Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 juni 2010

Gepubliceerd: 23 juni 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A04550
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6e97a79d-7996-4e63-afad-5570cb3e8b08&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%2022%20juni%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 31239, 23432, 29338, 29048, 30475, 27406, 27879, 31311, 30573, 31410, 30501, 27879, 31239, 32004, 24095, 24095

Inhoud


Verzoek van Comité Urk Briest en meerdere organisaties aan vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat om reactie op eerdere brief over veiligheid Noordoostpolderdijken d.d. 3 april 2009

Zaak: Brief derden - Comité Urk Briest te Urk - 7 juni 2010 Verzoek van Comité Urk Briest en meerdere organisaties aan vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat om reactie op eerdere brief over veiligheid Noordoostpolderdijken d.d. 3 april 2009 - 2010Z09396

Besluit: Aanhouden tot de eerstvolgende procedurevergadering na het zomerreces waarin de mogelijkheid zal worden bekeken tot het voeren van een rondetafelgesprek over o.a. de geluidsproblematiek, de vestigingsplaatsen en de veiligheidaspecten van windmolens.

Uitnodiging van Stichting De Koepel voor veldbezoek duurzame energie toepassingen en toezending Routekaart Duurzame Energie 2010 – 2020

Zaak: Brief derden - Duurzame Energie Koepel (Stichting De Koepel) te Utrecht - 14 juni 2010 Uitnodiging van Stichting De Koepel voor veldbezoek duurzame energie toepassingen en toezending Routekaart Duurzame Energie 2010 – 2020 - 2010Z09379

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "De gevolgen en praktische implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het cohesiebeleid" d.d. 12 juli 2010

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 10 mei 2010 Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "De gevolgen en praktische implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het cohesiebeleid" d.d. 12 juli 2010 - 2010Z08393

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitnodiging Europees Parlement voor gezamenlijke parlementaire vergadering "Naar een Europese Energiegemeenschap voor de 21ste eeuw?" d.d. 7 en 8 juni 2010

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 10 mei 2010 Uitnodiging Europees Parlement voor gezamenlijke parlementaire vergadering "Naar een Europese Energiegemeenschap voor de 21ste eeuw?" d.d. 7 en 8 juni 2010 - 2010Z08392

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding whitepaper "Innovatieve regio's verdienen andere ondersteuning" van Stichting Sensor Universe

Zaak: Brief derden - Stichting Sensor Universe te Assen - 18 maart 2010 Aanbieding whitepaper "Innovatieve regio's verdienen andere ondersteuning" van Stichting Sensor Universe - 2010Z05386

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek om het rapport Nationaal Ruimtelijk Perspectief Wind op Land aan te bieden aan de Kamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. Smeets (PvdA) - 22 juni 2010 Verzoek om het rapport Nationaal Ruimtelijk Perspectief Wind op Land aan te bieden aan de Kamer - 2010Z09774

Besluit: Kabinet verzoeken de studie Nationaal Ruimtelijk Perspectief Wind op Land te openbaren en voorzien van een reactie aan de Kamer aan te bieden.
Noot: Opdrachtgever voor de verkenning was het Bestuurlijk overleg Ruimte (VROM, IPO en VNG). De studie is overleg met de ministeries van LNV en EZ, het IPO en afzonderlijke provincies, de VNG, de windbranche, diverse maatschappelijke organisaties en burgers uitgevoerd.

BIPPA overschrijding Zimbabwe

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 juni 2010 BIPPA overschrijding Zimbabwe - 2010Z09724

Besluit: De minister rappelleren om te reageren op het verzoek van de commissie d.d. 7 april op de brief van DSIA.

Verzoek om spoed algemeen overleg Splitsingswet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Zijlstra (VVD) - 23 juni 2010 Verzoek om spoed algemeen overleg Splitsingswet - 2010Z09723

Besluit: De minister verzoeken om een reactie te geven op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag d.d. 22 juni 2010 inzake de splitsingswet en deze reactie uiterlijk maandag 28 juni 2010 om 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden.
Besluit: De gevraagde reactie te agenderen voor een algemeen overleg dat zal plaatsvinden op woensdag 30 juni 2010 van 10 tot 12 uur.

Verzoek van Dröge & van Drimmelen, namens NBTC en Gastvrij Nederland, tot aanbieding van petitie en rapport over de toestand van de recreatie en toerisme-sector in Nederland d.d. 29 juni 2010

Zaak: Brief derden - Dröge & van Drimmelen te Den Haag - 9 juni 2010 Verzoek van Dröge & van Drimmelen, namens NBTC en Gastvrij Nederland, tot aanbieding van petitie en rapport over de toestand van de recreatie en toerisme-sector in Nederland d.d. 29 juni 2010 - 2010Z09221

Besluit: Het verzoek tot het aanbieden van een petitie wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal plaatsvinden op dinsdag 29 juni 2010.

Fiche 1: Mededeling vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma’s voor onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 15 juni 2010 Fiche: Mededeling vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma’s voor onderzoek - 22112-1031

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 5 oktober 2010.

Fiche 1: Verordening inzake Europese milieu-economische rekeningen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 18 mei 2010 Fiche: Verordening inzake Europese milieu-economische rekeningen - 22112-1023

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag VTE-Raad (Telecom en Energie) 31 mei jl. te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 11 juni 2010 Verslag VTE-Raad (Telecom en Energie) 31 mei jl. te Brussel - 21501-33-279

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg, t.b.v. Informele Energieraad op 6 en 7 september 2010, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op woensdag 25 augustus 2010 om 12.00 uur.

Verslag Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 9 juni 2010 Verslag Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 mei 2010 - 21501-30-232

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg t.b.v. de Informele Raad Concurrentievermogen waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op donderdag 8 juli 2010 om 12.00 uur.

Fiche: Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de Pan-Euro-Mediterrane preferentiële oorsprongsregels

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 juni 2010 Fiche: Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de regionale conventie betreffende de Pan-Euro-Mediterrane preferentiële oorsprongsregels - 22112-1028

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 mei 2010 Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei 2010 - 21501-33-278

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering motie van de leden Van der Ham en Samsom (32123 XI nr. 47) over de onderhandelingsinzet voor het 8e kaderprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 mei 2010 Uitvoering motie van de leden Van der Ham en Samsom (32123 XI nr. 47) over de onderhandelingsinzet voor het 8e kaderprogramma - 21501-30-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 5 oktober 2010.

Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 25 mei 2010 Aanvulling op de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei - 21501-30-229

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

EU Voorstel: Digitale Agenda voor Europa COM(2010)245

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 16 juni 2010 EU Stafnotitie "Behandeling Digitale Agenda in de Tweede Kamer" - 2010Z09453

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 mei 2010 EU Voorstel: Digitale Agenda voor Europa COM(2010)245 - 2010Z08529

Besluit: Het kabinet verzoeken om een reactie op de Digitale Agenda, te ontvangen uiterlijk 1 oktober 2010, waarin o.a. wordt aangegeven wat voor Nederland in dit dossier de prioriteiten zijn en daarbij het kabinet tevens te verzoeken de voorstellen uit de Digitale Agenda te vergelijken met de Nederlandse ICT-Agenda 2008-2011.
Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie bezien of het wenselijk is om in het najaar van 2010 een werkbezoek aan Brussel te brengen.

Reactie op het verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010 Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25-26 mei 2010 - 21501-30-230

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake het verslag VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het verslag VTE-Raad (Telecom) d.d. 18 december 2009 - 21501-33-277

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

OESO Economic Survey Nederland 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 16 juni 2010 OESO Economic Survey Nederland 2010 - 32123-XIII-59

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / het Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Reactie motie Windmolenpark Noordoostpolder

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 15 juni 2010 Reactie motie Windmolenpark Noordoostpolder - 31239-99

Besluit: Agenderen voor tzt te plannen algemeen overleg Windenergie.

Verslag Ministeriële raadsvergadering van de OESO, Parijs, 27 en 28 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 11 juni 2010 Verslag Ministeriële raadsvergadering van de OESO, Parijs, 27 en 28 mei 2010 - 32123-XIII-58

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Follow-up kamerdebat over invoer van producten uit door Israël bezette gebieden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 11 juni 2010 Follow-up kamerdebat over invoer van producten uit door Israël bezette gebieden - 23432-320

Besluit: De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Tussenrapportage van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 11 juni 2010 Tussenrapportage van de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie - 29338-97

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nanotechnologie.
Noot: Zie ook agendapunt 46.

Reactie op het verzoek om een vervolgonderzoek naar strategische kostentoerekening door warmtebedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 juni 2010 Reactie op het verzoek om een vervolgonderzoek naar strategische kostentoerekening door warmtebedrijven - 29048-50

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Warmtebesluit op woensdag 30 juni 2010.

Uitstel actieplan geothermie (motie Samsom c.s, 32123 XI, nr. 40)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 8 juni 2010 Uitstel actieplan geothermie (motie Samsom c.s, 32123 XI, nr. 40) - 32123-XI-74

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie over de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 juni 2010 Reactie op verzoek commissie over de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) - 30475-36

Besluit: Het kabinet verzoeken om een aanvullende reactie waarin alsnog wordt toegelicht dat de Dienst Regelingen, voor alle agrariërs die een Gecombineerde Data Inwinning opgave verstrekken, de melding aan het Kadaster doet, zonder dat agrariërs hiertoe zelf het initiatief moeten nemen of hiervoor de kosten hoeven te dragen.

Brief over de besluitvorming in de ministerraad over de Fes enveloppe van € 500 miljoen voor selectieve Continuering tranche

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 1 juni 2010 Brief over de besluitvorming in de ministerraad over de Fes enveloppe van € 500 miljoen voor selectieve Continuering tranche 3 - 27406-178

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / het Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 1 juni 2010 Evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) - 27879-33

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten; de wettelijke evaluatie van de Wet handhaving consumentenbescherming staat gepland voor 2011.

Onderzoeksrapport Bedrijfsbeëindigingen in het kleinbedrijf

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 31 mei 2010 Onderzoeksrapport Bedrijfsbeëindigingen in het kleinbedrijf - 31311-57

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen verzamel algemeen overleg
Noot: Zie ook agendapunt 46.

Uitvoering motie Jacobi/Dijsselbloem (30573 nr. 21) om een analyse van de concurrentiekracht van Nederland bij het werven van hoogopgeleide kennismigranten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 31 mei 2010 Uitvoering motie Jacobi/Dijsselbloem (30573 nr. 21) om een analyse van de concurrentiekracht van Nederland bij het werven van hoogopgeleide kennismigranten - 30573-55

Besluit: Het nieuwe kabinet verzoeken om een reactie op dit rapport aan de Kamer aan te bieden.

Stand van zaken Uitruilbeginsel zoals opgenomen in het SEVIII

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 mei 2010 Stand van zaken Uitruilbeginsel zoals opgenomen in het SEVIII - 31410-18

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (dit najaar).

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 mei 2010 Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008 - 30501-31

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de Aanbestedingswet.
Besluit: Met het oog op een spoedige behandeling zal drie weken na ontvangst van de Aanbestedingswet, die naar verwachting uiterlijk 1 juli 2010 aan de Kamer zal worden aangeboden, een inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld (inbrengdatum in het zomerreces).

Wijziging deadline om te reageren op consultatie over gedragscode

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 21 mei 2010 Wijziging deadline om te reageren op consultatie over gedragscode - 32123-XIII-57

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapportage burgerbrieven EZ 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven -

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / het Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Jaarverslag 2009 Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010 Jaarverslag 2009 Staatstoezicht op de Mijnen - 32123-XIII-56

Besluit: Betrekken bij de de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 / het Jaarverslag 2009 van het ministerie van EZ.

Onderzoek NMa naar afgestemd gedrag aanbieders mobiele telefonie en afronding Verbetertraject Tarieftransparantie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 20 mei 2010 Onderzoek NMa naar afgestemd gedrag aanbieders mobiele telefonie en afronding Verbetertraject Tarieftransparantie - 27879-32

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. nota frequentiebeleid (31 412).

Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 12 mei 2010 Aanbieding advies Taskforce windenergie op zee - 31239-97

Besluit: Het nieuwe kabinet verzoeken een reactie op het rapport aan te bieden aan de Kamer.

Toezending eindrapportage van de Wetsevaluatie Kamer van Koophandel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010 Toezending eindrapportage van de Wetsevaluatie Kamer van Koophandel - 32004-2

Besluit: Het nieuwe kabinet verzoeken een reactie op het rapport aan te bieden aan de Kamer.
Besluit: Na ontvangst van de kabinetsreactie een (rondetafel-)gesprek plannen met onder meer de Kamer van Koophandels.

Uitkomsten veiling 2,6 GHz

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 18 mei 2010 Uitkomsten veiling 2,6 GHz - 24095-258

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de nota frequentiebeleid (31 412).

Rapport 'waarde commerciële radiovergunningen'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 18 mei 2010 Aanbieding rapport 'waarde commerciële radiovergunningen' - 24095-257

Besluit: Het kabinet verzoeken om een reactie op het rapport en deze reactie voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. de nota frequentiebeleid (31 412) aan de Kamer aan te bieden.
Besluit: De griffie verzoeken het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet (31 412) direct na het zomerreces voor plenaire behandeling te agenderen.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 mei 2010 Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Blanco verslag vaststellen.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 mei 2010 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 32395-XIII

Besluit: Blanco verslag vaststellen.

Rapport bij het jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010 Rapport bij het jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2009 - 32360-D-2

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting FES 2011.

Rapport bij het jaarverslag van Economische Zaken 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer,

Besluit: Betrekken bij de de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van EZ.

Slotwet Fonds economische structuurversterking 2009

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 4 mei 2010 Slotwet Fonds economische structuurversterking 2009 - 32360-D

Besluit: Inbrengdatum voor verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden vaststellen na het zomerreces, gelijktijdig met de inbrengdatum voor de begrotingswetten.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 4 mei 2010 Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 - 32360-XIII

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden vaststellen na het zomerreces, gelijktijdig met de inbrengdatum voor de begrotingswetten.

Jaarverslag over Fonds economische structuurversterking

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010 Jaarverslag over Fonds economische structuurversterking - 32360-D-1

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting FES 2011.

Jaarverslag van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 mei 2010 Jaarverslag van Economische Zaken - 32360-XIII-1

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2011 van het ministerie van EZ.

Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B. van der Ham (D66) - 14 juni 2010

Besluit: Ter informatie. De Kamer is in afwachting van het advies van de Raad van State en het nader rapport van de initiatiefnemers.

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 26 april 2010 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt - 32374

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op woensdag 7 juli 2010 om 12.00 uur.

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 26 april 2010 Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie - 32373

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op woensdag 7 juli 2010 om 12.00 uur.