Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 januari 2010

Gepubliceerd: 3 februari 2010
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A04291
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c47b7ac9-b155-4360-8817-fd4c49b39a88&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%2021-1-2010%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 22112, 31289, 31289, 24724, 24724, 32040, 29736, 31288, 31821, 26643, 31821, 31288, 32263, 31524, 31293, 31874, 31524, 29240, 29338, 31288, 31821, 31497, 27923, 31524, 31524, 27923, 30012, 31288, 31289, 31524, 28330, 27406, 31482, 31482, 31482, 28330, 31482, 30420, 27017, 31322

Inhoud


Reactie staatssecretaris vragen op manifest beroepsonderwijs en verslag mbo 2010.

Zaak: Brief derden - Koning Willem I College te Den Bosch - 26 januari 2010 Aanbieding Manifest 'voor goed en veelkleurig Middelbaar Beroepsonderwijs' van Koning Willem I College - 2010Z01549

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen

Vervolg algemeen overleg segregatie in het onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor

Besluit: Zo spoedig mogelijk een vervolg-AO plannen (1 uur) met beide staatssecretarissen

Verzoek vaststelling inbrengtermijn voor wetsvoorstel Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 19 januari 2010 Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen) - 32290

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 februari 2010 om 10.00 uur

Verslag OJC-Raad 26 en 27 november 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Verslag Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur-Raad 26 en 27 november 2009 - 21501-34-133

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 11 februari a.s. over de OJC-Raad.

Kabinetsreactie Groenboek De leermobiliteit van jongeren bevorderen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 december 2009 Kabinetsreactie Groenboek De leermobiliteit van jongeren bevorderen - 22112-990

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche: Beschikking inzake een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 14 december 2009 Fiche: Beschikking inzake een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee - 22112-986

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en te agenderen voor het AO over de Raad voor Concurrentievermogen.

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 15 januari 2010

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 14 januari 2010 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 15 januari 2010 - 2010Z00670

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het overzicht is bijgevoegd bij de agenda.

Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om binnen drie weken aan te geven of zij op korte termijn een wetsvoorstel kunnen aanbieden dat regelt dat examens voortgezet onderwijs op Nederlands grondgebied plaatsvinden, dan wel op locaties op basis van een door de minister vast te stellen lijst.

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de heer J.H. te A.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 januari 2010 Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de heer J.H. te A. - 2010Z00458

Besluit: Aanhouden, in afwachting van het wederom gevraagde afschrift.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z20475/2009D56483; zie ook de brievenlijst: de reactie hierop met kenmerk 2009Z0243. Betreft gang van zaken rondom het centrale examen in het havo en vwo

Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 7 juli

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2010 om 10.00 uur.

Aanbieding afschrift reactie op de brief van de heer/mevrouw A. van der Velden met betrekking tot schooluitjes in Europese landen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 januari 2010 Aanbieding afschrift reactie op de brief van de heer/mevrouw A. van der Velden met betrekking tot schooluitjes in Europese landen - 2010Z00398

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek commissie inzake het predicaat 'zeer zwak' in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 12 januari 2010 Reactie op verzoek commissie inzake het predicaat 'zeer zwak' in het mbo - 31289-77

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag schriftelijk overleg inzake misbruik met de uitwonendenbeurs in de studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 januari 2010 Verslag schriftelijk overleg inzake misbruik met de uitwonendenbeurs in de studiefinanciering - 24724-89

Besluit: Op verzoek van het lid Jan Jacob van Dijk en Harbers vraagt de voorzitter een VSO aan.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 november 2009 Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-88

Besluit: Op verzoek van het lid Jan Jacob van Dijk en Harbers vraagt de voorzitter een VSO aan.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 januari 2010 Nota van wijziging fusietoets in het onderwijs - 32040-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32040-7

Toezegging levensbeschouwelijke universiteiten wat betreft deficiënties en studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 22 december 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs - 32270

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 februari a.s. om 10.00 uur

Financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS in relatie tot de materiële lumpsum voor het primair en voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 december 2009 Financiering van de Landelijke Commissie Geschillen WMS in relatie tot de materiële lumpsum voor het primair en voortgezet onderwijs. - 29736-50

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Kortere promotieprogramma’s voor bursalen (promovendi met een beurs van een universiteit)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Kortere promotieprogramma’s voor bursalen (promovendi met een beurs van een universiteit) - 31288-76

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over onderzoekscholen en promovendi

Reactie op brief van Netwerk bewegingsonderwijs PABO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 21 december 2009 Reactie op brief van Netwerk bewegingsonderwijs PABO - 2009Z25055

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z20157/2009D56453

Antwoorden op vragen van het lid Van der Ham gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 10 en 11 november 2009 over meeneembare Studie Financiering; vergroting aantal promoties door meer beurzen en oormerking financiële middelen voor onderzoekscholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, nadat het werkbezoek aan landelijke onderzoekscholen (SODOLA) heeft plaatsgevonden op 12 februari a.s.

Afschrift van brief aan CVO te Sleeuwijk inzake afschaffing vakantiespreiding

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 19 november 2009 De vakantiespreiding - 2009Z22088

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 maart 2010 om 12.00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 december 2009 Afschrift van brief aan CVO te Sleewijk inzake afschaffing vakantiespreiding - 2009Z25065

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 maart 2010 om 12.00 uur

Mededeling dat de toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Versterking Besturing’ (18 juni 2009) inzake financiering seminaria, op een later tijdstip de Kamer zal bereiken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Mededeling dat de toezegging gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Versterking Besturing’ (18 juni 2009) inzake financiering seminaria, op een later tijdstip de Kamer zal bereiken - 31821-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 31821-76

Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland - 26643-147

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari om 12.00 uur

De inhoud van de functie van lector in het MBO. E.e.a. naar aanleiding van de motie 31 821, nr.42

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 21 december 2009 De inhoud van de functie van lector in het MBO. E.e.a. naar aanleiding van de motie 31 821, nr.42 - 31821-77

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-77

Aanpak belemmeringen bij studeren in het buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Aanpak belemmeringen bij studeren in het buitenland - 31288-77

Besluit: Aanhouden tot commissie de gevraagde brief heeft ontvangen
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer in april te voorzien van een voortgangsbrief waarin zicht wordt gegeven op de opheffing van de belemmeringen bij het studeren in het buitenland. Na ontvangst van deze brief wordt bezien of een algemeen overleg wordt gepland.

Vrije voet 2009 Wet Studiefinanciering 2000 (WSF2000)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Vrije voet 2009 Wet Studiefinanciering 2000 (WSF2000) - 32263-5

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32263-5

Toezegging inspectieonderzoek klachtenafhandeling mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2009 Toezegging inspectieonderzoek klachtenafhandeling mbo - 31524-42

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Vliegende brigade zeer zwakke scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Vliegende brigade zeer zwakke scholen - 31293-65

Besluit: Betrekken bij dossier over zwakke scholen

Uitstelbrief inzake kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Rijn, over sluitende dagarrangementen en over het aantal scholen dat werkt met dagarrangementen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Uitstelbrief inzake kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Van Rijn, over sluitende dagarrangementen en over het aantal scholen dat werkt met dagarrangementen. - 31874-66

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 31874-66

Toezending verkennend onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de inzet van bevoegde docenten in het mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2009 Toezending verkennend onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de inzet van bevoegde docenten in het mbo - 31524-43

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen - 32269

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 februari te 10.00 uur.

Uitvoering van toezeggingen inzake veiligheid in en rond het onderwijs en incidentenregistratie (homo)discriminatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 december 2009 Uitvoering van toezeggingen inzake veiligheid in en rond het onderwijs en incidentenregistratie (homo)discriminatie - 29240-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Veiligheid in en rond het onderwijs

Uitstel toezegging gedaan in het algemeen overleg over Onderzoeksinfrastructuren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Uitstel toezegging gedaan in het algemeen overleg over Onderzoeksinfrastructuren - 29338-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Afschrift antwoord brief aan gemeente Sneek inzake subsidieregeling plusvoorzieningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 17 december 2009 Afschrift antwoord brief aan gemeente Sneek inzake subsidieregeling plusvoorzieningen - 2009Z24923

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z19607/2009D53127

Rapportage inzake Engelstalige onderwijs in het Hoger Onderwijs (motie Bosma, 31 700-VIII, nr. 158)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Rapportage inzake Engelstalige onderwijs in het Hoger Onderwijs (motie Bosma, 31 700-VIII, nr. 158) - 31288-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van heden over vreemde talen in het onderwijs.

Uitvoering van de motie van J. J. van Dijk c.s. (31 821 nr. 41) over de naamsbescherming van universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Uitvoering van de motie van J. J. van Dijk c.s. (31 821 nr. 41) over de naamsbescherming van universiteiten - 31821-74

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Gerelateerde kamerstukken: 31821-74

Toezegging levensbeschouwelijke universiteiten wat betreft deficiënties en studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Toezegging levensbeschouwelijke universiteiten wat betreft deficiënties en studiefinanciering - 2009Z24944

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Brief commissie over Heroverweging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-19

Besluit: Agenderen voor debat over passend onderwijs

Uitstelbrief toezeggingen over volledige decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Uitstelbrief toezeggingen over volledige decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs - 27923-95

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Visiedocument BSOS-Schipperskinderen in de toekomst.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 17 december 2009 Visiedocument BSOS-Schipperskinderen in de toekomst. - 32123-VIII-104

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Advies Onderwijsraad 'De weg naar de hogeschool’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 december 2009 Advies Onderwijsraad 'De weg naar de hogeschool’ - 31524-37

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de aangekondigde beleidsreactie in februari.

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 10 februari a.s. te 10.00 uur.

Aanvulling 2010 Toezichtkader BVE 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 december 2009 Aanvulling 2010 Toezichtkader BVE 2009 - 31524-40

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel aanbieding wetsvoorstel versterking positie leraar

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Uitstel aanbieding wetsvoorstel versterking positie leraar - 27923-94

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Kwaliteit van het Ervaringscertificaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 december 2009 Kwaliteit van het Ervaringscertificaat - 30012-30

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 16 december jl. over een leven lang leren.

Inspectierapport “Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs.”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Aanbieding inspectierapport “Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs.” - 31288-75

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 16 december jl. over een leven lang leren.

Uitstel invulling toezegging over inspectiekader inzake leerwinst VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 december 2009 Uitstel invulling toezegging over inspectiekader inzake leerwinst VO - 31289-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

Voorgenomen fusie Regio College en Horizon College

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Voorhang besluit van 11 december 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met aanpassing van de berekeningswijze voor specifiek aangewezen diploma's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 14 december 2009 Voorhang besluit van 11 december 2009 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met aanpassing van de berekeningswijze voor specifiek aangewezen diploma's - 32272

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 december 2009 Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW - 32123-VIII-102

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs - 31524-38

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Navraag bij OCW wijst uit dat de Meerjarenagenda waarover de Onderwijsraad spreekt niet in de planning staat. Dit Onderwijsraadadvies over '12,5 jaar WEB' is een voorloper op een Onderwijsadvies in 2010 over versterking van mbo-karakteristieken. Voorstel: aanhouden tot volgende Onderwijsraadadvies over positie mbo.

Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 10 december 2009 Informatie m.b.t. aangifte Arnhemse Buitenschool - 32123-VIII-101

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel reactie adviezen Archiefwet en opstellen archiefvisie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 januari 2010 Uitstel reactie adviezen Archiefwet en opstellen archiefvisie - 28330-42

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Toezeggingen en moties creatieve industrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 21 december 2009 Toezeggingen en moties creatieve industrie - 27406-168

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer informatie te doen toekomen over ontwikkelingen rond de 2.42-omroepen (de voormalige 39F-omroepen).
Besluit: Tevens agenderen voor AO Toekomstverkenning publieke omroep de brief van de minister inzake de uitvoering aangenomen moties tijdens de OCW-begrotingsbehandeling 2010 (32123-VIII, nr. 106)

Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum 2e helft 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 december 2009 Voortgangsbericht Het Nieuwe Rijksmuseum 2e helft 2009 - 31482-57

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel uitvoering toezegging inzake kunstvakonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Uitstel uitvoering toezegging inzake kunstvakonderwijs - 31482-56

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Besteding middelen Kosmopolis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 december 2009 Besteding middelen Kosmopolis - 31482-55

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en de minister laten weten dat de Kamer op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang.

Stand van zaken bibliotheekvernieuwing 2009-2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Stand van zaken bibliotheekvernieuwing 2009-2012 - 28330-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Aanbieding Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Aanbieding Rapport ‘Monitor inzake de staat van het gebouwd erfgoed 2009. Een nulmeting van de staat van onderhoud van rijksmonumenten waarvoor een abonnement is afgesloten bij de Monumentenwacht' - 31482-54

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari om 12.00 uur

Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 december 2009 Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs - 30420-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg emancipatiebeleid.

UNESCO conferentie 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leerdam J.A.W.J. (PvdA) - 4 december 2009 UNESCO conferentie 2009 - 2009Z23538

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De cultuurwoordvoerders komen met een voorstel waarin de volgende aspecten worden meegenomen: - wat zijn de financiële consequenties? - wat betekent dit qua personele inzet?

Beantwoording openstaande vragen van het AO homo-emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 december 2009 Beantwoording openstaande vragen van het AO homo-emancipatiebeleid - 27017-64

Besluit: Betrokken bij het VAO homo-emancipatiebeleid van 17 december jl.

Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan regels voor de kwaliteit van TSO-opleidingen gericht op tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 18 december 2009 Toezegging om te verkennen of er bij scholen behoefte is aan regels voor de kwaliteit van TSO-opleidingen gericht op tussenschoolse opvang - 31322-71

Besluit: Aanhouden en de aangekondigde brief over sluitende arrangementen en de School