Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 mei 2010

Gepubliceerd: 21 mei 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04298
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=228c5366-45e0-43ee-a426-746be3b7dd4b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%2020-5-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 32356, 32356, 32338, 32338, 32338, 30079, 26695, 26695, 31322, 31524, 31288, 31511, 32386, 30079, 27406, 31289, 32335, 31289, 23645, 23645, 31524, 31288, 32134, 32134, 31288, 32307, 31482, 31482, 31804, 31482, 21501, 32156, 29838, 31322

Inhoud


Groenboek Culturele en Creatieve Industrie

Zaak: EU-voorstel - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 mei 2010 Groenboek Culturele en Creatieve Industrie - 2010Z07900

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om kabinetsreactie op het Groenboek vóór 21 juni a.s.
Noot: De reactietermijn van de Europese Commissie is 30 juli 2010.

Geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de OCJ Raad op 10 en 11 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 29 april 2010 Geannoteerde agenda voor het onderdeel sport van de OCJ Raad op 10 en 11 mei 2010 - 21501-34-143

Besluit: Reeds betrokken bij schriftelijk overleg OJC-raad op 6 mei jl.

Geannoteerde agenda OJC-Raad 10-11 mei 2010

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 27 april 2010 Geannoteerde agenda OJC-Raad 10-11 mei 2010 - 21501-34-141

Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg OJC-raad d.d. 6 mei jl.

Verslag over de toepassing van de EU Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 26 april 2010 Verslag over de toepassing van de EU Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties - 32123-XIV-197

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag Informele OJC-Raad 13-14 april 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Verslag Informele Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 13-14 april 2010 - 21501-34-140

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg OJC-raad 6 mei 2010

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010 - 21501-34-139

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg OJC-raad 6 mei 2010

Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 mei 2010 Nota van wijziging - 32356-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32356-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 19 mei 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32356-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32356-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 1 april 2010 Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het treffen van diverse maatregelen ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten - 32356

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport ‘Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010’ van de Algemene Rekenkamer (32338, nrs. 1-2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 15 maart 2010 Aanbieding van het rapport Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs - 32338-1

Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 mei 2010 Antwoorden op vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport van de Algemene Rekenkamer: Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010 - 32338-3

Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 mei 2010 Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport ‘Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010’ van de Algemene Rekenkamer (32338, nrs. 1-2) - 32338-4

Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 12 mei 2010 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW - 2010Z08175

Besluit: Ter informatie.

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid inzake de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2010 Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid inzake de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten - 2010Z08170

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 32356)

Aanbieding vmbo-adviezen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 mei 2010 Aanbieding vmbo-adviezen - 30079-24

Besluit: Betrekken bij dossier vmbo

Jaarverslag en Slotwet van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010 Rapport bij het jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 - 32360-VIII-2

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 7 mei 2010 Jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 32360-VIII-1

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling 2011.

Onderzoek naar thuiszitters schooljaar 2008-2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 11 mei 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake de aanbieding van het onderzoek naar het aantal thuiszitters in de leeftijd van 5 tot 18 jaar in het schooljaar 2008–2009 - 26695-70

Besluit: Desgewenst betrekken bij bij het wetsvoorstel voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 32 356)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 januari 2010 Onderzoek naar thuiszitters schooljaar 2008-2009 - 26695-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetsvoorstel voortijdig schoolverlaten (Kamerstuk 32 356)

Toezegging vervolg op de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Rijn - over sluitende dagarrangementen; en de motie Kraneveldt-van der Veen c.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 11 mei 2010 Toezegging vervolg op de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Rijn - over sluitende dagarrangementen; en de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. - 31322-83

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Opdracht aan Commissie Onderwijs en Besturing BVE en verzoek aan Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Opdracht aan Commissie Onderwijs en Besturing BVE en verzoek aan Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o - 31524-64

Besluit: De commissie verzoekt de staatssecretaris een docent uit het mbo op te nemen in de commissie bestuurbaarheid mbo. Mocht aan dit verzoek geen gehoor worden gegeven, dan wordt de staatssecretaris verzocht de Kamer per ommegaande schriftelijk te informeren.

Antwoord op een vraag van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens het AO van 21 januari jl. inzake het maximeren van het aantal studiepunten bij de opleiding psychologie door de Universiteit van Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Antwoord op een vraag van het lid Jasper van Dijk, gesteld tijdens het AO van 21 januari jl. inzake het maximeren van het aantal studiepunten bij de opleiding psychologie door de Universiteit van Amsterdam - 31288-100

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het verzoek van de commissie om een beleidsreactie te geven op de kosten-batenanalyse van het investeringsplan ‘Kwaliteit als opdracht’ uitgevoerd door H. Maassen van den Brink en W. Groot van het Topinstituut Evidence Based Education Research (TIER)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Reactie op het verzoek van de commissie om een beleidsreactie te geven op de kosten-batenanalyse van het investeringsplan ‘Kwaliteit als opdracht’ uitgevoerd door H. Maassen van den Brink en W. Groot van het Topinstituut Evidence Based Education Research (TIER) - 31511-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorhang Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 19 mei 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake het Besluit gebruik persoonsgebonden

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 10 mei 2010 Voorhang Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC - 32386-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en A.m.v.b.'s voor het zomerreces 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 4 mei 2010 Overzicht van nog te ontvangen wetsvoorstellen en A.m.v.b.'s voor het zomerreces 2010 - 2010Z07711

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Rapportage kwantitatieve relaties praktijkgerichte leeromgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 29 april 2010 Rapportage kwantitatieve relaties praktijkgerichte leeromgeving - 30079-23

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nader informatie inzake de toezending van de Evaluatie toponderzoekscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 april 2010 Nader informatie inzake de toezending van de Evaluatie toponderzoekscholen - 27406-177

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Opbrengsten van de eerste fase van de pilot horizontale verantwoording onderwijstijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 april 2010 Opbrengsten van de eerste fase van de pilot horizontale verantwoording onderwijstijd - 31289-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Afschrift van de brief aan Platform Mensenrechteneducatie over kinderrechten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 27 april 2010 Afschrift van de brief aan Platform Mensenrechteneducatie over kinderrechten - 2010Z07544

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z04547/2010D15349

Anticipatie op wijziging Wet overige OCW-subsidies

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 3 mei 2010 Anticipatie op wijziging Wet overige OCW-subsidies (WOOS) - 32123-VIII-123

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toezegging van een lijst van subsidies in de onderwijssector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 26 april 2010 Toezegging van een lijst van subsidies in de onderwijssector - 32335-2

Besluit: In het najaar van 2010 wordt een apart algemeen overleg georganiseerd over de onderwijssubsidies. De minister wordt verzocht de Kamer zo spoedig als mogelijk inzicht te verschaffen in de appreciatie en de effectmetingen van de subsidies.

Uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering Maatschappelijke Stage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering Maatschappelijke Stage - 31289-85

Besluit: Betrekken bij het dossier Maatschappelijke Stage.

Verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t. studenten OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2010 Verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t. studenten OV-chipkaart - 23645-359

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z05181/2010D16975

Klachten over studenten OV-chipkaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 22 april 2010 Klachten over studenten OV-chipkaart - 23645-358

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar zorgplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 april 2010 Beleidsreactie onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar zorgplicht arbeidsmarktperspectief - 31524-63

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te infomeren over vervolgacties.

Vierde pilotronde Associate-degreeprogramma's (Ad)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010 Vierde pilotronde Associate-degreeprogramma's (Ad) - 31288-98

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 20 april 2010 Nota van wijziging - 32134-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32134-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 20 april 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32134-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32134-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 september 2009 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen - 32134

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Inspectierapport ‘de benaming van opleidingen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 20 april 2010 Inspectierapport ‘de benaming van opleidingen’ - 31288-99

Besluit: Agenderen voor de eerstvolgende procedurevergadering.
Noot: De verzochte beleidsreactie zit al bij deze brief.

Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.A.W.J. Leerdam (PvdA) - 11 mei 2010 Notitie Conferentie UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed - 2010Z08074

Besluit: De commissie zal schriftelijk worden geïnformeerd over de begroting voor de genoemde conferentie, waarbij ook de kosten die de andere betrokken partijen maken worden meegenomen. Deze gegevens worden vervolgens voor de eerstvolgende procedurevergadering geagendeerd, waarna het voorstel kan worden doorgeleid naar het Presidium.

Beantwoording vragen commissie RU, OCW en BZK over het rapport “Informatiehuishouding van het Rijk” van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 32 307, nrs. 1-2

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 mei 2010 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Informatiehuishouding van het Rijk; Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie (32307, nrs. 1-2) - 2010Z08167

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Beantwoording vragen commissie RU, OCW en BZK over het rapport “Informatiehuishouding van het Rijk” van de Algemene Rekenkamer - 32307-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Particuliere Historische Buitenplaatsen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 27 april 2010 Particuliere Historische Buitenplaatsen - 2010Z07558

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Verslag schriftelijk overleg betreffende de monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed - 31482-61

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Aanbieding Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht' - 31482-54

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding onderzoeksrapport Partners in levensbeschouwing; een onderzoek naar integratie van levensbeschouwelijke omroepen''

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010 Aanbieding onderzoeksrapport Partners in levensbeschouwing; een onderzoek naar integratie van levensbeschouwelijke omroepen'' - 31804-83

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie over bovengenoemde rapport.
Gerelateerde kamerstukken: 31804-83

Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2010 Verbouwing Rijksmuseum Amsterdam - 31482-60

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het Rijksmuseum heeft besloten het alternatieve plan voor een centrale ingang in de Passage in te trekken. Het bestaande ontwerp, met vier ingangen in de Passage, wordt nu ongewijzigd uitgevoerd.

Reactie op verzoek commissie over de concurrentietoets ex ante bij nieuwe diensten in het kader van de nieuwe Omroepmededeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2010 Reactie op verzoek commissie over de concurrentietoets ex ante bij nieuwe diensten in het kader van de nieuwe Omroepmededeling - 21501-34-142

Besluit: Betrokken bij AO Tijdelijke wet mediaconcentraties en Concessiebeleidsplan van 12 mei jl.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D17667

Voorhang ontwerp-Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 27 april 2010 Voorhang ontwerp-Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 - 32156-17

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Puntenplan FNV KIEM, FNV Vakcentrale en Ntb voor een beter popbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 23 april 2010 Puntenplan FNV KIEM, FNV Vakcentrale en Ntb voor een beter popbeleid - 29838-27

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over bovengenoemde puntenplan, zodat de commissie te zijner tijd een algemeen over dit onderwerp kan voeren.

Afschrift van reactie op een brief over kabelbedrijf UPC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 april 2010 Afschrift van reactie op een brief over kabelbedrijf UPC - 2010Z07170

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z05042/2010D16939

Antwoorden op mondelinge vragen gesteld tijdens het AO van 15 april over 'Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 april 2010 Antwoorden op mondelinge vragen gesteld tijdens het AO van 15 april over 'Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang’ - 31322-82

Besluit: Betrokken bij het VAO van 22 april jl. inzake 'Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang’