Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 30 juni 2010

Gepubliceerd: 1 juli 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2009A05092
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b6302e9d-bc0e-4ac2-a01a-1d877f83dd23&title=Besluitenlijst%20VWS%2030%20juni%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25657, 29689, 21501, 32371, 24170, 22894, 31706, 29689

Inhoud


Subsidieplafond van het pgb

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.E. Smeets (PvdA) - 30 juni 2010 Subsidieplafond van het pgb - 2010Z10274

Besluit: De minister zal worden gevraagd per omgaande mee te delen of hij bereid is de datum van 1 juli 2010 (de klem op het PGB-budget) enigszins te verlengen, opdat op 1 juli een VAO hierover, alsmede over de voorgestelde ombuigingsmaatregelen, kan plaatsvinden. Zo hij daartoe niet bereid is zal het VAO PGB heden dienen te worden gehouden en een VAO over de maatregelen op 1 juli. Bij de minister zal met klem worden aangedrongen heden voor toezending van zijn tijdens het a.o. op 29 juni toegezegde brief zorg te dragen.

Reactie m.b.t. regelgeving zorgzwaartepakket (ZZP)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Reactie m.b.t. regelgeving zorgzwaartepakket (ZZP) - 2010Z09592

Besluit: Desgewenst betrekken bij een algemeen overleg inzake zorgzwaartefinanciering; adressant informeren

Reactie op de brief van NVALT, SKL en NVK over de mogelijke gevolgen van het preferentiebeleid voor patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Reactie op de brief van NVALT, SKL en NVK over de mogelijke gevolgen van het preferentiebeleid voor patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken. - 2010Z09581

Besluit: Desgewenst betrekken bij een algemeen overleg inzake geneesmiddelenbeleid; adressant informeren

Beantwoording vragen commissie over ziekenhuisverplaatste zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 29 juni 2010 Beantwoording vragen commissie over ziekenhuisverplaatste zorg - 2010Z10116

Besluit: De minister zal worden gevraagd meer concreet te antwoorden (welke vergoeding wanneer onder de Zvw dan wel onder de AWBZ valt)

Verlengingsverzoek “Project voorkom alcoholschade bij jongeren”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 29 juni 2010 Verlengingsverzoek “Project voorkom alcoholschade bij jongeren” - 2010Z10141

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie Uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 30 juni 2010 Reactie Uitvoeringstoets beheersmodel medisch specialisten - 2010Z10193

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 22 juli 2010

Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 29 juni 2010 Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2011 - 2010Z10150

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 juli 2010
Noot: De voorhang wordt derhalve gestuit

Aanbieding van een afschrift van een besluit houdende wijziging van de Subsidieregeling VWS-subsidies

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 29 juni 2010 Aanbieding van een afschrift van een besluit houdende wijziging van de Subsidieregeling VWS-subsidies - 2010Z10158

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Handhaving subsidieplafond pgb’s per 1 juli 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 25 juni 2010 Handhaving subsidieplafond pgb’s per 1 juli 2010 - 25657-36

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Bezuinigingsvoorstellen in de zorgsector

Overzicht maatregelen zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 28 juni 2010 Overzicht maatregelen zorg - 2010Z10014

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Bezuinigingsvoorstellen in de zorgsector

Voorhang taakstelling ziekenhuizen 2011

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 29 juni 2010 Voorhang taakstelling ziekenhuizen 2011 - 2010Z10115

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 22 juli 2010

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 30 juni 2010 Behandeling wetsvoorstel Aanvulling instrumenten bekostiging WMG - 2010Z10174

Besluit: Betrekken bij de inbreng voor het verslag van het wetsvoorstel ter zake

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 25 mei 2010 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) - 32393

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juli 2010

Broninhouding voor het innen van de eigen bijdrage AWBZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 23 juni 2010 Broninhouding voor het innen van de eigen bijdrage AWBZ - 29689-304

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 juli 2010

Aanbieding verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 juni 2010 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Aanbieding verslag van de formele Gezondheidsraad van 8 juni 2010 te Luxemburg - 21501-31-216

Besluit: Agenderen voor eerstvolgende algemeen overleg EU Gezondheidsraad

FIFA en WK Bid 2018/2022: handhaving commerciële rechten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 21 juni 2010 FIFA en WK Bid 2018/2022: handhaving commerciële rechten - 32371-6

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 juli 2010

Meldpunt gehandicaptenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Meldpunt gehandicaptenzorg - 24170-109

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid

Verslag schriftelijk overleg over de toekomst van het Nederlands Vaccin Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over de toekomst van het Nederlands Vaccin Instituut - 22894-273

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2011

Derde voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink (CDA) - 18 juni 2010 Derde voortgangsrapportage Wtcg - 31706-39

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg
Gerelateerde kamerstukken: 31706-39

Evaluatie verplicht eigen risico Zvw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 16 juni 2010 Evaluatie verplicht eigen risico Zvw - 29689-302

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Kamer (BOR) zal een verificatie verrichten van het uitgevoerde onderzoek