Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 december 2009

Gepubliceerd: 3 december 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02164
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0a40706b-9e48-4fe5-a852-5d4e773e9850&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d.%203%20december%202009%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32040, 31293, 31289, 30599, 31289, 30012, 31482, 31777, 31482, 30420, 30420, 31322, 31874

Inhoud


Verzoek van VNG tot aanbieding petitie over de toekomst van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk d.d. 8 december 2009

Zaak: Brief derden - Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te Den Haag - 26 november 2009 Verzoek van VNG tot aanbieding petitie over de toekomst van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk d.d. 8 december 2009 - 2009Z22895

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Zeer zwakke opleidingen in de mbo-sector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 3 december 2009 Jaarlijkse risicoanalyse van de inspectie in het mbo - 2009Z23371

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het volgende uiteen te zetten. Wanneer is het mogelijk, conform de lijsten van zeer zwakke scholen in de PO- en VO-sector, publiekelijk te markeren dat op grond van een conceptrapportage de kwaliteit van het onderwijs niet meer het predicaat 'zeer zwak' krijgt.

Nota naar aanleiding van het verslag Fusietoets in het onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 27 november 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32040-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 32040-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 augustus 2009 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets in het onderwijs) - 32040

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Toezending rijksbreed wetgevingsprogramma 2009-2010

Zaak: Brief regering - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 november 2009 Toezending rijksbreed wetgevingsprogramma 2009-2010 - 2009Z20166

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 november 2009 Standpunt bij amendement OV-kaart mbo-ers bij de OCW-begroting 2010 - 32123-VIII-69

Besluit: Desgewenst betrekken bij stemmingen over de onderwijsbegroting 2010.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 november 2009 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32222-VIII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 december om 14.00 uur
Noot: • Het BOR doet woensdagmiddag 2 december een notitie over de Najaarsnota en de suppletoire begrotingen rond. • Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 10 december 2009, uiterlijk voor 14.00 uur. • De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week (dinsdag 15 – donderdag 17 december 2009).

Reactie op verzoek om informatie inzake effectenonderzoek en pilots over vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 november 2009 Reactie op verzoek om informatie inzake effectenonderzoek en pilots over vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) - 32123-VIII-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met minister en staatssecretaris Dijksma
Noot: De minister wordt uitgenodigd i.v.m. onder andere het gebruik van Engels als voertaal in hoger onderwijs en de daarover ingediende motie.

Aanbieding Jaarwerkplan 2010 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 november 2009 Aanbieding Jaarwerkplan 2010 van de Inspectie van het Onderwijs - 32123-VIII-68

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 23 november 2009 Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs. - 31293-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg

Reactie op verzoek van de commissie voor OCW inzake een afschrift van de brief van de gemeente Amersfoort herverdeling GSB-VSV-budgetten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 23 november 2009 Reactie op verzoek van de commissie voor OCW inzake een afschrift van de brief van de gemeente Amersfoort herverdeling GSB-VSV-budgetten - 2009Z22347

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toestemming voor het horen van de onderwijsinspectie inzake hoorzitting over de heroverweging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 24 november 2009 Informatie m.b.t. geplande hoorzitting over de heroverweging passend onderwijs - 2009Z22371

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Aanbieding rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009 Aanbieding rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen - 32123-VIII-30

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met beide staatssecretarissen
Besluit: Tevens dossiers bekostiging primair en voortgezet onderwijs toevoegen aan agenda van het algemeen overleg

Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Enquêterecht in bve-sector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 18 november 2009 Enquêterecht in bve-sector - 30599-23

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Brief over de gewijzigde motie Jasper Van Dijk en Besselink (32123 VIII nr. 38) over het aanscherpen van het toezicht op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 november 2009 Brief over de gewijzigde motie Jasper Van Dijk en Besselink (32123 VIII nr. 38) over het aanscherpen van het toezicht op de verplichting om bevoegde docenten les te laten verzorgen - 32123-VIII-64

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg leraren van 19 november jl.

Beantwoording toezegging begrotingsbehandeling OCW m.b.t. bevoegdheid op scholen in achterstandsgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 17 november 2009 Beantwoording toezegging begrotingsbehandeling OCW m.b.t. bevoegdheid op scholen in achterstandsgebieden - 31289-74

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 19 november jl. over de leraren.

Beleidsreactie Verkenning Onderwijsraad “Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 november 2009 Beleidsreactie Verkenning Onderwijsraad “Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen" - 30012-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 16 december a.s. over een Leven lang leren.

Uitstelbrief extra bevoegdheden Commissariaat voor de Media en toezichtkosten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 november 2009 Uitstelbrief extra bevoegdheden Commissariaat voor de Media en toezichtkosten -

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma, 32 123 VIII, nr.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 25 november 2009 Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 20) - 32123-VIII-91

Besluit: Minister president verzoeken om dinsdag voor 12.00 uur, voorafgaand aan het plenaire debat over Heroverwegingen, de Kamer te informeren waarom motie niet is uitgevoerd.

Beantwoording vragen Van der Ham over het Fonds voor Cultuurparticipatie gesteld tijdens OCW begrotingsoverleg, onderdeel Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009 Beantwoording vragen Van der Ham over het Fonds voor Cultuurparticipatie gesteld tijdens OCW begrotingsoverleg, onderdeel Cultuur - 32123-VIII-63

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beantwoording nadere vragen inzake de laatste ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 november 2009 Beantwoording nadere vragen inzake de laatste ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Rijksmuseum - 31482-51

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Regeling jonge journalisten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 november 2009 Regeling jonge journalisten - 31777-19

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Pers van 19 november jl.

Mediabegroting 2010

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009 Mediabegroting 2010 - 32123-VIII-62

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg over de media van 30 november jl.

Ledenwervingscampagnes omroepverenigingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 november 2009

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 30 november over de mediabegroting.

Advies over motie Van Vroonhoven–Kok en Leerdam (32123 VIII nr.19) m.b.t. de Cultuurkaart

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 november 2009 Advies over motie Van Vroonhoven–Kok en Leerdam (32123 VIII nr.19) m.b.t. de Cultuurkaart - 31482-52

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen van de moties over de begroting, onderdeel cultuur.

Toezegging AO Emancipatiebeleid m.b.t de stand van zake van de motie Van Gent c.s. over het niet maken van onderscheid tussen het oude en nieuwe bestand van alleenstaande ouders in de bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 23 november 2009 Toezegging AO Emancipatiebeleid m.b.t de stand van zake van de motie Van Gent c.s. over het niet maken van onderscheid tussen het oude en nieuwe bestand van alleenstaande ouders in de bijstand - 30420-145

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde monitor (voor 1 februari 2010)

Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009 Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009 - 30420-142

Besluit: Tezijnertijd agenderen voor algemeen overleg, mede in afwachting van de toegezegde monitor (vóór 1 februari 2010).

Aanbieding van en reactie op het onderzoekrapport van de Inspectie van het Onderwijs "Inspecteren is vooruitkijken"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 november 2009 Aanbieding van en reactie op het onderzoekrapport van de Inspectie van het Onderwijs "Inspecteren is vooruitkijken" - 31322-69

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 januari 2010 om 14.00 uur

Deskundigheidseisen gastouderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 24 november 2009 Deskundigheidseisen gastouderopvang - 31874-57

Besluit: Agenderen voor spoed-algemeen overleg op donderdag 10 december, van 10.00-12.30 uur. Er zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging worden gedaan, dat mogelijk een VAO gepland dient te worden
Noot: VAO zo spoedig mogelijk, zo mogelijk donderdag 10 december, plannen zodat dinsdag gestemd kan worden.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-57