Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 november 2009

Gepubliceerd: 5 november 2009
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2009A02161
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9e57977b-e177-488d-89ff-971bd3645942&title=Besluitenlijst%20pv%20OCW%20d.d.%205%20november%202009.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31497, 31989, 31989, 27923, 29338, 32123, 31288, 31289, 31289, 31288, 27923, 31482, 31288, 31876, 31495, 31482, 27017, 31874, 31839

Inhoud


Heroverweging passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 2 november 2009 Heroverweging passend onderwijs - 31497-17

Besluit: Technische briefing organiseren op donderdag 12 november 2009
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na het kerstreces
Besluit: Agenderen voor uitgebreide hoorzitting in enquetezaal op 20, 23 en 27 november a.s.
Noot: Lijst met genodigden is vastgesteld.

Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 november 2009 31989 Nota van wijziging Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid - 31989-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31989-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 3 november 2009 31989 Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten i.v.m. wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid - 31989-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 31989-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 25 juni 2009 Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid - 31989

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling vóór het kerstreces.
Noot: Nota naar aanleiding van het verslag wordt nagezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de WOT en enige andere wetten i.v.m. de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces en het voorontwerp besluit sanctiebevoegdheden Inspectie van het onderwijs (amvb)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 31 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces - 32193

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2010, 10.00 uur
Besluit: Een algemene oproep tot het leveren van schriftelijk commentaar plaatsen in de Nederlandse Staatscourant (commentaar voor 15 december 2009)
Besluit: Technische briefing organiseren, zo mogelijk tegelijkertijd met het werkbezoek aan de inspectie.
Besluit: Werkbezoek organiseren (in de laatste week voor het reces)

Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 november 2009 (bijgevoegd)

Zaak: Overig - griffier, E.C.E. de Kler - 29 oktober 2009 Overzicht openstaande toezeggingen commissie OCW met termijnstelling 1 november 2009 - 2009Z19983

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om ruimschoots vóór het AO van 9 december a.s. over beroepspraktijkvorming de Kamer te informeren over haar toezegging inzake de invulling van de minimumuren voor onderwijs en praktijk ten aanzien van bol en bbl.

Afschrift van de antwoordbrief aan het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 28 oktober 2009 Afschrift van de antwoordbrief aan het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs - 2009Z19776

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 26 november a.s. inzake referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z12998/2009D40641

Systeembrede analyse hbo bachelor opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 27 oktober 2009 Systeembrede analyse hbo bachelor opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo's) - 27923-90

Besluit: Reeds besproken bij AO lerarenopleiding d.d. 28 oktober j.l.

Toezeggingen gedaan in het algemeen overleg onderzoeksinfrastructuren op 7 oktober 2009

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 oktober 2009 Toezeggingen gedaan in het algemeen overleg onderzoeksinfrastructuren op 7 oktober 2009 - 29338-89

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.

32123 VIII Lijst van vragen en antwoorden begroting OCW (VIII) voor het jaar 2010nr. Lijst van vragen en antwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 oktober 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 nr. Lijst van vragen en antwoorden - 32123-VIII-16

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.

Beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 14 oktober 2009 Factsheets van diverse ministeries over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010 - 32123-39

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32123-39

Beleidsreactie inspectierapport "Boekhouder of wakend oog?”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 oktober 2009 Beleidsreactie inspectierapport "Boekhouder of wakend oog?” - 31288-71

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Jaarverslagen van de Stichting Participatiefonds (PF) en de Stichting Vervangingsfonds (VF).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 20 oktober 2009 Jaarverslagen van de Stichting Participatiefonds (PF) en de Stichting Vervangingsfonds (VF). - 32123-VIII-13

Besluit: Betrekken bij het dossier bekostiging Primair onderwijs.

Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 oktober 2009 Uitstelbericht inzake wetsvoorstel over gelaatsbedekkende kleding op scholen - 32123-VIII-15

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Afschrift van de antwoordbrief aan de voorzitter van de AWT over Masterplan Toekomst Wiskunde

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 oktober 2009 Afschrift van de antwoordbrief aan de voorzitter van de AWT over Masterplan Toekomst Wiskunde - 2009Z19216

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2010.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z14716/2009D41082

Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Reactie op de examenkwestie op het Vespucci College te Curaçao. - 31289-70

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Een technische briefing organiseren op dinsdag 17 november a.s. van 16.30-17.15 uur (met als invalshoek 'examens in het buitenland' en als cases Vespucci te Curacao en De Schakel te Aruba)
Noot: Op de brievenlijst staat een brief van het Vespucci college met voorstel: gesprek organiseren aansluitend aan technische briefing.

Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg m.b.t. het diplomaregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg m.b.t. het diplomaregister - 31289-71

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Wijziging van de WPO, WEC, WVO, WEB, WZI in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen - 32176

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 november a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is bijgevoegd.

Beleidsreactie op de Tussenevaluatie van de pilots met Associate-degreeprogramma's in het hoger beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 oktober 2009 Beleidsreactie op de Tussenevaluatie van de pilots met Associate-degreeprogramma's in het hoger beroepsonderwijs - 31288-70

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-AO hoger onderwijs op 29 oktober jl.

Beleidsreactie op advies 'Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren' van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 16 oktober 2009 Beleidsreactie op advies 'Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren' van de Onderwijsraad - 27923-89

Besluit: Reeds geagendeeerd voor AO Lerarenopleidingen op 28 oktober jl.

Reactie m.b.t. bekostiging Versterking Cultuureducatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 oktober 2009 Reactie m.b.t. bekostiging Versterking Cultuureducatie - 31482-50

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsreactie evaluatie Neso-programma

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2009 Beleidsreactie evaluatie Neso-programma - 31288-69

Besluit: Reeds betrokken bij verzamel AO Hoger Onderwijs d.d. 29 oktober j.l.

Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2009 Internationale positionering van de Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen - 32123-VIII-12

Besluit: Reeds betrokken bij verzamel AO Hoger Onderwijs d.d. 29 oktober j.l.

Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 oktober 2009 Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut - 32123-VIII-11

Besluit: Een gesprek plannen met het Rathenau Instituut.
Noot: Het Rathenau Instituut stimuleert het publieke debat en de politieke oordeelsvorming over maatschappelijke, ethische en politieke effecten van wetenschap en technologie. Daarnaast onderzoekt het instituut hoe het wetenschapssysteem is georganiseerd en hoe dit reageert op wetenschappelijke, maatschappelijke en economische veranderingen. Het instituut richt zich op de eerste plaats op het parlement, de regering en beleidsmakers op de departementen en bij wetenschappelijke instellingen. Het Rathenau Instituut is bereid wensen van de Kamer inzake het werkprogramma in overweging te nemen.

Reactie m.b.t. behandeling brief over toepassing European Charter for Regional or Minority Languages

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 14 oktober 2009 Reactie m.b.t. behandeling brief over toepassing European Charter for Regional or Minority Languages - 2009Z18886

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z15487/2009D41372

Notitie 'Gevolgen invoering functiemix en entreerecht LD voor de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 13 oktober 2009 Notitie 'Gevolgen invoering functiemix en entreerecht LD voor de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm' - 2009Z18793

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de leraren van 19 november a.s.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z13728/2009D40749

Afschrift antwoordbrief aan Zuidas Amsterdam Bright City

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 29 oktober 2009 Afschrift antwoordbrief aan Zuidas Amsterdam Bright City - 2009Z19996

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z14126/2009D41020. Betreft: bezwaar tegen de voorgenomen verhuizing van de Gerrit Rietveld Academie naar het voormalige GAK-gebouw in Bos en Lommer. Probleem is inmiddels opgelost, aldus de minister.

Aanbieding evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 december 2008 Aanbieding evaluatie gewijzigde financieringsstructuur regionale publieke omroepen - 31700-VIII-129

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over OCW-begroting 2010, onderdeel Media

Initiatiefnota Regionale omroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 27 oktober 2009 Regionale omroep - 32123-VIII-17

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg van 24 november a.s. over de initiatiefnota Atsma inzake regionale omroepen. Aangezien de brief een bredere strekking heeft dan de initiatiefnota, wordt deze brief opnieuw geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2010, onderdeel Media.

Toezegging Kamerbehandeling wetsvoorstel implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten in de Mediawet

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 oktober 2009 Toezegging Kamerbehandeling wetsvoorstel implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten in de Mediawet - 31876-28

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 30 november a.s. inzake de begroting onderdeel media.
Gerelateerde kamerstukken: 31876-28

Stand van zaken betreffende het Nationaal Historisch Museum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 oktober 2009 Stand van zaken betreffende het Nationaal Historisch Museum - 31495-20

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 2 november a.s. inzake begroting OCW, onderdeel Cultuur

Reactie op afschrift van brief Aktiegroep Burgerbelangen te Breda

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 oktober 2009 Reactie op afschrift van brief Aktiegroep Burgerbelangen te Breda - 2009Z19135

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op brief derden met kenmerk 2009Z14756/2009D41094

Terugdringen van de regeldruk in de podiumkunsten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2009 Terugdringen van de regeldruk in de podiumkunsten - 31482-49

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 2 november j.l. inzake de begroting onderdeel cultuur.

Voorstel voor een nieuw model van consumenteninvloed op de kabel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 15 oktober 2009 Voorstel voor een nieuw model van consumenteninvloed op de kabel - 32123-VIII-14

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 30 november a.s. inzake de begroting onderdeel media

Reactie m.b.t. knelpunten homo-emancipatie t.b.v. begrotingsbehandeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 16 oktober 2009 Reactie m.b.t. knelpunten homo-emancipatie t.b.v. begrotingsbehandeling - 27017-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 10 december a.s. inzake homo-emancipatiebeleid.

Antwoord op de vraag gesteld in het vso deskundigheidseisen over het maximum aantal te declareren uren kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 oktober 2009 Antwoord op de vraag gesteld in het vso deskundigheidseisen over het maximum aantal te declareren uren kinderopvang - 31874-55

Besluit: Betrokken bij het AO kinderopvang van 29 oktober jl.
Gerelateerde kamerstukken: 31874-55

Wachtlijsten kinderopvang (t.b.v. AO 29-10)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 28 oktober 2009 Wachtlijsten kinderopvang - 31839-18

Besluit: Betrokken bij het AO kinderopvang van 29 oktober jl.