Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 juni 2010

Gepubliceerd: 24 juni 2010
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A04501
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e36cb9f5-654f-402d-82eb-165cb203ddfd&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2024%20juni%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 31941, 32306, 26399, 32360, 32387


Periodiek overleg kennismaking met de Algemene Rekenkamer (AR).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Ch.B. Aptroot (VVD) - 24 juni 2010 Kennismaking nieuwe leden met Algemene Rekenkamer - 2010Z09839

Besluit: Voor de nieuwe leden een kennismaking met de Algemene Rekenkamer organiseren, voorafgaand aan het eerstvolgende periodiek overleg met de AR (oktober/november 2010).

Introductiedossier voor nieuwe leden Rijksuitgave

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 24 juni 2010 Werkprogramma 2009 - 2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven (Kamerstuk 31597, nrs. 1 - 2). - 2010Z09863

Besluit: Het werkprogramma agenderen voor de eerstvolgende procedurevergadering

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de commissies

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010 Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2011 en jaarverslagen 2009 in de commissies - 2010Z09532

Besluit: Brief is akkoord en wordt na enkele redactionele aanpassingen aan de commissies gezonden.

Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 17 juni 2010 Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011 - 2010Z09528

Besluit: Brief is met kleine aanpassing vastgesteld en wordt aan de commissies gestuurd.

Zaak: Overig - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Ch.B. Aptroot (VVD) - 17 juni 2010 Procesevaluatie Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer 2010 - 2010Z09526

Besluit: De evaluatie vaststellen.

Reactie op motie Mastwijk (31865, nr. 3) inzake Batenlasten-stelsels

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 juni 2010 Reactie op motie Mastwijk (31865, nr. 3) inzake Batenlasten-stelsels - 31865-24

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Stafnotitie BOR gevraagd.

Rapport Vooropname 2010; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 juni 2010 Rapport Vooropname 2010; Schetsen van recent Rekenkameronderzoek - 32425

Besluit: Besloten briefing door de Algemene Rekenkamer op woensdag 15 september van 13.00 - 14.30 uur.

EU-voorstel - Verordening herziening Financieel Reglement – COM(2010) 260

Zaak: Overig - adjunct-griffier, P.W. van Kessel - 18 juni 2010 EU-stafnotitie "Behandelvoorbehoud - Verordening wijziging Financieel Reglement – COM(2010) 260" - 2010Z09541

Besluit: Besluit is besproken.
Besluit: De commissie verzoekt om een nadere stafnotitie met planningsschema en beïnvloedingsmogelijkheden en -momenten.

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 mei 2010 Verordening herziening Financieel Reglement – COM(2010) 260 - 2010Z08944

Besluit: De commissie adviseert de Kamer, via de commissie voor Europese Zaken, een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel
Besluit: Verzoek aan de minister van Financien om een technische briefing in september 2010.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met de minister van Financiën voor 1 oktober 2010

Aanbiedingsbrief en rapport: ‘Kredietcrisis: interventies en vervolg. Derde rapportage: vierde kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 april 2010 Aanbiedingsbrief en rapport: ‘Kredietcrisis: interventies en vervolg. Derde rapportage: vierde kwartaal 2009 en eerste kwartaal 2010’ - 31941-6

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat

Nationale verklaring 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 2 februari 2010 EU-trendrapport 2010 - 32306

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 30 juni te 12 uur.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 3 mei 2010 Aanbieding Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 - 32381

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 30 juni te 12 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 mei 2010 Nationale verklaring 2009 - 32306-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 30 juni 2010 te 12 uur.

Verantwoording begroting 2009

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Ch.B. Aptroot (VVD) - 19 mei 2010 Rapportage over werking en toepassing Regeling Grote Projecten in 2009 - 26399-10

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat

Zaak: Overig - medewerker BOR, R.J. de Bakker - 19 mei 2010 BOR-notitie: Verantwoordingsbrief 2009. Notitie t.b.v. het Verantwoordingsdebat d.d. 20 mei 2010. - 2010Z08515

Besluit: Betrokken bij Verantwoordingsdebat

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 mei 2010 Brief waarin de Algemene Rekenkamer een overzicht geeft van alle publicaties rondom Verantwoordingsdag 19 mei 2010 - 2010Z08365

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 mei 2010 Aanbieding rapport Staat van de beleidsinformatie 2010 - 32380

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010 Rapport bij het financieel jaarverslag van het Rijk 2009 - 32360-2

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat
Gerelateerde kamerstukken: 32360-2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 april 2010 Financieel jaarverslag van het Rijk 2009 - 32360

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat.

Zaak: Brief regering - minister-president, J.P. Balkenende - 12 mei 2010 De verantwoordingsbrief 2009 - 32387-1

Besluit: Reeds betrokken bij Verantwoordingsdebat.