Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 maart 2010

Gepubliceerd: 4 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2010A00790
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e65c0b98-b7da-4100-8bea-cad2f61e3266&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20OCW%204-3-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29362, 31293, 31293, 28760, 31568, 30853, 30853, 31293, 30420, 32300, 31289, 31482, 31322, 31524, 31293, 29355, 31288, 31368, 31288, 29388, 27017, 31828, 31293, 31293, 31293, 31434, 23645, 26695, 31497, 27017, 30187, 30187, 32156, 26695, 31322, 21501, 31482, 26643, 31288, 31288, 31288, 29240, 27451, 31524, 31322, 31874, 31322, 31497, 31497, 31288, 31821, 30420, 30420, 28330, 28330, 28330, 28330, 28330, 32325

Inhoud


Toezeggingen AO segregatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 4 maart 2010 Toezeggingen AO Segregatie - 2010Z03991

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over de gestanddoening van de toezeggingen tijdens het AO Segregatie in het onderwijs.

Te zijner tijd te plannen AO Nieuwe archiefregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 juli 2009 Modernisering informatiehuishouding Rijk - 29362-156

Besluit: Betrekken bij het dossier Nieuwe archiefregeling, in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 januari 2010 Themarapport 'Veilig en wel opgeborgen' met beleidsreactie - 32123-VIII-107

Besluit: Betrekken bij het dossier Nieuwe archiefregeling, in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet.

Te zijner tijd te plannen AO Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 november 2009 Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs. - 31293-64

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs in

Aangehouden dossier zwakke scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Vliegende brigade zeer zwakke scholen - 31293-65

Besluit: Betrekken bij het dossier zwakke scholen.

Aangehouden dossier Leerlingenvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009 Reactie op brief m.b.t. tot het leerlingenvervoer en aanverwante zaken - 2009Z20485

Besluit: Betrekken bij het dossier Leerlingenvervoer.

Aangehouden dossier Laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 - 28760-20

Besluit: Betrekken bij het dossier Laaggeletterdheid.

Aangehouden dossier Onderwijsbegeleiding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding. - 31700-VIII-203

Besluit: Betrekken bij het dossier Onderwijsbegeleiding in afwachting van de gevraagde kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs".

Aangehouden dossier Cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 mei 2009 Afschrift antwoord aan Interprovinciaal Overleg over Fonds Cultuurparticipatie - 2009Z09633

Besluit: Betrekken bij het dossier Cultuurparticipatie.

Aangehouden dossier onderwijskwaliteit BES-landen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 december 2008 Inspectierapport BES- eilanden - 31568-6

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijskwaliteit BES-landen.

Onderwijsraadadvies 'Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 december 2008 Aanbieding rapport ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’. - 31700-VIII-130

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies.

Aangehouden dossier Openbaar onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 september 2008 Reactie op brief CBOO inzake het openbaar basisonderwijs in Limburg - 2008Z02337

Besluit: Betrekken bij het dossier openbaar onderwijs, dat aangehouden wordt tot het aantreden van een nieuw kabinet.

Aangehouden dossier Regeldruk en verantwoordingslasten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 maart 2009 Beleidsreactie op onderzoek beleefde regeldruk onder docenten in het onderwijs - 30853-15

Besluit: Betrekken bij dossier lastendruk, dat aangehouden wordt tot aantreden van een nieuw kabinet.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2008 Onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs - 30853-14

Besluit: Betrekken bij dossier lastendruk, dat aangehouden wordt tot aantreden van een nieuw kabinet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 augustus 2008 Inhoud doos schooldirecteur Amsterdam - 31293-20

Besluit: Betrekken bij dossier lastendruk, dat aangehouden wordt tot aantreden van een nieuw kabinet.

Aangehouden brieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 november 2009 Toezegging AO Emancipatiebeleid m.b.t de stand van zake van de motie Van Gent c.s. over het niet maken van onderscheid tussen het oude en nieuwe bestand van alleenstaande ouders in de bijstand - 30420-145

Besluit: Toevoegen aan het dossier Emancipatiebeleid.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2010 Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-1

Besluit: Aanhouden tot eerder voorgenomen rondetafelgesprek met de nieuwe Kamer gepland kan worden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.
Noot: De reactie van prof. Dronkers is geagendeerd op de brievenlijst van de procedurevergadering van 11 maart a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46). - 31482-58

Besluit: Aanhouden in afwachting van de uitkomst van de evaluatie van de regeling van de Mondriaan Stichting, die in het voorjaar wordt verwacht.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 januari 2010 Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de heer J.H. te A. - 2010Z00458

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan regels voor de kwaliteit van TSO-opleidingen gericht op tussenschoolse opvang - 31322-71

Besluit: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde brief over sluitende arrangementen en de School voor de Toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 december 2009 Advies Onderwijsraad 'De weg naar de hogeschool’ - 31524-37

Besluit: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde beleidsreactie (in februari 2010).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2009 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" - 32123-VIII-92

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 november 2009 Bevolkingsdaling en onderwijs - 31293-62

Besluit: Aanhouden in afwachting van het tijdens de begrotingsbehandeling toegezegde 'actieplan demografische krimp'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 november 2009 Reactie op de brief van BACE Transport & Logistieke opleidingen te Nieuwegein inzake verzet besteding gelden van sociale fondsen - 2009Z20492

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde nadere informatie (inspectierapport begin 2010).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 november 2009 Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs - 29355-42

Besluit: Aanhouden in afwachting van het aangekondigde advies in maart 2010.

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 2 oktober 2009 Aanbieding adviesrapport 'Advies Filmsectorinstituut' - 2009Z18470

Besluit: Aanhouden in afwachting van een beleidsreactie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Afschrift van antwoord op een advies van de commissie experimenten open bestel over de mogelijkheden voor een opener bestel in het Nederlandse hoger onderwijs - 31288-63

Besluit: Aanhouden in afwachting van aangekondigde nadere informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 19 mei 2009 Aanbieding onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar’ - 31700-VIII-184

Besluit: Aanhouden in afwachting van het onderzoek inzake thuisonderwijs en de beleidsreactie hierop.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 mei 2009 Beantwoording van vragen, gesteld in het algemeen overleg van 18 september 2008 inzake het rapport van de Rekenkamer over de Beroepspraktijkvorming in het mbo (beperking probleem tweede werkgever) in relatie tot de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) - 31368-6

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde nadere informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 april 2009 Aanbieding tussenrapportage onderzoek bindend studieadvies - 31288-52

Besluit: Aanhouden in afwachting van de eind van dit jaar te ontvangen eindrapportage van de Inspectie, waarin ook de kwalitatieve aspecten van de uitvoeringspraktijk zijn onderzocht, zoals reeds was besloten in de procedurevergadering van 16 april jl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2009 Stand van Educatief Nederland 2009 - 31700-VIII-142

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 januari 2009 Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs - 29388-17

Besluit: Aanhouden in afwachting van de resultaten van het overleg en de eventueel te treffen vervolgacties, zoals ook reeds was besloten in de pv. van 29-01-2009.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 13 januari 2009

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. (De gevraagde reactie is reeds op 23 februari 2009 ontvangen en in de procedurevergadering van 5 maart 2009 voor kennisgeving aangenomen).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.
Noot: Is reeds in de pv. van 8-10-2009 aangehouden in afwachting van het Onderwijsraadadvies (dit Onderwijsraadadvies 'Vroeg of laat' wordt 8 maart a.s.gepubliceerd) en de nog te ontvangen kabinetsreactie.

Nog niet besproken brieven van de regering die zijn ontvangen sinds de laatste procedurevergadering OCW van 18 februari 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 februari 2010 Toezegging zorgverzekering transgenders - 27017-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 februari 2010 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten - 31828-31

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 31828-31

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 februari 2010 Aanbieding eindrapport Kafkabrigade - 31293-67

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 februari 2010 Prestatieafspraken en voornemen tot opschorting bekostiging IBS De Dialoog te Rotterdam - 31293-70

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 februari 2010 Ouderbetrokkenheid bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) - 31293-69

Besluit: Betrekken bij het dossier ouderbetrokkenheid (in afwachting van de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 februari 2010 Reactie op het OESO-rapport Nederland inzake het onderwijs aan migranten - 32123-VIII-116

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 februari 2010 Toezegging onderzoek mediawijsheid in het onderwijs. - 31434-6

Besluit: Desgewenst t.z.t betrekken bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van het lid Dibi inzake invoering van media-educatie als kerndoel (Kamerstuk 31296).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 februari 2010 Invoering Studenten OV-chipkaart - 23645-349

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 februari 2010 Voortijdig Schoolverlaten: cijfers en beleid - 26695-67

Besluit: Betrekken bij het dossier voortijdig schoolverlaten.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 februari 2010 Afschrift van de brief aan de gemeente Den Haag betreffende continuering rijkssubsidie technocentra - 2010Z03061

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 februari 2010 Reactie op het advies van de Onderwijsraad "De school en leerlingen met gedragsproblemen" - 31497-23

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.
Noot: In afwachting van reactie op commissiebrief inzake passend onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 februari 2010 Afschrift van de brief inzake instandhouding basisschool in Ellewoutsdijk - 2010Z03144

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 februari 2010 Reactie op verzoek om een kopie van de antwoordbrief aan dhr. H. te A. inzake de tweede correctie - 2010Z02996

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 februari 2010 Beantwoording vragen gedaan tijdens het AO homo-emancipatiebeleid over de landelijke uitrol van de ‘hatecrime’ pilots, verbetering van de opname van aangiften homofoob geweld door de politie en landelijke gegevens over daders van antihomoseksueel geweld - 27017-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nog in te dienen inbrengen verslag schriftelijk overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 februari 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het nieuwe examenprogramma economie havo (30 187, nr. 50) - 30187-51

Besluit: Inbrengdatum nader schriftelijk overleg is vastgesteld op 23 maart 2010.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 december 2009 Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-50

Besluit: Inbrengdatum nader schriftelijk overleg is vastgesteld op 23 maart 2010.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Besluit: Inbrengdatum schriftelijk overleg is vastgesteld op 18 maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 januari 2010 Onderzoek naar thuiszitters schooljaar 2008-2009 - 26695-66

Besluit: Inbrengdatum schriftelijk overleg is vastgesteld op 16 maart 2010.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 december 2009 Afschrift van brief aan CVO te Sleewijk inzake afschaffing vakantiespreiding - 2009Z25065

Besluit: Controversieel verklaren

Nog te ontvangen kabinetsreactie op inbrengen verslag schriftelijk overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 november 2009 Aanbieding van en reactie op het onderzoekrapport van de Inspectie van het Onderwijs "Inspecteren is vooruitkijken" - 31322-69

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Verslag Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur-Raad 26 en 27 november 2009 - 21501-34-133

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Aanbieding Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht' - 31482-54

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland - 26643-147

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2010

Besluit: Kabinetsreactie afwachten

Onderzoeksscholen en promovendi

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Kortere promotieprogramma’s voor bursalen (promovendi met een beurs van een universiteit) - 31288-76

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Onderzoeksscholen en promovendi

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Antwoorden op vragen van het lid Van der Ham gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 10 en 11 november 2009 over meeneembare Studie Financiering; vergroting aantal promoties door meer beurzen en oormerking financiële middelen voor onderzoekscholen - 31288-78

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Onderzoeksscholen en promovendi

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 januari 2010 Overzicht Totale Onderzoek Financiering 2008-2014 - 32123-VIII-111

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Onderzoeksscholen en promovendi

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Internationale vergelijking van wetenschapssystemen - 31288-84

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Onderzoeksscholen en promovendi

Veiligheid in en om onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2009 Uitvoering van toezeggingen inzake veiligheid in en rond het onderwijs en incidentenregistratie (homo)discriminatie - 29240-41

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO over veiligheid in en om het onderwijs.

Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma - 27451-112

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 februari 2010 Rapportage MBO 2010 – ‘Op weg naar 2010, de finale’ - 31524-46

Besluit: Agenderen voor het AO van 25 maart a.s. over de rapportage MBO 2010.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Besluit: Controversieel verklaren

Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 februari 2010 Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang in 2008 en gastouderopvang in 2009. - 31322-72

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 februari 2010 De positie van ouders in de kinderopvang - 31874-69

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-69

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 februari 2010 Aanbieding afschrift van het antwoord aan ABAVAKABO over alleenstaan op de groep / beleidsregels kinderopvang - 2010Z02457

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 maart 2009 Reactie op de motie-van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor- tussen – en naschoolse opvang - 31322-57

Besluit: Geagendeerd laten voor het AO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang.

Toekomst rugzak in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-19

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 november 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-17

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 11 maart a.s.
Besluit: Demissionair kabinet verzoeken om de Kamer voor de procedurevergadering van 11 maart a.s. te informeren over de voornemens van het kabinet inzake passend onderwijs.

Toekomstverkenning publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 februari 2010 Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010 - 32123-VIII-112

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) - 32123-VIII-106

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-103

Besluit: Controversieel verklaren

Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW - 32123-VIII-102

Besluit: Controversieel verklaren

Macrodoelmatigheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 juni 2009 Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs - 31288-56

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 november 2009 Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO - 31821-73

Besluit: Controversieel verklaren
Gerelateerde kamerstukken: 31821-73

Emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009 Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009 - 30420-142

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs - 30420-150

Besluit: Controversieel verklaren

Bibliotheekvernieuwing

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 januari 2010 Aanbieding Bibliotheekcharter 2010 - 2012 - 28330-43

Besluit: Geagendeerd laten voor AO Bibliotheekverniewing.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Stand van zaken bibliotheekvernieuwing 2009-2012 - 28330-41

Besluit: Geagendeerd laten voor AO Bibliotheekverniewing.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 juni 2009 Toezegging inzake de kwestie rond verlengingen en leenrecht en over eventueel beschikbare recentere gegevens betreffende de bibliobus - 28330-39

Besluit: Geagendeerd laten voor AO Bibliotheekverniewing.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 juni 2009 Voortgangsrapportage bibliotheekvernieuwing - 28330-38

Besluit: Geagendeerd laten voor AO Bibliotheekverniewing.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 augustus 2009 Leenvergoedingen openbare bibliotheken - 28330-40

Besluit: Geagendeerd laten voor AO Bibliotheekvernieuwing

Voorhang Canonbesluit van 22 januari 2010 (Stb. 223)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 februari 2010 Voorhang Canonbesluit van 22 januari 2010 (Stb. 223) - 32325-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 21 december 2005 Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi en Pechtold houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot

Besluit: Aanhouden tot actie initiatiefnemer.

Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ham, van der (D66) - 31 oktober 2006 Voorstel van wet van het lid Van der Ham tot wijziging van de Mediawet (financiering lokale omroep) - 30855

Besluit: Aanhouden tot actie initiatiefnemer.

Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 4 december 2007 Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel - 31296

Besluit: Aanhouden tot actie initiatiefnemer.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs - 32316

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs - 31997

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 september 2009 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - 32134

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen - 32176

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces - 32193

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) - 32253

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs - 32263

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen - 32269

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 december 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs - 32270

Besluit: Niet controversieel verklaren.
Noot: Nota n.a.v. verslag is inmiddels ontvangen en wordt op volgende de procedurevergadering besproken.

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 januari 2010 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) - 32290

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 7 juli 2009 Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen - 32007

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota n.a.v. verslag.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hoeven, van der - 14 september 2005 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen - 30246

Besluit: Aanhouden in afwachting van reactie regering.

Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Hamer (PvdA) - 7 maart 2006 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang en ontwikkelingsstimulering) - 30479

Besluit: Aanhouden in afwachting van behandeling van de OKE-wet (31 989) in de Eerste Kamer.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 augustus 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs - 32032

Besluit: Aanhouden in afwachting van het aan de Raad van State verzochte spoedadvies inzake de amendering.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 november 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel - 32210

Besluit: Niet controversieel verklaren.