Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 8 september 2009

Gepubliceerd: 9 september 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2009A02755
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3815999-9488-442c-9877-875b54a79af6&title=Besluitenlijst%20EZ%20procedurevergadering%208%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27406, 31579, 29515, 21109, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 21501, 22112, 21501, 21501, 28684, 31301, 26485, 32004, 22054, 31701, 21501, 31239, 31510, 31239, 31239, 27406, 31540, 24691, 32009, 26488, 26231, 26231

Inhoud


Uitnodigingen

Zaak: Brief derden - Heineken Nederland te Zoeterwoude - 7 september 2009 Uitnodiging werkbezoek aan Heineken brouwerij in Zoeterwoude en de containerterminal in Alphen aan den Rijn - 2009Z15978

Besluit: Werkbezoek organiseren in het voorjaar 2010.

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 3 september 2009 Uitnodiging projectbezoek aan Noord-Nederland m.b.t. besteding regionale gelden aan projecten - 2009Z15781

Besluit: Werkbezoek organiseren na de begrotingsbehandeling EZ najaar 2009

Zaak: Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 3 september 2009 Uitnodiging symposium 'Verschuivende machtsverhoudingen in de wereld' d.d. 26 november 2009 - 2009Z15707

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Parliament of India te New Delhi - 110 001 - 13 juli 2009 Uitstel van de algemene vergadering van IPAIT 'Privacy, Accuracy, Property, Accessibility and ICT' d.d. 24 t/m 26 juli 2009 - 2009Z14218

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - Parliament of India te New Delhi-110 001 - 13 juni 2009 Uitnodiging algemene vergadering van IPAIT 'Privacy, Accuracy, Property, Accessibility and ICT' d.d. 24 t/m 26 juli 2009 - 2009Z13184

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - G27 te - 1 september 2009 Uitnodiging ontbijt binnenhof 9 september 2009 - 2009Z15454

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Vereniging van Energiebeheerders te Arnhem - 3 september 2009 Uitnodiging werkbezoek netbeheer Nederland - 2009Z15629

Besluit: Werkbezoek organiseren in het najaar 2009.

Zaak: Brief derden - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te - 2 september 2009 Uitnodiging m.b.t. m.b.t. de financiele en economische crisis & duurzame groei d.d. 1 oktober 2009 - 2009Z15567

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Zie ook agendpunt 30.

Zaak: Brief derden - Actal, adviescollege toetsing administratieve lasten te Den Haag - 11 augustus 2009 Uitnodiging voor lunchbijeenkomst m.b.t. verminderen regeldruk d.d. 27 of 28 augustus 2009 - 2009Z14903

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Bijeenkomst is uiteindelijk komen te vervallen.

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 19 augustus 2009 Uitnodiging voor Verwey-Jonker/SER Lezing met als thema 'Nieuwe Maakbaarheid' d.d. 8 oktober 2009 - 2009Z14889

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Zuydgeest Communicatie te Pijnacker - 19 augustus 2009 Uitnodiging voor EnergiePoort d.d. 29 september 2009 - 2009Z14888

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussel - 16 juli 2009 Uitnodiging negende Interparlementaire bijeenkomst 'Renewable Energy and Energy Efficiency' d.d. 18 november 2009 - 2009Z14072

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Gemeente Noordwijk te Noordwijk - 15 juli 2009 Uitnodiging herdenking van de eerste mens op de maan d.d. 20 juli 2009 - 2009Z13994

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 13 juli 2009 Uitnodiging voor EUFORES Parliamentary Dinner "Renewable Energy - Challenges ahead for the European Union" d.d. 2 september 2009 - 2009Z13893

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Zaak: Brief derden - Friends of Europe te België - 7 juli 2009 Uitnodiging voor jaarlijks 'President's Dinner' en rondetafelbijeenkomst 'State of Europe' d.d. 9 oktober 2009 - 2009Z13686

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - Gemeente Urk te Urk - 7 juli 2009 Uitnodiging voor bezoek aan gemeente Urk om kennis te maken met de breedte van de Urker economie - 2009Z13663

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief derden - International Outsourcing Centre (IOC) te Beijing 100101 - 29 juni 2009 Uitnodiging voor '5th International Cooperation Summit' d.d. 13 agustus t/m 3 september 2009 en '3rd Global Outsoourcing Summit' d.d. 3 t/m 5 september 2009 - 2009Z13256

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie staatssecretaris vragen over aangeboden petitie inzake postcodes op 8 september 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede-Kamerlid, Vroonhoven-Kok van N. (CDA) - 8 september 2009 Reactie staatssecretaris vragen over aangeboden petitie inzake postcodes op 8 september 2009 - 2009Z16011

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op de aangeboden petitie inzake postcodes wordt gehonoreerd.

Verzoek Smeets - Toerismebrief (bijlage)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede-Kamerlid, Uitslag A.S. (CDA) - 8 september 2009 Industriepoort Jongeren - 2009Z15957

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Smeets P.E. (PvdA) - 3 september 2009 Verzoek Smeets Toerismebrief - 2009Z15640

Besluit: De Toerismebrief is vorige week door de Kamer ontvangen. Over deze brief, tezamen met de recente brief van de minister van LNV over Toerisme, zal na de begrotingsbehandeling 2010, in afstemming met de commissie LNV een rondetafelgesprek worden gehouden.
Besluit: Nadat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden, zal een algemeen overleg worden gepland over beide brieven, met zowel de staatssecretaris van EZ als de minister van LNV.
Besluit: Via een convocatie zullen fracties in de gelegenheid worden gesteld om suggesties voor genodigden aan te melden voor dit rondetafelgesprek.

Mededeling dat het advies over marktwerking (zie 24036, nr. 361) begin 2010 aan de Kamer zal worden aangeboden

Zaak: Overig - algemeen secretaris SER, Timmerhuis V.C.M. - 7 juli 2009 Mededeling dat het advies over marktwerking (zie 24036, nr. 361) begin 2010 aan de Kamer zal worden aangeboden - 2009Z13594

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de brief aan de Burgemeester van Barendrecht inzake het CO2-opslagproject.

Zaak: Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 3 juli 2009 Afschrift van de brief aan de Burgemeester van Barendrecht inzake het CO2-opslagproject. - 2009Z13487

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Net op Zee/CCS d.d. 3 september 2009.

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2010 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 2 juli 2009 Voorbereiding behandeling begrotingen 2010 - 2009Z13206

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de begroting 2010 wordt vastgesteld op dinsdag 29 september 2009 om 12.00 uur. De bewindspersonen zullen worden verzocht de beantwoording van de vragen uiterlijk maandag 12 oktober 2009 aan de Kamer aan te bieden

Voortgang van het Innovatieplatform (IP)

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 14 juli 2009 Voortgang van het Innovatieplatform (IP) - 27406-147

Besluit: Tezamen met de agendapunten 10, 15, 20 en 21 agenderen voor een algemeen overleg Innovatiebeleid, vóór het herfstreces, met zowel de minister-president, als de beide ministers van EZ en OCW.

Ontwerp voor het Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 1 september 2009 Ontwerp voor het Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn - 31579-20

Besluit: De voorhangprocedure zal worden gestuit zodat eerst, tezamen met agendapunt 47, een algemeen overleg van twee uur op korte termijn kan plaatshebben, met zowel de minister van EZ als de minister van Justitie.
Gerelateerde kamerstukken: 31579-20

De resultaten van de gevraagde heroverweging in de motie van Dijk c.s. (Kamerstuk 31579, nr.18)

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 4 september 2009 EU-stafnotitie "Stand van zaken implementatie Dienstenrichtlijn" - 2009Z15760

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de agendapunten 47 en 48.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 juli 2009 De resultaten van de gevraagde heroverweging in de motie van Dijk c.s. (Kamerstuk 31579, nr.18) - 29515-293

Besluit: Tezamen met agendapunt 48 agenderen voor een algemeen overleg van twee uur, te voeren op korte termijn, met zowel de minister van EZ als de minister van Justitie.

Uitvoering EG-Richtlijnen; Brief staatssecretaris over de implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 21 juli 2009 Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009 - 21109-192

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op

Eu-stafnotitie "Prioriteiten Zweeds EU-Voorzitterschap op EZ-gebied"

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 2 september 2009 Eu-stafnotitie "Prioriteiten Zweeds EU-Voorzitterschap op EZ-gebied" - 2009Z15586

Besluit: Ter informatie.

EU Stafnotitie "Verordening Veiligstelling Aardgasvoorziening"

Zaak: Overig - adjunct-griffier, J. Terpstra - 2 september 2009 EU Stafnotitie "Verordening Veiligstelling Aardgasvoorziening" - 2009Z15525

Besluit: De minister zal worden verzocht om per ommegaande het BNC-fiche naar de Kamer te sturen. Na ommekomst daarvan zal worden bezien of het wenselijk is om met de minister van gedachten te wisselen over de bepaling van de Nederlandse inzet ten aanzien van de Verordening.

Fiche 12: Voorstel betreffende wet- en regelgeving energie-infrastructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Voorstel betreffende wet- en regelgeving energie-infrastructuur - 22112-910

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad (energiegedeelte) op 1 december 2009.

Fiche 14: Voorstel tot wijziging van de verordening met algemene bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 1 september 2009 Fiche: Voorstel tot wijziging van de verordening met algemene bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - 22112-912

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 september 2009.

Fiche 4: Mededeling inzake CCS China

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 31 augustus 2009 Fiche: Mededeling inzake CCS China - 22112-902

Besluit: De commissie VROM verzoeken de behandeling over te nemen aangezien dit

Fiche: Verordening inzake tariefcontingent voor de invoer van rundvlees

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 29 juli 2009 Fiche: Verordening inzake tariefcontingent voor de invoer van rundvlees - 22112-898

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Fiche: Mededeling inzake het internet van de dingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 29 juli 2009 Fiche: Mededeling inzake het internet van de dingen - 22112-897

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad (telecomgedeelte) op 16 december 2009.

Fiche: Mededeling inzake Internetgovernance

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 29 juli 2009 Fiche: Mededeling inzake Internetgovernance - 22112-895

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad (telecomgedeelte) op 16 december 2009.

Verordening Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 juni 2009 Verordening Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC) - 21501-30-209

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 september 2009.

Fiche: Richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Zaak: Overig - griffier, J.A.C. Kester - 2 september 2009 EU-stafnotitie "Ontwerprichtlijn bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties" - 2009Z15585

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling van het BNC-fiche.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 23 juni 2009 Fiche: Richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 september 2009.

Fiche: Verordening inzake Europees programma voor aardobservatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 30 juni 2009 Fiche: Verordening inzake Europees programma voor aardobservatie - 22112-882

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen op 23 september 2009.

Verslag van de VTE-raad (telecommunicatie en energie) van 12 juni 2009 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 juni 2009 Verslag van de VTE-raad (telecommunicatie en energie) van 12 juni 2009 te Luxemburg - 21501-33-234

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-raad (energiegedeelte) op 1 december 2009.

Verslag van de informele Energieraad en de informele Milieuraad, 23 - 24 juli en 24 - 25 juli jl. te Åre, Zweden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 augustus 2009 Verslag van de informele Energieraad en de informele Milieuraad, 23 - 24 juli en 24 - 25 juli jl. te Åre, Zweden - 21501-33-240

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg VTE-Raad (energiegedeelte) op 1 december 2009.

Voortgang van het project Veiligheid Kleine Bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 september 2009 Voortgang van het project Veiligheid Kleine Bedrijven - 28684-238

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Stand van zaken Bewijs van Goede Dienst gemeenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 28 augustus 2009 Stand van zaken Bewijs van Goede Dienst gemeenten - 2009Z15259

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Verslag van de Ministeriële raadsvergadering (MCM) van de OESO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 augustus 2009 Verslag van de Ministeriële raadsvergadering (MCM) van de OESO - 31700-XIII-66

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Effecten van de btw-maatregel op de statistiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 13 juli 2009 Effecten van de btw-maatregel op de statistiek - 31301-42

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.
Gerelateerde kamerstukken: 31301-42

Onderzoek naar aansprakelijkheid van moederbedrijven voor gedragingen in het buitenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 30 juni 2009 Onderzoek naar aansprakelijkheid van moederbedrijven voor gedragingen in het buitenland - 26485-70

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoorden Ondernemen, met zowel de staatssecretaris van EZ als de minister voor OS.
Besluit: Het kabinet zal namens de commissie een aantal vragen worden voorgelegd inzake de uitvoering van de motie van het lid Voordewind (31 263, nr. 10) omtrent kinderarbeid. De beantwoording van deze vragen zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg.
Besluit: Het verzoek van commissie Buitenlandse Zaken om de reactie van het kabinet op de motie Voordewind inzake kinderarbeid tevens voor dit algemeen overleg te agenderen, wordt gehonoreerd.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om de herziene Richtlijn 400 van de Raad voor de jaarverslaglegging, evenals het (Nederlandse) onderzoek naar ketenaansprakelijkheid op korte termijn aan de Kamer aan te bieden zodat deze geagendeerd kunnen worden voor het algemeen overleg.

Wetsevaluatie Kamer van Koophandel 2007-2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 30 juni 2009 Aankondiging evaluatie van de Wet op de Kamers van koophandel en fabrieken 1997 - 32004-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken over de problematiek op de markt voor etherdistributiediensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 30 juni 2009 Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken over de

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de vragen van de commissie per ommegaande te beantwoorden.

Reactie op verzoek van de commissie voor Economische Zaken om nog vóór het reces het Jaarrapport over het wapenexportbeleid in 2008

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 30 juni 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor Economische Zaken om nog vóór het reces het Jaarrapport over het wapenexportbeleid in 2008 - 22054-148

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; zie ook agendapunten 4 en 5.

Afschrift van de reactie aan (Nederlandse Wind Energie Associatie) NWEA over stopcontact op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 4 september 2009 Afschrift van de reactie aan (Nederlandse Wind Energie Associatie) NWEA over stopcontact op zee - 2009Z15782

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg; tezamen met agendapunt 19.

Reactie op de strategische visie standaardenbeheer, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 4 september 2009 Reactie op de strategische visie standaardenbeheer, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden - 2009Z15780

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Toelichting externe inhuur van het ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 26 augustus 2009 Toelichting externe inhuur van het ministerie van Economische Zaken - 31701-26

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Uitkomsten van de eerste tender tijdelijke inzet kenniswerkers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. -

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid; zie ook de agendapunten 10, 15, 20 en 49.

Kabinetsreactie op het SER-advies Europa 2020: de nieuwe Lissabonstrategie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 september 2009 Kabinetsreactie op het SER-advies Europa 2020: de nieuwe Lissabonstrategie - 21501-20-441

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid; zie ook de agendapunten 10, 15, 21 en 49.

Uitgiftestelsel gericht op 6000 MW zeewindenergie in 2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 september 2009 Uitgiftestelsel gericht op 6000 MW zeewindenergie in 2020 - 31239-70

Besluit: Tezamen met agendapunt 24 agenderen voor algemeen overleg.

Voortgang CO2-opslag Barendrecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 september 2009 Voortgang CO2-opslag Barendrecht - 31510-37

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Net op Zee/CCS op 3 september 2009.

Reactie op het verzoek van de Commissie voor Economische Zaken om nadere informatie over de kosten van het Net op Zee.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 augustus 2009 Reactie op het verzoek van de Commissie voor Economische Zaken om nadere informatie over de kosten van het Net op Zee - 31239-69

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Net op zee op 3 september 2009.

Kabinetsreactie n.a.v. de aangenomen gewijzigde motie Samsom c.s. (31239,

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 14 augustus 2009 Kabinetsreactie n.a.v. de aangenomen gewijzigde motie Samsom c.s. (31239, nr. 66) om na de sluiting van de SDE 2009 (op 30 oktober 2009) bij onderuitputting van wind op land budget over te hevelen naar de categorieën zon en biomassa - 31239-68

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Net op Zee/CCS op 3 september 2009.

Uitvoering motie Blanksma-Van den Heuvel en Besselink over Fes 500

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 3 augustus 2009 Uitvoering motie Blanksma-Van den Heuvel en Besselink over Fes 500 - 27406-148

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Innovatiebeleid; zie agendapunten 10, 20, 21 en 49.

Evaluatie van de uitvoering van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 22 juli 2009 Evaluatie van de uitvoering van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen - 31700-XIII-65

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten: meldingsplicht in bovenste grondlaag voor agrariërs

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 juli 2009 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten: meldingsplicht in bovenste grondlaag voor agrariërs - 31540-9

Besluit: De minister zal wederom worden gevraagd of er een tweede nota van wijziging zal verschijnen en zo ja, wanneer deze aan de Kamer wordt aangeboden.
Gerelateerde kamerstukken: 31540-9

Economische visie op de langetermijnontwikkeling van de Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 juli 2009 Economische visie op de langetermijnontwikkeling van de Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland - 24691-101

Besluit: De commissie Verkeer & Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen, i.v.m. het algemeen overleg Zeehavens op 22 september 2009.

Aanbieding Jaarverslag 2008 Staatstoezicht op de Mijnen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 juli 2009 Aanbieding Jaarverslag 2008 Staatstoezicht op de Mijnen - 31700-XIII-64

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Midterm review (MTR) programmatische aanpak van het innovatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 7 juli 2009 Midterm review (MTR) programmatische aanpak van het innovatiebeleid - 31700-XIII-63

Besluit: Tezamen met de agendapunten 15, 20, 21 en 49 agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg van 3 uur, te houden vóór het herfstreces, met zowel de minister-president, als met de ministers van EZ en OCW.
Besluit: De minister van EZ zal gevraagd worden naar de stand van zaken rond de uitvoering van de moties die zijn aangenomen over nanotechnologie, zodat deze

Voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering"

Zaak: Overig - griffier, M.C.T.M. Franke - 1 september 2009 BOR Notititie Instelling baten-lastendienst Agentschap Uitvoering (32009 nr. 1) - 2009Z15443

Besluit: Desgewenst betrekken bij Brief regering 32009-1, Voornemen instellen 'Agentschap Uitvoering'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 juli 2009 Voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering" - 32009-1

Besluit: De voorhangprocedure zal worden gestuit zodat de minister eerst een aantal feitelijke vragen kan worden gesteld, de inbrengdatum voor het stellen van deze feitelijke vragen wordt vastgesteld op donderdag 17 september 2009 om 10.00 uur.

Afronding onderzoek 'hoogte en totstandkoming benzineprijzen'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 2 juli 2009 Afronding onderzoek 'hoogte en totstandkoming benzineprijzen' - 31700-XIII-62

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (beleidsreactie kabinet).

Overzicht reizen bewindspersonen Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 1 juli 2009 Overzicht reizen bewindspersonen Ministerie van Economische Zaken - 31700-XIII-61

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2010.

Uitspraak arbitrage afdrachtpercentage JSF (bijlagen NEB)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 juni 2009 Uitspraak arbitrage afdrachtpercentage JSF. Het document bevat een vertrouwelijke bijlage. - 26488-190

Besluit: De commissie Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanvulling op bijlage Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008 (vertrouwelijke bijlagen)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 juni 2009 Aanvulling op de reeds eerder gezonden openbare Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008 . Deze aanvulling bestaat uit een vertrouwelijke bijlage. - 26231-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wapenexportbeleid en Compensatiebeleid; zie vorige agendapunt

Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Hoopen ten J. (CDA) - 8 september 2009 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland. - 2009Z16008

Besluit: Het verzoek om de minister van EZ namens de commissie een aantal vragen te stellen inzake het compensatiebeleid wordt gehonoreerd. De minister zal worden verzocht de beantwoording van de vragen voorafgaand aan het algemeen overleg aan de Kamer aan te bieden.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Velzen K. van (SP) - 7 september 2009 Verzoek plannen ao wapenexportbeleid - 2009Z15907

Besluit: Het verzoek tot het plannen van een AO Wapenexportbeleid wordt gehonoreerd.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 juni 2009 Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008 - 26231-17

Besluit: Tezamen met de agendapunten 5 en 25 agenderen voor een op korte termijn te plannen algemeen overleg Wapenexportbeleid en Compensatiebeleid, van 3 uur, met de beide bewindspersonen van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht per ommegaande aan te geven op welke termijn het Jaarverslag Wapenexport 2008 aan de Kamer wordt aangeboden.

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de uitbetaling van

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 augustus 2009 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 voor invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief - 32035

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober 2009 om 14.00 uur.

Wijziging van de Metrologiewet in verband met implementatie van de wijziging van de EG-richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van meeteenheden

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 17 augustus 2009 Wijziging van de Metrologiewet in verband met implementatie van de wijziging van de EG-richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van meeteenheden - 32029

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 september 2009 om 14.00 uur.

Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 5 augustus 2009 Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) - 32027

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 30 september 2009 om 14.00 uur.