Besluitenlijst van de extra procedurevergadering van dinsdag 2 maart 2010

Gepubliceerd: 3 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2010A00788
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c43160b4-88f1-4f2c-b6a4-6f4fb580f0e9&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20vc%20SZW%202%20maart%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 21501, 31311, 31311, 25883, 30420, 29389, 29461, 28719, 30012, 25883, 17050, 30413, 30413, 30413, 30413, 28294, 29544, 29427, 29427, 29427, 29818, 29818, 31083, 29544, 29461, 29544, 29544, 26448, 26448, 26448, 31514, 26448, 29389, 29544, 29544, 30545, 31780, 29544, 28719, 26448, 26447, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 29461, 32139

Inhoud


Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao - 29544-231

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 8 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 8 maart 2010 - 21501-31-200

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzamelbrief aan gemeenten van februari 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 24 februari 2010 Verzamelbrief aan gemeenten van februari 2010 - 2010Z03700

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toepassing van de WW-regeling voor onwerkbaar weer in de bouwnijverheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 februari 2010 Toepassing van de WW-regeling voor onwerkbaar weer in de bouwnijverheid - 31311-42

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "ZZP-ers met een valse start"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 februari 2010 Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "ZZP-ers met een valse start" - 31311-43

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie brief babyverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 februari 2010

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 februari 2010 Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten - 2010Z03587

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezending rapportage inspecties in de scheepsbouw en -reparatiesector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 februari 2010 Toezending rapportage inspecties in de scheepsbouw en -reparatiesector - 25883-164

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Onderzoek effecten fiscale regelingen op economische zelfstandigheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 februari 2010 Onderzoek effecten fiscale regelingen op economische zelfstandigheid - 30420-151

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op de brief van de MO-groep inzake belastingaanslagen en de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 15 februari 2010 Reactie op de brief van de MO-groep inzake belastingaanslagen en de bijstand - 2010Z03032

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AOW-partnertoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 februari 2010 AOW-partnertoeslag - 29389-25

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 19 februari 2010 Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). De minister van

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009 Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid - 29461-52

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 februari 2010 Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26) - 28719-71

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op toezeggingen en motie nav AO leven lang leren 16 december jl.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 februari 2010 Reactie op toezeggingen en motie nav AO leven lang leren 16 december jl. - 30012-32

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Nota van bevindingen over de toetsing van privacyregels bij arbodiensten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 3 februari 2010 Nota van bevindingen over de toetsing van privacyregels bij arbodiensten - 25883-163

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Onderzoeksrapport evaluatie bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 januari 2010 Onderzoeksrapport evaluatie bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen - 17050-396

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 februari 2010 Verantwoord beleggen door pensioenfondsen - 30413-140

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 27 januari 2010 Rapport Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen - 30413-139

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 januari 2010 Rapport commissie beleggingsbeleid en risicobeheer - 30413-138

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 december 2009 Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied - 30413-136

Besluit: Controversieel verklaren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 december 2009 Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) - 32123-XV-50

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen - 28294-37

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010 Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ - 29544-221

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

ILO-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 IAO Verdragen - 29427-63

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. -

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009 Aanbieding van het door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgestelde ‘regular reporting Schedule’ over alle IAO Verdragen - 29427-61

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009 Stand van zaken met betrekking tot ratificatie en implementatie Martiem Arbeidsverdrag 2006 - 29427-60

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Medezeggenschap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 september 2009 Aanbieding ter kennisname de eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008' - 31700-XV-75

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 6 maart 2009 Onderzoek Europese Ondernemingsraden - 29818-31

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009 - 29818-32

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 De positie van werknemers en commissarissen - 31083-36

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Re-integratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Nadere uitwerking plan van aanpak social return - 29544-225

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 december 2009 Aanbieding IWI-rapport 'Participatie in uitvoering' - 29461-54

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 december 2009 Reactie op brieven van de gemeente Groningen en van de Clientenraad SOZAWE Groningen over de bezuinigingen op re-integratiemiddelen - 2009Z23542

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

SUWI-onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 januari 2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets - 29544-222

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 december 2009 Wet eenmalige gegevensuitvraag en digitaal klantdossier - 26448-422

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 december 2009 Aanbieding jaarplannen SUWI-zbo's - 26448-421

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Reguliere SUWI-rapportages plus Monitor Arbeidsmarkt - 26448-417

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 november 2009 Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI - 31514-34

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 oktober 2009 Beantwoording vragen gesteld tijdens het AO Voortgang SUB/WALVIS inzake de Wia - 26448-413

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

AOW-partnertoeslag 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 1 februari 2010 Antwoord op vragen van de commissie over vragen en opmerkingen van de SP inzake het voorstel van de Gemeente Duiven over samenwonen in relatie tot de hoogte van de AOW - 29389-23

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011 - 29544-216

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 februari 2010 Personeelsvoorziening land-en tuinbouw - 29544-228

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 10 februari 2010 Stand van zaken benutting ESF door gemeenten - 30545-86

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 februari 2010 Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 - 31780-48

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 februari 2010 Loondoorbetaling na 104 weken ziekte. Reactie aan de Stichting van de Arbeid n.a.v. specifieke casussen, voorgelegd door de Stichting van de Arbeid. - 29544-226

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 december 2009 Toezeggingen gedaan tijdens het AO van 23 april 2008 inzake de positie van personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. - 28719-70

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 september 2009 Reactie op toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsongeschikheid van 1 juli 2009 - 26448-411

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 september 2009 Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 - 31700-XV-74

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 Herziening Richtlijn ouderschapsverlof - 26447-52

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 18 januari 2010 Fiche: Richtlijn inzake preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche - 22112-995

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 februari 2010 Verslag informele Raad WSBVC te Barcelona op 28 en 29 januari 2010 - 21501-31-199

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 januari 2010 Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC dd 28-29 januari 2010 - 21501-31-198

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 december 2009 Antwoorden op vragen van de cie SZW over de Europese Verordening (EEG). nr. 883/2004 over vrij verkeer van werknemers - 21501-31-194

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Leyman, toezegging m.b.t. een groep vrouwen in Amsterdam met een uitkering in gevolge WWB en een overzicht inzake export van uitkeringen. - 21501-31-193

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009 Verslag van de EU-Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 30 november 2009 - 21501-31-192

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt - 29461-53

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 december 2009 SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 - 32123-XV-45

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok S.A. (VVD) - 26 februari 2010 Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Besluit: Advies Raad van State en reactie van de indiener afwachten

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Hoof - 21 maart 2005 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar - 30048

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 januari 2010 Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79) - 32139-3

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 21 januari 2010 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) - 32291

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 januari 2010 Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers - 32287

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 april 2008 Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42) - 31448

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 20 april 2009 Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek - 31929

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2009 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat - 32247

Besluit: Controversieel verklaren

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 10 december 2009 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten - 32260

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 18 november 2008 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan - 31774

Besluit: Controversieel verklaren

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 februari 2009 Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de

Besluit: Controversieel verklaren

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok (VVD) - 18 juli 2008 Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen - 31537

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Koser Kaya (D66) - 22 mei 2007 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie - 31045

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.