Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 maart 2010

Gepubliceerd: 26 maart 2010
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A04496
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f4f8238c-3f5b-454f-844a-19026021c973&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2025%20maart%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31300, 32335, 31865, 31865, 31865, 31865, 30060, 32338, 30240, 32341, 32340, 32267, 31371, 31371, 31371, 31839


"Rapport government accountability Office over JSF-programma"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 24 maart 2010 Rapport Government Accountability Office over JSF-programma - 31300-15

Besluit: De Algemene Rekenkamer zal worden verzocht toe te lichten of het rapport aanleiding geeft haar eerdere bevindingen aan te passen.

Jaarverslag Algemene Rekenkamer over 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 26 maart 2010 Verslag 2009 - 2010Z05484

Besluit: Betrekken bij periodiek overleg met Algemene Rekenkamer d.d. 22 april 2010.

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 22 april 2010

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 19 maart 2010 Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 22 april 2010 - 2010Z05072

Besluit: De commissie stemt in met de voorlopige agenda. Ten behoeve van de volgende PV zal een geannoteerde agenda worden opgesteld door de staf.

Subsidieoverzicht Rijk 2010

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 9 maart 2010 Subsidieoverzicht Rijk 2010 - 32335-1

Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling begrotingen 2011

Vervolg interparlementaire conferentie Improving national Accountability of EU funds

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 19 maart 2010 Vervolg interparlementaire conferentie Improving National Accountability of EU funds - 2010Z05076

Besluit: De commissie stemt in met de verslagen van de conferentie en verspreiding daarvan. Na ontvangst van het Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie wordt bezien of de herziening van het Financieel Regelement prioritair kan worden verklaard.

Evaluatie behandeling ontwerpbegrotingen 2010

Zaak: Overig - medewerker BOR, Öncu M. - 18 maart 2010 Evaluatie behandeling ontwerpbegrotingen 2010 - 2010Z04985

Besluit: De commissie stemt in met de evaluatie en het doorsturen daarvan aan de Kamer.

Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting

Zaak: Overig - medewerker BOR, Bakker de R. - 23 maart 2010 Evaluatie experiment verbetering jaarverslag en begroting - brief minister FIN 31865-21 - 2010Z05249

Besluit: De staf/BOR zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een conceptbrief aan de Kamer opstellen met een oordeel en aanbevelingen op hoofdlijnen van het experiment tot nu toe als aanbeveling voor het vervolg.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, Jager de J.C. - 18 maart 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-21

Besluit: De commissie zal de bewindspersoon meegeven akkoord te zijn met de voorstellen in de brief. De commissie zal het eigen oordeel en aanbevelingen op hoofdlijnen vast stellen ter overdracht en benadrukt dat de evaluatie in overleg met de Kamer plaatsvindt.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 12 maart 2010 Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010 - 2010Z04574

Besluit: De commissie stemt in met de conceptbrief, de brief zal worden aangeboden aan commissievoorzitters.

Kanttekeningen die door de Algemene Rekenkamer geplaatst zijn bij de brieven over de uitvoering van de motie Pechtold (31951 nr. 20 en 21) en de motie Koser Kaya (31 865, nr. 10).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 5 februari 2010 Kanttekeningen die door de Algemene Rekenkamer geplaatst zijn bij de brieven over de uitvoering van de motie Pechtold (31951 nr. 20 en 21) en de motie Koser Kaya (31 865, nr. 10). - 31865-20

Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de evaluatie van het experiment verbetering verantwoording en begroting.

Aanbieding rapport Functioneren Kustwacht Nederland; terugblik 2010

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010 Aanbieding rapport Functioneren Kustwacht Nederland; terugblik 2010 - 30060-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 april 2010 te 12.00 uur.

Aanbieding van het rapport Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010 Aanbieding van het rapport Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs - 32338-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 7 april 2010 te 12 uur.

Aanbieding rapport Immigratie- en Naturalisatiedienst Terugblik 2010

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 18 maart 2010 Aanbieding rapport Immigratie- en Naturalisatiedienst Terugblik 2010 - 30240-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 7 april 2010 te 12.00 uur.

Aanbieding rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010 Aanbieding rapport Stand van zaken integriteitszorg Rijk 2009 - 32341-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 7 april 2010 te 12.00 uur.

Aanbieding rapport Subsidieregeling “Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie” (MEP)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010 Aanbieding rapport Subsidieregeling “Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie” (MEP) - 32340-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 7 april 2010 te 12.00 uur.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport "Opvang zwerfjongeren 2009" van de Algemene Rekenmaker

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 8 maart 2010 Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport "Opvang zwerfjongeren 2009" van de Algemene Rekenmaker - 32267-3

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de antwoorden uiterlijk 13 april 2010 aan de Kamer te zenden .

Stimuleringsmaatregelen kredietcrisis

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 19 maart 2010 Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het overzicht stimuleringsmaatregelen kabinet in het kader van kredietcrisis - 31371-326

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 februari 2010 Lijst van vragen en antwoorden over de brief Stimuleringsmaatregelen n.a.v. financiële crisis van de Algemene Rekenkamer - 31371-317

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 14 januari 2010 Overzicht stimuleringsmaatregelen kabinet in het kader van kredietcrisis - 31371-305

Besluit: De commissie FIN verzoeken de behandeling over te nemen.

Bevindingen Algemene Rekenkamer instroom, doorstroom en uitstroom (gesloten) jeugdzorg

Zaak: Brief regering - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 maart 2010 Bevindingen Algemene Rekenkamer instroom, doorstroom en uitstroom (gesloten) jeugdzorg - 31839-48

Besluit: De commissie JG verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanwijzing rapporteur groot project RAAM

Zaak: Brief commissie - griffier, I.B. Sneep - 9 maart 2010 Benoeming rapporteur voor het groot project Randstadbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM) - 2010Z04272

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.