Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 april 2010

Gepubliceerd: 22 april 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2009A05087
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=18331b87-b58a-4c87-ae48-ddfbcb0d0ff1&title=Besluitenlijst%20VWS%2021%20april%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32012, 32371, 22894, 30597, 24170, 30234, 20454, 29247, 29282, 27017, 31706, 26631, 32011, 30234, 29247, 32279, 32022, 24170, 31532, 25847, 25424, 29248, 29248, 29248

Inhoud


Risicoverevening

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. van der Veen (PvdA) - 22 april 2010 Risicoverevening - 2010Z07290

Besluit: De minister zal worden verzocht in te gaan op zijn toezegging inzake risicoverevening gedaan tijdens het AO Zorgverzekeringswet op 28 januari 2010

Briefing door de NMa over de Herziene richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa - 32012-8

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. (Jan) de Vries (CDA) - 21 april 2010 Briefing door de NMa over de Herziene richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa - 32012-8 (tot nader order uitgesteld) - 2010Z07182

Besluit: De NMa zal worden gevraagd een briefing te geven over de herziene richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa
Besluit: De schriftelijke inbreng van 22 april over de Herziene richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa (32012, nr. 8) wordt uitgesteld en zal worden geagendeerd na de briefing door de NMa

Afschrift van de brief aan ActiZ betreft de gevolgen van het faillissement van ATC voor kraamzorgaanbieders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010 Afschrift van de brief aan ActiZ betreft de gevolgen van het faillissement van ATC voor kraamzorgaanbieders - 2010Z06062

Besluit: Desgewenst betrekken bij een t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

Rapportage Stichting de Ombudsman over onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 20 april 2010 Rapportage Stichting de Ombudsman over onderzoek naar de dienstverlening van zorgverzekeraars - 2010Z07064

Besluit: De minister zal worden verzocht een reactie te geven op de aanbevelingen van de Stichting Ombudsman

Besluit kabinet over steun aan WK voetbal 2018/2022

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 20 april 2010 Besluit kabinet over steun aan WK voetbal 2018/2022 - 32371-1

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg van 1 uur, zo mogelijk nog deze week. De minister zal worden verzocht de Kamer het financiële kostenplaatje te leveren.

Overgangsregeling kapitaallasten cure

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 20 april 2010 Overgangsregeling kapitaallasten cure - 2010Z07062

Besluit: Controversieel verklaren met uitzondering van de onderdelen Kapitaallasten en DOT

Aanbieding en reactie op het IGZ-rapport ‘Particuliere klinieken gaan zorgvuldig om met vragen naar vrouwenbesnijdenis’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 15 april 2010 Aanbieding en reactie op het IGZ-rapport ‘Particuliere klinieken gaan zorgvuldig om met vragen naar vrouwenbesnijdenis’ - 22894-267

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Genitale verminking

Verslag schriftelijk overleg inzake de informele Sportraad van 20-21 april en informele Gezondheidsraad 22-23 april 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 15 april 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de informele Sportraad van 20-21 april en

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, betrokken bij plenaire afronding vso d.d. 15 april 2010.

Go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 19 april 2010 Go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars - 30597-143

Besluit: Controversieel verklaren

Verslag schriftelijk overleg inzake de publicatie over de wijzigingen in de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 13 april 2010 Beantwoording vragen commissie VWS inzake de publicatie over de wijzigingen in de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 (TOG) - 24170-105

Besluit: Aanmelden voor een VSO

Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 10 april 2010 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2010) - 32364

Besluit: Blanco verslag vaststellen per 4 mei 2010.

Rapport van de Gezondheidsraad over dopinggebruik

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Rapport van de Gezondheidsraad over dopinggebruik - 30234-28

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Uitstel schriftelijk overleg n.a.v. voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Uitstel schriftelijk overleg n.a.v. voortgangsrapportage uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen - 20454-99

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ziekenhuizen in Oost Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Ziekenhuizen in Oost Groningen - 29247-124

Besluit: Betrekken bij te houden spoeddebat/Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Noot: Zie ook punt

Werving van Indiase ok-assistenten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Werving van Indiase ok-assistenten - 29282-96

Besluit: Reeds behandeld bij het AO Arbeidsmarktbeleid op 15 april 2010

Vergoeding behandeling transgenders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Vergoeding behandeling transgenders - 27017-70

Besluit: Betrekken bij t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: Desgewenst betrokken bij het gesprek met CVZ d.d. 21 april a.s.

Aanbieding afschrift antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van tweede Voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Aanbieding afschrift antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van tweede Voortgangsrapportage Wtcg - 2010Z06581

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg

Beantwoording vragen commissie n.a.v. de voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. de voortgangsrapportage Wtcg - 31706-38

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wtcg

Onderzoek CAK naar marktaandelen 2008 hulp bij het huishouden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 13 april 2010 Onderzoek CAK naar marktaandelen 2008 hulp bij het huishouden - 26631-326

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo/Thuiszorg

Reactie op het RIVM-rapport ‘Wat rookt de Nederlandse jeugd en waarom?’.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 9 april 2010 Reactie op het RIVM-rapport ‘Wat rookt de Nederlandse jeugd en waarom?’. - 32011-7

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg rookvrije horeca/tabaksbeleid
Besluit: Controversieel verklaren
Noot: Het dossier rookvrije horeca/tabaksbeleid is reeds eerder contoversieel verklaard

Rechtsgrondslag dopingcontroles

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 9 april 2010 Rechtsgrondslag dopingcontroles - 30234-27

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid
Noot: Zie ook punt

Rapport over het onderzoek naar de probiotica-studie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 8 april 2010 Reactie op het rapport inzake het onderzoek naar de probiotica-studie - 32123-XVI-130

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Ambulancezorg Walcheren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 april 2010 Ambulancezorg Walcheren - 29247-123

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over Ziekenhuiszorg

Reactie op uitzending van NOVA dd 13 maart babysterfte en 24/7 verloskundige zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 april 2010 Reactie op de uitzending van NOVA van 13 maart jl. inzake babysterfte en de 7x24 uurs beschikbaarheid van spoedeisende verloskundige zorg - 32279-5

Besluit: Betrokken bij spoeddebat d.d. 8 april jl.

32022 Nota van wijziging inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 april 2010 Tweede nota van wijziging - 32022-35

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Lijst van vragen en antwoorden inzake fraudepleging zorggeld bij instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake fraudepleging zorggeld bij instelling voor verstandelijk gehandicapten - 24170-104

Besluit: Agenderen voor t.z.t te houden algemeen overleg Gehandicaptenzorg

Beantwoording motie Wiegman c.s. (31 532 nr.11) m.b.t. ondervoeding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010 Beantwoording motie Wiegman c.s. (31 532 nr.11) m.b.t. ondervoeding - 31532-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken Valysvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010 Stand van zaken Valysvervoer - 25847-87

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 27 april 2010

Geestelijke verzorging buiten de AWBZ-instelling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 6 april 2010 Geestelijke verzorging buiten de AWBZ-instelling - 25424-101

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Technische en financiele consequenties controversieel verklaren 'Waardering voor betere zorg IV'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 16 maart 2010 Technische en financiele consequenties controversieel verklaren 'Waardering voor betere zorg IV' - 29248-113

Besluit: Controversieel verklaren met uitzondering van de onderdelen Kapitaallasten en DOT

Aanbieding Tussenrapportage Monitor Medisch Specialistische Zorg NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 maart 2010 Aanbieding Tussenrapportage Monitor Medisch Specialistische Zorg NZa - 29248-112

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kapitaallastenproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 1 april 2010 Kapitaallastenproblematiek - 29248-114

Besluit: Controversieel verklaren met uitzondering van de onderdelen Kapitaallasten en DOT
Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer periodiek te informeren over de uitvoering van de overgangsregeling (incl. effecten t.a.v. de kredietverlening en de gevolgen voor het BKZ). M.b.t. DOT zal worden meegedeeld dat ervan wordt uitgegaan dat sprake is van een louter technische exercitie.