Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 februari 2010

Gepubliceerd: 5 februari 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04292
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=841f95a6-9785-4919-8eb4-8883450720a2&title=Besluitenlijst%20pv%20commissie%20OCW%20d.d.%204%20februari%202010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31524, 31497, 23645, 31289, 31332, 31288, 31524, 31982, 31288, 31293, 31288, 31989, 32040, 32300, 31482, 28330, 31874

Inhoud


TU Delft

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 27 januari 2010 verzoek om informatie over middelen nieuwbouw TU Delft - 2010Z01612

Besluit: Aanhouden tot beantwoording schriftelijke vragen van het lid Harbers is ontvangen. De antwoorden zullen vervolgens worden geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering.

Interparlementaire conferenties Spaans Voorzitterschap

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 29 januari 2010 EU-stafnotitie "Interparlementaire conferenties Spaans Voorzitterschap" - 2010Z01841

Besluit: Overlaten aan individuele leden. Deelname kan kenbaar gemaakt worden bij de

Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2010 Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad (OJC-Raad) van 15 februari 2010 - 21501-34-134

Besluit: AO omzetten in schriftelijk overleg. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 februari 2010 om 16.00 uur

Kabinetsreactie op het Groenboek ‘De leermobiliteit van jongeren bevorderen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Kabinetsreactie op het Groenboek ‘De leermobiliteit van jongeren bevorderen’ - 31524-45

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Islamitisch College Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 januari 2010 Islamitisch College Amsterdam - 32123-VIII-109

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Het lid Dibi komt met een voorstel waarin hij de doelstellingen voor een eventueel te houden rondetafelgesprek uiteen zal zetten.

Onderwijsraadadvies Onderwijsondersteuning

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 28 januari 2010 Aanbieding adviesrapport 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad - 2010Z01720

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen

Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 27 januari 2010 Onderzoek naar de mogelijkheid een garantiefonds in te richten voor schoolbesturen in het onderwijs - 32123-VIII-108

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Vermogenspositie van onderwijsinstellingen op 28 januari jl.

Financieel beeld primair en voortgezet onderwijs 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 26 januari 2010 Financieel beeld primair en voortgezet onderwijs 2008 - 32123-VIII-110

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake Vermogenspositie van onderwijsinstellingen op 28 januari jl.

Voortgang nieuwe koers passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 januari 2010 Voortgang nieuwe koers passend onderwijs - 31497-21

Besluit: Is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Passend onderwijs op 11 februari 2010

Invoering OV-chipkaart voor studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 januari 2010 Invoering OV-chipkaart voor studenten - 23645-337

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de OV-chipkaart voor studenten.

Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Verzoek reactie op onderzoek schoolprestaties VO uitgevoerd in opdracht van Trouw - 31289-78

Besluit: Aanhouden in afwachting van de reactie van prof.dr. Jaap Dronkers op deze brief van staatssecretaris over onderzoek schoolprestaties in Trouw.

Aanbieding afschrift brief Mondriaan College tav de menselijke maat in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 25 januari 2010 Aanbieding afschrift brief Mondriaan College tav de menselijke maat in het onderwijs - 2010Z01414

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Er was al eerder een schriftelijke reactie gegeven.

Wetgeving invoering referentiekader taal en rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 januari 2010 Wetgeving invoering referentiekader taal en rekenen - 31332-14

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, Kamerstuk 32 290, inbreng 18 februari a.s.
Noot: Dit zijn een enkele van de door de Kamer verzochte AMvB's, nl.: • Besluit referentieniveaus (beoogde inwerkingtreding 1 aug 2010) Dit besluit legt ‘het bestaan’ van de referentieniveaus vast. De inhoud van het referentiekader is d.d. 7 oktober 2009 aan de Kamer aangeboden en werd in feite vastgesteld in het AO d.d. 12 december. • Examenbesluit VO tbv examens 2013/2014 (beoogde inwerkingtreding 1 aug. 2010) De volgende Amvb’s zal de Kamer nog toegezonden krijgen: - Amvb over de verzameling van objectieve en valide gegevens over het eindniveau taal en rekenen in het PO en SO - Examenbesluit mbo (tbv centrale examens in 2013/2014)

Nadere afspraken met universiteiten over de invoering van het principe 'eerst je bachelor dan je master'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 22 januari 2010 Nadere afspraken met universiteiten over de invoering van het principe 'eerst je bachelor dan je master' - 31288-81

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van wetsvoorstel Selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (Ruim baan voor talent) (32 253, nota naar aanleiding van verslag nog te ontvangen)

Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs - 31524-38

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de voortgangsrapportage mbo 2010 en de beleidsreactie op het Manifest beroepsonderwijs. Daarnaast wordt op 10 februari a.s. (18.30 - 21.30) een spoed-AO gepland over de berichtgeving inzake de inspectieoverzichten van zeer zwakke mbo-opleidingen. De staatssecretaris wordt verzocht de schriftelijke vragen dienaangaande van de leden Depla, Biskop en Jasper van Dijk vóór het AO te beantwoorden. Tevens wordt hiervoor de brief over handhaving onderwijstijd in het mbo geagendeerd (Kamerstuk 31524, nr. 34)

Reactie op verzoek van de commissie om een afschrift van de antwoordbrief aan de 3TU.Federatie m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 januari 2010 Reactie op verzoek van de commissie om een afschrift van de antwoordbrief aan de 3TU.Federatie m.b.t. investeringen technisch-wetenschappelijke sector - 2010Z01202

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z19505/2009D53117

Nahang Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 januari 2010 Nahang Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 31982-3

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Nahangperiode loopt tot 18 februari a.s.

Zesde editie van de publicatie Kennis in Kaart 2009 in het Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 januari 2010 Zesde editie van de publicatie Kennis in Kaart 2009 in het Hoger Onderwijs - 31288-82

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Te betrekken bij diverse dossiers.

Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW - 32123-VIII-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. De eerder voorgenomen conferentie komt te vervallen.

Afschrift antwoord op burgerbrief inzake een ingetrokken aanmelding voor de opleiding journalistiek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 januari 2010 Afschrift antwoord op burgerbrief inzake een ingetrokken aanmelding voor de opleiding journalistiek - 2010Z01191

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z17017/72009D48933

Ambities onderwijskwaliteit Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 januari 2010 Ambities onderwijskwaliteit Amsterdam - 2010Z01003

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op rapport Ladd en Fiske over schoolkeuze en segregatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 januari 2010 Reactie op rapport Ladd en Fiske over schoolkeuze en segregatie - 31293-66

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 20 januari jl. en 3 februari jl. over segregatie.

Informatie over het voornemen tot intrekking van de aanwijzing van de European University for the Professional Education (EUPE)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Informatie over het voornemen tot intrekking van de aanwijzing van de European University for the Professional Education (EUPE) - 31288-80

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII) - 32123-VIII-106

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Onderdeel brief over moties inzake media is reeds geagendeerd voor AO Toekomstverkenning publieke omroep op 24 maart a.s. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer het onderzoek is te verwachten dat wordt aangekondigd in motie nr. 25 over de schijn van belangverstrengeling bij de subsidieverlening door de fondsen cultuur.

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 januari 2010 Tweede nota van wijziging - 31989-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31989-24

32040 Tweede nota van wijziging inzake fusietoets in het onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Tweede nota van wijziging - 32040-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32040-8

Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag maatwerk onderweg"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 januari 2010 Reactie op rapport "Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen; graag

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om reactie

Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 28 januari 2010 Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-1

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.

UNESCO conferentie 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leerdam J.A.W.J. (PvdA) - 4 december 2009 UNESCO conferentie 2009 - 2009Z23538

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Themarapport 'Veilig en wel opgeborgen' met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 januari 2010 Themarapport 'Veilig en wel opgeborgen' met beleidsreactie - 32123-VIII-107

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de nieuwe Archiefregeling tezamen met het bestaande dossier archieven.

Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake brandveiligheids- en ARBO-voorschriften voor de specifiek culturele instellingen (31428, nr. 46) - 31482-58

Besluit: Aanhouden tot uitkomst evaluatie van de regeling van de Mondriaan Stichting is ontvangen, die in het voorjaar wordt verwacht.

Aanbieding Bibliotheekcharter 2010 - 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 januari 2010 Aanbieding Bibliotheekcharter 2010 - 2012 - 28330-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 10 maart a.s.

Verslag schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport naar de mogelijkheden van een koppeling van gewerkte uren met de kinderopvangtoeslaguren (31874, nr. 56).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport naar de mogelijkheden van een koppeling van gewerkte uren met de kinderopvangtoeslaguren - 31874-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-68