Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 oktober 2009

Gepubliceerd: 1 oktober 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2009A02592
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3a0e2134-9dfe-4ad2-894d-f158ec0cdd5e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20BZK%201%20oktober%202009%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31845, 31490, 25124, 25124, 31475, 29628, 29628, 30585, 29544, 31490, 31371, 27017, 28481, 28481, 31832, 31844, 31844, 31117, 31117, 31968, 31968

Inhoud


Uitvoeringsvoorstel Parlementaire zelfreflectie (onderzoeks- en toekomstagenda)

Zaak: Brief Kamer - voorzitter van het Presidium, Verbeet G.A. (PvdA) - 28 september 2009 Brief van het Presidium over uitvoeringsvoorstel Parlementaire Zelfreflectie - 31845-9

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van de voorstellen vanuit de fracties m.b.t. BZK-onderwerpen

Behandeling wetsvoorstellen tot het kerstreces (A- en B-lijst van de regering)

Zaak: Overig - griffier, G.F.C van Leiden - 24 september 2009 Behandeling wetsvoorstellen tot het kerstreces (A- en B-lijst van de regering) - 2009Z17200

Besluit: voor kennisgeving aannemen aangezien de planning van de bij de Kamer aanhangige wetgeving op schema ligt

Uitnodiging voor werkbezoek aan de gemeente Rotterdam m.b.t. veiligheid en wijken

Zaak: Brief derden - Gemeente Rotterdam te Rotterdam - 17 juni 2009 Uitnodiging voor werkbezoek aan de gemeente Rotterdam m.b.t. veiligheid en wijken - 2009Z13004

Besluit: Vanwege het lage aantal deelnemers zal het werkbezoek geen doorgang vinden.

Beoordeling derde voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 22 september 2009 Beoordeling derde voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst - 31490-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vernieuwing rijksdienst op 15 oktober 2009

Vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 17 september 2009 Vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten - 31324-(R1844)-23

Besluit: Staatssecretaris BZK verzoeken om over een half jaar een tussenevaluatie over de invoering van de vingerafdrukken in reisdocumenten naar de Kamer te zenden

Reactie op het verzoek Van Raak en Van Gent over bonussen voor bestuurders in de (semi-) publieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 25 september 2009 Reactie op het verzoek Van Raak en Van Gent over bonussen voor bestuurders in de (semi-) publieke sector - 2009Z17346

Besluit: De minister van BZK verzoeken alsnog in te gaan op het verzoek van de leden Van Raak en Van Gent over hoe de bonussen in de normeringen en codes worden meegenomen.
Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering, in afwachting van de nadere brief van de minister en dan beide brieven t.z.t. agenderen voor een debat over de voortgang met de Dijkstal-voorstellen over topinkomens

Voortgangsbericht expertgroep C2000

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Raak van A.A.G.M. (SP) - 28 september 2009 Verzoek om hoorzitting C2000 communicatiesysteem - 2009Z17380

Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd voorafgaand aan een algemeen overleg met de minister BZK (3 uur)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 7 september 2009 Communicatieproblemen bij grootschalig optreden - 25124-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg C2000
Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek C2000

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 25 september 2009 Voortgangsbericht expertgroep C2000 - 25124-60

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg C2000 met de minister BZK kort na het herftstreces, na ontvangst van de kabinetsreactie op de onderzoeksrapporten over de betreffende incidenten
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek voorafgaand aan het algemeen overleg en daartoe op korte termijn gewenste deelnemers inventariseren bij de fracties.
Besluit: Minister BZK verzoeken om op korte termijn de kabinetsreactie op de betreffende onderzoeksrapporten aan de Kamer te zenden en de Kamer volgende week te informeren over de planning.

Voortgang initiatieven motie Schuurman (EK) om de economische crises aan te pakken.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 24 september 2009 Voortgang initiatieven motie Schuurman (EK) om de economische crises aan te pakken. - 2009Z17159

Besluit: De commissie V&W verzoeken de behandeling over te nemen in het kader van de behandeling van de Crisis- en herstelwet.

Profiel en wervingsprocedure Raad van Toezicht Huis voor democratie en rechtsstaat (31 475)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 24 september 2009 Profiel en wervingsprocedure Raad van Toezicht Huis voor democratie en rechtsstaat (31 475) - 2009Z17186

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het Huis voor democratie en rechtsstaat op 1 oktober 2009.

Voorwaardelijke voorkeurslocatie Huis voor democratie en rechtsstaat (31475)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 23 september 2009 Voorwaardelijke voorkeurslocatie Huis voor democratie en rechtsstaat - 31475-8

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het Huis voor democratie en rechtsstaat op 1 oktober 2009.

Beantwoording Kamervragen n.a.v. het AO op 1 juli jl. en het plenair debat op 10 sept. 2009 inzake bezuinigingen bij de politie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 22 september 2009 Beantwoording Kamervragen n.a.v. het AO op 1 juli jl. en het plenair debat op 10 sept. 2009 inzake bezuinigingen bij de politie - 29628-154

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel politie op 16 november 2009

Stand van zaken beloningsonderzoek politie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 21 september 2009 Stand van zaken beloningsonderzoek politie - 29628-153

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel politie op 16 november 2009

Openbaarmaking brief Vice-President Raad van State over vacaturebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 21 september 2009 Openbaarmaking brief Vice-President Raad van State over vacaturebeleid - 30585-27

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het betreffende wetsvoorstel is in behandeling bij de EK

Invulling motie Spekman c.s. over extra zichtbare inspanningen door de rijksoverheid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 21 september 2009 Invulling motie Spekman c.s. over extra zichtbare inspanningen door de rijksoverheid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid - 29544-205

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdelen overheidspersoneelsbeleid en binnenlands bestuur

Betaalgedrag van de rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 16 september 2009 Betaalgedrag van de rijksoverheid - 31490-30

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en dan bezien of de brief afdoende is behandeld in het spoeddebat van na deze week.
Noot: Er is reeds besloten tot een plenair spoeddebat na deze week.

Reactie op verzoek van de commissie voor BZK over de planningsnotitie van het ministerie van BZK

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 januari 2009 Beantwoording brief vaste commissie BZK over overzicht uitvoering moties - 31700-VII-58

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van de begroting BZK 2010
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel politie
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg begrotingsonderdelen binnenlands bestuur en overheidspersoneelsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 maart 2009 Spoorboekje wetgevingstraject implementatie kabinetsreactie commissie Oosting - 31700-VII-72

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van de begroting BZK 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 april 2009 Reactie op verzoek commissie over de planningsnotitie - 31700-VII-82

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van de begroting BZK 2010

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 14 september 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor BZK over de planningsnotitie van het ministerie van BZK - 32123-VII-3

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van de begroting BZK 2010

Geannoteerde agenda voor de G20 Top van 24-25 september 2009

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 21 september 2009 Geannoteerde agenda voor de G20 Top van 24-25 september 2009 - 31371-253

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen, aangezien deze commissie ook het inmiddels ontvangen verslag van de G20 Top in behandeling heeft.
Noot: In de geannoteerde agenda van de G20 Top zit ook het verslag van de Europese Raad, die ter voorbereiding was op de G20 Top.

Nadere informatie m.b.t. de vakantiewoning van Z.K.H. de Prins van Oranje in Mozambique

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 18 september 2009 Nadere informatie m.b.t. de vakantiewoning van Z.K.H. de Prins van Oranje in Mozambique - 32123-I-3

Besluit: Agenderen bij de behandeling van de begroting van AZ 2010 op 8 oktober 2009, zoals eerder besloten
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en dan bezien of de brief afdoende is behandeld bij de begrotingsbehandeling AZ.

Schriftelijke beantwoording vragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2009

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 17 september 2009 Schriftelijke beantwoording vragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2009 - 2009Z16647

Besluit: Betrokken bij Algemene Politieke Beschouwingen op 16 en 17 september jl.

Algemene wet gelijke behandeling en 'enkele feit-constructie'

Zaak: Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 29 september 2009 Behandeling AWGB - 2009Z17597

Besluit: De commissie besluit tot het houden van een wetgevingsoverleg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 september 2008 Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs - 27017-44

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, Ham van der B. (D66) - 30 september 2008 De zogenaamde 'enkele feit'-constructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) die belemmeringen opwerpt voor homoseksuele leraren en leerlingen in het bijzonder onderwijs - 2008Z03459

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Brief regering - minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Nicolaï A. (VVD) - 18 december 2006 Aanbieding evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 19 december 2008 Eerste deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 - 28481-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 29 september 2009 Tweede deel kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 BW - 28481-6

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 2 maart 2009 Reactie op verzoek van Cie BZK m.b.t. wetsvoorstel 31382 / Awgb - 31832-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 30 december 2008 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) - 31832

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 3 uur na het herfstreces
Besluit: Na het wetgevingsoverleg wordt in de eerstvolgende procedurevergadering besloten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel en indien gewenst andere kabinetsbrieven

31844 Nota van wijziging wijz. van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 september 2009 Tweede nota van wijziging - 31844-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 21 september 2009 Nota van wijziging - 31844-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel op 23 september jl.

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 12 juni 2009 Aanbieding ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s - 31117-31

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet veiligheidsregio's 31968

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 4 september 2009 Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s - 31117-33

Besluit: Agenderen bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Aanpassingswet veiligheidsregio's 31968

Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 september 2009 Nota van wijziging - 31968-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 10 september 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 31968-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 5 juni 2009 Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s) - 31968

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling