmanEconomen - 24036-368

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Benzine

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 22 oktober 2009 Benzinemarkt - 24036-367

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Timmer A.J. (PvdA) - 15 oktober 2009

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Inkoopmacht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 december 2009 Uitkomsten en beleidsvoorstellen n.a.v. het onderzoek naar inkoopmacht - 32123-XIII-46

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 december 2009 Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 - 24036-370

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 28 januari 2010 MVO voortgangsrapportage - 26485-85

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 december 2009 Aanbieding onderzoek aansprakelijkheid MVO - 26485-81

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 23 november 2009 Amerikaanse risicolijst van producten die mogelijk met kinder- of gedwongen arbeid zijn vervaardigd - 32123-XIII-43

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2009 Uitvoering motie Gerkens over etiketteringsplicht voor bont (30 826, nr. 19) - 30826-27

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-27

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 25 januari 2010 Aanbieding van het MVO-paspoort - 26485-84

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 2 februari 2010 Stand van maatschappelijke jaarverslaggeving in Nederland - 26485-86

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 4 februari 2010 Aanbieding werkplan over maatschappelijk verantwoord ondernemen van SER - 2010Z02336

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 18 december 2009 Reactie op de vraag n.a.v. publicatie "Leven als bouwpakket" van Rathenau Instituut over het voeren van een debat inzake de integratie van sleuteltechnologieën - 29338-92

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 28 januari 2010 Stand van zaken EU dossiers m.b.t. nanotechnologie - 27406-169

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wapenexportbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 november 2009 Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2009 - 22054-153

Besluit: Controversieel verklaren
Besluit: Bewindspersonen berichten dat het verzoek van de commissie d.d. 4 februari 2010 (2010D06071) om de Kamer te informeren over de uitvoering van de toezeggingen die zijn gedaan in het AO Wapenexportbeleid op 6 oktober 2009 en de uitvoering van de motie ingediend tijdens het VAO Wapenexportbeleid op 29 oktober 2009, in verband met het controversieel verklaren van de rapportage wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009, wordt ingetrokken.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 25 januari 2010 Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009 - 22054-157

Besluit: Controversieel verklaren

VTE-raad (energie en telecom)

Zaak: Brief commissie - griffier, M.C.T.M. Franke - 13 januari 2010 Openbaarheid rondom ACTA - 2010Z00473

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 januari 2010 Verslag van de VTE-Raad (Energie) van 7 december 2009 - 21501-33-251

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 februari 2010 Verslag informele energie- en milieuraad 15-16 januari - 21501-33-257

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 januari 2010 Verslag VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009 - 21501-33-253

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Industriebeleid en Protectionisme

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 februari 2010 Reactie op verzoek commissie voor Economische Zaken over Nederlandse ondernemers in Zimbabwe - 2010Z03499

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 21 december 2009 Definitie van protectionisme - 31371-298

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 januari 2010 Overplaatsing van de productie van scheepsschroeven en –motoronderdelen (het betreft hier activiteiten van het bedrijf Wärtsilä) naar China - 29826-37

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 februari 2010 Invoer van cosmeticaproducten uit Israël/Bezette Gebieden - 23432-318

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 9 februari 2010 Aanbieding van het verslag van de 7e Ministeriële Bijeenkomst van de WTO - 25074-166

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Telecommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 oktober 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake de problematiek op de etherdistributiemarkt - 31412-15

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-15

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 december 2009 Evaluatie OPTA en inrichting van het toezicht op de markten voor elektronische communicatie en media - 32123-XIII-47

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 21 januari 2010 Voortgang beleid commerciële etherradio - 24095-254

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

ICT-Agenda 2009-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Netneutraliteit - 24095-252

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 7 december 2009 Voortgangsrapportage ICT-Agenda 2008-2011 - 26643-146

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Consumentenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Briefwisseling met ING en Currence - 27863-36

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Wachttijden en kosten bij 0900-nummers voor klantenservice - 24095-255

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Voortgangsrapportage Agenda Telecomconsument - 27879-25

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 10 september 2009 Maatregelen ter bescherming van de consument rond 0900-nummers en motie Gesthuizen-Van Dam - 24095-251

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Diverse toezeggingen m.b.t. het Consumentenbeleid - 24095-253

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 8 januari 2010

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 februari 2010 Agenda 2010-2011 van de Consumentenautoriteit - 27879-24

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 15 januari 2010 Reactie op verzoek van de commissie voor EZ over wat er inhoudelijk tussen Ziggo en de staatssecretaris van EZ is gewisseld over artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet - 30520-20

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 30520-20

Ontwerpbesluit, houdende regels ten uitvoering van de Warmtewet en een ontwerpregeling houdende uitvoering van het Warmtebesluit (29 048)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 december 2009 Versturing warmtebesluit ten behoeve van voorhang - 29048-46

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32 151)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 september 2009 Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 32151

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds) (31 993)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 29 juni 2009 Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds) - 31993

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005 (31 412)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Vierde nota van wijziging - 31412-19

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-19

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 22 februari 2010 Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging inzake wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005 - 31412-18

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31412-18