Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 december 2010

Gepubliceerd: 16 december 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04862
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=28aafb3f-c767-4d98-bffa-1083b3663672&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20OCW%20d.d.%2016-12-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 31293, 31293, 31332, 24724, 24724, 31829, 31497, 32396, 31482, 28330, 27406, 32156, 25434, 31482

Inhoud


Besloten bij mededelingen: Verzoeken om overzicht wetsvoorstellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 16 december 2010 Besloten bij mededelingen: Verzoeken om overzicht van te verwachten wetsvoorstellen tot aan zomerreces. - 2010Z19791

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer via een brief te informeren over de wetsvoorstellen en amvb's die nog te verwachten zijn tot aan het zomerreces. Tevens wordt het ministerie verzocht van de nog bij de Kamer aanhangige wetsvoorstellen aan te geven welke de meeste prioriteit hebben.

Stand van zaken emancipatiebeleid voor vrouwen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 november 2010 Stand van zaken emancipatiebeleid voor vrouwen - 30420-156

Besluit: Betrekken bij dossier Emancipatie. In de p.v. van 2 december jl. is besloten dat het geplande AO Emancipatie op 9 december a.s. en Homo-emancipatie op 15 december a.s. worden uitgesteld. De Kamer ontvangt uiterlijk 1 mei 2011 een nieuw actieplan emancipatie voor de periode 2011-2015. Dit plan gaat zowel over emancipatie in het algemeen, als homo-emancipatie.

Geannoteerde agenda van de Informele EU-Raad voor onderwijsministers van 6 en 7 december 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 november 2010 Geannoteerde agenda van de Informele EU-Raad voor onderwijsministers van 6 en 7 december 2010 - 21501-34-152

Besluit: Via ad hoc procedure op 30 november jl. is reeds besloten tot schriftelijk overleg

Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 december 2010 Toezegging appreciatie en effectmetingen van onderwijssubsidies - 32500-VIII-116

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Is antwoord op commissiebrief d.d. 18 november 2010, 2010D45974

Evaluatie lumpsum primair onderwijs; bevordering van de financiële deskundigheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 8 oktober 2010 Diverse dossiers over de financiën van het primair en voortgezet onderwijs - 31293-82

Besluit: Agenderen voor bovengenoemd AO.
Noot: De brief was aangehouden in afwachting van de nu ontvangen beleidsreactie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2010 Evaluatie lumpsum primair onderwijs; bevordering van de financiële deskundigheid - 31293-84

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg evaluatie lumpsum primair onderwijs.

Aanbieding "rapport PISA 2009 in vogelvlucht”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2010 Aanbieding "rapport PISA 2009 in vogelvlucht” - 32500-VIII-76

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over referentieniveaus en PISA 2009 (van drie uur).
Noot: Mede in afwachting van reactie op motie Dijkgraaf c.s. inzake spelling.

Informatie wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010 Informatie wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders - 32500-VIII-79

Besluit: Betrokken bij de heropening van de begrotingbehandeling OCW, onderdeel Hoger Onderwijs op 8 december j.l.

Toezegging n.a.v. de begrotingsbehandeling OCW m.b.t. de werkwoordspelling van leerlingen in het vo en over de evaluatie van de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 december 2010 Toezegging n.a.v. de begrotingsbehandeling OCW m.b.t. de werkwoordspelling van leerlingen in het vo en over de evaluatie van de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen - 31332-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over referentieniveaus en PISA 2009 (van drie uur).
Noot: Mede in afwachting van reactie op motie Dijkgraaf c.s. inzake spelling.

Mededeling inzake de eerder gegeven antwoorden op vragen bij jaarverslag en slotwet OCW inzake kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 december 2010 Mededeling inzake de eerder gegeven antwoord op vraag 25 bij jaarverslag en slotwet OCW inzake kinderopvang - 32360-VIII-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 december 2010 Antwoorden op vragen van de cie OCW in het kader van een VSO inzake misbruik uitwonendenbeurs - 24724-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juli 2010 Voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-93

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de motie van het lid Dijkstra c.s. (32500 XVI, nr. 96) over het vak bewegingsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 december 2010 Reactie op de motie van het lid Dijkstra c.s. (32500 XVI, nr. 96) over het vak bewegingsonderwijs - 32500-VIII-77

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties bij de begrotingsbehandeling.

Uitstelbrief evaluatie digitaal verzuimloket

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 december 2010 Uitstelbrief evaluatie digitaal verzuimloket - 31829-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Minister verzoeken om de brief voor de behandeling van het wetsvoorstel Leerplichtwet naar de Kamer te zenden, tevens verzoeken om in de brief te vermelden waarom is uitgesteld.
Gerelateerde kamerstukken: 31829-18

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 november 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 2 december om 14.00 uur.

Stand van zaken van de uitwerking van passend onderwijs en het tijdpad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 november 2010 Stand van zaken van de uitwerking van passend onderwijs en het tijdpad - 31497-30

Besluit: Aanhouden in afwachting van beleidsbrief passend onderwijs. Minister verzoeken de brief uiterlijk 1 februari naar de Kamer uiterlijk te zenden, zodat medio februari een AO kan worden gepland.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 november 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32396-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32396-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs - 32396

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Besluit: Eerder is reeds besloten een rondetafelgesprek als de nota n.a.v. het verslag gereed was. Uiterlijk 17 december 12.00 wensen voor genodigden via de mail aan de griffier te kennen geven.

Advies Raad voor Cultuur inzake culturele vertegenwoordiging in het buitenland en toezending evaluatie New York 400

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 december 2010 Advies Raad voor Cultuur inzake culturele vertegenwoordiging in het buitenland en toezending evaluatie New York 400 - 31482-70

Besluit: Betrekken bij dossier internationaal cultuurbeleid, en na ontvangst van de verzochte evaluatie New York 400 bezien of AO wordt georganiseerd.

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. reactie op beleidsbrief

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 7 december 2010 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. reactie op beleidsbrief - 2010Z18854

Besluit: Agenderen voor hoorzitting over kunst en cultuur in januari 2011. De leden zullen de griffier schriftelijk laten weten wie daarvoor dienen te worden uitgenodigd.

Voortgangsbrief bibliotheekinnovatie 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010 Voortgangsbrief bibliotheekinnovatie 2010 - 28330-50

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.

Uitgangspunten cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010 Uitgangspunten cultuurbeleid - 32500-VIII-75

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.

Het Nederlandse beleid ten aanzien van de creatieve industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010 Het Nederlandse beleid ten aanzien van de creatieve industrie - 27406-190

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.

Uitvoering regeerakkoord onderdeel media

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel media, op 13 december jl.

Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 december 2010 Diverse vragen m.b.t. het onderdeel Cultuur op de OCW-begroting over oa het subsidiebeleid inzake podiumkunsten en film alsmede over een studie inzake amateurkunst - 32500-VIII-74

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur op 13 december jl.

Voorhang besluit van xxx houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit archeologische monumentenzorg in verband met de modernisering van de monumentenzorg en enkele technische aanpassingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 2 december 2010 Voorhang besluit van xxx houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit archeologische monumentenzorg in verband met de modernisering van de monumentenzorg en enkele technische aanpassingen - 32156-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: In het voorjaar van 2011 een AO inzake monumentenzorg organiseren.

Aanbieden tussentijdse evaluatie project Beelden voor de Toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 30 november 2010 Aanbieden tussentijdse evaluatie project Beelden voor de Toekomst - 25434-46

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.

Brief stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 26 november 2010 Brief stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt - 31482-69

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.

Afschrift van de brief aan de Federatie Instandhouding Monumenten inzake het Besluit Rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur, op 13 december jl.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010D39496

Mediabegroting 2011 (veel bijlagen)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 november 2010 Mediabegroting 2011 ten behoeve van o.a. het vaststellen van de budgetten van de media-instellingen - 32500-VIII-55

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel media, op 13 december jl.