Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 maart 2010

Gepubliceerd: 11 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2009A04902
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=517fbec8-9e83-4b94-b398-c5c504567b81&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%2009-03-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 26447, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 29461, 32327, 29389, 29389, 29389, 29544, 29544, 29461, 28294, 24515, 29544, 31311, 28719, 30420, 25883, 31311, 31311, 17050, 25883, 30012, 28294, 29544, 29427, 29427, 29427, 29427, 29818, 29818, 31083, 29544, 29461, 29544, 31514, 26448, 26448, 26448, 29544, 26448, 29544, 26448, 28719, 29544, 31780, 29461, 32139, 32260, 32260

Inhoud


Algemeen overleg gelijke behandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 4 maart 2010 Richtlijn gelijke behandeling buiten arbeid - 2010Z04029

Besluit: Aan de Kamer zal worden voorgesteld de brief van de minister van BZK inzake het impact-assessment richtlijn gelijke behandeling nr. 31544-10 niet controversieel te verklaren. Als de Kamer hiermee instemt zal een algemeen overleg worden gevoerd over het voorstel voor de richtlijn gelijke behandeling buiten de arbeid met de ministers van SZW en van BZK. De griffier vraagt aan de minister SZW voor het algemeen overleg een voortgangsverslag terzake aan de Kamer te zenden.

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Geannoteerde agenda Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 8 maart 2010 - 21501-31-200

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Raad Sociaal Beleid en Werkgelegenheid d.d. 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 Herziening Richtlijn ouderschapsverlof - 26447-52

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 18 januari 2010 Fiche: Richtlijn inzake preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche - 22112-995

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 februari 2010 Verslag informele Raad WSBVC te Barcelona op 28 en 29 januari 2010 - 21501-31-199

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 januari 2010 Geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC dd 28-29 januari 2010 - 21501-31-198

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 december 2009 Antwoorden op vragen van de cie SZW over de Europese Verordening (EEG). nr. 883/2004 over vrij verkeer van werknemers - 21501-31-194

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Leyman, toezegging m.b.t. een groep vrouwen in Amsterdam met een uitkering in gevolge WWB en een overzicht inzake export van uitkeringen. - 21501-31-193

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009 Verslag van de EU-Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 30 november 2009 - 21501-31-192

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 maart 2010

Verzamelbrief aan gemeenten van februari 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 24 februari 2010 Verzamelbrief aan gemeenten van februari 2010 - 2010Z03700

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009 Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid - 29461-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over indicatieprocessen zorg en sociale zekerheid op 10 maart a.s. (voortouw VWS)

Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 19 februari 2010 Evaluatie van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). De minister van OCW zal seperaat een evaluatie naar de Kamer zenden over het flankerend beleid WWIK. - 32327-1

Besluit: Brief van de minister van OCW over evaluatie flankerend beleid afwachten

AOW-partnertoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 16 februari 2010 AOW-partnertoeslag - 29389-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over AOW-partnertoeslag op 25 maart 2010

Reactie op de brief van de MO-groep inzake belastingaanslagen en de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 15 februari 2010 Reactie op de brief van de MO-groep inzake belastingaanslagen en de bijstand - 2010Z03032

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

AOW-partnertoeslag 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Voorlichting afschaffing AOW-partnertoeslag 2015 - 29389-22

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over AOW-partnertoeslag 2015 op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 1 februari 2010 Antwoord op vragen van de commissie over vragen en opmerkingen van de SP inzake het voorstel van de Gemeente Duiven over samenwonen in relatie tot de hoogte van de AOW - 29389-23

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over AOW-partnertoeslag 2015 op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011 - 29544-216

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over AOW-partnertoeslag 2015 op 25 maart 2010

Reactie op de brief van 1 februari 2010 van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 maart 2010 Reactie op de brief van 1 februari 2010 van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid - 2010Z04162

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Uitvoering motie Ortega-Martijn en Vermeij (32123 nr. 34) om over te gaan tot het instellen van een meldpunt klachten particuliere arbeidsmarktinitiatieven

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2010 Uitvoering motie Ortega-Martijn en Vermeij om over te gaan tot het instellen van een meldpunt klachten particuliere arbeidsmarktinitiatieven - 29544-232

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart a.s.

Verslag schriftelijk overleg inzake resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid - 29461-55

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over indicatiestellingen zorg en sociale zekerheid op 10 maart a.s. (voortouw VWS)

Herverzekerde pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 maart 2010 Herverzekerde pensioenfondsen - 28294-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenen op 8 april 2010, 12.30-14.30 uur

Afschrift van brief aan de Eerste Kamer omtrent aanvullende informatie over de inkomenseffecten van de Wtcg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 maart 2010 Afschrift van brief aan de Eerste Kamer omtrent aanvullende informatie over de inkomenseffecten van de Wtcg - 2010Z04014

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te voeren algemeen overleg over armoedebeleid

Koppeling minimumloon en uitkeringen aan de contractloonontwikkeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 maart 2010 Koppeling minimumloon en uitkeringen aan de contractloonontwikkeling - 24515-183

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Reactie op de uitspraak van de Raad van State over de uitzend-cao - 29544-231

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Direct contact commissie SZW en zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 februari 2010 Direct contact commissie SZW en zelfstandige bestuursorganen - 31311-44

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De staf zal, in overleg met staven van andere commissies, een nadere analyse verrichten van contacten tussen commissies en ZBO's.

Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 februari 2010 Resultaten van re-integratie en de invulling van het voor de zomer op te leveren onderzoek (uitvoering motie Meeuwis c.s. 32 123 XV, nr.26) - 28719-71

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

Onderzoek effecten fiscale regelingen op economische zelfstandigheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 februari 2010 Onderzoek effecten fiscale regelingen op economische zelfstandigheid - 30420-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart a.s.

Toezending rapportage inspecties in de scheepsbouw en -reparatiesector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 februari 2010 Toezending rapportage inspecties in de scheepsbouw en -reparatiesector - 25883-164

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Noot: Zie ook agendapunt

Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 22 februari 2010 Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten - 2010Z03587

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Toepassing van de WW-regeling voor onwerkbaar weer in de bouwnijverheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 februari 2010 Toepassing van de WW-regeling voor onwerkbaar weer in de bouwnijverheid - 31311-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010
Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht om nog voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010 informatie te geven over het aantal bedrijven en personen dat gebruik heeft gemaakt van de WW-regeling alsmede over de hierbij ingezette (financiele) middelen

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "ZZP-ers met een valse start"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 17 februari 2010 Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "ZZP-ers met een valse start" - 31311-43

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nationale ombudsman op 18 februari 2010

Onderzoeksrapport evaluatie bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 januari 2010 Onderzoeksrapport evaluatie bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen - 17050-396

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor een t.z.t. voeren algemeen overleg over Handhaving

Nota van bevindingen over de toetsing van privacyregels bij arbodiensten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 3 februari 2010 Nota van bevindingen over de toetsing van privacyregels bij arbodiensten - 25883-163

Besluit: Reeds besloten om te agenderen voor een t.z.t. te voeren algemeen overleg over arbo-onderwerpen
Noot: Zie ook agendapunt

Reactie op toezeggingen en motie nav AO leven lang leren 16 december jl.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 februari 2010 Reactie op toezeggingen en motie nav AO leven lang leren 16 december jl. - 30012-32

Besluit: Reeds besloten om te agenderen voor een t.z.t. te voeren algemeen overleg

Pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen - 28294-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 8 april 2010, 12.30-14.30 uur
Noot: Zie ook agendapunt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 december 2009 Rapport AFM Kostentransparantie bij premieovereenkomsten en de motie Omtzigt c.s. (32 123 XV, nr. 22) - 32123-XV-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 8 april 2010, 12.30-14.30 uur
Noot: Zie ook agendapunt

Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 januari 2010 Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ - 29544-221

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Witboek 'Schoon genoeg: Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector' op 25 maart 2010, 15.30-17.30 uur

ILO-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009 Aanbieding van het door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgestelde ‘regular reporting Schedule’ over alle IAO Verdragen - 29427-61

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor t.z.t. te voeren algemeen overleg over ILO-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 oktober 2009 Verslag van Internationale Arbeidsconferentie (IAC) - 29427-62

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor t.z.t. te voeren algemeen overleg over ILO-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 IAO Verdragen - 29427-63

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor t.z.t. te voeren algemeen overleg over ILO-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 mei 2009 Stand van zaken met betrekking tot ratificatie en implementatie Martiem Arbeidsverdrag 2006 - 29427-60

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor t.z.t. te voeren algemeen overleg over ILO-aangelegenheden

Medezeggenschap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009 - 29818-32

Besluit: Behandeld in algemeen overleg op 17 februari 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 6 maart 2009 Onderzoek Europese Ondernemingsraden - 29818-31

Besluit: Behandeld in algemeen overleg op 17 februari 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 september 2009 Aanbieding ter kennisname de eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008' - 31700-XV-75

Besluit: Behandeld in algemeen overleg op 17 februari 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 De positie van werknemers en commissarissen - 31083-36

Besluit: Behandeld in algemeen overleg op 17 februari 2010

Re-integratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 december 2009 Aanbieding IWI-rapport 'Participatie in uitvoering' - 29461-54

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 januari 2010 Nadere uitwerking plan van aanpak social return - 29544-225

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 december 2009

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over re-integratie op 7 april 2010

SUWI-onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 5 november 2009 Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI - 31514-34

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Reguliere SUWI-rapportages plus Monitor Arbeidsmarkt - 26448-417

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 december 2009 Aanbieding jaarplannen SUWI-zbo's - 26448-421

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 december 2009 Wet eenmalige gegevensuitvraag en digitaal klantdossier - 26448-422

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwepen op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 januari 2010 Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets - 29544-222

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwepen op 25 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 oktober 2009 Beantwoording vragen gesteld tijdens het AO Voortgang SUB/WALVIS inzake de Wia - 26448-413

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart 2010

Arbeidsmarktbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 februari 2010 Personeelsvoorziening land-en tuinbouw - 29544-228

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 24 maart 2010

Arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 september 2009 Reactie op toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsongeschikheid van 1 juli 2009 - 26448-411

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 december 2009 Toezeggingen gedaan tijdens het AO van 23 april 2008 inzake de positie van personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. - 28719-70

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 februari 2010 Loondoorbetaling na 104 weken ziekte. Reactie aan de Stichting van de Arbeid n.a.v. specifieke casussen, voorgelegd door de Stichting van de Arbeid. - 29544-226

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 februari 2010 Informatievoorziening rondom de Wajong vanaf 2010 - 31780-48

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 september 2009 Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008 - 31700-XV-74

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid op 17 maart 2010

Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt - 29461-53

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over Financiering REA-scholingsinstituten op 10 maart 2010, 13.00-14.00 uur

SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 december 2009 SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 - 32123-XV-45

Besluit: Reeds besloten te agenderen voor algemeen overleg over SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 op 10 maart 2010, 10.00-12.00 uur

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Hoof - 21 maart 2005 Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar - 30048

Besluit: Wetsvoorstel aanhouden tot de evaluatie van de wet Inkomensondersteuning Oudere Werklozen (IOW) aan de Kamer is gezonden

Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 januari 2010 Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79) - 32139-3

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 maart 2010 te 14.00 uur

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 21 januari 2010 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 maart 2010 te 14.00 uur

Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 januari 2010 Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers - 32287

Besluit: Nota naar aanleiding van verslag afwachten

Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 23 april 2008 Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42) - 31448

Besluit: Nota naar aanleiding van verslag afwachten

Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok (VVD) - 18 juli 2008 Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen - 31537

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Koser Kaya (D66) - 22 mei 2007 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie - 31045

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Blok S.A. (VVD) - 26 februari 2010 Voorstel van wet van het lid Blok tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Besluit: Advies Raad van State en reactie van de indiener afwachten

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 18 februari 2010 Nota van wijziging - 32260-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 18 februari 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32260-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 10 december 2009 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten - 32260

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling