Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 september 2010

Gepubliceerd: 17 september 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04856
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=531d9675-fdf6-4d84-b666-65b588effafc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2016-9-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 27020, 31288, 27923, 31289, 31821, 23645, 31524, 31524, 31524, 27923, 29544, 31497, 31524, 31845, 31524, 31289, 32471, 31288, 32463, 31524, 31524, 31524, 31288, 31981, 29338, 27406, 27406, 31293, 31288, 31288, 31288, 27923, 31524, 29240, 31288, 31497, 32176, 32176, 31524, 31821, 24724, 31293, 31288, 31788, 31482, 28330, 32156, 25434, 29362, 31777, 32156, 32033, 31876, 32156, 31482, 31482, 27406, 30420, 31874, 31874

Inhoud


Fiche: Mededeling inzake beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen (CDA) - 12 juli 2010 Fiche: Mededeling inzake beroepsonderwijs - 22112-1039

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over jeugdmobiliteit en internationalisering, in de week na het herfstreces. Tevens worden geagendeerd de nog te verschijnen EU-publicatie Youth on the move en de Internationaliseringsmonitor.
Besluit: Op basis van het bovenstaande zou de AO OJC-Raad (17 nov. a.s.) zich vervolgens kunnen concentreren op cultuur- en media onderdelen. Het AO Informele cultuur- en audiovisueel (6 okt. a.s.) zou omgezet kunnen worden in een schriftelijk overleg, mede i.v.m. het nog te verwachten kabinetsstandpunt inzake Groenboek Creatieve industrie.
Noot: Medio september verschijnt de publicatie 'Youth on the Move Programma 2014 – 2020'. Het Youth on the Move-programma is een door de Kamer aangewezen prioriteit voor de commissie OCW. In het kader van 'hoe eerder overleg, hoe meer invloed' zou een apart AO over jeugdmobiliteit gevoerd kunnen worden. Een stafnotitie wordt opgesteld.

Evaluatie Leerplusarrangement

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 september 2010 Evaluatie Leerplusarrangement - 27020-63

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezegging algemeen overleg Hoger Onderwijs m.b.t. de eindevaluatie van de associate degrees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 september 2010 Toezegging algemeen overleg Hoger Onderwijs m.b.t. de eindevaluatie van de associate degrees - 31288-112

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Uitstel van toezeggingen gedaan tijdens het AO m.b.t. opleidingen van leraren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 september 2010 Uitstel van toezeggingen gedaan tijdens het AO m.b.t. opleidingen van leraren - 27923-100

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken t.a.v. de bevoegdheidscijfers van CSG Beilen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 september 2010 Stand van zaken t.a.v. de bevoegdheidscijfers van CSG Beilen - 2010Z12442

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek van Fontys Hogeschool Eindhoven en meerdere hogescholen om erkenning van hbo-opleiding Financial Services Management

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager (CDA) - 7 september 2010 Reactie op verzoek van Fontys Hogeschool Eindhoven en meerdere hogescholen om erkenning van hbo-opleiding Financial Services Management - 2010Z12408

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

OESO-rapport Education at a Glance 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 7 september 2010 OESO-rapport Education at a Glance 2010 - 32123-VIII-153

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 oktober 2010 om 14.00 uur.

Voorhang besluit van 1 juli 2010 i.v.m. verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 7 september 2010 Voorhang besluit van 1 juli 2010 i.v.m. verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden - 31289-91

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het Besluit inzake de aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs in relatie tot dyslexie en dyscalculie op 23 september 2010, van 10.00-12.00 uur.

Studentenparticipatie bij universiteiten en hogescholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 3 september 2010 Studentenparticipatie bij universiteiten en hogescholen - 31821-81

Besluit: Agenderen voor mogelijk wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs en Wetenschap.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-81

Beantwoording vragen van de commissie voor OCW over de Studenten OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 3 september 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over de Studenten OV-chipkaart - 23645-378

Besluit: De commissie Verkeer en Waterstaat verzoeken deze brief te agenderen voor het AO over de OV-chipkaart met minister Eurlings. Tevens verzoeken het verslag van het schriftelijk overleg en de, bij de Regeling aangevraagde brief over retributie agenderen.

BetreftToezeggingen eindevaluatie stageboxgelden en naamgeving mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 3 september 2010 Betreft Toezeggingen eindevaluatie stageboxgelden en naamgeving mbo - 31524-79

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Toezegging over de uitwerking van het BPV Protocol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 3 september 2010 Toezegging over de uitwerking van het BPV Protocol - 31524-78

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

Verkorting vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 september 2010 Verkorting vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit in het mbo - 31524-77

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

Afwikkeling motie Kamerstuk 27923, nr. 61 en de toezegging gedaan in Kamerstuk II 2008/09, 27923, nr. 85 om te voorkomen dat de beloningsleidraad van de VO-raad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 september 2010 Afwikkeling motie Kamerstuk 27923, nr. 61 en de toezegging gedaan in Kamerstuk 27923, nr. 85 om te voorkomen dat de beloningsleidraad van de VO-raad - 27923-99

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Reactie op het SCP-rapport Minder werk voor laagopgeleiden?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 september 2010 Reactie op het SCP-rapport Minder werk voor laagopgeleiden? - 29544-259

Besluit: Desgewenst betrekken bij Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 32356).

Diverse toezeggingen Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 1 september 2010 Diverse toezeggingen Passend onderwijs - 31497-28

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier Passend onderwijs

Afhandeling moties competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 1 september 2010 Afhandeling moties competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo - 31524-75

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de commissies

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de commissies - 2010Z09532

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Vastgesteld schema voor de begrotingsbehandeling: 1 oktober indiening feitelijke vragen bij Onderwijsverslag en Jaarverslag 7 oktober indiening feitelijke vragen bij OCW-begroting 29 oktober antwoorden feitelijke vragen door OCW in de week van 9, 10 en 11 november plenaire behandeling OCW-begroting 22 november wetgevingsoverleg Cultuurdeel van de begroting 29 november wetgevingsoverleg Mediadeel van de begroting .... december wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs en Wetenschap

Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010 Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011 - 31845-10

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De voorstellen dienen uiterlijk donderdag 23 september a.s. te 12.00 uur bij de griffier te worden aangeleverd.

Maatregelen roc’s voor studenten in zeer zwakke opleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 31 augustus 2010 Maatregelen roc’s voor studenten in zeer zwakke opleidingen - 31524-76

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

De kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 31 augustus 2010 De kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs - 31289-90

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011).

Voorhangprocedure subsidieregeling tweede graden hbo en wo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 31 augustus 2010 Voorhangprocedure subsidieregeling tweede graden hbo en wo - 32471-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 september 2010 om 10.00 uur.

Uitstel toezending inspectierapport toelatingseisen masterfase

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 26 augustus 2010 Uitstel toezending inspectierapport toelatingseisen masterfase - 31288-111

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Reactie op de ingekomen brief van de 8e Montessorischool Zeeburg over vergoeding van dyslexiebehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 8 juli 2010 Reactie op de ingekomen brief van de 8e Montessorischool Zeeburg over vergoeding van dyslexiebehandeling - 2010Z10701

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek en het AO over Dyslexie (zie voorgaande agendapunt inzake aanscherping slaag/zakregeling, Kamerstuk 32463, nr. 1).
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z07567/2010D23150.

Besluit in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 26 augustus 2010 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs - 32463-1

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek op 22 september 2010, van 11.00 tot 12.30 uur. Aan eerder verspreide genodigdenlijst worden de AOb en het College voor Examens en het CITO toegevoegd. Het eerste uur van het gesprek zal gericht zijn op aspecten van dyslexie en dyscalculie; het laatste deel is gericht op het besluit in bredere zin.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs in relatie tot dyslexie en dyscalculie op 23 september, van 10.00 tot 12.00 uur.
Noot: Genodigden: • Landelijke Oudervereniging Balans - Arga Paternotte (woordvoerder) • Woortblind - Karin Jahromi (secretaris) • IWAL (Instituten voor Dyslexie) • VO-raad • LAKS - Steven de Jong (voorzitter) • Universiteit Utrecht - Prof. dr. Hans van Luit (hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie) • Stichting Dyslexie Nederland

Toezending evaluatie van de doeltreffendheid en effecten van de 850-urennorm in de Wet educatie en beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 25 augustus 2010 Toezending evaluatie van de doeltreffendheid en effecten van de 850-urennorm in de Wet educatie en beroepsonderwijs - 31524-74

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg mbo
Noot: De beleidsreactie op de Commissie Onderwijs en Besturing BVE wordt in januari 2011 verwacht.

Rapportages docenten en studenten over de modernisering van het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 24 augustus 2010 Rapportages docenten en studenten over de modernisering van het mbo - 31524-73

Besluit: Staatssecretaris informeren dat de Kamer hecht aan het onafhankelijke oordeel van de Onderwijsinspectie. De staatssecretaris verzoeken om alsnog de Onderwijsinspectie te vragen voor het uitvoeren van de rapportages met daarbij handhaving van dezelfde opleveringstermijnen.
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

Voortgang acties n.a.v. verkennend onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar zorgplicht arbeidsmarktperspectief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 24 augustus 2010 Voortgang acties n.a.v. verkennend onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar

Besluit: Aanhouden in afwachting van de aangekondigde nadere informatie.
Noot: In het najaar van 2010 wordt het advies van de Stichting Platform Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. verwacht, evenals de aanbevelingen over de arbeidsmarktkwalificerende functie van de Commissie Onderwijs en Besturing BVE.

Onderzoek reisgedrag minderjarige mbo'ers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 23 augustus 2010 Onderzoek reisgedrag minderjarige mbo'ers - 31524-71

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

(her)oriëntatiejaren in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 19 augustus 2010 (her)oriëntatiejaren in het hoger onderwijs - 31288-110

Besluit: Betrekken bij het t.z.t. te houden algemeen overleg over de toekomst van het hoger onderwijs.

Afschrift brief Onderwijsraad aan Informateur m.b.t. aandacht voor investeringen in het onderwijs

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 18 augustus 2010 Afschrift brief Onderwijsraad aan Informateur m.b.t. aandacht voor investeringen in het onderwijs - 2010Z11716

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onderwijsraadadvies bij initiatiefwetsvoorstel inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 23 juli 2010 Advies 'Toezicht en bekostiging bij nieuwe schoolstichting' van Onderwijsraad n.a.v. voorstel tot wijziging Wet op het onderwijstoezicht van Jan Jacob van Dijk - 2010Z11307

Besluit: Desgewenst betrekken bij initiatiefwetsvoorstel wijziging Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Toezeggingen debat wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31 981)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 11 augustus 2010 Toezeggingen debat wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31 981) - 31981-10

Besluit: De commissie Verkeer en Waterstaat verzoeken deze brief te agenderen voor het AO over de OV-chipkaart met minister Eurlings. Tevens het verslag van het schriftelijk overleg en de, bij de Regeling aangevraagde brief over retributie agenderen.
Gerelateerde kamerstukken: 31981-10

Strategisch plan NWO 2011-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Strategisch plan NWO 2011-2014 - 29338-98

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Evaluatie toponderzoekscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Evaluatie toponderzoekscholen - 27406-185

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 10 augustus 2010 Afschrift antwoord op de brief van de Nederlandse FODOK over de internaatsindicaties dove leerlingen van tweetalig onderwijs in Haren - 2010Z11521

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Jaarverslag 2009 Rathenau Instituut - 32123-VIII-149

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, tevens het werkprogramma agenderen om mogelijke onderzoekswensen te inventariseren en vervolgens gesprek met Rathenau Instituut plannen.

Reactie op het AWT-briefadvies “Crisis als Kans”.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Reactie op het AWT-briefadvies “Crisis als Kans”. - 27406-186

Besluit: Voor kennisgeving aannemen(procedurele brief).
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk met kenmerk 2010Z08668/2010D25965

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Beertema om een

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15 juli 2010 Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Beertema om een kabinetsreactie inzake etnische diversiteit op scholen - 32123-VIII-147

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Staatssecretaris bericht dat de kabinetsreactie overgelaten wordt aan het volgende kabinet, gezien de demissionaire status van het kabinet.

Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 10 augustus 2010 Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland 2009 - 32123-VIII-150

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdmobiliteit en internationalisering, kort na herfstreces.

Tussenrapportage pilots tegengaan segregatie in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 15 juli 2010 Tussenrapportage pilots tegengaan segregatie in het basisonderwijs - 31293-80

Besluit: Verzoeken om reactie van het nieuwe kabinet.

Voortgangsrapportage Deltaplan Bèta/Techniek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 14 juli 2010 Voortgangsrapportage Deltaplan Bèta/Techniek - 32123-VIII-148

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Invoering nieuwe bekostiging hoger onderwijs per 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Invoering nieuwe bekostiging hoger onderwijs per 2011 - 31288-106

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 september 2010 om 10.00 uur.

Aanbieding Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 14 juli 2010 Aanbieding Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 - 32123-VIII-146

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst te betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling.

Aanvullend onderzoek thuisonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 12 juli 2010 Aanvullend onderzoek thuisonderwijs - 32123-VIII-144

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie van het nieuwe kabinet.

Afspraken met de VSNU, de KNAW en de NWO over de uitwerking van voorstellen van het advies "Samen Slimmer"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 9 juli 2010

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 12 juli 2010 Stand van zaken Onderwijs en Ondernemen - 31288-107

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijs en Ondernemen.

Het ongeoorloofd verstrekken van hbo-diploma's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juli 2010 Het ongeoorloofd verstrekken van hbo-diploma's - 31288-109

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer reeds in oktober te informeren over de tussenbevindingen van de onderwijsinspectie.
Noot: Zie ook de uitstelbrief d.d. 2 september 2010 inzake beantwoording van diverse Kamervragen: de staatssecretaris verwacht in oktober de tussenbevindingen van de onderwijsinspectie te ontvangen waarna naar verwachting in november de Kamer geïnformeerd wordt over haar (voorlopige) conclusies en beslissingen.

Omvormingstraject Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 19 juli 2010 Stand van zaken van de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) tot een coöperatie en over de beëindiging van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO). - 27923-98

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 september om 10.00 uur.

Mededeling dat de kabinetsreactie over het Advies van de Onderwijsraad 'Ouders als partners' wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 8 juli 2010 Mededeling dat de kabinetsreactie over het Advies van de Onderwijsraad 'Ouders als partners' wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet - 32123-VIII-145

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Antwoord op commissiebrief over de samenstelling Commissie bestuurbaarheid mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Antwoord op commissiebrief over de samenstelling Commissie bestuurbaarheid mbo - 31524-70

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO.

Planning Examenverslag 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Planning Examenverslag 2009 - 32123-VIII-143

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

Veiligheid in en om het onderwijs. Toezeggingen gedaan in het AO van 20 april 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Veiligheid in en om het onderwijs. Toezeggingen gedaan in het AO van 20 april 2010 - 29240-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toegezegd wordt in onderhavige brief dat de jaarlijkse rapportage inzake veiligheid in en om het onderwijs voor het kerstreces bij de Kamer wordt ingediend.

Rapport ”Geld naast de school”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 7 juli 2010 Rapport ”Geld naast de school” - 32123-VIII-141

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel onderwijs.

Rapport Inspectie van het Onderwijs inzake de European University of Applied Science (EUPE)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 7 juli 2010 Rapport Inspectie van het Onderwijs inzake de European University of Applied Science (EUPE) - 31288-105

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitwerking passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 2 juli 2010 Uitwerking passend onderwijs - 31497-27

Besluit: Betrekken bij dossier passend onderwijs in afwachting van nieuwe kabinet.
Noot: Het dossier Passend onderwijs is controversieel verklaard.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 6 juli 2010 Nota van wijziging - 32176-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Betreft o.m. een grondslag voor een verplichte amvb met de specificatie van leerlinggegevens die worden uitgewisseld en een grondslag voor het opnemen van gegevens over het geboorteland van leerlingen.
Gerelateerde kamerstukken: 32176-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 6 juli 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32176-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32176-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen - 32176

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Aanbieding slotrapportage ‘In 2010’ van MBO 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Aanbieding slotrapportage ‘In 2010’ van MBO 2010 - 31524-69

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg MBO met nieuw kabinet.

Bijdrage ambtsopleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 juli 2010 Bijdrage ambtsopleidingen in relatie tot de positie van het Hersteld Hervormd Seminarie - 31821-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 oktober 2010 om 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-80

Voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 1 juli 2010 Voortgangsrapportage inzake de uitvoering van het Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-93

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 september 2010 om 14.00 uur.

ITS-rapport 'De achterstand van jongens'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 1 juli 2010 ITS-rapport 'De achterstand van jongens' - 32123-VIII-139

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten: de beleidreactie bij dit onderzoeksrapport wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Tijdstip van toezending afschrift brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juni 2010 Tijdstip van toezending afschrift brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector - 2010Z10051

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft uitstel op verzoek van Kamer om reactie op brief van 3TU.Federatie. In februari 2007 hebben de TU Delft, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie opgericht o.m. ter bevordering van de kenniseconomie.

Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 28 juni 2010 Voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs 2010 - 31293-79

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling OCW-begroting 2011.

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Competent erkend?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 juni 2010 Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Competent erkend? - 31288-104

Besluit: Agenderen voor mogelijk wetgevingsoverleg begrotingsbehandeling OCW 2011, onderdeel hoger onderwijs en wetenschap.
Noot: Abusievelijk is in de procedurevergadering van 24 juni jl. besloten het document desgewenst te betrekken bij wetsvoorstel inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs (Kamerstuk 32316). Dit inspectierapport betreft echter 'het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs'.

Uitstelbrief inzake stand van zaken beloningskader presentatoren bij de publieke omroep (BPPO) en inzake plaatskeuze regionale omroep in digitale pakketten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 3 september 2010 Uitstelbrief inzake stand van zaken beloningskader presentatoren bij de publieke omroep (BPPO) en inzake plaatskeuze regionale omroep in digitale pakketten - 31788-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Uitstelbrief consumenteninvloed op de kabel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 2 september 2010 Uitstelbrief consumenteninvloed op de kabel - 32123-VIII-152

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 19 augustus 2010 Stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt - 31482-66

Besluit: Een algemeen overleg t.z.t. plannen met nieuw kabinet nadat een reactie van het nieuwe kabinet is ontvangen.

Stand van zaken bibliobussen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 23 augustus 2010 Stand van zaken bibliobussen - 28330-49

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW 2011, onderdeel Cultuur.

Reactie op motie Ten Broeke (32156, nr.8) over private co-financiering en garantstellingen bij laagrentende leningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 10 augustus 2010 Reactie op motie Ten Broeke (32156, nr.8) over private co-financiering en garantstellingen bij laagrentende leningen - 32156-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 22 september 2010 om 12.00 uur.

Besteladvies archieven Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 11 augustus 2010 Besteladvies archieven Raad voor Cultuur - 32123-VIII-151

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

Voortgang programma leesbevordering Kunst van lezen 2008-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Voortgang programma leesbevordering Kunst van lezen 2008-2011 - 32123-VIII-140

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Cultuur van de OCW-begroting 2011.
Noot: Betreft voortgangsrapportage halverwege de looptijd van het vierjarig programma 'Kunst van lezen'.

Advies Raad voor Cultuur m.b.t. beleidsplan Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 2010-2012

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 29 juli 2010 Afschrift brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies beleidsplan Sectorinstituut Openbare Bibliotheken 2010-2012 - 2010Z11418

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een beleidsreactie, voorafgaand aan de behandeling van OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur.

Onderzoek Animatiesector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Onderzoek Animatiesector - 25434-45

Besluit: Aanhouden in afwachting van resulaten van overleg met het veld en desgewenst betrekken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel cultuur.
Noot: De onderzoeksresultaten worden dit najaar met ondersteunende organisaties in sector animatiefilms besproken.

Reactie rapport Erfgoedinspectie implementatie Baseline Informatiehuishouding bij departementen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Reactie rapport Erfgoedinspectie implementatie Baseline Informatiehuishouding bij departementen - 29362-179

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Innovatieregeling pers + Regeling jonge journalisten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Innovatieregeling pers + Regeling jonge journalisten - 31777-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 oktober om 10.00 uur.

Aanbieding Restauratieregeling 2010 en 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Aanbieding Restauratieregeling 2010 en 2011 - 32156-21

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Mediamonitor 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 8 juli 2010 Aanbieding Mediamonitor 2009 - 32033-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel media.

Briefrapport "Stand van zaken Monumentencommissies in Nederland"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 7 juli 2010 Briefrapport "Stand van zaken Monumentencommissies in Nederland" - 2010Z10641

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Mediadiensten op aanvraag en toezichtskosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 7 juli 2010 Mediadiensten op aanvraag en toezichtskosten - 31876-29

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel media.
Gerelateerde kamerstukken: 31876-29

Aanbieding prestatieovereenkomst Wereldomroep 2010-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Aanbieding prestatieovereenkomst Wereldomroep 2010-2015 - 32123-VIII-142

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting 2011, onderdeel media.

Uitstelverzoek voor een motie en enkele Toezeggingen Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Uitstelverzoek voor een motie en enkele Toezeggingen Cultureel Erfgoed - 32156-20

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding drietal SCP-rapporten over (toekomst van de) kunstbeoefening in de vrije tijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 1 juli 2010 Aanbieding drietal SCP-rapporten over (toekomst van de) kunstbeoefening in de vrije tijd - 31482-65

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur, waarbij de bewindspersoon wordt geïnformeerd dat de Kamer de beleidsreactie vóór het wetgevingsoverleg verwacht.

Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 1 juli 2010 Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum - 31482-64

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief derden - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag - 29 juni 2010 Globale kostenraming voor de conferentie over het UNESCO-verdrag immaterieel erfgoed, aangeboden door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 2010Z10151

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.W.J. Leerdam - 11 mei 2010 Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed - 2010Z08074

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van OCW en de Sts van BZK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 30 juni 2010 Jaarverslag Erfgoedinspectie 2009 inclusief de beleidsreactie van de Sts van OCW en de Sts van BZK - 32123-VIII-138

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Het aandeel van de creatieve industrie in de toekenningen van de FES-aanvragen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 juni 2010 Het aandeel van de creatieve industrie in de toekenningen van de FES-aanvragen - 27406-181

Besluit: Nieuwe kabinet verzoeken om reactie: het onderschrijven van het reeds ingezette beleid zoals veroord in onderhavige brief, de overheidsbijdrage voor een innovatieprogramma creatieve industrie en de beleidsreactie op Groenboek creatieve industrie.

Kabinetsreactie concluding observations VN-Vrouwenverdrag (CEDAW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 5 juli 2010 Kabinetsreactie concluding observations VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) - 30420-154

Besluit: Nieuwe kabinet verzoeken om reactie.

Uitvoering moties inzake gastouderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 16 augustus 2010 Uitvoering moties inzake gastouderopvang - 31874-77

Besluit: Betrekken bij dossier Kinderopvang/gastouderopvang, in afwachting van nieuwe kabinet.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-77

Laatste ontwikkelingen implementatie gastouderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 29 juni 2010 Laatste ontwikkelingen implementatie gastouderopvang - 31874-71

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg, gehouden 30 juni 2010, over gastouderopvang en eenlocatieregeling
Gerelateerde kamerstukken: 31874-71

Reactie op de brief 'voorstel om een probleem te verhelpen die het doel van de regeling gastouderopvang in de weg staat'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 29 juni 2010 Reactie op de brief 'voorstel om een probleem te verhelpen die het doel van de regeling gastouderopvang in de weg staat' - 2010Z10059

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg, gehouden 30 juni 2010, over gastouderopvang en eenlocatieregeling