Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 december 2009

Gepubliceerd: 18 december 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02167
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=37d1e237-a758-471a-a274-2d5cb015d35a&title=Besluitenlijst%20OCW-p.v.%2014-12-2009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 31332, 31524, 30187, 31288, 32032, 31289, 25434, 31482, 32156

Inhoud


Reactie vragen aan kabinet over artikel in Trouw over VMBO-T

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Dijk J.J. van (Jasper) (SP) - 18 december 2009 Reactie staatssecretaris Van Bijsterveldt verzoeken op het onderzoek schoolprestaties van Trouw - 2009Z25050

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie

Fiche: Mededeling inzake de Europese Onderzoeksraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 30 november 2009 Fiche: Mededeling inzake de Europese Onderzoeksraad - 22112-971

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen en te agenderen voor het AO inzake de Raad voor Concurrentievermogen.

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 december 2009

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 10 december 2009 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 december 2009 - 2009Z24138

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

32222 VIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de 2e suppletoire OCW 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-VIII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Najaarsnota

Centrale examinering taal en rekenen mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 december 2009 Centrale examinering taal en rekenen mbo - 31332-12

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 9 december jl. inzake doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Invulling minimumnorm voor begeleide onderwijsuren bbl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2009 Invulling minimumnorm voor begeleide onderwijsuren bbl - 2009Z23893

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 9 december jl. over de beroepspraktijkvorming.

Reactie op beleidsnotitie m.b.t. de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2009 Reactie op beleidsnotitie m.b.t. de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven - 2009Z23889

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 9 december over de beroepspraktijkvorming.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2009D48947

Advies Onderwijsraad Positie ouders en defuseren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2009 Verschijnen advies Onderwijsraad Positie ouders en defuseren - 32123-VIII-100

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief).

Klokkenluidersregeling bve-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 8 december 2009 Klokkenluidersregeling bve-sector - 31524-36

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 7 december 2009 Evaluatie nieuwe examenprogramma economie havo - 30187-50

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 januari 2010 om 10.00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent) - 32253

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2010 te 12.00 uur.
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Voorhang Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. de invoering van een uniforme berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en enkele andere wijzigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 7 december 2009 Voorhang Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. de invoering van een uniforme berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en enkele andere wijzigingen - 31288-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bekostiging hoger onderwijs

Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2009 Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Naar doelmatiger onderwijs" - 32123-VIII-92

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie.
Noot: De beleidsreactie is in het voorjaar toegezegd.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 1 december 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32032-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32032-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 augustus 2009 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs - 32032

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Besluit: Aanhouden tot eerstvolgende procedurevergadering na het reces.

Onderzoek Animatiesector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2009 Onderzoek Animatiesector - 25434-44

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (uitstelbrief)

Afschrift brief van minister van OCW aan Nederlandse Museum Vereniging m.b.t regeling veiligheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 december 2009 Afschrift brief van minister van OCW aan Nederlandse Museum Vereniging m.b.t regeling veiligheidszorg - 2009Z24111

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (32 123 VIII, nr.20) over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting

Zaak: Brief regering - minister-president, Balkenende J.P. - 8 december 2009 Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (32 123 VIII, nr.20) over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting - 32123-VIII-94

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat inzake de brede heroverweging.

Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 8 december 2009 Reactie op de ingediende motie Van Dam c.s. tijdens de Mediabegroting 2010 over korting op werkgeverslasten van media met grote multidisciplinaire redacties - 32123-VIII-99

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens de behandeling van de mediabegroting.

UNESCO conferentie 2009

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Leerdam J.A.W.J. (PvdA) - 4 december 2009 UNESCO conferentie 2009 - 2009Z23538

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Bevat als bijlagen: - verslag van de leden Leerdam en Tan (Eerste Kamer) over UNESCO-conferentie 2009 - toespraak van staatssecretaris Dijksma tijdens UNESCO-conferentie - voorstel van het lid Leerdam voor een door Nederland te organiseren UNESCO-conferentie in 2010 over immaterieel cultureel erfgoed. Onder immaterieel cultureel erfgoed wordt verstaan: “De beoefening, de voorstellingen, de expressie, de kennis en vakkennis – inclusief de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en ruimtes – die gemeenschappen, groepen en, soms individuen erkennen als onderdeel van hun cultureel erfgoed”. Immaterieel cultureel erfgoed, openbaart zich – onder andere – in de volgende domeinen: • orale tradities, uitingen en taal • de podiumkunsten

UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2009 UNESCO-verdrag Bescherming Immaterieel Cultureel Erfgoed - 31482-53

Besluit: Instemmen met ratificatie en voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding gedrukte uitgave beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 december 2009 Aanbieding gedrukte uitgave beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg - 32156-13

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift antwoord aan de Federatie Filmbelangen over het budget voor Nederlands televisiedrama

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 27 november 2009 Afschrift antwoord aan de Federatie Filmbelangen over het budget voor Nederlands televisiedrama - 2009Z22892

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 30 november jl. over de mediabegroting 2010.

Uitstelbrief onderzoek effecten fiscale regelingen op economische zelfstandigheid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 november 2009

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Actuele cijfers Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 10 december 2009 Actuele cijfers Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) - 2009Z24147

Besluit: Betrokken bij het VAO van 10 december jl. over gastouderopvang.