Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 september 2010

Gepubliceerd: 30 september 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04857
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b79bf108-cb46-4f4b-aa1c-0a0f17f73e35&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2030-9-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31288, 31821, 31524, 27451, 31293, 31497, 30420, 30420, 32263, 27923, 31524, 31289, 31524, 31497, 30597, 30597

Inhoud


Nog in te dienen verslag schriftelijk overleg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aangehouden brieven

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2009 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" - 32123-VIII-92

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voortgangsrapportage lastendruk OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW - 32123-VIII-102

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Macrodoelmatigheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 juni 2009 Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs - 31288-56

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 november 2009 Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO - 31821-73

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-73

Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs - 31524-38

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma - 27451-112

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Administratieve lasten primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 22 februari 2010 Aanbieding eindrapport Kafkabrigade - 31293-67

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Heroverweging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 10 maart 2010 Heroverweging passend onderwijs - 31497-25

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs - 30420-150

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009 Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009 - 30420-142

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Toekomst verkenning publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-103

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 februari 2010 Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010 - 32123-VIII-112

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) - 32123-VIII-106

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs - 32316

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) - 32253

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces - 32193

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 1 juli 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs - 31997

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Vrijheid van meningsuiting in cultuuruitingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 30 september 2010 Vrijheid van meningsuiting in cultuuruitingen - 2010Z13942

Besluit: Aanhouden tot volgende procedurevergadering i.v.m. nadere uitwerking van de vraagstelling.

Terugvordering €25 mln. i.v.m. herbouw Faculteit Bouwkunde van TU Delft

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 30 september 2010 Terugvordering €25 mln. TU Delft - 2010Z13940

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie.

Reactie op rapport Dronkers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Smits (SP) - 22 september 2010 Reactie op rapport Dronkers - 2010Z13278

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op rapport Dronkers.

EU Voorstel: Strategie voor gelijkheid tussen man en vrouw COM(2010)491 (Engelse versie)

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 september 2010 EU Voorstel: Strategie voor gelijkheid tussen man en vrouw COM(2010)491 (Engelse versie) - 2010Z13411

Besluit: Overdragen aan de commissie SZW ter behandeling op het AO Raad Werkgelegenheid en sociaal beleid van 1 december 2010.
Noot: De Kamer heeft, op voorstel van de commissie OCW (zie zaaknummer 2010Z05877), dit initiatief tot Europese prioriteit benoemd.

EU Stafnotitie: "OCW – EU prioriteit: Jeugd in Beweging"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 22 september 2010 EU Stafnotitie: "OCW – EU prioriteit: Jeugd in Beweging" - 2010Z13294

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van 28 oktober a.s. van 10.00 - 12.00 uur inzake Jeugdmobiliteit en internationalisering.

EU Voorstel: Jeugd in Beweging COM (2010)477

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 september 2010 EU Voorstel: Jeugd in Beweging COM (2010)477 - 2010Z13247

Besluit: Desgewenst betrekken bij het AO van 28 oktober a.s. van 10.00 - 12.00 uur inzake Jeugdmobiliteit en internationalisering.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet

Besluit: Er wordt een wetgevingsoverleg Kinderopvang, Cultuur en Media en Hoger onderwijs en wetenschapbeleid gepland, waarbij het wetgevingsoverleg cultuur en media op één dag zal plaatsvinden.
Noot: Besluitvorming procedurevergadering 16 september jl. het vastgesteld schema voor de begrotingsbehandeling: 1 oktober indiening feitelijke vragen bij Onderwijsverslag en Jaarverslag 7 oktober indiening feitelijke vragen bij OCW-begroting 29 oktober antwoorden feitelijke vragen door OCW in de week van 9, 10 en 11 november plenaire behandeling OCW-begroting 22 november wetgevingsoverleg onderdeel Kinderopvang van de begroting (vooralsnog) 29 november wetgevingsoverleg Cultuur- en Mediadeel van de begroting (vooralsnog) 6 december wetgevingsoverleg onderdeel Hoger Onderwijs en Wetenschap (vooralsnog)

Trends in beeld 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 21 september 2010 Trends in beeld 2010 - 32500-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Media.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Cultuur.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg hoger onderwijs en wetenschapsbeleid.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 21 september 2010 Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 - 32263-12

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32263-12

Nota Werken in het onderwijs 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 21 september 2010 Nota Werken in het onderwijs 2011 - 27923-101

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgangsrapportage Leerkrachten en AO plannen met nieuw kabinet.

Beleidsreactie op Examenverslag mbo 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 20 september 2010 Beleidsreactie op Examenverslag mbo 2009 - 31524-81

Besluit: Betrekken bij het verzamel AO mbo.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 18 mei 2010 Reactie op advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad - 32123-VIII-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet.

Informatie openstaande toezeggingen en specifiek over de voortgangsrapportage misbruik studiefinanciering (uitwonendenbeurs)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15 september 2010 Informatie openstaande toezeggingen en specifiek over de voortgangsrapportage misbruik studiefinanciering (uitwonendenbeurs) - 2010Z12938

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage is gaande.

Voorhang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 20 september 2010 Voorhang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 - 32514

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 6 oktober 2010 om 10.00 uur.

Toestemming deelname College voor Examens aan RTG slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 17 september 2010 Toestemming deelname College voor Examens aan RTG slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs - 2010Z13114

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 oktober 2009 Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut - 32123-VIII-11

Besluit: Agenderen voor gesprek.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut - 32123-VIII-149

Besluit: Agenderen voor gesprek, waarbij eventuele onderzoekswensen t.a.v. het nog te ontvangen nieuwe werkprograma vooraf worden geinventariseerd.

Verzoek uitstel toezegging concept ministeriële regeling commissie fusietoets

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 13 september 2010 Verzoek uitstel toezegging concept ministeriële regeling commissie fusietoets -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Verzoek tot uitstel toezeggingen maatschappelijke stage en onderwijstijd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 9 september 2010 Verzoek tot uitstel toezeggingen maatschappelijke stage en onderwijstijd. - 31289-92

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Resultaten van het onderzoek dat JOB en LAKS hebben uitgevoerd via studentenpanels inzake de criteria voor goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 september 2010 Resultaten van het onderzoek dat JOB en LAKS hebben uitgevoerd via studentenpanels inzake de criteria voor goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding - 31524-80

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel Onderwijs.
Besluit: Toevoegen aan dossier Onderwijsbegeleiding.

Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15 september 2010 Verslag schriftelijk overleg over de internaatsindicaties voor dove leerlingen van het tweetalig vso in Haren - 31497-29

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 mei 2010 Reactie op de brief van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig vso in Haren. - 2010Z08696

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen) over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 10 augustus 2010 Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren - 2010Z11521

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Situatie van dove kinderen bij het doveninstituut in Haren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 1 juli 2010 Situatie van dove kinderen bij het doveninstituut in Haren - 30597-150

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Nadere informatie over de situatie van dove kinderen die in Haren naar school willen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 juli 2010 Nadere informatie over de situatie van dove kinderen die in Haren naar school willen - 30597-151

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.

Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 9 september 2010 Verzoek uitstel toezegging advies artikel 23 Grondwet alsmede uitstel indiening wetsvoorstel gelaatsbedekkende kleding onderwijs - 32123-VIII-155

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 23 september 2010 Arbeidsmarktresultaten van het speciaal onderwijs - 2010Z13445

Besluit: Het voorstel nader uitwerken en de commissie Rijksuitgaven verzoeken de behandeling over te nemen.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Ch.B. Aptroot (VVD) - 17 juni 2010 Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011 - 2010Z09528

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies HAFF (Holland Animation Filmfestival) en NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilm)

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 1 september 2010 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies HAFF en NIAF - 2010Z12930

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om beleidsreactie (ruimschoots voor WGO, cultuur).

Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 21 september 2010 Rapportage Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep (BPPO) - 32500-VIII-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met het nieuwe kabinet. Eerst antwoorden op schriftelijk overleg afwachten.

Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief derden - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag - 29 juni 2010 Globale kostenraming voor de conferentie over het UNESCO-verdrag immaterieel erfgoed, aangeboden door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 2010Z10151

Besluit: Aanhouden tot nadere informatie lid Klijnsma.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.W.J. Leerdam - 11 mei 2010 Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed - 2010Z08074

Besluit: Aanhouden tot nadere informatie lid Klijnsma.

Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies beleidsplan 2011-2015; Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 2 september 2010 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies beleidsplan 2011-2015; Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - 2010Z12934

Besluit: Beleidsreactie verzoeken aan de staatssecretaris ruimtschoots voor het WGO begroting onderwijs 2011, onderdeel media.

Tijdelijke wet mediaconcentraties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 september 2010 Antwoorden i.h.k.v. een VSO inzake de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties en de prestatieovereenkomst en de reactie op het concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-154

Besluit: Aanhouden tot nieuwe kabinet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juni 2010 Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-137

Besluit: Aanhouden tot nieuwe kabinet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 21 juni 2010 Tijdelijke wet mediaconcentraties - 32123-VIII-136

Besluit: Aanhouden tot nieuwe kabinet.