Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 december 2009

Gepubliceerd: 17 december 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2009A02874
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bfab4d68-52a7-4996-a2c3-10150aed2ee7&title=Besluitenlijst%20PV%20SZW%2015-12-2009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30545, 29544, 24515, 24515, 17050, 29544, 24515, 32163, 26448, 29818, 25883, 32058, 28294, 29427, 26448, 31066, 26447, 31862

Inhoud


Toezegging aan dhr. Rutte en dhr. Pechtold tijdens AOW-debat van 12 nov.j.l. *

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 11 december 2009 Toezegging aan dhr. Rutte en dhr. Pechtold tijdens AOW-debat van 12 nov.j.l. - 2009Z24367

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging van de AOW-leeftijd

Verslag van de EU-Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 30 november 2009 *

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009 Verslag van de EU-Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 30 november 2009 - 21501-31-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor werkgelegenheid en sociaal beleid op 21 januari 2010
Besluit: Betrekken bij het voorstel van het lid Jonker (zie agendapunt 47)

Beantwoording vragen commissie SZW over de brieven van 8 juni 2009, 22 juni 2009 en 29 juni 2009 met betrekking tot onder meer de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Beantwoording vragen commissie SZW over de brieven van 8 juni 2009, 22 juni 2009 en 29 juni 2009 met betrekking tot onder meer de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 - 2009Z23599

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor werkgelegenheid en sociaal beleid op 21 januari 2010

Herziening Richtlijn ouderschapsverlof

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 Herziening Richtlijn ouderschapsverlof - 2009Z24005

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor werkgelegenheid en sociaal beleid op 21 januari 2010

Richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 9 december 2009 EU-stafnotitie "Behandelingsprocedure Ontwerprichtlijn Gelijke behandeling buiten arbeid (COM(2008)426)" - 2009Z24030

Besluit: Betrekken bij behandeling voorstel lid Jonker

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Jonker C.W.A. (CDA) - 3 november 2009 Richtlijn gelijke behandeling - 2009Z20120

Besluit: Een rondetafelgesprek over de Richtlijn Gelijke Behandeling zal worden georganiseerd in de maand maart 2009. Ter voorbereiding op het rondetafelgesprek zal het kabinet worden verzocht een voortgangsverslag aan de Kamer te sturen. Na het rondetafelgesprek zal een apart algemeen overleg worden gevoerd.

Reactie op brief van fam. S. inzake AOW-Partnertoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Reactie op brief van fam. S. inzake AOW-Partnertoeslag - 2009Z23912

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2010; adressant informeren
Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg over AOW-partnertoeslag

Tweede Banenoffensief Vluchtelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Tweede Banenoffensief Vluchtelingen - 30545-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over wwb onderwerpen op 27 januari 2010

Erfenis minderjarig kind in relatie tot de Wet werk en bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Erfenis minderjarig kind in relatie tot de Wet werk en bijstand - 2009Z23782

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over wwb onderwerpen op 27 januari 2010
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen

Gesubsidieerde arbeid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 december 2009 Gesubsidieerde arbeid - 29544-211

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over re-integratie
Noot: Zie ook agendapunt

Monitor betalingsachterstanden 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009 Monitor betalingsachterstanden 2009 - 24515-171

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over schuld- en armoedeproblematiek op 17 december 2009

Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009 Resultaten Programma Stroomlijning indicatieprocessen in zorg en sociale zekerheid - 2009Z23691

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 20 januari 2010 te 14.00 uur

Maatregelen armoedebestrijding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 7 december 2009 Maatregelen armoedebestrijding - 24515-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over schuld- en armoedeproblematiek op 17 december 2009

Gemeentelijke terugvordering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 december 2009 Gemeentelijke terugvordering - 17050-394

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over wwb onderwerpen op 27 januari 2010

Reactie op brieven van de gemeente Groningen en van de Clientenraad SOZAWE Groningen over de bezuinigingen op re-integratiemiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 4 december 2009 Reactie op brieven van de gemeente Groningen en van de Clientenraad SOZAWE Groningen over de bezuinigingen op re-integratiemiddelen - 2009Z23542

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over re-integratie
Noot: Zie ook agendapunt

Voortgang actieplan jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 3 december 2009 Voortgang actieplan jeugdwerkloosheid - 29544-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdwerkloosheid

Verdrag van Ottawa

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 december 2009 Verdrag van Ottawa - 2009Z24427

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

26448 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 december 2009 26448 Verslag van een schriftelijk overleg inzake Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) - 2009Z24425

Besluit: Aan de Kamer zal worden voorgesteld om een overleg te houden over het ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de eenduidige loonaangifte als bedoeld in artikel XVII, zesde lid, van de Overige Fiscale Maatregelen 2009.
Besluit: Aan de minister van SZW en de staatssecretaris van Financien zullen enkele (aanvullende) vragen worden gesteld over het verslag van het schriftelijk overleg met het verzoek aan de bewindslieden om deze vragen vóór donderdag 17 december 2009 om 10.00 uur te beantwoorden

SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 *

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 december 2009 SER scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2008 en monitor financiële relaties 2008 en 2009 - 2009Z24415

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over PBO's

SEO rapport Participatie-effect kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 SEO rapport Participatie-effect kinderopvangtoeslag - 2009Z24039

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Compensatieregeling arbeidsongeschiktheid en bijstand

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 Compensatieregeling arbeidsongeschiktheid en bijstand - 2009Z23937

Besluit: Overdragen aan de commissie VWS

De positie van werknemers en commissarissen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 De positie van werknemers en commissarissen - 2009Z23936

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over medezeggenschap
Noot: Zie tevens agendapunt

Antwoord op de vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag met Nieuw-Zeeland (Kamerstukken 31 488, nr. 3), voor zover deze vragen betrekking hebben op het verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 9 december 2009 Antwoord op de vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag met Nieuw-Zeeland (Kamerstukken 31 488, nr. 3), voor zover deze vragen betrekking hebben op het verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko - 2009Z23934

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De griffier gaat na wanneer het Aanvullend Akkoord bij het Verdrag met Turkije voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer wordt voorgelegd.

Reactie n.a.v. de motie van het lid Van Hijum c.s. (31 780, nr. 39) over de plaats die ‘social return’ krijgt in het aanbestedings- en inkoopbeleid van de

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Reactie n.a.v. de motie van het lid Van Hijum c.s. (31 780, nr. 39) over de plaats die ‘social return’ krijgt in het aanbestedings- en inkoopbeleid van de rijksoverheid - 2009Z23914

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2010
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht de uitwerking van de voorstellen inzake social return nog voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid aan de Kamer doen toekomen

Reactie op de brief van R.W. dd 13 november 2009 over de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Reactie op de brief van R.W. dd 13 november 2009 over de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers - 2009Z23913

Besluit: Desgewenst betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2010; adressant informeren
Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Een besparing in de begroting SZW als gevolg van de invoering van een leeftijdsgrens voor de AOW-partnertoeslag per 2011 - 2009Z23911

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AOW-partnertoeslag
Noot: Zie ook agendapunt

Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt - 2009Z23910

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Aanpassingswet AOW-leeftijd

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Aanpassingswet AOW-leeftijd - 2009Z23909

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel verhoging van de AOW-leeftijd (32247)

Reactie n.a.v. motie Dibi/Vermeij (29544. nr. 209) waarin de regering werd verzocht de inzet te onderzoeken van onconventionele middelen om

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Reactie n.a.v. motie Dibi/Vermeij (29544. nr. 209) waarin de regering werd verzocht de inzet te onderzoeken van onconventionele middelen om leeftijdsdiscriminatie aan te pakken - 2009Z23908

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Stand van zaken ten aanzien van de arbeidsmarktsituatie, het ingezette arbeidsmarktbeleid en per 2010 te zetten stappen, inclusief de notitie "Arbeidsmarkt in crisis"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Stand van zaken ten aanzien van de arbeidsmarktsituatie, het ingezette arbeidsmarktbeleid en per 2010 te zetten stappen, inclusief de notitie "Arbeidsmarkt in crisis" - 2009Z23906

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2010

Voorlichting afschaffing AOW-partnertoeslag 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Voorlichting afschaffing AOW-partnertoeslag 2015 - 2009Z23871

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AOW-partnertoeslag
Noot: Zie ook agendapunt

Stelsel inkomensregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Stelsel inkomensregelingen - 24515-172

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over schuld- en armoedeproblematiek op 17 december 2009

Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Recht op een aanbod voor WW-gerechtigden - 32123-XV-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Reactie op de brief van het Centrum Individu en Samenleving (CISA) over de positie van alleenstaanden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Reactie op de brief van het Centrum Individu en Samenleving (CISA) over de positie van alleenstaanden - 2009Z23777

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Minister streeft ernaar voor het einde van het jaar een afschrift van zijn reactie aan de Kamer te sturen

Handhaving van cao’s

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling SZW 2010

Notitie Arbeidsparticipatie ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Notitie Arbeidsparticipatie ouderen - 32163-13

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsparticipatie ouderen

Reguliere SUWI-rapportages plus Monitor Arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Reguliere SUWI-rapportages plus Monitor Arbeidsmarkt - 26448-417

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid (v.w.b. onderdeel monitor Arbeidsmarkt)

Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009 - 29818-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over medezeggenschap
Noot: Zie tevens agendapunt

Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 december 2009 Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie - 25883-160

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen

Verzoek om toezending van de resultaten van het onderzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Verzoek om toezending van de resultaten van het onderrzoek ketenbepaling vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 32 058 - 32058-8

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake een tijdelijke aanvulling op art. 668a van boek 7 BW i.v.m. bevordering arbeidsparticipatie van jongeren (32 058)

Gezamenlijke evaluatie Participatie kabinet/sociale partners

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Gezamenlijke evaluatie Participatie kabinet/sociale partners

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2010

Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 4 december 2009 Governance en medezeggenschap bij pensioenfondsen - 28294-37

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg over pensioenaangelegenheden. De griffier gaat na wanneer de adviezen van de commissie Frijns en de commissie Goudswaard aan de Kamer gestuurd zullen worden
Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling initiatief Koser Kaya/Blok; wijz. Pensioenwet m.b.t. medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (31 537)

IAO Verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 IAO Verdragen - 29427-63

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over ILO-verdragen

Uitstel inzake Evaluatie WGA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 Uitstel inzake Evaluatie WGA - 26448-416

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Elfde rapportage loonaangifteketen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 1 december 2009 Elfde rapportage loonaangifteketen - 31066-80

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over voortgang SUB/WALVIS

Beantwoording vragen n.a.v. het AO Uitwerking beleidsverkenning verlof en arbeidstijden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 november 2009 Beantwoording vragen n.a.v. het AO Uitwerking beleidsverkenning verlof en arbeidstijden - 26447-46

Besluit: Reeds aan de orde geweest in procedurevergadering van 1 december 2009.
Besluit: de commissie wenst geen tweede termijn van het algemeen overleg te voeren en verzoekt de voorzitter van de commissie het verslag van het algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen

Antwoorden op vragen van de commissie inzake 32 222 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 11 december 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-XV-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Najaarsnota op woensdag 16 december 2009

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 10 december 2009 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten - 32260

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 20 januari 2010 om 14.00 uur

32123 XV Beantwoording schriftelijke vragen begroting SZW voor het jaar 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 10 december 2009 32123 XV Beantwoording schriftelijke vragen begroting SZW voor het jaar 2010 - 2009Z24056

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling SZW 2010

Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 december 2009 Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31862-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 februari 2009 Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger - 31862

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Voorstel datum en concept-programma hoorzitting wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd *

Zaak: Overig - griffier, M.E. Esmeijer - 14 december 2009 Conceptprogramma hoorzitting wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd - 2009Z24480

Besluit: Een herzien conceptprogramma wordt woensdag(middag) 16 december a.s. rondgezonden, met het verzoek om hierop vóór donderdag 17 december om 10.00 uur te reageren.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 2 december 2009 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat - 32247

Besluit: Reeds in de extra-procedurevergadering van 8 december aan de orde geweest.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woendag 27 januari 2010, om 14.00 uur, onder de voorwaarde dat het voorontwerp flankerend beleid voor de Kerst 2009 door de Kamer zal zijn ontvangen
Besluit: Reeds aan de orde geweest in de extra-procedurevergadering van 8 december.
Besluit: de bewindslieden SZW verzoeken vóór 15 januari 2010 de Kamer de doorrekening van het CPB op het voorontwerp flankerend beleid aan de Kamer te doen toekomen