Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 15 december 2009

Gepubliceerd: 16 december 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A02766
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=be0d3ef7-9acd-4477-97b4-0d1305443fe6&title=Besluitenlijst%20PV%20EZ%20op%2015%20december%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30826, 30196, 21501, 21501, 31239, 26488, 28982, 29696

Inhoud


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - VSC te Amsterdam - 9 december 2009 Uitnodiging van VSC voor een Nieuwjaarsreceptie d.d. 12 januari 2009 - 2009Z24028

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 december 2009 Uitnodiging voor een werkbezoek aan Agentschap NL in februari 2010 - 2009Z23817

Besluit: Het aanbod tot het afleggen van een werkbezoek wordt gehonoreerd en zal plaatshebben op maandag 8 februari van 14.00-17.30 uur. Voor dit bezoek is tevens de commissie VROM uitgenodigd. Door middel van een convocatie zal voor beide commissies worden geïnventariseerd welke leden aan dit werkbezoek wensen deel te nemen.

Zaak: Brief derden - VNO-NCW te Den Haag - 20 november 2009 Uitnodiging VNO-NCW voor bijeenkomst "Bedrijfsleven en kunstsector, nieuwe allianties" d.d. 8 december 2009 - 2009Z22994

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verzoek voor verplaatsen datum van de Young Professionals of Industry bijeenkomst van 9 februari naar 16 februari 2009.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede-Kamerlid, Uitslag A.S. (CDA) - 14 december 2009 Verzoek voor verplaatsen datum van de Young Professionals of Industry bijeenkomst van 9 februari naar 16 februari 2009. - 2009Z24488

Besluit: Conform het verzoek zal de bijeenkomst worden verzet van 9 naar 16 februari 2010.

Uitvoering motie Gerkens over etiketteringsplicht voor bont (30 826, nr. 19)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 november 2009 Uitvoering motie Gerkens over etiketteringsplicht voor bont (30 826, nr. 19) - 30826-27

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 28 januari 2010.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-27

Rondetafelgesprek onderzoek aansprakelijkheid

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 9 december 2009 Rondetafelgesprek onderzoek aansprakelijkheid - 2009Z23989

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek plaatsvinden op donderdag 14 januari 2010. Voor dit gesprek zijn prof. A.G Castermans en dr. Van der Velde (universiteit Leiden) uitgenodigd.
Besluit: Door middel van een mail zal worden geïnventariseerd welke andere deelnemers voor dit rondetafelgesprek kunnen worden uitgenodigd.

Inventarisatie data werkbezoek Heineken voorjaar 2010

Zaak: Brief derden - Heineken Nederland te Zoeterwoude - 15 oktober 2009 Uitnodiging werkbezoek aan Heineken Nederland - 2009Z19298

Besluit: Het werkbezoek, tezamen met de commissies VWS en J&G zal worden afgelegd op vrijdag 9 april 2010. De leden Timmer, Smeets , Ten Hoopen, Joldersma, Bouwmeester, Van der Vlies, Jan de Vries, Algra en Gesthuizen hebben zich hiervoor aangemeld.
Besluit: Het conceptprogramma wordt goedgekeurd. Er zal navraag worden gedaan naar

Principe-akkoord herziening Richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 30 november 2009 Principe-akkoord herziening Richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD) - 30196-88

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg VTE-raad d.d. 1 december 2009.

Fiche 4: Mededeling grensoverschrijdende elektronische handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009 Fiche 4: Mededeling grensoverschrijdende elektronische handel tussen ondernemingen en consumenten in de EU - 2009Z23805

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 17 februari 2010.

Fiche 2: Mededeling Global Monitoring for Environment and Security (GMES)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 8 december 2009 Fiche 2: Mededeling Global Monitoring for Environment and Security (GMES) - 2009Z23803

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen van 17 februari 2010.

Fiche 1: mededeling en aanbeveling Digitaal Dividend

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. -

Besluit: Via een schriftelijke procedure reeds besloten deze toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg VTE-raad (telecom) op 16 december 2009.

Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 december 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 november 2009 Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 december 2009 - 21501-30-217

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 1 december 2009.

Aanbieding studie ‘Impact Europese kaderprogramma’s in Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 27 november 2009 Aanbieding studie ‘Impact Europese kaderprogramma’s in Nederland’ - 21501-30-216

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 1 december 2009.

Antwoorden op vragen van de cie. m.b.t. uitvoering van de moties inzake kinderarbeid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 9 december 2009 Antwoorden op vragen van de cie. m.b.t. uitvoering van de moties inzake kinderarbeid - 2009Z23927

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg MVO (2-de termijn) op 9 december jl.

Reactie op verzoek om een afschrift van een brief aan de staatssecretaris van EZ m.b.t. nieuwe regelgeving opzegtermijn contracten d.d. 8 juli 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 7 december 2009 Reactie op verzoek om een afschrift van een brief aan de staatssecretaris van EZ m.b.t. nieuwe regelgeving opzegtermijn contracten d.d. 8 juli 2009 - 2009Z23701

Besluit: De staatsstecretaris verzoeken om de Kamer, conform het eerdere verzoek, (inhoudelijk) te informeren over hetgeen is besproken inzake de regelgeving opzegtermijn contracten.

Voortgangsrapportage ICT-Agenda 2008-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. -

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg

Afschrift adviesaanvraag over het sociaal-economische beleid op middellange termijn

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 9 december 2009 Afschrift adviesaanvraag over het sociaal-economische beleid op middellange termijn - 2009Z23987

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Biogashubs in de SDE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 december 2009 Biogashubs in de SDE - 31239-85

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO over de SDE 2010 dat plaatsvond op 10 december jl.

Afschrift van reactie op brief van Vereniging Eigen Huis inzake capaciteitstarief elektriciteitsaansluitingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 december 2009 Afschrift van reactie op brief van Vereniging Eigen Huis inzake capaciteitstarief elektriciteitsaansluitingen - 2009Z23839

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

JSF Afdrachtpercentage

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 december 2009 JSF Afdrachtpercentage - 26488-208

Besluit: De commissie Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Splitsingsplan Delta

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 december 2009 Splitsingsplan Delta - 28982-87

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Ervaringen met het puntensysteem voor vreemdelingen als zelfstandige ondernemers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 december 2009 Ervaringen met het puntensysteem voor vreemdelingen als zelfstandige ondernemers - 29696-6

Besluit: Via een schriftelijke procedure reeds toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Zelfstandig Ondernemerschap op 16 december 2009.

Beantwoording vraag cie EZ aangaande uitvoering motie Ten Hoopen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 november 2009 Beantwoording vraag cie EZ aangaande uitvoering motie Ten Hoopen - 32123-XIII-44

Besluit: Er zal worden nagevraagd per wanneer de feitelijke uitvoering van de motie van het lid Ten Hoopen, namelijk het tot stand brengen van een financieringsfonds, gestalte krijgt.