Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 27 oktober 2009

Gepubliceerd: 28 oktober 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A02760
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c6b814b5-2d1f-4cd8-afce-6eaf448fa769&title=Besluitenlijst%20PV%20EZ%20dinsdag%2027%20oktober%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32123, 31579, 22112, 22112, 21501, 24095, 29502, 30536, 24095, 31239, 24036, 32009, 31904, 31859

Inhoud


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - Ministerie van Economische Zaken te Den Haag - 15 oktober 2009 Uitnodiging themamiddag netneutraliteit d.d. 5 november 2009 - 2009Z19297

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Heineken Nederland te Zoeterwoude - 15 oktober 2009 Uitnodiging werkbezoek aan Heineken Nederland - 2009Z19298

Besluit: Er zal een gezamenlijk werkbezoek van de commissies EZ, VWS en J&G plaatsvinden waarbij Heineken zal worden verzocht een breed programma samen te stellen waarbij de diverse relevante aspecten aan de orde komen.

Zaak: Brief derden - FLOW consortium te Amsterdam - 15 oktober 2009 Verzoek tot houden van presentatie m.b.t. offshore windenergie - 2009Z19210

Besluit: Aanhouden totdat er nadere informatie beschikbaar is over de voornemens van het kabinet omtrent de Tender Wind op Zee.
Besluit: Het kabinet zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg Zeewindenergie op 11 november 2009 te informeren over de openstelling en procedure van de Tender Wind op Zee.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 12 oktober 2009 Uitnodiging negende Interparlementaire bijeenkomst 'Renewable Energy and Energy Efficiency' d.d. 18 november 2009 (nieuwe versie) - 2009Z19061

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Energiepoort te Pijnacker - 7 oktober 2009 Verzoek tot aanbieding whitepaper over de ontwikkeling van duurzame energie d.d. 27 oktober 2009 - 2009Z18862

Besluit: Verzoek tot aanbieding petitie is reeds gehonoreerd via een schriftelijke procedure en heeft plaatsgehad op dinsdag 27 oktober 2009 van 13.45 - 14.00 uur.

Aanbieding rapport 'Waarde winnen, ook in de keten'; eerste voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 16 oktober 2009 Aanbieding rapport 'Waarde winnen, ook in de keten'; eerste voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) - 2009Z19389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MVO op 25 november 2009.
Noot: Kabinetsreactie op dit rapport zal beschikbaar zijn voorafgaand aan het algemeen overleg.

Nadere informatie m.b.t. het aanstaande bezoek aan Japan over oa het voorgenomen bezoek aan Mitsubishi

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 16 oktober 2009 Nadere informatie m.b.t. het aanstaande bezoek aan Japan over oa het voorgenomen bezoek aan Mitsubishi - 32123-XIII-5

Besluit: Minister van Algemene Zaken verzoeken om verslag te doen van zijn reis aan de Kamer, in het bijzonder van de resultaten van zijn bezoek aan Mitsubishi. Aan de minister zal het ongenoegen van de commissie kenbaar worden gemaakt ten aanzien van de zeer late ontvangst van deze brief waardoor zij niet meer in de gelegenheid was om voorafgaand aan zijn reis, hierover met de minister van gedachten te wisselen.

Factsheets begrotingen 2010

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 14 oktober 2009 Factsheets van diverse ministeries over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010 - 32123-39

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010.
Gerelateerde kamerstukken: 32123-39

Toepassing van de Lex Silencio Positivo in de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale-huursector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 15 oktober 2009 Toepassing van de Lex Silencio Positivo in de Wet op de architectentitel en het Besluit beheer sociale-huursector - 31579-23

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering; tevens van de vraag of op basis van de voorliggende brief het kabinet kan worden gemeld dat de voorhangprocedure in deze niet langer gestuit is.
Gerelateerde kamerstukken: 31579-23

Fiche: Mededeling inzake het communautaire innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 12 oktober 2009 Fiche: Mededeling inzake het communautaire innovatiebeleid - 22112-939

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 1 december 2009.

Afschrift van de reactie van het kabinet aan de Europese Commissie inzake motorvoertuigensector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 oktober 2009 Afschrift van de reactie van het kabinet aan de Europese Commissie inzake motorvoertuigensector - 22112-941

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 1 december 2009.

Beantwoording vragen commissie EZ over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 14-16 oktober in Umeå (Zweden)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 oktober 2009 Beantwoording vragen commissie EZ over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 14-16 oktober in Umeå (Zweden) - 21501-30-213

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Informeren van de Kamer door de regering als er een voornemen bestaat tot een politiek gevoelige handelsmissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 19 oktober 2009 Informeren van de Kamer door de regering als er een voornemen bestaat tot een politiek gevoelige handelsmissie - 32123-XIII-6

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Netneutraliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Netneutraliteit - 24095-252

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten
Noot: Nadere informatie betreft de inzichten voortkomend uit de themamiddag die meegenomen zullen worden in een brief over netneutraliteit, die begin 2010 aan de Kamer zal worden aangeboden.

TNT opgestelde concessierapportages van 2006 en 2007

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 TNT opgestelde concessierapportages van 2006 en 2007 - 29502-23

Besluit: Tezamen met bovenstaand agendapunt agenderen voor een algemeen overleg.

Stand van zaken over de internationale ontwikkelingen Universele Dienst en over scherpe controle op de naleving van de Wet minimumloon in de postsector en over mededingingstoezicht in de postsector.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 oktober 2009 Stand van zaken over de internationale ontwikkelingen Universele Dienst en over scherpe controle op de naleving van de Wet minimumloon in de postsector en over mededingingstoezicht in de postsector. - 30536-108

Besluit: Tezamen met onderstaand agendapunt agenderen voor een algemeen overleg.
Noot: Aan dit AO zal, conform de besluitvorming in de procecurevergadering van 13 oktober jl., ook worden toegevoegd de brief van de minister van SZW d.d. 30 september 2009 inzake het verzoek van het lid Gesthuizen over de vakbondsfaciliteiten van TNT-werknemers (Kamerstuk 29502-22).

Diverse toezeggingen m.b.t. het Consumentenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009 Diverse toezeggingen m.b.t. het Consumentenbeleid - 24095-253

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Consumentenbeleid in het eerste kwartaal van 2010; tezamen met de brief over maatregelen ter bescherming van de consument rond 0900-nummers d.d. 10 september 2009 (Kamerstuk 24095-251) en de daarin aangekondigde nadere informatie (zie noot)
Noot: Maatregelen ter bescherming van de consument rond 0900-nummers en motie Gesthuizen-Van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. – 10 september 2009, (24095-251). In de procedurevergadering van 29 september 2009 is besloten de aangekondigde nadere informatie af te wachten over: 1. Uitkomsten van het marktonderzoek implementatie maatregelenpakket (eerste kwartaal van 2010); 2. Voortgangsrapportage van de Agenda Telecomconsument (najaar 2009).

Afschrift van reactie op brief van de gemeente Bergen over gasopslag Bergermeer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 22 oktober 2009 Afschrift van reactie op brief van de gemeente Bergen over gasopslag Bergermeer - 2009Z19426

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten en deze t.z.t. betrekken bij een algemeen overleg over energie/gasopslag.

Resultaten 2008 Meerjarenafspraken energie-efficiency, MJA

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 21 oktober 2009 Resultaten 2008 Meerjarenafspraken energie-efficiency, MJA - 32123-XIII-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010.

Nadere informatie over de uitwerking van een vangnet voor WKK

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 16 oktober 2009 Nadere informatie over de uitwerking van een vangnet voor WKK - 31239-74

Besluit: Reeds besloten in de procedurevergadering van 13 oktober 2009: reactie desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010 en in elk geval agenderen voor het algemeen overleg over de SDE-regeling 2010, dat in het najaar van 2009 zal plaatshebben.
Besluit: Eind november 2009 zal alvast een datum worden gepland voor het algemeen overleg (3 uur) over de SDE-regeling 2010.

Relatiestatuut EZ-NMa

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 21 oktober 2008 Relatiestatuut EZ-NMa - 24036-360

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sanctie instrumentarium NMa 18 november 2009

Lijst van vragen en antwoorden over het voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 9 oktober 2009 Lijst van vragen en antwoorden over het voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering" - 32009-2

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010, waartoe reeds besloten is via een schriftelijke procedure d.d. donderdag 15 oktober jl.
Besluit: In de procedurevergadering van 3 november 2009 zal worden bezien of dit onderwerp afdoende aan de orde is geweest tijdens de begrotingsbehandeling EZ 2010, om op basis daarvan te besluiten of het stuiten van de voorhangprocedure in deze al dan niet kan worden opgeheven.

Voorstel van wet Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31 904) (aangekondigde beleidsbrief over de inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 oktober 2009 Informatie over de toezending van de aangekondigde beleidsbrief over de inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur - 31904-9

Besluit: De aangekondigde beleidsbrief van begin november 2009 afwachten, op basis waarvan direct na ommekomst zal worden bezien of de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (31 904), nu gepland in week 47, doorgang kan vinden.
Gerelateerde kamerstukken: 31904-9

Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376 /6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 19 oktober 2009 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn) (31859) - 31859-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31859-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 februari 2009 Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376 /6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn) - 31859

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Beantwoording schriftelijke vragen FES-begroting 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 oktober 2009 Beantwoording schriftelijke vragen FES-begroting 2010 - 32123-D-3

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010.

Beantwoording schriftelijke vragen EZ-begroting 2010

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 oktober 2009 Beantwoording schriftelijke vragen EZ-begroting 2010 - 32123-XIII-4

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010.