Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 september 2009

Gepubliceerd: 11 september 2009
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2009A02713
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6f4ee3d4-98f7-4c65-abb3-18224ca852bd&title=Besluitenlijst%20pv%20Rijksuitgaven%2010%20september%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31865, 31924, 31967, 31967, 31961, 31961, 31919


Bijdrage aan werkbezoek van een delegatie uit Macedonië

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 2 september 2009 Bijdrage aan een werkbezoek van een delegatie uit Macedonië - 2009Z15557

Besluit: Instemmen met ontvangst van de delegatie op woensdagmiddag 30 september 2009, hiervoor een lunch plannen van 12.30-14.00 uur en een gesprek van 15.00-16.00 uur, en onder leden deelnemers inventariseren. De staf kan dan een presentatie geven van 14.00-15.00 uur.

Brief van de Minister President over de embargoregeling voor Prinsjesdag

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 3 september 2009 Brief van de Minister President over de embargoregeling voor Prinsjesdag - 2009Z15715

Besluit: Overlaten aan fracties om te betrekken bij Algemene Politieke Beschouwingen

Voorbereiding interparlementaire conferentie controle Europese begrotingsgelden

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 3 september 2009 Voorbereiding interparlementaire conferentie controle Europese begrotingsgelden - 2009Z15635

Besluit: Begin 2010 een interparlementaire conferentie organiseren met in ieder geval de in het voorstel genoemde 6 andere landen uit de EU over noodzakelijke verbeteringen van de controle op de Europese begrotingsmiddelen.
Besluit: Voor volgende procedurevergadering de staf een nadere uitwerking vragen gericht op het houden van een openbare conferentie.
Besluit: Instellen van een werkgroep uit de commissies RU en EU-zaken die de conferentie verder voorbereidt.

Bezoek van Eurocommississaris Kallas

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 3 september 2009 Eurocommissaris Kallas - werkbezoek 8 oktober 2009 - 2009Z15633

Besluit: Onder de leden van betrokken commissies deelname inventariseren.
Besluit: Instemmen met de bespreekpunten voor het gesprek met dhr. Kallas en BOR/RU-staf/EU-staf om stafnotitie met annotatie per gesprekspunt vragen.

Focus in verantwoordingsdebatten 2010 en 2011

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 2 september 2009 Focus in verantwoordingsdebatten 2010 en 2011 - 2009Z15580

Besluit: Brief van de commissie aan de Kamer inhoudende een voorlopig voorstel - in afwachting van een voorstel van het kabinet - ten behoeve van de focus in het verantwoordingsdebat te kiezen uit in ieder geval de volgende drie onderwerpen: effectiviteit van crisismaatregelen, jeugdzorg, vermindering fysieke verloedering en ernstige sociale overlast.

Beantwoording vragen commissies RU en FIN over het Kader financieel beheer subsidies (31865/31031, nr. 5).

Zaak: Overig - medewerker BOR, Bakker de R. - 4 september 2009 09-BOR-N-108 Kader financieel beheer rijkssubsidies - vragen en antwoorden - 2009Z15748

Besluit: Besproken.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 20 juli 2009 Beantwoording vragen commissies RU en FIN over het Kader financieel beheer subsidies (31865/31031, nr. 5). - 31865-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Besluit: Minister van Financiën verzoeken om alle relevante stukken voor het te plannen AO tijdig bij de Kamer aan te bieden.

Voorstellen begrotingswijzigingen Financiën en BZK

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 7 september 2009 Voorstellen begrotingswijzigingen Financiën en BZK - 2009Z15932

Besluit: T.z.t. betrekken bij evaluatie van het experiment verbetering begroting en verantwoording
Besluit: Minister Financiën verzoeken om eventuele tussentijdse wijzigingen in de begrotingspresentatie tijdig bij de Kamer aan te bieden

Evaluatie verantwoording 2008

Zaak: Overig - griffier, E.A.J. Groen - 3 september 2009 Evaluatie verantwoording 2008 - 2009Z15709

Besluit: De evaluatie na enkele kleine aanpassingen aanbieden aan Kamervoorzitter en onder de aandacht brengen van betrokken rapporteurs.

Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de Kamervoorzitter over de dechargeverlening jaarverslagen 2008

Zaak: Brief regering - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot Ch.B. (VVD) - 1 juli 2009 Brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de Kamervoorzitter over de dechargeverlening jaarverslagen 2008 - 31924-3

Besluit: Betrekken bij evaluatie verantwoording 2008 (zie agendapunt 6)
Gerelateerde kamerstukken: 31924-3

Rapport van de Algemene Rekenkamer Zorg op afstand (31976)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 4 september 2009 Beantwoording vragen commissie RU en commissie VWS over het rapport “Zorg op Afstand” van de Algemene Rekenkamer - 31967-4

Besluit:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 21 augustus 2009 Antwoorden op vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor VWS over het rapport Zorg op afstand; Een innovatie in de langdurige zorg - 31967-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 4 juni 2009 Zorg op afstand - 31967

Besluit: De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen

Rapport van de Algemene Rekenkamer Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen (31961)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 2 september 2009 Toezending van een erratumpagina van bladzijde 46 uit het rapport Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen (kamerstuk 31 961 nr. 2) - 31961-3

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het rapport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 21 augustus 2009 Antwoorden op vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen - 31961-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 27 mei 2009 Implementatie Kwaliteitswet zorginstellingen - 31961

Besluit: Minister VWS rappeleren.
Noot: Nog te ontvangen antwoorden van de minister van VWS op feitelijke vragen. Minister was gevraagd de beantwoording einde zomerreces bij de Kamer aan te bieden.

AR-rapport Prorail ‘Sturen op prestaties'

Zaak: Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 13 juli 2009 Beantwoording vragen commissies VW en Ru over het rapport ‘Sturen op prestaties’ van de Algemene Rekenkamer - 31919-4

Besluit: De commissie VW verzoeken de behandeling van de brief over te nemen en te betrekken bij de verdere behandeling van het AR-rapport.
Noot: In de vorige PV is het AR-rapport onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de feitelijke vragen door de minister van VW reeds overgedragen aan de commissie VW.