Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 maart 2010

Gepubliceerd: 11 maart 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04294
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c0f166e8-2fd4-474d-adc0-e530cfede62a&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%2011-3-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30417, 31289, 31524, 32270, 31828, 31497, 30420

Inhoud


TU Delft

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 27 januari 2010 verzoek om informatie over middelen nieuwbouw TU Delft - 2010Z01612

Besluit: Aanhouden tot beantwoording schriftelijke vragen lid Harbers

Heroverweging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet A. - 10 maart 2010 Heroverweging passend onderwijs - 2010Z04430

Besluit: Controversieel verklaren
Noot: Zie ook agendapunt

30417 nr. 8 Tweede nota van wijziging initiatiefvoorstel Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen; regeling toelatingsrecht onderwijs

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 21 december 2005 Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs) - 30417

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april 2010 om 10.00 uur

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, Hamer M.I. (PvdA) - 10 maart 2010 30417 nr. 8 Tweede nota van wijziging initiatiefvoorstel Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen; regeling toelatingsrecht onderwijs - 30417-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 30417-8

Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 januari 2010 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) - 32290

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling
Noot: Nota naar aanleiding van verslag is ontvangen

Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Inspecteur-Generaal over het Onderwijsverslag 2008-2009 op 22 april a.s., evenals de brief van hoogleraar Dronkers. Daarna beide brieven opvoeren op agenda eerstvolgende procedurevergadering.

Midterm Review: het Beste Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 december 2008 Midterm Review: het Beste Onderwijs - 31700-VIII-82

Besluit: In dossier Onderwijsraadadvies "Vroeg of Laat", tot aantreden nieuwe kabinet.

Overleg met het mbo-veld en het bedrijfsleven over de uitvoerbaarheid van examens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 3 maart 2010 Overleg met het mbo-veld en het bedrijfsleven over de uitvoerbaarheid van examens - 31524-47

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs (de educatieve minor)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 maart 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32270-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32270-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 december 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs - 32270

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Reactie op verzoek commissie m.b.t. opheffing voltijd 2e graad lerarenopleiding NaSK Nijmegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 maart 2010 Reactie op verzoek commissie m.b.t. opheffing voltijd 2e graad lerarenopleiding NaSK Nijmegen - 2010Z03883

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 februari 2010 Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Inrichtingsbesluit W.V.O. houdende vastststelling van de wijze van meting en de beoordeling van leerresultaten - 31828-31

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31828-31

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer

Zaak: Overig - voorzitter van de Onderwijsraad, Wieringen van A.M.L. - 17 februari 2010 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 32123-VIII-114

Besluit: Kabinetsreactie is reeds verzocht.

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "De school en leerlingen met gedragsproblemen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 16 februari 2010 Reactie op het advies van de Onderwijsraad "De school en leerlingen met gedragsproblemen" - 31497-23

Besluit: In dossier passend onderwijs, tot aantreden nieuwe kabinet.
Noot: Zie ook agendapunt

Verslag behandeling vijfde Nederlandse regeringsrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 maart 2010 Verslag behandeling vijfde Nederlandse regeringsrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag - 30420-152

Besluit: In dossier tot aantreden nieuwe kabinet.