Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 9 september 2009

Gepubliceerd: 9 september 2009
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin
Activiteitnummer: 2009A02786
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a1ebf9ed-5fb2-4209-9931-22e15114a59b&title=Besluitenlijst%20Jeugd%20en%20Gezin%209%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 29544, 31839, 31839, 31839, 31001, 31001, 31279, 31279, 31855, 31890, 31890, 31839

Inhoud


Buitenlands werkbezoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.J.M. Teunissen - 3 juli 2009 Buitenlands werkbezoek - 2009Z13486

Besluit: De commissie besluit om bij voorkeur in het kerstreces een werkbezoek aan Zweden af te leggen. De griffier zal mogelijkheden daartoe onderzoeken en inventariseren welke fracties zullen deelnemen.

Rondetafelgesprek evaluatie Wet op de Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dibi T. (GroenLinks) - 10 juni 2009 Rondetafelgesprek evaluatie Wet op de Jeugdzorg - 2009Z10888

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering

Intrekking Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman (28102, nr. 6)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vliet, van (PvdA) - 6 december 2001 Voorstel van wet van het lid Arib tot instelling van een Kinderombudsman - 28102

Besluit: Ter informatie.

Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 juli 2009 Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 - 2009Z13206

Besluit: De commissie ziet af van een voorbereidend begrotingsonderzoek/begrotingsoverleg. Volstaan zal worden met een schriftelijke voorbereiding (inzending feitelijke vragen) gevolgd door een plenaire behandeling.

Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 1 september 2009 Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten - 30597-100

Besluit: Betrekken bij uitkomst van de Evaluatie wet op de Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor (verzamel) algemeen overleg Jeugdzorg

Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Plan van Aanpak Arbeidsmarkt Jeugdzorg - 29544-202

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 2 oktober 2009

Stand van zaken aanpak ervaren regeldruk in de jeugdsector

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 14 augustus 2009 Stand van zaken aanpak ervaren regeldruk in de jeugdsector - 31839-12

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende begrotingsbehandeling JenG

Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 13 juli 2009 Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten - 31839-10

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Jeugdbescherming

Mededeling omtrent het kabinetsstandpunt op het advies van commissie Paas “Van Klein naar Groot”

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 17 augustus 2009 Mededeling omtrent het kabinetsstandpunt op het advies van commissie Paas “Van Klein naar Groot” - 31839-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen, standpunt afwachten (procedurele brief).

Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 27 juli 2009 Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken - 31001-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 10 juli 2009 Ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg - 31001-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Jeugdgezondheidszorg d.d. 1 oktober 2009

Reactie op nota-overleg initiatiefnota ‘Gezin boven tehuis’ en reactie op aangepaste aanbevelingen uit de initiatiefnota 'Gezin boven tehuis’

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 juli 2009 Reactie op nota-overleg initiatiefnota ‘Gezin boven tehuis’ en reactie op aangepaste aanbevelingen uit de initiatiefnota 'Gezin boven tehuis’ - 31279-8

Besluit: Agenderen voor notaoverleg 2e termijn "Gezin boven tehuis".

Voorstellen financiële verbeteringen voor pleegouders

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 9 juli 2009 Voorstellen financiële verbeteringen voor pleegouders - 31279-9

Besluit: Agenderen voor notaoverleg 2e termijn "Gezin boven tehuis".

Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 7 juli 2009 Visie op ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck - 31700-XVII-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2 uur) waarbij ook de staatssecretaris van Justitie zal worden uitgenodigd

Reactie op Motie Dibi inzake vaststellen effectiviteit Centra voor Jeugd en Gezin en evaluatie van de Deltamethode

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 6 juli 2009

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om aan te geven wanneer het verdiepingsonderzoek naar de 10 gemeenten zal plaatsvinden met het oog op de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg

Reactie op amendementen en moties wetsvoorstel verwijsindex risico’s jeugdigen

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 juli 2009 Reactie op amendementen en moties wetsvoorstel verwijsindex risico’s jeugdigen - 31855-34

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011

Zaak: Wetgeving - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 juli 2009 Regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebonden budget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011 - 31999

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 3 september 2009.

Uitvoering motie Uitslag en Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ)

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 30 juni 2009 Uitvoering motie Uitslag en Bouwmeester over wachtlijsten in de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-GGZ) - 31700-XVII-51

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake Wachtlijsten jeugdzorg op 29 september 2009

Toelichtende brief bij de tweede nota van wijziging

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 30 juni 2009 Toelichtende brief bij de tweede nota van wijziging - 31890-15

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 30 juni 2009 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet (31890) - 31890-16

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Aanbieding jaarverslag Inspectie jeugdzorg 2008

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 12 juni 2009 Aanbieding jaarverslag Inspectie jeugdzorg 2008 - 31839-7

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nieuwe EU-strategie Jeugd 2010-2018

Zaak: Brief regering - minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 1 september 2009 Nieuwe EU-strategie Jeugd 2010-2018 - 2009Z15473

Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen t.b.v. eerstvolgende OJC-raad