Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 november 2010

Gepubliceerd: 19 november 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2009A04852
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=22a3053b-b58e-4b22-b2ca-86c9601d8218&title=Herziene%20besluitenlijst%20proc.verg.%20BIZA%20d.d.%2018%20november%202010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32557, 27562, 29549, 29549, 28325, 28325, 27562, 30196, 30196, 31757, 27926, 30995, 30995, 29453, 29453, 29453, 29453, 27562, 27562, 32156, 27562, 32395, 27562, 31143, 31143, 31143, 31490, 31570, 31701, 32456, 30977, 31142, 32417

Inhoud


Kennismakings- en planningsoverleg

Zaak: Brief commissie - griffier, M.J. van der Leeden - 15 november 2010 Planningsbrief - 2010Z16762

Besluit: Reactie van de minister van BZK agenderen voor Planningsoverleg d.d. 25 november 2010

Benoeming Nationale ombudsman

Zaak: Nationale ombudsman - Nationale ombudsman, A.F.M. Brenninkmeijer - 16 november 2010 Brief van dhr. dr. A.F.M. Brenninkmeijer t.b.v. de herbenoeming tot Nationale ombudsman - 32557-1

Besluit: Agenderen voor een besloten gesprek met de No eind november of begin december 2010
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Eind november 2010 verschijnt het rapport over het reflectie-onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de No heeft uitgevoerd. In het gesprek van uw commissie met de No op 29 oktober jl. heeft u besloten dat u, in een besloten briefing voorafgaand aan de publicatie van het rapport, wordt geïnformeerd. Vervolgens zou er, nog voor het kerstreces, een openbaar gesprek met de No plaatsvinden over de bevindingen in het rapport. De onderhavige brief van de No aan de Voorzitter van de Tweede Kamer betreft het verstrijken van zijn ambtstermijn per 1 oktober 2011. De brief is in handen gesteld van uw commissie en kan worden betrokken bij een van de reeds genoemde gesprekken. Uw commissie kan ook besluiten tot een afzonderlijk gesprek, besloten of openbaar, met de No over deze brief.
Noot: De commissiestaf maakt een notitie met een stappenplan omtrent de procedure van de verkiezing van de Nationale ombudsman.

Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 14 oktober 2009 Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort. - 32123-XVIII-9

Besluit: Agenderen voor begin 2011 te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 11 januari 2010 Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio - 2010Z00312

Besluit: Agenderen voor begin 2011 te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

T.z.t. te plannen AO Registratie van persoonsgegevens over etnische herkomst

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 1 december 2009 Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois - 32123-XVIII-56

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Registratie van persoonsgegevens over etnische herkomst.

T.z.t. te plannen AO Segregatie

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 29 mei 2009 Voortgang Segregatienota - 31700-XVIII-84

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Segregatie.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 27 januari 2009 Rapport "Goede buren kun je niet kopen" - 31700-XVIII-62

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Segregatie.

T.z.t. te plannen AO Integratiebeleid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 27 april 2010 Recente bijeenkomst in Turkije met leden van de Turkse diaspora uit Europa - 32123-XVIII-71

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Integratiebeleid.

Begin 2011 te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Onderzoek studentenhuisvesting - 32123-XVIII-75

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 30 maart 2010 Aanbieding WoON themapublicatie 'Senioren op de Woningmarkt' - 27562-51

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 2 maart 2009 Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen (29549, nr. 32) - 29549-50

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 21 juli 2009 Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen - 29549-51

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 17 december 2009 Studentenhuisvesting - 32123-XVIII-60

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Studenten- en ouderenhuisvesting.

Begin 2011 te plannen AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 16 november 2010 Nahang van een wijziging van het Bouwbesluit 2003 - 2010Z16863

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 9 juni 2010 Rapport Constructieve Veiligheid Gevels - 28325-125

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 12 juli 2010 Openstaande toezeggingen op het gebied van de bouwregelgeving - 28325-127

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 30 augustus 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over de renovatie van portiekflats - 27562-57

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Bouwregelgeving, funderingsproblematiek en brandveiligheid.

T.z.t. te plannen AO Gülenbeweging

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 september 2009 Reactie op de brief van de commissie voor WWI t.a.v. onderzoeksopzet onderzoek internaten verbonden aan Gülenbeweging - 32123-XVIII-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Gülenbeweging.

T.z.t. te plannen AO Energiebesparing

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 13 oktober 2010 Beleidsreactie op het rapport van de VROM-Inspectie over de betrouwbaarheid van energielabels bij woningen - 30196-115

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Energiebesparing.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 14 september 2010 Reactie op brief van Comité EnergyClaim inzake de reactie van het Comité EnergyClaim m.b.t. VROM/WWI-beleid inzake engergiebesparing - 2010Z12878

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Energiebesparing.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 18 januari 2010 Reactie op de brief van de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) over het energielabel. - 30196-94

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen AO Energiebesparing.

T.z.t. te plannen AO Bevolkingsdaling en krimp

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 11 november 2010 Aanbieding afschrift van de brief aan het bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg - 2010Z16490

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) - 28 juni 2010 Krimpexperimenten en onderzoeken - 31757-20

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

T.z.t. te plannen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkers

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 12 mei 2009 Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie - 31700-XVIII-83

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 8 juli 2009 Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij van 4 september 2008 - 27926-140

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel voor te plannen AO Voortgang wijkenaanpak in 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 10 november 2010 Aanbieding “Outcomemonitor Wijkenaanpak – Eerste Voortgangsrapportage” - 30995-85

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 13 oktober 2010 Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 - 30995-84

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel voor te plannen AO Woningcorporaties in 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 13 oktober 2010 Lijst van vragen en antwoorden inzake Dossier Short stay (situatie woningcorporaties Amsterdam) - 29453-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 6 oktober 2010 Sectorbeeld voornemens woningcorporaties - 29453-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 juni 2010 Rapport 'lessons learned' Lessen over integriteit van corporaties, vóór corporaties - 29453-161

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 28 mei 2010 Toezeggingen uit het AO financiële positie van woningcorporaties - 29453-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties in december 2010.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voorafgaande aan het algemeen overleg Woningcorporaties een reactie op het Volkskrantartikel 'Woningbouwcorporaties stevenen af op faillissement' te doen toekomen.

Voorstel voor te plannen AO Woningmarkt in 2010/ begin 2011

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 1 april 2010 Reactie op position paper G32 'Naar een efficiëntere woningmarkt met doelgericht beleid' - 27562-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Middelkoop van E. - 22 maart 2010 Aanbieding kernpublicatie WoON 2009 "Het wonen overwogen" - 27562-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 31 mei 2010 Aanbieding onderzoek crisismaatregelen in enkele Europese lidstaten - 27562-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010 Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling - 32395-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.
Gerelateerde kamerstukken: 32395-15

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 30 maart 2010 Tussenevaluatie 'Huur op Maat' - 27562-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningmarkt in december 2010.

Voorstel voor te plannen AO Inburgering in 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 2 november 2010 Aanbieding onderzoeksrapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' en de Monitor inburgeringsexamen in het buitenland - 31143-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inburgering in december 2010.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 12 augustus 2010 Voortgang inburgering 2010 en evaluatierapport Inburgering in Nederland - 31143-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inburgering in december 2010.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer de kabinetsreactie op het in opdracht van de Kamer opgestelde rapport "Inburgeren en participeren, een verslag van vier kwalitatieve casestudies naar de effecten van inburgering op participatie" voor het AO Inburgering te doen toekomen.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 22 december 2009 Juridisch onderzoek verbrede leerplicht - 31143-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Inburgering in december 2010.

Voortgang Programma Vernieuwing Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 november 2010 Voortgang Programma Vernieuwing Rijksdienst - 31490-53

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over Begroting 2011 Hfst VII BZK, onderdeel overheidspersoneelsbeleid.

Aanbieding advies staatscommissie Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 november 2010 Aanbieding advies staatscommissie Grondwet - 31570-17

Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten.

Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor taakuitoefening BZK

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 november 2010 Gevolgen verlaging norm externe inhuur voor taakuitoefening BZK - 31701-35

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Overheidspersoneelsbeleid op 15 november 2010.

Derde nota van wijziging Reparatiewet BZK 2010

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010 Derde nota van wijziging - 32456-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32456-8

Ongeplande activiteiten BZK: Gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 17 juni 2010 Aanbieding briefadvies 'Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst' van de Rob - 2010Z09645

Besluit: Agenderen voor een gesprek op 10 februari 2011.

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 26 april 2010 Aanbieding jaarverslag 2009 van Rob - 2010Z07847

Besluit: Agenderen voor een gesprek op 10 februari 2011.

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 20 april 2010 Aanbieding Rob-advies over (het proces van) de Kabinetsformatie - 2010Z07081

Besluit: Agenderen voor een gesprek op 10 februari 2011.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 april 2010 Kabinetsreactie Rob-advies 'Vertrouwen op democratie' - 32123-VII-66

Besluit: Agenderen voor een gesprek op 10 februari 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 januari 2010 Kabinetsreactie op het Rob-advies Slagvaardig bestuur - 32123-VII-61

Besluit: Agenderen voor een gesprek op 10 februari 2011.

Reactie op verzoek Ouwehand om nadere informatie over de waarschuwing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 november 2010 Reactie op verzoek Ouwehand om nadere informatie over de waarschuwing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op scholen - 30977-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake begroting Gemeentefonds 2011 (32500 B)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 - 32500-B-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Binnenlands Bestuur en de Fondsen op 15 november 2011 en voor de plenaire afronding in week 48.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake begroting Provinciefonds 2011 (32500 C)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 - 32500-C-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Binnenlands Bestuur en de Fondsen op 15 november 2011 en voor de plenaire afronding in week 48.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake begroting BZK 2011 (32500 VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 - 32500-VII-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over het Binnenlands Bestuur en de Fondsen op 15 november 2011 en voor de plenaire afronding in week 48.

Doelmatigheidstaakstelling Staten-Generaal, de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIA/IIB)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010 Doelmatigheidstaakstelling Staten-Generaal, de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIA/IIB) - 32500-IIA-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over de Begroting 2011 Hfst IIA en IIB dat in week 48 zal plaatsvinden.

Evaluatie verkiezing leden van de Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 november 2010 Evaluatie verkiezing leden van de Tweede Kamer - 31142-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de herinrichting van het verkiezingsproces d.d. 9 december 2010.

Reactie op verzoek Pechtold over de uitlatingen van de OESO inzake het vermeende gebrek aan hervormingsvoorstellen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. Rutte - 15 november 2010 Reactie op verzoek Pechtold over de uitlatingen van de OESO inzake het vermeende gebrek aan hervormingsvoorstellen in Nederland - 32417-49

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over lijst met hervormingen en stelselherzieningen op 18 november 2011.