Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 april 2010

Gepubliceerd: 23 april 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04297
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=31bdfe51-47e1-425d-b7dd-11aae7354914&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2022-4-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 31289, 32361, 31289, 31821, 31288, 31288, 31289, 31288, 26643, 26643, 31289, 30187, 30187, 30187, 31511, 29338, 31288, 31821, 31288, 31524, 32156, 32033, 32156, 29362, 31322, 31322, 31322, 31874

Inhoud


Onderzoeksopdracht Stichting Platform Beroepsonderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.C.F.M. Depla (PvdA) - 22 april 2010 Onderzoeksopdracht Stichting Platform Beroepsonderwijs - 2010Z07285

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren over de onderzoeksopdracht aan de Stichting Platform Beroepsonderwijs Bedrijfsleven hoe het aantal kwalificaties en opleidingen in het mbo kan worden teruggebracht en/of versimpeld.

Stapelen en doorstromen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.C.F.M. Depla (PvdA) - 22 april 2010 Stapelen en doorstromen - 2010Z07275

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer te informeren over de betere doorstroommogelijkheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs en zodoende beter in staat worden gesteld om diploma's "te stapelen".

Fiche: Besluit inzake Europees Erfgoed Label

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 19 april 2010 Fiche: Besluit inzake Europees Erfgoed Label - 22112-1008

Besluit: Agenderen voor schriftelijk overleg inzake OJC-Raad, limiet inbreng op 6 mei 2010 om 11.00 uur

Fiche: Mededeling inzake een vrouwenhandvest

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 13 april 2010 Fiche: Mededeling inzake een vrouwenhandvest - 22112-1006

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: In de mededeling van de Europese Commissie wordt slechts een aankondiging gedaan van het later dit jaar te verschijnen Europese strategie voor gendergelijkheid.

Beveiliging leerlinggegevens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Beveiliging leerlinggegevens - 32123-VIII-121

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog te ontvangen wetsvoorstel inzake het Onderwijsnummer

Reactie op commissiebrief van 27 januari 2010 over de examens in het buitenland en in andere landen binnen het Koninkrijk, in het bijzonder bij het Vespucci College (Nederlandse Antillen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010 Reactie op commissiebrief van 27 januari 2010 over de examens in het buitenland en in andere landen binnen het Koninkrijk, in het bijzonder bij het Vespucci College (Nederlandse Antillen) - 31289-83

Besluit: Twee fracties, mogelijk meer, dienen een initiatiefswetsvoorstel in.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de uitzonderingsregeling die thans geldt, in het licht van het aangekondigde initiatiefwetsvoorstel, met 1 jaar te verlengen

Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 15 april 2010 Beantwoording vragen commissie OCW over de voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget - 32361-2

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Is betrokken bij het VSO op 21 april 2010.

Beantwoording vragen commissie over de onderwijssituatie van de scholengemeenschap Harreveld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010 Antwoord op het verzoek van de commissie over de onderwijssituatie van de scholengemeenschap Harreveld - 31289-84

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie Mondriaan College m.b.t. bekostigingssysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 15 april 2010 Reactie Mondriaan College m.b.t. bekostigingssysteem - 2010Z06798

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Afschrift van de brief aan het Stabrecht College te Geldrop over de berekening van de aantallen voortijdig schoolverlaters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010 Afschrift van de brief aan het Stabrecht College te Geldrop over de berekening van de aantallen voortijdig schoolverlaters - 2010Z06751

Besluit: Betrekken bij het dossier voortijdig schoolverlaten.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z03087/2010D12810

Toezegging in het kader van wetsvoorstel Versterking Besturing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010 Toezegging in het kader van wetsvoorstel Versterking Besturing - 31821-79

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-79

Tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 14 april 2010 Tussenevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs - 31288-95

Besluit: Betrekken bij dossier Toekomst Hoger Onderwijs

Aanbieding Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 21 april 2010 Aanbieding Onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-122

Besluit: Desgewenst betrekken bij T.z.t. de begrotingsbehandeling OCW 2011

Rapport ‘Bindend studieadvies’ van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Rapport ‘Bindend studieadvies’ van de Inspectie van het Onderwijs - 31288-97

Besluit: Betrekken bij dossier Toekomst Hoger Onderwijs

Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Advies 'Vroeg of laat?' (Onderwijsraad, maart 2010) - 31289-81

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg met nieuwe kabinet

Rapport commissie 'toekomstbestendig ho-stelsel'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Rapport commissie 'toekomstbestendig ho-stelsel' - 31288-96

Besluit: Betrekken bij dossier Toekomst Hoger Onderwijs

Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Beantwoording vragen commissie OCW over de kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland - 26643-153

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland - 26643-147

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 april 2010 Kwaliteit middelbaar beroepsonderwijs - 31289-82

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 14 april jl. over de rapportage mbo 2010.

Burgerbrief over trage procedures bij jeugdzorg en thuiszitten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 8 april 2010 Burgerbrief over trage procedures bij jeugdzorg en thuiszitten. - 2010Z06329

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z25216/2010D03388

Afschrift van reactie op de brief van Kenniscentrum PMLF over vraag en aanbod op de laboratoriumarbeidsmarkt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2010 Afschrift van reactie op de brief van Kenniscentrum PMLF over vraag en aanbod op de laboratoriumarbeidsmarkt. - 2010Z06309

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z00867/2010D06488

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 april 2010 Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-52

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 februari 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het nieuwe examenprogramma economie havo (30 187, nr. 50) - 30187-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 december 2009 Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-50

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsdoorlichting Kennisfunctie Hoger Beroepsonderwijs

Zaak: Overig - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 21 april 2010 Beoordeling beleidsdoorlichting Kennisfunctie Hoger Beroepsonderwijs 2001-2008 OCW (31511) - 2010Z07142

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 april 2010 Beleidsdoorlichting Kennisfunctie Hoger Beroepsonderwijs - 31511-5

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer een beleidsreactie te doen toekomen op de kosten-batenanalyse van het investeringsplan ‘Kwaliteit als opdracht’ die is

Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 en het onderzoek schoolprestaties VO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 7 april 2010 Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 en het onderzoek schoolprestaties VO - 2010Z06198

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Aanbieding Strategisch Plan TNO 2011-2014 - 29338-94

Besluit: Betrekken bij dossier Wetenschap

Toezending advies "Samen slimmer"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Toezending advies "Samen slimmer" - 31288-94

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Onderzoeksscholen en promovendi d.d. 15 april jl.
Noot: Reactie op brief commissie met kenmerk 2010D15119

Uitvoering motie van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. inzake bescherming van de naam universiteit, etc. (31 821, nr.41)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Uitvoering motie van het lid Jan Jacob van Dijk c.s. inzake bescherming van de naam universiteit, etc. (31 821, nr.41) - 31821-78

Besluit: Betrekken bij dossier Toekomst Hoger Onderwijs
Gerelateerde kamerstukken: 31821-78

Aanbieding rapport CHEPS over collegegeld en studiefinanciering in andere landen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010 Aanbieding rapport CHEPS over collegegeld en studiefinanciering in andere landen - 31288-93

Besluit: Betrekken bij dossier Toekomst Hoger Onderwijs

Reactie op brief van mevr. Van W. m.b.t. eerstegraads bevoegd willen worden in het vak geschiedenis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Reactie op brief van mevr. Van W. m.b.t. eerstegraads bevoegd willen worden in het vak geschiedenis - 2010Z05994

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Toezegging AO m.b.t. eisen aan docenten in het mbo en over uitvoering motie Van Gent c.s. (31524, nr. 56) over de inzet van het budget bij zwakke en zeer zwakke opleidingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Toezegging AO m.b.t. eisen aan docenten in het mbo en over uitvoering motie Van Gent c.s. (31524, nr. 56) over de inzet van het budget bij zwakke en zeer zwakke opleidingen - 31524-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Rapportage mbo 2010 op 14 april jl.

Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 16 april 2010 Besteding Stimuleringsbudget Woningbouw aan Monumenten - 32156-16

Besluit: De commissie WWI verzoeken de behandeling over te nemen

Staatsteunkader voor Monumentenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 april 2010 Staatsteunkader voor Monumentenzorg - 2010Z06473

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding advies 'Netwerken van betekenis' van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 9 april 2010 Aanbieding advies 'Netwerken van betekenis' van Raad voor Cultuur - 2010Z06426

Besluit: Aanhouden tot beleidsreactie nieuwe kabinet.

Uitstelbrief bevoegdheden Commissariaat v/d Media en toezichtkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 april 2010 Uitstelbrief bevoegdheden Commissariaat v/d Media en toezichtkosten - 32033-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitvoering moties en toezeggingen AO Modernisering Monumentenzorg in notaoverleg op 16 november 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 2 april 2010 Uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg Modernisering Monumentenzorg op 16 november 2009 - 32156-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De toezeggingen in de brief zullen worden verwerkt in de toezeggingenregistratie.

Eindrapportage Project Wegwerken Archiefachterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 6 april 2010 Eindrapportage Project Wegwerken Archiefachterstanden - 29362-165

Besluit: T.z.t. agenderen voor het AO nieuwe Archiefregeling, dat is aangehouden tot een nieuw kabinet.

Afschrift van de brief aan het Waarborgfonds Kinderopvang over Garantiecapaciteit en het onderzoeksrapport ‘Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 14 april 2010 Afschrift van de brief aan het Waarborgfonds Kinderopvang over Garantiecapaciteit en het onderzoeksrapport ‘Borgstelling en kredietwaardigheid van de kinderopvang’ - 31322-74

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 april jl. over toezicht en de handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2010Z03809/2010D12869

Beantwoording vragen commissie OCW betreffende de brief van 20 november 2009 inzake het door de Inspectie van het Onderwijs uitgebrachte onderzoekrapport: “Inspecteren is vooruitkijken – Inventarisatie van factoren die van invloed zijn op het uitvoeren van inspecties kinderopvang door GGD-en”.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 april 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het door de Inspectie van het Onderwijs uitgebrachte onderzoekrapport: “Inspecteren is vooruitkijken – Inventarisatie van factoren die van invloed zijn op het uitvoeren van inspecties kinderopvang door GGD-en”. - 31322-73

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 april jl. over toezicht en de handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 november 2009 Aanbieding van en reactie op het onderzoekrapport van de Inspectie van het Onderwijs "Inspecteren is vooruitkijken" - 31322-69

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 april jl. over toezicht en de handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang.

Voortgang implementatie gastouderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 april 2010 Voortgang implementatie gastouderopvang - 31874-70

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 15 april jl. over toezicht en de handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-70