Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 februari 2010

Gepubliceerd: 18 februari 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04293
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=166f0639-55bf-41b4-9356-0ce8d8fd8c3b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%2018-2-2010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31524, 32210, 27451, 30187, 31288, 27406, 31497, 31289, 26695, 32156, 29362, 27017, 31874, 31322

Inhoud


Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs van 4 maart a.s. Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs van 4 maart a.s. wordt uitgesteld. De nog te ontvangen kabinetsreactie op het rapport van de Onderwijsraad wordt tevens geagendeerd voor dit AO.

Zaak: Overig - voorzitter van de Onderwijsraad, Wieringen van A.M.L. - 17 februari 2010 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Ouders als partners" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 32123-VIII-115

Besluit: Beide staatssecretarissen verzoeken om een kabinetsreactie.

Rapportage MBO 2010 – ‘Op weg naar 2010, de finale’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 februari 2010 Rapportage MBO 2010 – ‘Op weg naar 2010, de finale’ - 31524-46

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Ontwikkelingsrichtingen voor het mbo 1 april a.s.

Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 11 februari 2010 Uitstel toezegging brief over de school van de toekomst n.a.v. de motie Kraneveldt-van der Veen c.s. - 32123-VIII-113

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 februari 2010 Nota naar aanleiding van het verslag - 32210-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32210-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 november 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel - 32210

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs - 32316

Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar vóór 1 april 2010 plaatsen in de Nederlandse Staatscourant
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 april a.s.

Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 10 februari 2010 Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma - 27451-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Ontwikkelingsrichtingen voor mbo op 1 april a.s.

Verslag schriftelijk overleg inzake de evaluatie van het nieuwe examenprogramma economie havo (30 187, nr. 50)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 december 2009

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 maart om 10.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 februari 2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het nieuwe examenprogramma economie havo (30 187, nr. 50) - 30187-51

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 maart om 10.00 uur

Internationale vergelijking van wetenschapssystemen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Internationale vergelijking van wetenschapssystemen - 31288-84

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderzoeksscholen en promovendi van 14 april a.s.

Samenstelling Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten en ERIC

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Samenstelling Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten en ERIC - 27406-170

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding afschrift antwoord op de brief van BRAVO onderwijs (ingezonden 3 december 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 februari 2010 Aanbieding afschrift antwoord op de brief van BRAVO onderwijs (ingezonden 3 december 2009 - 2010Z02467

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z23669/2009D63904

Beantwoording vragen commissie OCW inzake de voortgang nieuwe koers passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 februari 2010 Beantwoording vragen commissie inzake de voortgang nieuwe koers passend onderwijs - 31497-22

Besluit: Reeds besproken in AO Passend onderwijs d.d. 11 februari jl.

Islamitisch College Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 januari 2010 Islamitisch College Amsterdam - 32123-VIII-109

Besluit: Bij het lid Dibi informeren of zijn notitie nog volgt, zo neen, voor kennisgeving

Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 september 2009 Beantwoording vragen commissie inzake aanvraag ontheffing 1 oktober (2008) telling (Harreveld) - 31289-68

Besluit: Staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoeken om de actuele stand van zaken inzake de scholengemeenschap Harreveld naar de Kamer te zenden, waarbij verslag wordt gedaan van het onderzoek dat de staatssecretaris heeft aangekondigd in haar brief van 23 september 2009, naar de wijze waarop de geschetste problematiek kan worden opgelost, zodat alle jongeren die in Jongerenhuis Harreveld worden geplaatst ook onderwijs kunnen volgen.

Onderzoek naar thuiszitters schooljaar 2008-2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 29 januari 2010 Onderzoek naar thuiszitters schooljaar 2008-2009 - 26695-66

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 maart a.s. te 13.00 uur.

Overzicht Totale Onderzoek Financiering 2008-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 januari 2010 Overzicht Totale Onderzoek Financiering 2008-2014 - 32123-VIII-111

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Onderzoeksscholen en promovendi van 14 april a.s.
Besluit: Minster OCW verzoeken om reactie op het AWT-advies 'Kennis plaatsen; onderzoeksinstituten in een veranderende omgeving' dat hem op 3 februari jl. is aangeboden en dit advies met de kabinetsreactie agenderen voor het AO Onderzoeksscholen en promovendi van 14 april a.s.

Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 februari 2010 Criteria voor de verdeling van 23 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten - 32156-14

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 maart om 10.00 uur

UNESCO conferentie 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leerdam J.A.W.J. (PvdA) - 4 december 2009 UNESCO conferentie 2009 - 2009Z23538

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten, en dan opnieuw op de agenda opvoeren.

Reactie op motie Remkes en Bosma (32123 VIII, nr. 75) over formatiereductie bij departementale persvoorlichters en woordvoerders

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 4 februari 2010 Reactie op motie Remkes en Bosma (32123 VIII, nr. 75) over formatiereductie bij departementale persvoorlichters en woordvoerders - 29362-158

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 februari 2010 Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010 - 32123-VIII-112

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 17 maart a.s. over de toekomstverkenning publieke omroep.

Homo-emancipatiebeleid; stand van zaken moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 5 februari 2010 Homo-emancipatiebeleid; stand van zaken moties en toezeggingen - 27017-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding afschrift van het antwoord aan ABAVAKABO over alleenstaan op de groep / beleidsregels kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 8 februari 2010 Aanbieding afschrift van het antwoord aan ABAVAKABO over alleenstaan op de groep / beleidsregels kinderopvang - 2010Z02457

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: Zie agendapunt 3 en

De positie van ouders in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 februari 2010 De positie van ouders in de kinderopvang - 31874-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: Zie agendapunt 3 en
Gerelateerde kamerstukken: 31874-69

Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang in 2008 en gastouderopvang in 2009.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 5 februari 2010 Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang in 2008 en gastouderopvang in 2009. - 31322-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: Zie agendapunt 4 en