Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 juli 2010

Gepubliceerd: 1 juli 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04302
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=18c067ae-9032-4cd7-8dd6-e38fff2c6d28&title=Herziene%20besluitenlijst%20van%20de%20procedurevergadering%20van%20donderdag%201%20juli%202010%20i.v.m.%20schriftelijke%20overleggen%20in%20juli.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27406, 31289, 27020, 31997, 32032, 27017


Reactie verzoek commissie om een reactie op het Groenboek Culturele en Creatieve Industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 18 juni 2010 Reactie verzoek commissie om een reactie op het Groenboek Culturele en Creatieve Industrie - 27406-180

Besluit: Toevoegen aan dossier Creatieve industrie.

Totaaloverzicht openstaande toezeggingen

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 28 juni 2010 Totaaloverzicht openstaande toezeggingen - 2010Z09999

Besluit: Minister verzoeken om Kamer na het zomerreces te informeren over de reden van de op dat moment nog openstaande toezeggingen. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de toezeggingen inzake misbruik van studiefinanciering (termijnstelling 30 mei 2010) en misbruik van de uitwonendenbeurs (termijnstelling 1 juni 2010).

Opbrengsten Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011, Onderwijs met ambitie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juni 2010 Opbrengsten Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2008-2011, Onderwijs met ambitie - 31289-89

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2011.

Aanbieding adviesrapport "Het recht op toelating nogmaals bezien" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 24 juni 2010 Aanbieding adviesrapport "Het recht op toelating nogmaals bezien" van Onderwijsraad - 2010Z09902

Besluit: Desgewenst betrekken bij initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs (Kamerstuk 30 417).

Stand van Zaken Leerplusarrangement

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 24 juni 2010 Stand van Zaken Leerplusarrangement - 27020-62

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het in het voorjaar van 2011 toegezegde evaluatieonderzoek naar het functioneren van het Leerplusarrangement eerder aan de Kamer te doen toekomen.

Uitstel toezegging over toezending decentralisatieconvenant

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 17 juni 2010 Uitstel toezegging over toezending decentralisatieconvenant - 31997-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31997-7

Afschrift antwoord op de brief van de Stichting Veilig Onderwijs te Maarssen m.b.t. de klachtencommissies voor PO en VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet (ChristenUnie) - 24 juni 2010 Afschrift antwoord op de brief van de Stichting Veilig Onderwijs te Maarssen m.b.t. de klachtencommissies voor PO en VO - 2010Z09812

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 7 juli om 12.00 uur

Voorlichting van de Raad van State inzake het amendement sectorvakken vmbo (Kamerstukken II, 2009-2010, 32032, nr. 9)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 22 juni 2010 Voorlichting van de Raad van State inzake het amendement sectorvakken vmbo (Kamerstukken II, 2009-2010, 32032, nr. 9) - 32032-10

Besluit: Betrekken bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel. Behandeling van het wetsvoorstel kan na het zomerreces worden voortgezet.
Gerelateerde kamerstukken: 32032-10

Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 28 juni 2010 Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-137

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 juli 2010 om 10.00 uur, in samenhang met agendapunt 4.

Voorstel van het oud-lid Leerdam voor een conferentie Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief derden - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag - 29 juni 2010 Globale kostenraming voor de conferentie over het UNESCO-verdrag immaterieel erfgoed, aangeboden door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 2010Z10151

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Het lid Klijnsma zal in overleg met de andere leden komen tot een nieuw voorstel, met een meer sobere opzet van de conferentie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.W.J. Leerdam - 11 mei 2010 Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed - 2010Z08074

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Het lid Klijnsma zal in overleg met de andere leden komen tot een nieuw voorstel, met een meer sobere opzet van de conferentie.
Noot: In de procedurevergadering van 20 mei jl. is het volgende besluit genomen: De commissie zal schriftelijk worden geïnformeerd over de begroting voor de genoemde conferentie, waarbij ook de kosten die de andere betrokken partijen maken worden meegenomen. Na instemming van de commissie zou het voorstel worden doorgeleid naar het Presidium.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 1 juli 2010 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg - 32433

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2010, om 14.00 uur.

Jaarverslag 2009 Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 18 juni 2010 Jaarverslag 2009 Commissariaat voor de Media - 32123-VIII-135

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg i.h.k.v. de behandeling van de onderwijsbegroting 2011, onderdeel media.

Tijdelijke wet mediaconcentraties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 21 juni 2010 Tijdelijke wet mediaconcentraties - 32123-VIII-136

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 juli 2010 om 10.00 uur.

Voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid 2008 - 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) - 24 juni 2010 Voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid 2008 - 2010 - 27017-72

Besluit: Aanhouden tot nieuw kabinet.