Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van donderdag 4 maart 2010

Gepubliceerd: 5 maart 2010
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Activiteitnummer: 2010A00803
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d2ef9771-35be-4df0-9709-4bc16220ccc7&title=Besluitenlijst%20JenG%20d.d.%204%20maart%202010%20%28extra%20proc.vergad.%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31001, 29544, 31839, 30597, 31839, 32202, 32202, 31839, 28684, 31001, 31839, 29544, 31839, 29544, 31001, 31839, 31839


Toezending rapporten gelieerd aan het kabinetsstandpunt ‘Toekomst Zorg voor jeugd’

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 februari 2010

Besluit: Controversieel verklaren
Besluit: Betrekken bij dossier uitkomst evaluatie Wet op de jeugdzorg (controversieel verklaard)

Ontwikkelingen in de jeugdbescherming

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 februari 2010 Ontwikkelingen in de jeugdbescherming - 31001-85

Besluit: Controversieel verklaren
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ao Jeugdbescherming (controversieel verklaard)

Reactie op een brief inzake ongenoegens over wachtijden bij pgb-indicatie

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 februari 2010 Reactie op een brief inzake ongenoegens over wachtijden bij pgb-indicatie - 2010Z03035

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren
Noot: Betreft reactie op brief derden

Verslag schriftelijk overleg inzake plan van aanpak arbeidsmarkt jeugdzorg

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 16 februari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake plan van aanpak arbeidsmarkt jeugdzorg - 29544-230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Professionalisering en Arbeidsmarktbeleid Jeugdzorg 22 april 2010
Noot: Zie tevens agendapunt

Dossier uitkomst evaluatie Wet op de jeugdzorg - controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 december 2009 Reactie advies Gezondheidsraad autismespectrumstoornissen - 31839-26

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 1 september 2009 Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten - 30597-100

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Onderzoek combinaties van zorg bij jeugdigen - 31839-6

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Reactie op ‘witte vlekken’ in het plan van aanpak Evaluatie Wet op de jeugdzorg - 32202-2

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg - 32202-1

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Aanpak knelpunten in de hulpverlening van jongeren van 18 jaar en ouder - 31839-20

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Reactie op motie Van Toorenburg (28684, nr. 220) inzake de bevoegdheden van deze gezinsmanagers in relatie tot andere professionals zoals gezinsvoogdijwerkers en gezinscoaches - 28684-252

Besluit: Controversieel verklaren

AO Zorg- en Adviesteams (ZAT's)

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 10 juni 2009 Een wettelijke borging zorg voor kindreen en jongeren in en om de school en de stand van zaken bij de voortgang van de ZAT's (Zorg Adviesteams) - 31001-70

Besluit: T.z.t. betrekken bij AO ZAT's (in afwachting van gedeelde analyse werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg)

(verzamel) AO Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 december 2009 Jaarrapport 2009 bij jeugdmonitor - 32123-XVII-25

Besluit: T.z.t. behandelen bij AO Jeugdzorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending rapport Kinderen in Tel voorzien van een kabinetsreactie

AO Jeugdbescherming - controversieel verklaard

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 13 juli 2009 Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten - 31839-10

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 27 mei 2009 Reactie op brief jeugdrechtadvocaten Rotterdam - 2009Z09868

Besluit: Controversieel verklaren

AO Professionalisering en Arbeidsmarktbeleid Jeugdzorg - 22 april 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 16 februari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake plan van aanpak arbeidsmarkt jeugdzorg - 29544-230

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 25 november 2009 Professionalisering van de jeugdzorg: wettelijk verplichte registratie en tuchtrecht - 31839-23

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-202

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 27 mei 2009 Reactie op motie Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31 700 XVII nr. 15) over een actieplan voor de arbeidsmarkt voor de jeugdzorg, alsmede beleidsmaatregelen om de mogelijke tekorten aan zorgverleners in de jeugdzorg - 31700-XVII-43

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 2 november 2009 Inhoud en uitvoering van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en informatie over hoe niet BIG-geregistreerde medewerkers meelopen in het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg - 31001-83

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 22 april 2010

AO Gesloten jeugdzorg - 11 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 februari 2010 Rapport inspectie jeugdzorg over de afdeling Besloten Groepen van Horizon - 31839-45

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 11 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 3 december 2009 Toezicht op de gesloten jeugdzorg - 31839-25

Besluit: Behandelen bij het AO d.d. 11 maart 2010

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen

Zaak: Wetgeving - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 15 juni 2009 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen - 31977

Besluit: Aanhouden in afwachting van gedeelde analyse van de werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg

Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Arib K. (PvdA) - 29 december 2008 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) - 31831

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling - niet controversieel