Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 september 2009

Gepubliceerd: 24 september 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2009A02867
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=64c1692b-4688-4ccf-9f06-c59a5976c18b&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%2022%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 32024, 24515, 26448, 25883, 31514, 32144, 29544, 31767, 32135, 26448, 26448

Inhoud


Opzet conceptprogramma rondetafelgesprek Herziene inkoopkader re-integratiediensten

Zaak: Overig - griffier, M.E. Esmeijer - 17 september 2009 Concept programma rondetafelgesprek Herziene inkoopkader reintegratiediensten - 2009Z16698

Besluit: Het conceptprogramma wordt geaccordeerd. Toegevoegd zullen worden Onbegrensd Talent (blok 3 of 4) alsmede twee gemeenten(blok 5)

Fiche: Richtlijn ouderschapsverlof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 4 september 2009 Fiche: Richtlijn ouderschapsverlof - 22112-914

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 25 november

Verzoek om een gemotiveerd advies uiterlijk 24 september 2009

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets, Dijk J.J. van (Jan Jacob) (CDA) - 18 augustus 2009 Verzoek om een gemotiveerd advies uiterlijk 24 september 2009 - 32024-2

Besluit: De commissie ziet in het voorstel geen bezwaren met betrekking tot de voorgestelde rechtsgrondslag en de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen. De TGCS zal overneekomstig dit besluit worden geadviseerd.

Stand van zaken uitvoering Actieplan Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 15 september 2009 Informatie Ontwikkelingen t.a.v. de jeugdwerkloosheid - 2009Z16467

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2009

Stand van zaken certificering schuldhulpverleningsorganisaties.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 8 september 2009 Stand van zaken certificering schuldhulpverleningsorganisaties. - 24515-158

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg schuldhulpverlening d.d. 10 september 2009

IWI meerjarenplan 2010 - 2013 en jaarplan 2010.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 september 2009 IWI meerjarenplan 2010 - 2013 en jaarplan 2010 - 26448-412

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling SZW 2010

Verzamelbrief arbeidsomstandigheden.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 21 september 2009 Verzamelbrief arbeidsomstandigheden - 25883-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbo-onderwerpen op 23 september 2009

Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 september 2009 Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid - 31514-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober a.s.

Notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 september 2009 Aanbieding van de Notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen - 32144-1

Besluit: - Algemeen overleg voeren na het herfstreces met de ministers van SZW en WWI - Bij dit algemeen overleg wordt tevens betrokken een nog te ontvangen brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie inzake adequate huisvesting van seizoensarbeiders, in het bijzonder in relatie tot het geval in Someren

Nota “Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid”.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 september 2009 Nota “Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid”. - 2009Z16785

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg met ministers van SZW en Jeugd en Gezin op 11 november 2009, 14.00-17.00 uur
Noot: Hierbij wordt ook betrokken het rapport inzake fraude uitwonende kinderen in Turkije en Marokko (zie agendapunt 7)

Onderzoeksrapporten 'Perspectief op Langer Doorwerken 2009' en 'Omgaan met vergrijzing'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 september 2009 Onderzoeksrapporten 'Perspectief op Langer Doorwerken 2009' en 'Omgaan met vergrijzing' - 29544-204

Besluit: Kabinetsreactie vragen op resultaten beide onderzoeken

Reactie op moties Ortega-Martijn over oa maatwerkaanbod en over duidelijkheid WW-gerechtigden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 september 2009 Reactie op moties Ortega-Martijn over oa maatwerkaanbod en over duidelijkheid WW-gerechtigden - 31767-13

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2010

Adviesvoornemens SER 2010

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 september 2009 Adviesvoornemens SER 2010 - 31700-XV-76

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag over de doeltreffendheid en effecten van de Wet einde toegang verzekering WAZ

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 september 2009 Verslag over de doeltreffendheid en effecten van de Wet einde toegang verzekering WAZ - 32135-1

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op de behandeling van de Beleidsnotitie Zelfstandigen zonder personeel en de Voortgangsnotitie Vergemakkelijken van doorgroei

Eerste tussentijdse verslagen SUWI-organisaties

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 29 juni 2009 Eerste tussentijdse verslagen SUWI-organisaties - 26448-406

Besluit: Het bij de eerste tussentijdse verslagen SUWI-organisaties rapport inzake fraude uitwonende kinderen in Turkije en Marokko zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg over de nota Arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid"
Noot: Zie ook agendapunt 12.

Aanbieding ter kennisname de eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 8 september 2009 Aanbieding ter kennisname de eindrapportages van twee onderzoeken die in opdracht van SZW zijn verricht, Onderzoeksrapport 'Gebruik, niet-gebruik of onderbenutting?' en Onderzoeksrapport 'Naleving van de WOR: stand van zaken 2008' - 31700-XV-75

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over stand van zaken medezeggenschap

Reactie op toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsongeschikheid van 1 juli 2009

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 7 september 2009 Reactie op toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsongeschikheid van 1 juli 2009 - 26448-411

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over arbeidsongeschiktheidsonderwerpen

Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 17 september 2009 Aanvullend Akkoord bij Verdrag Turkije inzake sociale zekerheid - 32139

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 14 september 2009 Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren - 32058

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 14 oktober 2009 om 14.00 uur

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2010 in de commissie

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 juli 2009 Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 - 2009Z13206

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 oktober om 14.00 uur De commissie zal geen begrotingsonderzoek voeren

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) en Spaarfonds AOW (E) voor het jaar 2010

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 september 2009 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2010

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 oktober om 14.00 uur
Noot: Zie tevens agendapunt

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 15 september 2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 - 32123-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 oktober om 14.00 uur