Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 oktober 2009

Gepubliceerd: 14 oktober 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A02759
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db04b08b-9a9d-47a0-8134-62ea6e688f5d&title=Besluitenlijst%20pv%20EZ%20op%2013%20oktober%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29502, 27406, 22112, 22112, 22112, 21501, 26485, 22054, 29515, 31371, 28240, 31490, 30212, 31371, 31239, 28982, 31371, 31579, 32123, 31371

Inhoud


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) te Veenendaal - 6 oktober 2009 Verzoek tot aanbieding petitie over winkeltijden d.d. 27 oktober 2009 - 2009Z18320

Besluit: Petitieaanbieding zal worden aangeboden op 27 oktober 2009 van 13.30 - 13.45 uur.

Zaak: Brief derden - International Institute of Social Studies (ISS) te Den Haag - 1 oktober 2009 Uitnodiging voor 57ste Dies Natalis d.d. 29 oktober 2009 - 2009Z17754

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie op verzoek Gesthuizen over de vakbondsfaciliteiten van TNT-werknemers.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 30 september 2009 Reactie op verzoek Gesthuizen over de vakbondsfaciliteiten van TNT-werknemers. - 29502-22

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden gevraagd wanneer de aangekondigde nadere informatie aan de Kamer wordt aangeboden.

Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 1 oktober 2009 Opstellen onderzoek- en toekomstagenda van de Kamer - 2009Z17839

Besluit: Uiterlijk woensdag 21 oktober 2009 dragen de fracties bij de griffier van de commissie desgewenst onderwerpen aan. In de PV van 27 oktober 2009 wordt hoogstens één onderwerp geselecteerd en wordt de desbetreffende fractie verzocht het onderwerp nader uit te werken tot een onderzoeksvoorstel. Dit onderzoeksvoorstel komt terug in de PV van 3 november 2009, waarna na instemming van de commissie, het definitieve onderzoeksvoorstel zal worden doorgezonden aan de commissie voor de Rijksuitgaven. Indien de PV van 27 oktober i.v.m. de behandeling van de Begroting EZ 2010 komt te vervallen, zal de onderwerpselectie en bespreking van het onderzoeksvoorstel plaatsvinden in de PV's van respectievelijk 3 en (extra) 10 november 2009.
Noot: Uiterlijk 12 november 2009 kan iedere commissie een onderbouwd onderzoeksvoorstel inleveren bij de commissie voor de Rijksuitgaven.

Naar een robuuste kenniseconomie (Innovatie-aspecten)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 september 2009 Naar een robuuste kenniseconomie - 27406-153

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg innovatiebeleid op 17 november a.s. (alleen innovatie-aspecten).

BNC-fiche richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 29 september 2009 BNC-fiche richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties - 22112-932

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 1 december 2009.

Fiche: Mededeling inzake Bruto Binnenlands Product en verder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 25 september 2009 Fiche: Mededeling inzake Bruto Binnenlands Product en verder - 22112-928

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg nieuwe Lissabonstrategie op 11 november 2009.

Kabinetsreactie op witboek ICT-standaardisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 oktober 2009 Kabinetsreactie op witboek ICT-standaardisatie - 22112-931

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 20 oktober 2009 om 14.00 uur.

Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 24 en 25 september 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 6 oktober 2009 Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 24 en 25 september 2009 - 21501-30-212

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 1 december 2009.

Antwoord op vragen van lid Van der Vlies gesteld tijdens het AO MVO op 4 maart 2009 inzake de ICT in relatie tot de financiële sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 5 oktober 2009 Antwoord op vragen van lid Van der Vlies gesteld tijdens het AO MVO op 4 maart 2009 inzake de ICT in relatie tot de financiële sector - 26485-72

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op 25 november 2009

Aanbieding rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 2 oktober 2009 Aanbieding rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2008 - 22054-149

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Wapenexportbeleid en Compensatiebeleid d.d. 6 oktober 2009.

Reactie op motie Elias over vermindering van het aantal vergunningen in de jaren 2009-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 29 september 2009 Reactie op motie Elias over vermindering van het aantal vergunningen in de jaren 2009-2011 - 29515-301

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de Lex Silencio Positivo op 29 september 2009.

Oprichting kredietdesk en extra capaciteit bij Ondernemersklankbord t.b.v. preventie faillissementen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 8 oktober 2009 Oprichting kredietdesk en extra capaciteit bij Ondernemersklankbord t.b.v. preventie faillissementen - 2009Z18424

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Oneigenlijke concurrentie en protectionisme. Gelijke kansen voor bedrijfsleven.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 oktober 2009 Oneigenlijke concurrentie en protectionisme. Gelijke kansen voor bedrijfsleven (t.b.v. AO 8 okt.) - 31371-262

Besluit: De bewindspersonen zullen worden verzocht de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (9 oktober 2009, 2009Z18546) inzake "Koop Nederlandse Waar", nog vóór het spoeddebat protectionisme te beantwoorden.

Veilen van emissierechten 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 oktober 2009 Veilen van emissierechten 2008-2012 - 28240-103

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling EZ 2010

Reactie op persbericht MKB Nederland over rol NMa bij afdwingen tijdige betaling door overheden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 oktober 2009 Reactie op persbericht MKB Nederland over rol NMa bij afdwingen tijdige betaling door overheden - 31490-32

Besluit: Betrekken bij het spoeddebat over niet tijdig betalen door de overheid (gepland 15 oktober 2009).

Aanvulling op antwoord van de commissie voor Economische Zaken inzake Magnetenlab Nijmegen (HFML)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 oktober 2009 Aanvulling op het antwoord aan de commissie voor Economische Zaken inzake Magnetenlab Nijmegen (HFML) - 30212-76

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 voor invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief.

Reactie op verzoek inzake doorrekening door CPB van AFM-consultatiedocument Toetskader hypothecaire kredietverlening

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 oktober 2009 Reactie op verzoek inzake doorrekening door CPB van AFM-consultatiedocument Toetskader hypothecaire kredietverlening - 31371-264

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Tenderregeling windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 oktober 2009 Tenderregeling windenergie op zee - 31239-71

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Zeewindenergie op 11 november 2009.

Evaluatie Regieraad voor de Bouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. -

Besluit: De commissie WWI verzoeken de behandeling over te nemen.

Convenant inzake Publieke Belangen Kerncentrale Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 29 september 2009 Convenant inzake Publieke Belangen Kerncentrale Borssele - 28982-85

Besluit: Reeds aan de orde gekomen tijdens de behandeling van de Wet kernenergie op donderdag 1 oktober 2009.

Update financieringsmonitor MKB september 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 29 september 2009 Update financieringsmonitor MKB september 2009 - 31371-256

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010 (week 44).

Stand van zaken implementatie Dienstenrichtlijn andere lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 september 2009 Stand van zaken implementatie Dienstenrichtlijn andere lidstaten - 31579-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Lex Silencio Positivo Dienstenrichtlijn op 29 september 2009
Gerelateerde kamerstukken: 31579-22

Aanbieding van de CPB notitie met een kwalitatieve beoordeling van de werkgelegenheidseffecten van de tegenbegrotingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 september 2009 Aanbieding van de CPB notitie met een kwalitatieve beoordeling van de werkgelegenheidseffecten van de tegenbegrotingen - 32123-26

Besluit: Betrokken bij de Algemeen Financiële Beschouwingen
Gerelateerde kamerstukken: 32123-26

Stand van zaken uitvoering motie Gesthuizen over problemen van het MKB als gevolg van betalingstermijnen gehanteerd door andere bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 september 2009 Stand van zaken uitvoering motie Gesthuizen over problemen van het MKB als gevolg van betalingstermijnen gehanteerd door andere bedrijven - 31371-260

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten

Beantwoording vragen commissie EZ over het Compensatiebeleid in relatie tot de huidige economische crisis

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 28 september 2009

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Wapenexportbeleid en Compensatiebeleid d.d. 6 oktober 2009

Notitie wijze van gelijktijdige plenaire behandeling beide wetsvoorstellen ter wijziging van de Wtw

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 6 oktober 2009 Notitie wijze van gelijktijdige plenaire behandeling beide wetsvoorstellen ter wijziging van de Wtw - 2009Z18154

Besluit: Ter informatie.

Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 september 2009 Aanpassing van EZ-instellingswetten aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen - 32151

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november 2009.