Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 januari 2010

Gepubliceerd: 22 januari 2010
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A04493
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3f30d45e-d7d6-4736-955b-c783a7db7a22&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2021%20januari%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 31371, 31941, 24202, 30850, 30850, 30850, 30850, 30850, 31252, 31252, 32267, 32248, 31865


Stand van zaken interparlementaire conferentie 28-29 januari 2010

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 15 januari 2010 Stand van zaken interparlementaire conferentie - 2010Z00746

Besluit: Besproken. Op woensdag 27 januari zal voor betrokken Kamerleden een afstemmingsoverleg met briefing worden georganiseerd.

Toezegging batenlastenstelsel en experiment tolerantiegrenzen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Toezegging batenlastenstelsel en experiment tolerantiegrenzen - 2010Z01013

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betreft uitstelbrief.)

Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 19 januari 2010 Evaluatie experiment verbetering verantwoording en begroting - 31865-18

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering met verzoek aan staf RU/BOR om een stafnotitie over de opzet van de evaluatie en behandeltraject.

Jaarverslag commissie voor de Rijksuitgaven

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 15 januari 2010 (concept) Jaarverslag 2009 commissie voor de Rijksuitgaven - 2010Z00708

Besluit: Vastgesteld, het Jaarverslag kan worden aangeboden aan de Kamer

Rapport Algemene Rekenkamer Rapportage kredietcrisis 2008/2009: tweede en derde kwartaal 2009

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 14 januari 2010 Overzicht stimuleringsmaatregelen kabinet in het kader van kredietcrisis - 31371-305

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 februari 2010 te 12.00 uur

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 6 januari 2010 Aanbieding tweede rapportage kredietcrisis 2008/2009: tweede en derde kwartaal 2009 - 31941-3

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 3 februari 2010 te 12.00 uur

Jaarverslag 2008 van de Europese Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 13 januari 2010 Beantwoording vragen commissies RU, EU, Fin., EZ, LNV en SZW inzake het Jaarverslag 2008 van de Europese Rekenkamer - 24202-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het jaarverslag

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxemburg - 11 november 2009 Aanbieding jaarverslag "De EU-begroting 2008" - 2009Z21170

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen en deze commissie in overweging te geven het jaarverslag te betrekken bij het AO Ecofin op 11 februari 2010

Rapport Algemene Rekenkamer Weloverwogen toezicht; Analyse van departementale toezichtsvisies

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 20 januari 2010 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport “Weloverwogen toezicht. Analyse van departementale toezichtsvisies" - 30850-35

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 8 januari 2010 Beantwoording vragen van de commissie voor de RU over het rapport Weloverwogen toezicht; Analyse van departementale toezichtsvisies - 30850-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 25 juni 2009 Aanbieding rapport Weloverwogen toezicht. Analyse van departementale toezichtsvisies - 30850-29

Besluit: Aanhouden voor nadere standpuntbepaling, in samenhang met agendapunt hierboven.

Rapport Algemene Rekenkamer Verantwoording en Toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Terugblik 2009

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 14 januari 2010 Lijst van vragen en antwoorden van de commissie voor de RU over verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Terugblik 2009”. - 30850-34

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 28 oktober 2009 Rapport Algemene Rekenkamer "Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5. Terugblik 2009" (Terugblik RWT5) - 30850-31

Besluit: Aanhouden voor nadere standpuntbepaling en daartoe de Algemene Rekenkamer schriftelijk verzoeken om inbreng.

Rapport Algemene Rekenkamer terugblik Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 december 2009 Beantwoording vragen Tweede Kamer aan de Algemene Rekenkamer bij Terugblik Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten - 31252-9

Besluit: De commissie VROM verzoeken de behandeling over te nemen om te betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.
Noot: Geen feitelijke vragen aan regering voorgelegd.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 28 september 2009 Aanbieding rapport Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten Implementatie in Nederland; Terugblik 2009 - 31252-7

Besluit: De commissie VROM verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanbieding van het rapport Vervolgonderzoek zwerfjongeren

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 17 december 2009 Aanbieding Rapport Opvang Zwerfjongeren 2009. - 32267-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 3 februari 2010 te 12.00 uur

Aanbieding van het rapport : Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten; Verkenning

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 16 december 2009 Aanbieding van het rapport : Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten; Verkenning - 32255

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 3 februari te 12.00 uur

Reactie op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport van de AR de “Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie”.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, Middelkoop van E. - 14 december 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport van de AR de “Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie”. - 32248-3

Besluit: Betrekken bij de feitelijke vragenronde over het rapport van de Algemene Rekenkamer waarvan de inbrengdatum reeds is vastgesteld op 21 januari 2010 te 12.00 uur

Zienswijze Algemene Rekenkamer inzake motie Koser-Kaya over het centraal stellen van vijf onderwerpen in de verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 10 december 2009 Zienswijze Algemene Rekenkamer inzake motie Koser-Kaya over het centraal stellen van vijf onderwerpen in de verantwoording over de uitvoering van de rijksbegroting - 31865-16

Besluit: Betrokken bij AO Verbetering verantwoording en begroting d.d. 10 december 2009
Besluit: In volgende pv een conceptbrief bespreken, met een advies aan relevante commissies inzake de voorbereiding van het verantwoordingsproces.

Verzoek om advies uit te brengen over het voorgenomen voorstel om de zogeheten RAAM-projecten aan te wijzen tot groot project

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 11 december 2009 stafnotitie advies BOR aan commissie voor de Rijksuitgaven - 2009Z24276

Besluit: Betrekken bij besluitvorming over bovengenoemde zaak.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, Jager H. (CDA) - 10 december 2009 Verzoek aan de commissie voor de Rijksuitgaven om advies uit te brengen tav het voorgenomen voorstel van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat om de RAAM-projecten aan te wijzen tot groot project - 2009Z24214

Besluit: De commissie VW positief adviseren over de aanwijzing tot Groot Project met inachtneming van enkele overwegingen.
Noot: Bijlagen bij deze brief: 31089-57 + bijlage, 2009Z22116 en 2009. Z23584