Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 november 2009

Gepubliceerd: 19 november 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02162
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=92c96b0c-1d1d-44be-874c-4386f2d07bef&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2019%20november%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 31497, 24724, 31829, 31868, 31293, 31289, 31288, 31524, 31332, 31288, 31821, 27923, 31289, 31289, 29355, 31524, 31981, 31804, 27406, 31482, 30420, 31874

Inhoud


Het ontsnappen van salpeterzuur in Dronrijp

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, Bochove van B.J. (CDA) - 10 november 2009 Het ontsnappen van salpeterzuur in Dronrijp - 2009Z20979

Besluit: De minister verzoeken voor het notaoverleg Initiatiefnota Atsma inzake regionale omroepen op 24 november a.s. de antwoorden op schriftelijke vragen Van Bochove en Atsma naar de Kamer te sturen. De vragen en antwoorden worden geagendeerd voor het notaoverleg.

Werkbezoek van Slowaakse delegatie van Onderwijs, Jeugd, Wetenschap en Sport aan Nederland

Zaak: Brief derden - Ambassade van Slowakije (NL) te Den Haag - 16 november 2009 Werkbezoek van Slowaakse delegatie van Onderwijs, Jeugd, Wetenschap en Sport aan Nederland - 2009Z21758

Besluit: Agenderen voor gesprek begin maart of begin april; vooraf leden gesprek laten vastleggen in hun agenda's.

Rapport Groenboek Leermobiliteit van Jongeren Bevorderen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Biskop J.J.G.M. (CDA) - 11 november 2009 Rapport Groenboek Leermobiliteit van Jongeren Bevorderen - 2009Z21126

Besluit: Het rapport van rapporteur Biskop is vastgesteld en wordt aan het kabinet gezonden.
Noot: Het eerste deel van het AO op 25 november a.s. wordt gewijd aan onderdeel Jeugd i.v.m. agenda van minister Rouvoet. Vervolgens is sprekersvolgorde: - rapporteur - minister - reactie rapporteur, vervolgens reactie overige woordvoerders (ook op overige agendapunten) - minister.

Kabinetsreactie Groenboek De leermobiliteit van jongeren bevorderen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 6 november 2009 Kabinetsreactie Groenboek De leermobiliteit van jongeren bevorderen - 22112-954

Besluit: Agenderen voor AO OJC-raad en AO Groenboek Jeugdmobiliteit op 25 november a.s.

Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 26 en 27 november

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 november 2009 Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuurraad van 26 en 27 november - 21501-34-131

Besluit: Agenderen voor AO OJC-raad en AO Groenboek Jeugdmobiliteit op 25 november a.s.

Beantwoording vragen eerste termijn OCW begroting 2010.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 november 2009 Beantwoording vragen eerste termijn OCW begroting 2010. - 2009Z21180

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Informatie over twee nog openstaande toezeggingen: Onderzoek inzet zorgmiddelen en Onderwijsconsulenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 november 2009 Informatie over twee nog openstaande toezeggingen: Onderzoek inzet zorgmiddelen en Onderwijsconsulenten - 31497-18

Besluit: Agenderen voor het overleg over de beleidsbrief Heroverweging Passend onderwijs, waarbij de commissie een plenair debat voor ogen heeft eind januari/ begin februari 2010.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 november 2009 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel - 32210

Besluit: Technische briefing organiseren ruim vóór 17 december a.s.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag donderdag 17 december a.s. om 10.00 uur

Uitstelbrief inzake toezegging Islamitisch College te Amsterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 9 november 2009 Uitstelbrief inzake toezegging Islamitisch College te Amsterdam - 32123-VIII-34

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Actieplan misbruik uitwonendenbeurs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 9 november 2009 Actieplan misbruik uitwonendenbeurs - 24724-88

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 3 december 2009 om 12.00 uur

Uitvoering motie van het lid Biskop over toezicht op naleving van de leerplicht voor Nederlandse leerlingen die in België onderwijs volgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 november 2009 Uitvoering motie van het lid Biskop over toezicht op naleving van de leerplicht voor Nederlandse leerlingen die in België onderwijs volgen - 31829-17

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 31829-17

Stand van zaken motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 november 2009 Stand van zaken motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs - 32123-VIII-35

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De Kamer wordt in het voorjaar van 2010 nader geïnformeerd over de voortgang.

Toezenden evaluatie van de assistentopleiding in het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 6 november 2009 Toezenden evaluatie van de assistentopleiding in het vmbo - 31868-12

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (het betreft een uitstelbrief).
Gerelateerde kamerstukken: 31868-12

Bevolkingsdaling en onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 november 2009 Bevolkingsdaling en onderwijs - 31293-62

Besluit: Aanhouden in afwachting van het tijdens de begrotingsbehandeling toegezegde 'actieplan demografische krimp'.

Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Beleidsreactie inspectierapport "Boekhouder of wakend oog?”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 oktober 2009 Beleidsreactie inspectierapport "Boekhouder of wakend oog?” - 31288-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Naleving onderwijstijd BVE 2009

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 november 2009 Naleving onderwijstijd BVE 2009 - 31524-34

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie op het KNAW-rapport Rekenonderwijs op de basisschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009 Beleidsreactie op het KNAW-rapport Rekenonderwijs op de basisschool - 31332-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen d.d. 26 november a.s.

Reactie op de brief van BACE Transport & Logistieke opleidingen te Nieuwegein inzake verzet besteding gelden van sociale fondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 november 2009 Reactie op de brief van BACE Transport & Logistieke opleidingen te Nieuwegein inzake verzet besteding gelden van sociale fondsen - 2009Z20492

Besluit: Aanhouden in afwachting van de toegezegde nadere informatie (inspectierapport begin 2010).
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z16021/2009D44441

Afschrift van antwoord op de brief van de Vereniging Openbaar Onderwijs inzake de witte lijst schoolkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 4 november 2009 Afschrift van antwoord op de brief van de Vereniging Openbaar Onderwijs inzake de witte lijst schoolkosten - 2009Z20488

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op brief m.b.t. tot het leerlingenvervoer en aanverwante zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009 Reactie op brief m.b.t. tot het leerlingenvervoer en aanverwante zaken - 2009Z20485

Besluit: Toevoegen aan dossier Leerlingenvervoer
Noot: Onlangs heeft de Ombudsman een onderzoek naar leerlingenvervoer gepubliceerd.

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment excellentie in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 november 2009 Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit experiment excellentie in het hoger onderwijs - 31288-72

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Aanbieding rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 4 november 2009 Aanbieding rapport commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen - 32123-VIII-30

Besluit: Toevoegen aan dossier Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen

Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 november 2009 Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO - 31821-73

Besluit: Een algemeen overleg macrodoelmatigheid plannen.
Gerelateerde kamerstukken: 31821-73

Reactie op het onderzoek De leraar aan het woord van de SP

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 3 november 2009 Reactie op het onderzoek De leraar aan het woord van de SP - 27923-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 19 november inzake de leraren.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z16590/2009D45385

Beeïndiging project Meerdere examenmomenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 november 2009 Beeïndiging project Meerdere examenmomenten - 31289-73

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken pilot horizontale verantwoording onderwijstijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 2 november 2009 Stand van zaken pilot horizontale verantwoording onderwijstijd - 31289-72

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 november 2009 Onderzoek Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs - 29355-42

Besluit: Aanhouden in afwachting van het aangekondigde advies in maart 2010.

Overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 4 november 2009 Rectificatie bijlage schriftelijk antwoord op vraag 1 (kamerstuk 32123 VIII, nr.29, overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces) - 32123-VIII-31

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009 Overzicht van de fondsen en subsidieregelingen met een ondersteunende functie bij het onderwijsproces - 32123-VIII-29

Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Toezeggingen AO BPV van 10 september jl. inzake aantal actuele kwesties rondom de beroepspraktijkvorming

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 30 oktober 2009 Toezeggingen AO BPV van 10 september jl. inzake aantal actuele kwesties rondom de beroepspraktijkvorming - 31524-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Beroepspraktijkvorming op 9 december 2009

Nota van wijziging wetsvoorstel OV-chipkaart

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 oktober 2009 Nota van wijziging - 31981-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 31981-7

Afschrift antwoord op brief m.b.t. numerus fixus geneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 oktober 2009 Afschrift antwoord op brief m.b.t. numerus fixus geneeskunde - 2009Z20014

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Toekomstverkenning publieke omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 november 2009 Toekomstverkenning publieke omroep - 32123-VIII-61

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 30 november a.s. inzake de begroting OCW, onderdeel media.

Financiering restauratie rijksmonumenten met IPO (t.b.v. NO 16-11)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 12 november 2009 Financiering restauratie rijksmonumenten met IPO (t.b.v. NO 16-11) - 32123-VIII-59

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 16 november jl. inzake Monumentenzorg.

Erkenningen publieke omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 10 november 2009 Erkenningen publieke omroepen - 31804-81

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg inzake de OCW-begroting 2010, onderdeel media van 30 november a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 31804-81

Voorwaarden en inzet Seed Capital voor startersfondsen gericht op de creatieve industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 30 oktober 2009 Voorwaarden en inzet Seed Capital voor startersfondsen gericht op de creatieve industrie - 27406-155

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg inzake de OCW-begroting 2010, onderdeel cultuur van 2 november jl. en bij het VAO creatieve industrie van 12 november jl.

Beantwoording nadere vragen inzake de laatste ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 2 november 2009 Beantwoording nadere vragen inzake de laatste ontwikkelingen rondom de verbouwing van het Rijksmuseum - 31482-51

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Kerndoelen in relatie tot seksualisering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 11 november 2009 Kerndoelen in relatie tot seksualisering - 30420-144

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 30 oktober 2009

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 6 november 2009 Koppeling gewerkte uren met kinderopvangtoeslag uren - 31874-56

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 3 december om 10.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 31874-56