Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 november 2010

Gepubliceerd: 19 november 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04860
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4d8b2fe2-f388-4e10-8e45-a9a8a7ed6353&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2018-11-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27017, 31135, 31482, 29355, 29388, 31288, 28760, 31524, 31368, 31524, 31135, 31322, 32335, 31482, 32327, 31524, 27923, 31289, 31289, 30079, 31322, 31293, 30853, 30853, 30420, 30420, 30420, 30420, 32033, 32300, 27406, 29362, 29362, 31288, 31821, 32210, 29338, 29338, 31288, 29338, 29338, 31288, 27406, 21501, 31288, 31288, 31288, 31821, 31288, 31288, 31288, 31288, 31288, 28760, 31497, 31497, 31497, 31497, 31289, 30079, 27923, 27923, 31568, 31524, 31293, 31293, 31293, 31289, 31322, 31497, 30597, 30597, 31497, 31497, 31293, 31293, 21501, 22112, 21501, 31288, 31288, 27923, 27923, 26695, 31701, 32500, 31981, 31495

Inhoud


Aanhangige wetgeving

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Hoeven, van der - 14 september 2005 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen - 30246

Besluit: Aanhouden tot beleidsreactie naar de Kamer wordt gezonden. Deze wordt in maart 2011 verwacht.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 augustus 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs - 32032

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek op 25 november 2010. Op verzoek van de commissie zal ook COLO worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 september 2009 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - 32134

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces - 32193

Besluit: Nota n.a.v. verslag wordt eind november verwacht.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) - 32253

Besluit: Aanhouden tot ontvangst nota n.a.v. verslag (komt eind november).

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs - 32316

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2010 om 10.00 uur.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2010 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten - 32356

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 mei 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 juli 2010 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg - 32433

Besluit: Aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 oktober 2010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs - 32531

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 december 2010 om 10.00 uur, c.f. besluit in p.v. van 4 november jl.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 18 oktober 2010 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde het Vervangingsfonds en het Participatiefonds onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen - 32540

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 december 2010 om 10.00 uur.

Overig

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 juni 2010 Voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid 2008 - 2010 - 27017-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 17 juni 2010 Toezending van het rapport Onderzoek naar de relatie tussen financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs - 31135-29

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie.
Noot: De Kamer wordt begin 2011 geïnformeerd.

Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 juni 2010 Tijdelijke wet mediaconcentraties - 32123-VIII-136

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Noot: Als de Kamer verzoekt om een stand van zaken brief, wordt de Kamer hierover in het voorjaar van 2011 geïnformeerd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 juni 2010 Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-137

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 september 2010 Antwoorden i.h.k.v. een VSO inzake de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-154

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: Conform voorstel Kamer alleen het concessie beleidsplan betrekken bij het wgo media. Als de Kamer verzoekt om een stand van zaken brief dan gaat het nieuwe kabinet in op toekomst Tijdelijke Wet Media concentraties.

Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46). - 31482-58

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Noot: Als de Kamer verzoekt om een stand van zaken brief, wordt de Kamer uiterlijk 1 februari 2011 geïnformeerd.

Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 november 2009 Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs - 29355-42

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Noot: In november zal de Kamer een plan van aanpak ontvangen. Kan desgewenst betrokken worden bij wgo HO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 januari 2009 Beleidsreactie Inspectierapport Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs - 29388-17

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 september 2009 Afschrift van antwoord op een advies van de commissie experimenten open bestel over de mogelijkheden voor een opener bestel in het Nederlandse hoger onderwijs - 31288-63

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Noot: De tussenevaluatie van de Commissie Openbestel is op 14 april 2010 aan de TK gezonden. Zij zal de beleidsreactie ontvangen in het voorjaar.

mbo en bve

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 4 juni 2010 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2009 - 28760-21

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Betrekken bij dossier Leven lang leren.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 24 augustus 2010 Voortgang acties n.a.v. verkennend onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar zorgplicht arbeidsmarktperspectief - 31524-72

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Een mbo-verzamel-ao inplannen ná ontvangst beleidsreactie op Cie Oudeman (Onderwijs en besturing BVE) dit zal zijn: uiterlijk 1 februari 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 mei 2009 Beantwoording van vragen, gesteld in het algemeen overleg van 18 september 2008 inzake het rapport van de Rekenkamer over de Beroepspraktijkvorming in het mbo (beperking probleem tweede werkgever) in relatie tot de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) - 31368-6

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: De Kamer ontvangt voor het kerstreces een stand van zaken brief.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 december 2009 Advies Onderwijsraad 'De weg naar de hogeschool’ - 31524-37

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Beleidsreactie op het advies komt in februari 2011.

Voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 1 juli 2010 ITS-rapport 'De achterstand van jongens' - 32123-VIII-139

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: De Kamer ontvangt begin 2011 een beleidsreactie.

Primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Toezending advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I - 31135-28

Besluit: Aanhouden tot beleidsreactie op de twee Onderwijsraadadviezen inzake Verzelfstandiging in het onderwijs ontvangen is (vóór 1 februari 2011).
Noot: Tweede helft van november 2010 verschijnt het advies van de OR “Verzelfstandiging in het onderwijs II”. De kamer ontvangt vóór 1 februari 2011 samenhangende beleidsreactie op de delen I en II.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan regels voor de kwaliteit van TSO-opleidingen gericht op tussenschoolse opvang - 31322-71

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Eind 2010 ontvangt de Kamer een kabinetsreactie n.a.v. toezegging.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 12 juli 2010 Aanvullend onderzoek thuisonderwijs - 32123-VIII-144

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Rapport is in juli aan TK verzonden (Kamerstuk 32123-VIII nr. 144). De Kamer ontvangt een beleidsreactie voor 1 januari 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 19 mei 2009 Aanbieding onderzoeksrapport ‘Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar’ - 31700-VIII-184

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Rapport is in juni aan TK gezonden (Kamerstuk 31700 VIII- 184). De Kamer ontvangt een beleidsreactie voor 1 januari 2011.

Overig

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 april 2010 Toezegging van een lijst van subsidies in de onderwijssector - 32335-2

Besluit: Minister verzoeken de commissiebrief (over het verschaffen van inzicht in de appreciatie en de effectmetingen van de subsidies) te beantwoorden.
Noot: Reactie minister OCW: De subsidietaakstelling in de begroting 2011 en de subsidietaakstellingen uit het regeerakkoord worden in samenhang ingevuld. De Kamer wordt hierover voor de kerst over geïnformeerd.

Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2010 Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) - 32500-VIII-4

Besluit: AO plannen in februari 2011 waarbij de nog te ontvangen evaluatie van de NPO van het BPO betrokken kan worden.
Noot: Eerste rapportage over het BPO is in september naar de Kamer gestuurd. Voor 1 januari 2011 volgt de evaluatie van de NPO van het BPO.

Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 augustus 2010 Stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt - 31482-66

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg cultuur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Evaluatie flankerend beleid WWIK (Wet werk en inkomen kunstenaars) - 32327-2

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg cultuur

mbo en volwasseneducatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010 Onderzoek onderwijstijd bij de niet-bekostigde instellingen (NBI's) - 31524-66

Besluit: Agenderen voor verzamel-AO mbo, na ontvangst van de beleidsreactie op de Commissie Oudeman (Onderwijs en besturing BVE) en het inspectierapport bestuurskracht mbo (vóór 1 februari 2011).
Noot: Ministerie: uiterlijk februari 2011 volgt de beleidsreactie op rapport commissie Oudeman met daarin de evaluatie 850 urennorm en een reactie op onderzoek "onderwijstijd bij bekostigde instellingen".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 mei 2010

Besluit: Agenderen voor verzamel-AO mbo, na ontvangst van de beleidsreactie op de Commissie Oudeman (Onderwijs en besturing BVE) en het inspectierapport bestuurskracht mbo (vóór 1 februari 2011).
Noot: Planning is het wetsvoorstel Bekostiging mbo in september 2011 bij de Kamer in te dienen.

Voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 september 2010 Afwikkeling motie Kamerstuk 27923, nr. 61 en de toezegging gedaan in Kamerstuk 27923, nr. 85 om te voorkomen dat de beloningsleidraad van de VO-raad - 27923-99

Besluit: Betrekken bij wetgeving rond de beloning van topfunctionarissen (semi)publieke sector.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 april 2010 Opbrengsten van de eerste fase van de pilot horizontale verantwoording onderwijstijd - 31289-86

Besluit: T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake onderwijstijd (maart 2011).
Noot: Het wetsvoorstel wordt in maart 2011 aan de Kamer aangeboden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Betere beoordeling van opbrengsten in het voortgezet onderwijs - 31289-88

Besluit: Betrekken bij nog te ontvangen toekomstvisie vo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 juni 2010 Doorstroom- en stapelmogelijkheden in het voortgezet onderwijs. - 30079-25

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen toekomstvisie vo.

Primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010 Inspectierapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ - 31322-85

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 28 mei 2010 Reactie op verzoek commissie over de onderzoeksvraag bekostiging per vestiging - 31293-75

Besluit: Aanhouden. De commissie verzoekt de minister de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie Smits en Çelik over een pilot voor rechtstreekse rijkssubsidie aan de schoolvestiging (Kamerstuk 32500 VIII, nr. 19)

Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 augustus 2008

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 oktober 2008 Onderzoek naar beleefde regeldruk in het onderwijs - 30853-14

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 maart 2009 Beleidsreactie op onderzoek beleefde regeldruk onder docenten in het onderwijs - 30853-15

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW - 32123-VIII-102

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs - 30420-150

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009 Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009 - 30420-142

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 november 2009 Toezegging AO Emancipatiebeleid m.b.t de stand van zake van de motie Van Gent c.s. over het niet maken van onderscheid tussen het oude en nieuwe bestand van alleenstaande ouders in de bijstand - 30420-145

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 maart 2010 Verslag behandeling vijfde Nederlandse regeringsrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag - 30420-152

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 maart 2010

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zaken brief.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Toekomstverkenning publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 maart 2010 Afschrift van het antwoord op de brief van de Federatie Filmbelangen over het budget voor Nederlands televisiedrama - 2010Z04258

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: De Kamer ontvangt voor het WGO Media een brief met hoofdlijnen en planning. Over de nadere uitwerking van de paragraaf publieke omroep uit het Regeerakkoord zal de Kamer per brief voor het zomerreces.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 februari 2010 Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010 - 32123-VIII-112

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: De Kamer ontvangt voor het WGO Media een brief met hoofdlijnen en planning. Over de nadere uitwerking van de paragraaf publieke omroep uit het Regeerakkoord zal de Kamer per brief voor het zomerreces.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) - 32123-VIII-106

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: De Kamer ontvangt voor het WGO Media een brief met hoofdlijnen en planning. Over de nadere uitwerking van de paragraaf publieke omroep uit het Regeerakkoord zal de Kamer per brief voor het zomerreces.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-103

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: De Kamer ontvangt voor het WGO Media een brief met hoofdlijnen en planning. Over de nadere uitwerking van de paragraaf publieke omroep uit het Regeerakkoord zal de Kamer per brief voor het zomerreces.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 juni 2010 Consultatie toekomst landelijke publieke omroep - 32033-4

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg media.
Noot: De Kamer ontvangt voor het WGO Media een brief met hoofdlijnen en planning. Over de nadere uitwerking van de paragraaf publieke omroep uit het Regeerakkoord zal de Kamer per brief voor het zomerreces.

Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2010 Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-1

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg cultuur.
Noot: Geen reacties op vraag of rondetafelgesprek gewenst is.

Creatieve industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 18 juni 2010 Reactie verzoek commissie om een reactie op het Groenboek Culturele en Creatieve Industrie - 27406-180

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nieuwe archiefregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 juli 2009 Modernisering informatiehuishouding Rijk - 29362-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 januari 2010 Themarapport 'Veilig en wel opgeborgen' met beleidsreactie - 32123-VIII-107

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Eindrapportage Project Wegwerken Archiefachterstanden - 29362-165

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Cultuurparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 mei 2009 Afschrift antwoord aan Interprovinciaal Overleg over Fonds Cultuurparticipatie - 2009Z09633

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg cultuur.

Macrodoelmatigheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 juni 2009 Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs - 31288-56

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Besluit: Agenderen voor verzamel-AO mbo, na ontvangst van de beleidsreactie op de Commissie Oudeman (Onderwijs en besturing BVE) en het inspectierapport bestuurskracht mbo (vóór 1 februari 2011).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 november 2009 Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO - 31821-73

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Besluit: Agenderen voor verzamel-AO mbo, na ontvangst van de beleidsreactie op de Commissie Oudeman (Onderwijs en besturing BVE) en het inspectierapport bestuurskracht mbo (vóór 1 februari 2011).
Gerelateerde kamerstukken: 31821-73

Dossier: de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 maart 2010 Rapport Inspectie Onderwijs Onbelemmerd Studeren - 32210-8

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Noot: De Kamer ontvangt een plan van aanpak in november.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-8

Dossier Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 september 2010 Kabinetsreactie op het Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-99

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-94

Besluit: De commissie ELI verzoeken de behandeling over te nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 maart 2010 Rapport Wetenschaps- en Technologie Indicatoren - 31288-89

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 juni 2010 Strategisch Plan KNAW 2010-2015 - 29338-96

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 augustus 2010 Strategisch plan NWO 2011-2014 - 29338-98

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 juli 2010 Afspraken met de VSNU, de KNAW en de NWO over de uitwerking van voorstellen van het advies "Samen Slimmer" - 31288-108

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 augustus 2010 Evaluatie toponderzoekscholen - 27406-185

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Dossier Bachelor-masterstructuur en de Voortgang Bologna proces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 26 maart 2010 Voortgang Bologna Proces - 21501-34-137

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Toekomst Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 augustus 2010 (her)oriëntatiejaren in het hoger onderwijs - 31288-110

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 juni 2010 Rapport studentenaantallen 2009/2010 - 31288-102

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010 Inspectierapport ‘de benaming van opleidingen’ - 31288-99

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Uitvoering motie van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. inzake bescherming van de naam universiteit, etc. (31 821, nr.41) - 31821-78

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-78

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Rapport commissie 'toekomstbestendig ho-stelsel' - 31288-96

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen AO n.a.v. uitwerking advies commissie-Veerman.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010 Aanbieding rapport CHEPS over collegegeld en studiefinanciering in andere landen - 31288-93

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Rapport ‘Bindend studieadvies’ van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-97

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010 Tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs - 31288-95

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Dossier Onderwijs en Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen - 31288-107

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Dossier Laaggeletterdheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 29 mei 2009 Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid en Monitor Lees- en Schrijfonderwijs over het jaar 2008 - 28760-20

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Betrekken bij dossier Leven lang leren.

Toekomst rugzak in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-19

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Passend onderwijs, onderdeel toekomst rugzak mbo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 november 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-17

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Passend onderwijs, onderdeel toekomst rugzak mbo.

Verzamel algemeen overleg mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-19

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Passend onderwijs, onderdeel toekomst rugzak mbo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 november 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-17

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Passend onderwijs, onderdeel toekomst rugzak mbo.
Noot: DIT AGENDAPUNT KAN VERVALLEN !!!!!!

Dossier maatschappelijke stage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering Maatschappelijke Stage - 31289-85

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Maatschappelijke stage.

Dossier vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2010 Aanbieding vmbo-adviezen - 30079-24

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Aansluiting po/vo en doorstromen/stapelen in voorjaar 2011
Noot: De beleidsreactie op het advies VO Raad “T(l) splitsing: van VMBO-TL naar Havo of MBO” en advies “VMBO herkend” van Stichting Platform VMBO wordt voor de zomer 2011 aan TK gezonden.

De vakantiespreiding

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) - 19 november 2009 De vakantiespreiding - 2009Z22088

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake onderwijstijd (maart 2011).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 december 2009 Afschrift van brief aan Contactorgaan Voortgezet Onderwijs (CVO) te Sleewijk inzake afschaffing vakantiespreiding - 2009Z25065

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: T.z.t. betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake onderwijstijd (maart 2011).

Dossier Voortgangsrapportage Leerkrachten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 21 september 2010 Nota Werken in het onderwijs 2011 - 27923-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 mei 2010 Voortgangsrapportage Leerkracht - 27923-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenbeleid

Dossier onderwijskwaliteit BES-landen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 december 2008 Inspectierapport BES- eilanden - 31568-6

Besluit: Betrekken bij plenaire behandeling BES wetgeving.

Dossier Onderwijsbegeleiding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 25 mei 2010 Hoofdlijnenbrief Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2012 - 32123-VIII-126

Besluit: In het voorjaar van 2011 agenderen voor algemeen overleg over onderwijsbegeleiding en SLOA

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet -

Besluit: In het voorjaar van 2011 agenderen voor algemeen overleg over onderwijsbegeleiding en SLOA

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 20 september 2010 Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad - 32123-VIII-157

Besluit: In het voorjaar van 2011 agenderen voor algemeen overleg over onderwijsbegeleiding en SLOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 september 2010 Resultaten van het onderzoek dat JOB en LAKS hebben uitgevoerd via studentenpanels inzake de criteria voor goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding - 31524-80

Besluit: In het voorjaar van 2011 agenderen voor algemeen overleg over onderwijsbegeleiding en SLOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Evaluatie vraagfinanciering schoolbegeleiding. - 31700-VIII-203

Besluit: In het voorjaar van 2011 agenderen voor algemeen overleg over onderwijsbegeleiding en SLOA

Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 24 juni 2010 Afschrift antwoord op de brief van de Stichting Veilig Onderwijs te Maarssen m.b.t. de klachtencommissies voor PO en VO - 2010Z09812

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 27 september 2010 Verslag schriftelijk overleg over het afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Veilig Onderwijs te Maarssen m.b.t. de klachtencommissies voor PO en VO - 32500-VIII-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Zaak: Overig - voorzitter van de Onderwijsraad, Wieringen van A.M.L. - 17 februari 2010 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ouders als partners" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 32123-VIII-115

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 11 maart 2010 Reactie op de brief van het NJi inzake de motie Van Toorenburg en Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's - 31293-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 februari 2010 Ouderbetrokkenheid bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) - 31293-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 november 2009 Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs. - 31293-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de beleidsreactie in het voorjaar van 2011.

Dossier Onderwijsraadadvies "Vroeg of laat"inzake overgang po naar vo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

Besluit: Aanhouden tot ontvangst beleidsreactie en t.z.t. te plannen AO Overgang po/vo en doorstromen/stapelen. De minister wordt verzocht spoed te betrachten (voorjaar 2011) en tevens de motie van de leden Beertema en Elias over een landelijk stelsel van eindtoetsen en examens in het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 45) hierbij te betrekken.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Besluit: Aanhouden tot ontvangst beleidsreactie en t.z.t. te plannen AO Aansluiting po/vo en doorstromen/stapelen. De minister wordt verzocht spoed te betrachten (voorjaar 2011) en tevens de motie van de leden Beertema en Elias over een landelijk stelsel van eindtoetsen en examens in het primair-, voortgezet- en middelbaar onderwijs (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 45) hierbij te betrekken.

Dossier Tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 maart 2009 Reactie op de motie-van Gent over ruimte bij nieuwbouw voor voor- tussen – en naschoolse opvang - 31322-57

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Dossier Leerlingenvervoer

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 26 augustus 2010 Antwoorden op schriftelijke vragen De beroerde kwaliteit van het leerlingenvervoer - 2010Z11903

Besluit: Aanhouden tot aan de VNG verzochte actuele stand van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 januari 2010 Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg" - 32123-VIII-105

Besluit: Aanhouden tot aan de VNG verzochte actuele stand van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009

Besluit: Aanhouden tot aan de VNG verzochte actuele stand van zaken met betrekking tot het leerlingenvervoer.

Dossier Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15 september 2010 Verslag schriftelijk overleg over de internaatsindicaties voor dove leerlingen van het tweetalig vso in Haren - 31497-29

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 mei 2010 Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren. - 2010Z08696

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 10 augustus 2010 Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren - 2010Z11521

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 1 juli 2010 Situatie van dove kinderen bij het doveninstituut in Haren - 30597-150

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 juli 2010 Nadere informatie over de situatie van dove kinderen die in Haren naar school willen - 30597-151

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 2 juli 2010 Uitwerking passend onderwijs - 31497-27

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 8 april 2010 Burgerbrief over trage procedures bij jeugdzorg en thuiszitten. - 2010Z06329

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 februari 2010 Reactie op het advies van de Onderwijsraad "De school en leerlingen met gedragsproblemen" - 31497-23

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde informatie inzake het wetgevingstraject en de de wijze van uitvoering van de moties die zijn ingediend bij de begrotingsbehandeling.
Noot: De Kamer ontvangt in november de voortgangsrapportage Passend Onderwijs inclusief een nieuw tijdpad.

Dossier openbaar onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 september 2008 Reactie op brief CBOO inzake het openbaar basisonderwijs in Limburg - 2008Z02337

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Dossier zwakke scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 17 juni 2010 Rapport Zeer zwakke scholen in het basisonderwijs 2006-2010 - 31293-78

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Vliegende brigade zeer zwakke scholen - 31293-65

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Reactie m.b.t. problematiek rond Stichting Eduvier

Zaak: Brief derden - A. Hottinga te Lelystad - 16 november 2010 Reactie m.b.t. problematiek rond Stichting Eduvier - 2010Z16825

Besluit: Reactie aan minister vragen

Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 28 oktober 2010 Selectie Europese prioriteiten Tweede Kamer 2011 - 2010Z15420

Besluit: Als prioritair onderwerp wordt vastgesteld: 'Communication on Modernisation of higher education'; overleg over de prioriteiten wordt gevoerd in het notaoverleg over het Wetgevings- en werkprogramma Europese Commissie 2011 op 13 december a.s.

Verslag schriftelijk overleg inzake de Informele Raad cultuur en audiovisueel van 7 en 8 oktober 2010 en het Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 november 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de Informele Raad cultuur en audiovisueel van 7 en 8 oktober 2010 en het Verslag van de Informele Onderwijs, Jeugd en Cultuur-Raad van 10 en 11 mei 2010 - 21501-34-150

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 november 2010, om 14.00 uur.

Fiche inzake mededeling kansen en uitdagingen voor de Europese film in het digitale tijdperk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 1 november 2010 Fiche inzake mededeling kansen en uitdagingen voor de Europese film in het digitale tijdperk - 22112-1080

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 november 2010, om 14.00 uur.

Geannoteerde agenda Onderwijs-, Jeugd- en Cultuur-, en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 november 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 oktober 2010 Geannoteerde agenda Onderwijs-, Jeugd- en Cultuur-, en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 november 2010 - 21501-34-149

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 november 2010, om 14.00 uur.

Voorhang Accreditatiebesluit WHW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 15 november 2010 Verslag schriftelijk overleg over het accreditatiebesluit WHW - 31288-130

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering is besloten dat de leden tot 17.00 uur diezelfde dag de tijd hadden om aan te geven of de brief niet voor kennisgeving kon worden aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 oktober 2010 Voorhang Accreditatiebesluit WHW - 31288-119

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering is besloten dat de leden tot 17.00 uur diezelfde dag de tijd hadden om aan te geven of de brief niet voor kennisgeving kon worden aangenomen.

Onderwijs voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers (gemeente Assen)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 november 2010 Onderwijs voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers (gemeente Assen) - 2010Z16152

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2010D39441.

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 27 oktober 2010 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW - 2010Z15346

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken van de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 juli 2010 Stand van zaken van de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) tot een coöperatie en over de beëindiging van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO). - 27923-98

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 november 2010 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken van de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) tot een coöperatie en over de beëindiging van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) (Kamerstuk 27 923, nr. 98) - 27923-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Lerarenbeleid.

Beantwoording vragen commissie OCW inzake het jaarlijkse rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ‘Education at a Glance 2010’ (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 153)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 7 september 2010 OESO-rapport Education at a Glance 2010 - 32123-VIII-153

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 november 2010 Beantwoording vragen commissie OCW inzake het jaarlijkse rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ‘Education at a Glance 2010’ (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 153) - 32500-VIII-41

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Overzicht aantal thuiszitters

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2010 Overzicht aantal thuiszitters - 26695-71

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs.
Besluit: De minister verzoeken om een reactie aan de Kamer te sturen over de uitvoering van de tijdens de begrotingsbehandeling ingediende moties inzake passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D43236.

Uitvoering motie Roemer (32360 nr. 5) over de gevolgen verlaging norm externe inhuur voor taakuitoefening OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 november 2010 Uitvoering motie Roemer (32360 nr. 5) over de gevolgen verlaging norm externe inhuur voor taakuitoefening OCW - 31701-34

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Planning van werkzaamheden OCW

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 21 oktober 2010 Overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg - 2010Z15091

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 november 2010 Planning van werkzaamheden OCW - 2010Z15781

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie inzake Terugvordering van €25 mln. i.v.m. herbouw faculteit bouwkunde TU Delft1

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 1 november 2010 Reactie op verzoek commissie inzake Terugvordering van €25 mln. i.v.m. herbouw faculteit bouwkunde TU Delft1 - 32500-VIII-10

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D37796.

Klacht over het speciaal onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 november 2010 Klacht over het speciaal onderwijs - 2010Z15535

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend Onderwijs.

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van OCW (VIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 oktober 2010 Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in begroting 2011 en flyer over rapport bij het jaarverslag 2009 van het Ministerie van OCW (VIII) - 32500-20

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.

Antwoorden op vragen over beleidsreactie bij Onderwijsverslag 2008-2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 april 2010 Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs en de beleidsreactie - 32123-VIII-122

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010 Antwoord op een vraag van de cie OCW over beleidsreactie bij Onderwijsverslag 2008-2009 - 32500-VIII-8

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.

Antwoorden op vragen over het Onderwijsverslag 2008-2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 april 2010 Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs en de beleidsreactie - 32123-VIII-122

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Onderzoeksresultaten Aanvullende identificatiekaart studenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 oktober 2010 Onderzoeksresultaten Aanvullende identificatiekaart studenten - 31981-11

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg hoger onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 31981-11

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 november 2010 Beantwoording vragen eerste termijn begroting OCW 2011 - 2010Z16419

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 november 2010 Nota van wijziging - 32500-VIII-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010 Antwoorden op vragen van de cie OCW over de begroting OCW 2011 - 32500-VIII-9

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg hoger onderwijs.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begroting OCW 2011, onderdeel cultuur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotings OCW 2011, onderdeel media.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010 Antwoorden op vragen van de commissie OCW over de slotwet OCW 2009 - 32360-VIII-7

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 30 oktober 2010 Antwoorden op vragen van de cie OCW over het Jaarverslag OCW 2009 - 32360-VIII-6

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 21 september 2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 - 32500-VIII

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.

Besluit over het Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 29 oktober 2010 Besluit ten aanzien van de subsidie ten behoeve van het Nationaal Historisch Museum - 31495-23

Besluit: Betrokken bij het debat over het Nationaal Historisch Museum op 4 november jl.