Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 juni 2010

Gepubliceerd: 23 juni 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2009A04907
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8f74913a-a45b-40fe-ba1b-8077295a68fe&title=Besluitenlijst%20PV%20vc%20SZW%2022%20juni%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29861, 30413, 24515, 29817, 31066, 29544, 29427, 31890, 31780, 29362, 26448, 29544, 25883, 26448, 32291, 32139, 32139

Inhoud


Grensarbeid en kennismigratie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 juni 2010 Grensarbeid en kennismigratie - 29861-32

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers (32 287)

Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 16 juni 2010 Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2009 - 32123-XV-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid (algemeen overleg plannen in oktober)

Visie parameters in relatie tot Pensioenakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 14 juni 2010 Visie parameters in relatie tot Pensioenakkoord - 30413-145

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Parameters Pensioenfondsen op 16 juni 2010

Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 9 juni 2010 Ontwikkelingswerkers en de vrijwillige verzekering AOW - 32123-XV-63

Besluit: Betrekken bij behandeling ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van SZW

Toezeggingen tijdens het AO over schuld- en armoedeproblematiek

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 7 juni 2010 Toezeggingen tijdens het AO over schuld- en armoedeproblematiek - 24515-189

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over schuld- en armoedeproblematiek (algemeen overleg plannen in oktober)

Aanbieden rapportage IWI Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 juni 2010 Aanbieden rapportage IWI Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld - 29817-53

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over re-integratie (algemeen overleg plannen in oktober)

Eindrapportage loonaangifteketen in 2009 en de twaalfde halfjaarlijkse rapportage Walvis/Wfsv van UWV en Belastingdienst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Eindrapportage loonaangifteketen in 2009 en de twaalfde halfjaarlijkse rapportage Walvis/Wfsv van UWV en Belastingdienst - 31066-88

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUB/Walvis (algemeen overleg plannen in september)

Ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-251

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 24 juni 2010 te 14.00 uur
Besluit: De minister zal worden verzocht de antwoorden op de vragen van de commissie uiterlijk maandag 28 juni om 14.00 uur aan de Kamer te zenden. De minster zal hierbij worden gevraagd het Ontwerpbesluit niet aan de Raad van State te zenden voordat het verslag van het schriftelijk overleg door de Kamer is behandeld.
Noot: In het kader van de voorhangprocedure kan de Kamer zich tot 28 juni 2010 uitspreken over het Ontwerpbesluit. Daarna zal deze aan de Raad van State worden voorgelegd

Richtlijnen voor de delegatie naar de 99ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC), die plaatsvindt van 2 tot en met 18 juni 2010 te Genève

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Richtlijnen voor de delegatie naar de 99ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC), die plaatsvindt van 2 tot en met 18 juni 2010 te Genève - 29427-67

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Bevestiging technische briefing i.v.m. het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen i.v.m. vaststelling van de parameters voor fondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 31 mei 2010 Bevestiging technische briefing i.v.m. het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen i.v.m. vaststelling van de parameters voor fondsen - 2010Z08954

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Technische briefing heeft plaatsgevonden op 15 juni j.l.

Vooruitlopen op reparatiewetgeving m.b.t. de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010 Vooruitlopen op reparatiewetgeving m.b.t. de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) - 31890-20

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010 Uitvoering van de motie Ortega-Martijn c.s. over interne jobcoach - 31780-49

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over re-integratie (algemeen overleg plannen in oktober)

Afschrift van de brief aan min BZK over de veiligheid van bouwkranen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 20 mei 2010 Afschrift van de brief aan min BZK over de veiligheid van bouwkranen - 2010Z08633

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden (algemeen overleg plannen in september)

Reactie op de scriptie "Klachtenbejegening verzekeringsartsen"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 mei 2010

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid (algemeen overleg plannen in september)

Toezichtverslag PBO SER 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 21 mei 2010 Toezichtverslag PBO SER 2009 - 32123-XV-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (algemeen overleg plannen in september)

Jaarverslag burgerbrieven SZW 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 19 mei 2010 Jaarverslag burgerbrieven SZW 2009 - 29362-169

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

SUWI Jaarverslagen 2009 en de meibrieven 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010 SUWI Jaarverslagen 2009 en de meibrieven 2011 - 26448-436

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUWI-onderwerpen (algemeen overleg plannen in september)

Voortgang werkpleinen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010 Voortgang werkpleinen - 29544-249

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUWI-onderwerpen (algemeen overleg plannen in september)

Jaarverslag Arbeidsinspectie 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010 Jaarverslag Arbeidsinspectie 2009 - 25883-170

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden (algemeen overleg plannen in september)

Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010 Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen - 26448-435

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUWI-onderwerpen (algemeen overleg plannen in september)

Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving)*

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 17 juni 2010 Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving) - 32421

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 8 september 2010 om 14.00 uur

Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010 Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 - 32360-XV-2

Besluit: Betrekken bij behandeling ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van SZW
Noot: Ten aanzien van het Jaarverslag 2009 van het ministerie van SZW is reeds besloten deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van SZW

Rapport bij het jaarverslag Spaarfonds AOW 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010 Rapport bij het jaarverslag Spaarfonds AOW 2009 - 32360-E-2

Besluit: Betrekken bij behandeling ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van SZW
Noot: Ten aanzien van het Jaarverslag 2009 Spaarfonds AOW is reeds besloten deze te betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van SZW

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 mei 2010 Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 - 32360-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen na het zomerreces, gelijktijdig met de inbrengdatum voor de begrotingswetten 2011

Slotwet Spaarfonds AOW 2009

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 mei 2010 Slotwet Spaarfonds AOW 2009 - 32360-E

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen na het zomerreces, gelijktijdig met de inbrengdatum voor de begrotingswetten 2011

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 7 juni 2010 Nota van wijziging - 32291-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 21 januari 2010 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) - 32291

Besluit: wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 mei 2010 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht - 32397

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 7 juli te 14.00 uur
Noot: Een door de staf opgesteld wetgevingsrapport zal uiterlijk vrijdag 2 juli aan de leden van de commissie worden gezonden

Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 27 mei 2010 Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32395-E

Besluit: Conform plenaire besluitvorming van de Kamer op 11 maart 2010 een blanco verslag uitbrengen
Noot: Eventuele vragen over de suppletoire wetten kunnen worden ingebracht in het debat over de Voorjaarsnota 2010 in week

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 27 mei 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Besluit: Conform plenaire besluitvorming van de Kamer op 11 maart 2010 een blanco verslag uitbrengen
Noot: Eventuele vragen over de suppletoire wetten kunnen worden ingebracht in het debat over de Voorjaarsnota 2010 in week

Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 26 mei 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32139-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 januari 2010 Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79) - 32139-3

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling