Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 december 2009

Gepubliceerd: 17 december 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2009A02964
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e291f5f7-67e7-4749-b656-31c3a8d011a8&title=Besluitenlijst%20VWS%2016%20december%202010.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29689, 31706, 22112, 29689, 29689, 22112, 30597, 29282, 29248, 29247

Inhoud


Ractie op rapport Afbreking zwangerschap

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Schermers J.P. (CDA) - 16 december 2009 Ractie op rapport Afbreking zwangerschap - 2009Z24744

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van het rapport Zwangerschap en geboorte, vergezeld van een beleidsstandpunt, uiterlijk in de tweede helft van januari 2010

Onderzoek Vrijwillige Bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen - 29689-269

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Vries J.M. de (Jan) (CDA) - 16 december 2009 Verzoek om reactie op door Actiz uitgebrachte dagvaarding tegen de Staat m.b.t. Onderzoek Vrijwillige Bewonersbijdrage in AWBZ-instellingen - 29689-269 - 2009Z24739

Besluit: De staatssecretaris zal om een reactie gevraagd worden op de door Actiz uitgebrachte dagvaarding tegen de Staat
Besluit: Zal geagendeerd worden voor de eerstvolgende procedurevergadering
Noot: Bij uitstelbrief d.d. 28 januari 2009 (26 631, nr. 294) en bij brief van 11 februari 2009 is de Kamer over de kwestie geïnformeerd, waarin tevens beantwoording van de op 4 december 2008 ingezonden vragen over het convenant bemiddeling in de thuiszorg bij AWBZ-erkende thuiszorginstellingen heeft plaatsgevonden.

Klokkenluidersregeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Gerven van H.P.J. (SP) - 16 december 2009 Klokkenluidersregeling - 2009Z24738

Besluit: De minister zal worden gevraagd wanneer de Kamer de tijdens de begrotingsbehandeling toegezegde informatie inzake de klokkenluidersregeling tegemoet kan zien
Noot: Inmiddels is mondeling meegedeeld dat de Kamer in het voorjaar 2010 (eind maart) de informatie zal bereiken

Stuiten Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Gerven van H.P.J. (SP) - 16 december 2009 Stuiten Voorhang aanwijzing medisch specialistische zorg 2010 - 2009Z24736

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. van een VSO is vastgesteld op 23 december 2009

Termijn toezending reactie op het rapport Nationale ombudsman inzake IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 december 2009 Termijn toezending reactie op het rapport Nationale ombudsman inzake IGZ -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Is plenair reeds afgedaan tijdens de Regeling van 15 december 2009

Toezending van de tweede voortgangsrapportage Wtcg zoals toegezegd bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 11 december 2009 Toezending van de tweede voortgangsrapportage Wtcg zoals toegezegd bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten) - 31706-35

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 20 januari 2010
Noot: Tezamen met agendapunt

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de postmortale weefselketen en ATS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 11 december 2009 Antwoorden op vragen van de commissie inzake de postmortale weefselketen en ATS

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Orgaandonatie

Fiche: mededeling inzake Solidariteit in de Gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 14 december 2009 Fiche: mededeling inzake Solidariteit in de Gezondheidszorg - 22112-987

Besluit: Agenderen voor het Europaoverleg op 4 maart 2010

Gelijkwaardigheid van platforms voor GGZ en VG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 14 december 2009 Gelijkwaardigheid van platforms voor GGZ en VG - 2009Z24532

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt over het groeiend aantal werkloze dakloze Polen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 11 december 2009

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang op 16 december 2009

32222 XVI Beantwoording schriftelijke vragen inzake de tweede suppletore wet VWS 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 december 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XVI-4

Besluit: Betrekken bij plenair debat Najaarsnota

Reactie op brief van J.A. N. te Z. inzake een aanvraag voor een uitkering door Stichting Het Gebaar.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 december 2009 Reactie op brief van J.A. N. te Z. inzake een aanvraag voor een uitkering door Stichting Het Gebaar. - 2009Z24101

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; adressant informeren

Lijst van vragen en antwoorden inzake het risicovereveningssysteem 2010

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 10 december 2009 Lijst van vragen en antwoorden inzake het risicovereveningssysteem 2010 - 2009Z24103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 28 januari 2010

Afschrift van de Brief aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen n.a.v. de voortgangsrapportage Wtcg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 10 december 2009 Afschrift van de Brief aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen n.a.v. de voortgangsrapportage Wtcg - 2009Z24104

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 20 januari 2010
Noot: Tezamen met agendapunt

Advies commissie Doek inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 26 november 2009 Advies commissie Doek inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met

Besluit: Standpunt afwachten
Noot: Onder voorjaar, waar de brief over spreekt, dient de maand maart 2010 te worden verstaan.

Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 18 november 2009 Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ - 32123-B-8

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wmo

Reactie op het advies "Van Gegevens Verzekerd" dat de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) op 29 oktober 2008 heeft uitgebracht en informatie over het verwante onderwerp biobanken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 december 2009 Reactie op het advies "Van Gegevens Verzekerd" dat de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) op 29 oktober 2008 heeft uitgebracht en informatie over het verwante onderwerp biobanken - 2009Z23609

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 21 januari 2010

Evaluaties Zvw, Wzt, WMG, CVZ en NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 7 december 2009 Evaluaties Zvw, Wzt, WMG, CVZ en NZa - 29689-282

Besluit: De onderdelen Zvw, Wzt en CVZ zullen worden besproken tijdens het algemeen over over de Zorgverzekeringset op 28 januari 2010
Besluit: De overige onderdelen zullen worden besproken in een nog te plannen algemeen overleg over de NZa

Toekomstige positionering en verbeteringen CAK

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 7 december 2009 Toekomstige positionering en verbeteringen CAK - 29689-281

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 20 januari 2009

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende een beleidsregel kleinschalige zorg voor mensen met dementie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 7 december 2009

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg AWBZ

Fiche 3: mededeling inzake bestrijding hiv/aids

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009 Fiche: mededeling inzake bestrijding hiv/aids - 22112-975

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 4 maart 2010

Onderbouwingen NZa steunaanvragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 8 december 2009 Onderbouwingen NZa steunaanvragen - 30597-119

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Meavita op 17 december 2009

Gevaar van “Squaline” in vaccins

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2009 Gevaar van “Squaline” in vaccins - 2009Z23864

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft een reactie op een burgerbrief

Lijst van vragen en antwoorden inzake bevindingen NZa monitor Zekur polis en onderzoek naar de werking van het risicovereveningssysteem voor portefeuilles met jonge gezonde verzekerden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2009 Lijst van vragen en antwoorden inzake bevindingen NZa monitor Zekur polis en onderzoek naar de werking van het risicovereveningssysteem voor portefeuilles met jonge gezonde verzekerden - 2009Z23866

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 28 januari 2010 dat met een uur zal worden verlengd

Arbeidsmarktadvies van het Zorginnovatieplatform

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 december 2009 Arbeidsmarktadvies van het Zorginnovatieplatform - 29282-90

Besluit: Standpunt afwachten (maart 2010)/Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Regelgeving en DBC beleidsontwikkelingen voor de gemoedsbezwaarden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 4 december 2009 Regelgeving en DBC beleidsontwikkelingen voor de gemoedsbezwaarden - 29248-106

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg DBC's

Reactie op aangenomen moties 29 247, nr. 104, 105, 107 ingediend tijdens het VAO eerstelijnszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 1 december 2009 Reactie op aangenomen moties 29 247, nr. 104, 105, 107 ingediend tijdens het VAO eerstelijnszorg - 29247-110

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.